Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

2019-07-09 i Föreningar
FRÅGA |En enskild medlem lämnar en motion till föreningsstämman om önskemål om att utnyttja viss föreningsyta. Styrelsen besvarar motionen och stämman går sen på styrelsen förslag. Vad kan medlemen göra om denne inte är nöjd med beslutet. Vilken instans gäller då?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga rör bostadsrättsföreningar. Din fråga regleras i så fall huvudsakligen av bostadsrättslagen (BrL). Även lagen om ekonomiska föreningar (LEF), är enligt BrL tillämplig på frågor som rör bostadsrättsföreningar i den utsträckning det särskilt anges i BrL (1 kap 1 § 2 st BrL). Bland annat är LEF:s bestämmelser om talan mot föreningsstämmobeslut tillämpliga (9 kap 14 § BrL).Varje föreningsmedlem (bland andra) får väcka talan i allmän domstol om att ett föreningsstämmobeslut ska upphävas eller ändras, om beslutet inte har kommit till i behörig ordning (till exempel strider mot BrL) eller på något annat sätt strider mot LEF (i den utsträckning det anges i BrL att lagen är tillämplig för bostadsrättsföreningar), årsredovisningslagen eller stadgarna (6 kap 47 § LEF). Det går alltså inte att väcka talan för att man inte delar stämmans uppfattning, utan beslutet måste strida mot någon föreskrift enligt ovan. Behörig domstol är som huvudregel den tingsrätt som har bostadsföreningen ligger (10 kap 1 § rättgångsbalken).Vänligen

Kan en ideell förening meddela ansvarsfrihet och måste det finnas en revisor?

2019-06-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej kan en ideell förening vara utan revisor och ha ansvarsfrihet?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AnsvarsfrihetVad gäller ansvarsfrihet handlar det om godkännande av de ansvarigas handlandande inom verksamheten. Företagsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Däremot finns det inte regleras i lag angående ideella föreningar, utan det regleras främst genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall är det möjligt att tillämpa lagen om ekonomiska föreningar. Det går att meddela ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i en ideell förening. Däremot är det viktigt att komma ihåg att ansvarsfrihet beviljas individuellt för varje enskild styrelseledamot. Revisor i ideell föreningI en ideell förening är det inte krav på att ha en revisor. Däremot krävs det i vissa typer av aktiebolag att en revisor finns. Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar

Stämmoprotokoll i en bostadsrättsförening

2019-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Styrelsen i min BRF-förening delar inte ut protokollet från årsmötet. Även efter att jag bett flera medlemmar i styrelsen att skicka protokollet får jag bara svar att de helt enkelt inte tänker skicka det. Protokollet ska ju skickas justerat tre veckor efter årsmötet men det har dröjt över ett år för dem att skicka protokollet från 2018 och hittills sex veckor för protokollet från 2019.Vad jag kan göra för att få protokollen och hur kan jag förmå styrelsen att sköta sina uppgifter?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!StämmoprotokollDu har helt rätt i att protokoll ska föras vid årsmötet i en bostadsrättsförening (https://lagen.nu/2018:672#K6P39S1) och att protokollet ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna senast tre veckor efter årsmötet (föreningsstämman)(https://lagen.nu/2018:672#K6P40S1). Ett stämmoprotokoll är dock inte en offentlig handling, vilket innebär att medlemmarna inte har rätt till en avskrift/kopia av protokollet. Däremot har medlemmarna rätt att läsa protokollet, och det finns inget som hindrar att föreningen ändå lämnar ut kopior till medlemmarna. Det snabba svaret är alltså att du inte kan kräva att få en kopia av stämmoprotokollet men att du har rätt att läsa det. Du kan klaga hos styrelsen på att protokollet "inte hålls tillgängligt" - men eftersom det inte finns några straffbestämmelser för försenade protokoll så kan styrelsen inte bli straffad enbart för detta. .Särskild granskare av föreningens förvaltning Om du anser att styrelsen i din bostadsrättsförening faktiskt missköter sitt uppdrag så kan du väcka förslag om granskning genom en så kallad särskild granskare (https://lagen.nu/2018:672#K9P1S1). Ett sådant förslag kan du lägga fram på en ordinarie föreningsstämma eller på en extrainsatt föreningsstämma (https://lagen.nu/2018:672#K9P2S1) (för att få till en extrainsatt föreningsstämma krävs att minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det). Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller minst en tredjedel av de röstberättigade som närvarar på stämman, röstar för förslaget så ska en ansökan lämnas in hos Bolagsverket som ska utse en eller flera särskilda granskare (https://lagen.nu/2018:672#K9P2S2).

Vad gäller för att få beslut från styrelsen i bostadsrättsförening?

2019-06-20 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vi är en bostadsrättsförening med 27 lägenheter. Vi äger en lägenhet, på två våningar och med två balkonger. Vi vill glasa in undre balkong, vi har fått bygglov och efter att ha frågat grannar om de har något emot det, har vi fått två tredjedelar av alla att skriva på en lista att de var OK med det.Vad gäller för att få beslut från styrelsen? Vi vet att en medlem i styrelsen lobbar mot det.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om det är styrelsen som ska ta beslut vad gäller inglasningen av balkong. Det kan ibland vara svårt att dra gränser på vad styrelsen respektive föreningsstämman får besluta om. Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter (7 kap. 4§ föreningslagen).Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga så bör denna hänskjutas till stämma om åtgärden innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla om det finns anledning att tro att medlemmarna avser motsätta sig ett beslut. Detta ligger i linje med den aktsamhetsplikt som styrelsen har enligt lag.Jag föreslår därför att du hänskjuter frågan till föreningsstämman, eftersom du har två tredjedelar av alla grannars samtycke, och varje medlem i föreningen har rätt att vara med och rösta igenom föreningsstämmans beslut (6 kap. 2§ föreningslagen). Detta blir ett säkrare sätt för dig att få igenom beslutet, än att förlita dig på att styrelsen ska rösta igenom beslutet. Om du har bråttom men inglasningen av balkongen och inte hinner vänta till föreningsstämman, föreslår jag att du skickar in en motion till styrelsens ordförande gällande ditt ärende, där det framkommer hur balkongen kommer/inte kommer att påverka omgivningen, etc, så att styrelsen vid nästa styrelsemöte kan ta besluta gällande ditt ärende. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Röstlängd i samfällighetsföreningar

