FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 23/04/2022

Får styrelsen i en samfällighet besluta om arvode till styrelsen?

Hej. Jag är ordförande i en samfällighet och vi inom styrelsen har beslutat om att ta ut 1/2 prisbasbelopp i arvode. Men min BRF vill ha ett extra möte och ett godkännande av alla medlemmar i Brf innan. Så min fråga är om min BRF kan kräva extra möte eller om vi i samfälligheten bestämmer själva hur vi ska göra? Samfälligheten får ju in en summa varje månad från 5st BRF.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din beskrivning enligt följande:

  • Det rör en samfällighetsförening.
  • Fem stycken bostadsrättsföreningar äger var sin andel i samfälligheten.
  • ”Extra möte” tolkar jag som extra föreningsstämma.


Regler
Beslut i, och organisation av, en samfällighetsförening regleras i lag om förvaltning av samfälligheter (SFL)

Styrelsens karaktär som föreningens verkställande organ och dess förhållande till föreningsstämman, lagar och stadgar uttrycks i 35 § SFL

Om extra föreningsstämma föreskrivs i 47 § tredje stycket SFL.

I 36 § SFL föreskrivs om styrelseledamots oförmåga att handlägga och besluta i frågor vari hen har väsentligt intresse som strider mot föreningens (jäv).

I 1 § andra stycket och 17 § SFL identifierar vilka som är medlemmar i samfälligheten.

I mitt svar tar jag även upp lag om ekonomiska föreningar (EkfL) och bostadsrättslag (BL). Bestämmelser i dessa lagar hänvisar jag löpande i min text. 

Förkortningar
I syfte att tydligt kunna skilja på bostadsrättsföreningen och samfällighetsföreningen i mitt svar använder jag mig av förkortningarna ”B-” respektive ”S-”.

När jag, exempelvis, skriver ”B-stämma”, så menar jag bostadsrättsförenings föreningsstämma. 

Medlemmar i bostadsrättsförening och medlemmar i samfällighetsförening
B-medlemmar äger inte lägenheterna, huset eller marken som huset står på (fastigheten). I stället är det bostadsrättsföreningen i sig som äger huset eller fastigheten. Som jag nämnt tidigare tolkar jag din beskrivning som att de fem bostadsrättsföreningarna äger fastigheterna, inte bara husen, som husen står på. 

S-medlemmarna, å andra sidan, utgörs av de fastighetsägare som är delägare i samfälligheten.

Detta betyder att B-medlemmarna – rent tekniskt – inte är S-medlemmar. Det är i stället bostadsrättsföreningen som är S-medlem. Men, de beslut som tas på en B-stämma är i förlängningen uttryck för hur bostadsrättföreningen ställer sig till frågor i samfällighetsföreningen.

Rent praktiskt, i ditt fall, innebär detta att B-medlemmarna behöver begära B-extrastämma vari beslutas om att bostadsrättsföreningen i egenskap av S-medlem begär S-extrastämma.

Föreningsstämma, extrastämma och styrelsen i allmänhet
Reglerna om föreningsstämma, extrastämma och styrelse i BL och SFL liknar varandra. Jag kommer påpeka skillnaderna i detta stycke.

Föreningsstämman är föreningens beslutande organ. På stämman har föreningens medlemmar rätt och möjlighet att delta och besluta i frågor som rör föreningen. 

Föreningsmedlemmar kan kräva s.k. extra föreningsstämma. En B-extrastämma ska hållas om minst en tiondel av B-medlemmarna begär det (9 kap. 14 § BL med hänvisning till 6 kap. 12 § EkfL). En S-extrastämma ska hållas om minst en femtedel av S-medlemmarna begär det. Medlemmarna ska ange de ärenden som ska behandlas under extrastämman. Styrelsen ska då utfärda kallelse till extrastämma inom viss tid – inom två veckor för bostadsrättsföreningar (6 kap. 12 § EkfL) och inom en vecka för samfällighetsföreningar (47 § tredje stycket SFL). S-medlem kan anmäla till länsstyrelsen som kan utlysa S-extrastämma i det fall S-styrelse inte kallar inom en vecka. Själva extrastämman ska inte hållas inom två veckor respektive en vecka, utan kallelse utfärdas inom sagda tid som förklarar att extrastämma ska hållas inom en snar framtid.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen har till uppgift att sköta föreningens löpande arbete; den ska verkställa de beslut som föreningsstämman tagit. Utöver föreningsstämmans beslut, ska styrelsens arbete inte strida mot föreningens stadgar och svenska lagar (däribland BL respektive SFL). 

Fråga om jäv
I allmänhet får en styrelseledamot inte delta eller besluta i frågor som berör hen själv i förhållande till föreningen. Gör ledamoten detta så är hen jävig. Detta gäller både BL och SFL, men uttrycks lite olika. Ett beslut taget av styrelsen om styrelsearvode gör rimligtvis styrelseledamöterna jäviga.

Avseende bostadsrättsföreningar finns dessutom i BL en hänvisning till EkfL om en uttrycklig regel som förklarar att styrelsearvode beslutas av B-stämman (9 kap. 12 § BL och 7 kap. 26 § EkfL) – inte av B-styrelsen. 

I SFL är styrelseledamot jävig om hen deltar och beslutar i fråga vari ledamoten har väsentligt intresse vilket strider mot S-föreningens intresse. Om frågan om styrelsearvode strider mot S-föreningens intresse vill jag låta vara osagt – jag har inte funnit något uttryckligt stöd i förarbeten till lagen eller i böcker som behandlar frågan. Något som skulle motivera att en S-styrelse kan besluta om styrelsearvode är att det inte finns någon uttrycklig regel i SFL som förklarar att det är förbjudet. 

Men – och det är ett stort ”men” – jag råder dig och din styrelse att inte besluta om styrelsearvode. Som sagts, är en styrelse som beslutar om styrelsearvode rimligtvis jävig, vilket strider mot lagen. Dessutom kan ett sådant beslut – oavsett laglig eller olaglig – skapa onödig osämja i samfälligheten och bostadsrättsföreningarna. Kom ihåg att en juridisk möjlighet kan leda till onödiga ekonomiska och sociala konsekvenser

Därmed råder jag er till att låta föreningsstämman besluta i frågan.

Sammanfattning
Bostadsrättsmedlemmar kan begära extrastämma i bostadsrättsföreningen om de utgör minst en tiondel av medlemsantalet. Samfällighetsmedlemmar kan begära extrastämma i samfällighetsföreningen om de utgör minst en femtedel av medlemsantalet. 

En styrelse som beslutar om styrelsearvode är rimligtvis jävig, vilket strider mot lagen. Därmed råder jag dig till att låta föreningsstämman besluta i frågan om styrelsearvode.

Jag hoppas jag svarat på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor.

Johan EkstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?