2019-06-30 i Föreningar
FRÅGA |Min fråga avser den juridiska betydelsen för termen "röstlängd".BAKGRUNDVid en föreningsstämma för en samfällighetsförening har styrelsen upprättat en "röstlängd" som omfattar namnen för de medlemmar som var närvarande vid stämman. En av de närvarande medlemmarna hade ej betalt sin avgift till föreningen och fick därför ej rösta vid stämman. Detta har ej antecknats i den av styrelsen upprättade "röstlängden".MINA FRÅGOR ÄR1. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma även omfatta namnen för medlemmar, som är närvarande vid stämman, men som ej har erlagt sin avgift till föreningen och därför ej får rösta vid stämman?Om svaret är JA, måste det antecknas i "röstlängden" vilka medlemmar som ej får rösta vid stämman?2. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma endast omfatta namnen för medlemmar som får rösta vid stämman?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att det i stadgarna för föreningen framgår att en röstlängd skall upprättas i kallelsen till stämman, det framgår alltså inte explicit av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) att man behöver upprätta en röstlängd.Av 48 § SFL framgår dock att en medlem som inte har fullföljt sin bidragsskyldighet i rätt tid får del­ta i förhandlingarna men inte utöva rösträtt innan skyldigheten har fullgjorts. Det innebär alltså att en röstlängd kan innehålla även sådana medlemmar som inte fullgjort sin betalningsskyldighet men att de inte har rösträtt vid stämman ändå.Om du skulle upptäcka att en medlem som inte fullgjort sin bidragsskyldighet exempelvis skulle vara den avgörande rösten för att ett beslut togs eller inte togs kan du med stöd av 53 § SFL klandra beslutet i första hand direkt på stämman och om du upptäcker det i efterhand kan du vända dig till mark- och miljödomstolen.Hoppas du fått svar på dina frågor, om du har några andra funderingar tveka inte på att skicka in en ny fråga! Vänliga hälsningar,

Får styrelsen kalla till en extra stämma för att hålla en omröstning i en redan berörd fråga?

2019-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Vid ordinarie årstämma i maj röstade vår förening nej till råvindskonventering och tillhörande flytt av vindsförråd till källaren. Utdrag ur protokollet: ""Det innebär att stämman avslagit förslaget till flyttning av förråd. Beslutet innebär således att styrelsens förslag att upphandla och avyttra råvinden inte kan genomföras." Efter bara tre veckor kallade styrelsen till extrastämma på ett antal medlemmars begäran.På denna extrastämma skall vi åter igen rösta om flytt av vindförråd. Inget nytt har tillkommit eller förändrats i frågan.Den extra stämman ska hållas i nere i källaren, 2 dagar efter midsommarhelgen, mitt i semestertider.Är det verkligen ett ok förfarande av Styrelsen att släppa fram en ny omröstning? Borde inte årsstämmans beslut respekteras och gälla?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Den lag som gäller för bostadsrättsföreningar är bostadsrättslagen. I lagen anges att 6 kap. i lagen om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar (9 kap. 14 § bostadsrättslagen).Styrelsen har en skyldighet att kalla till extra stämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas (6 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar). I detta fall är det alltså ok av styrelsen att kalla till en extra stämma och släppa fram en ny omröstning (förutsatt att de antal medlemmar som begärde detta motsvarar en tiondel eller det som står angivet i stadgarna).Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,

Får bostadsförening ta ut straffavgift för medlemmar som inte städar på städdagar?

2019-06-21 i Föreningar
FRÅGA |Har en ekonomisk förening med 36 hushåll rätt att ta ut "straffavgift" om man inte går ut och deltager i gemensamma städdagar på de gemensamma trädgårdsytorna? 3 tillfälle per år á 500 kr gången om du inte hjälper till. I stadgarna står det att medlem som inte deltager ska debiteras summa som beslutats på årsmöte. Informationen ges till medlemmar ca 4 månader i förväg och det rör sig om 3-4 timmar per tillfälle.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening kan inte tvinga medlemmar att delta på städdagar eller kräva ersättning av dem som inte vill hjälpa till. Föreningen är i sin normala verksamhet bara tillåten att ta ut de avgifter som anges i 7 kap 14 § Bostasdrättslagen, nämligen följande:* Insats då bostadsrätten upplåts för första gången* Årsavgift för den löpande verksamheten* Upplåtelseavgift (om det anges i stadgarna)* Överlåtelseavgift (om det anges i stadgarna)* Pantsättningsavgift (om det anges i stadgarna)* Avgift för andrahandsupplåtelse (om det anges i stadgarna).Sammanfattningsvis så kan din bostadsrättsförening inte ta ut någon straffavgift om man inte deltar i städdagar enligt lagen, därav bryter denna punkt i stadgarna mot lagen. Frågan är när denna punkt i stadgan kommit till och om den verkligen godkänts av bolagsverket, vilket jag tvekar på. Stadgarna ska nämligen vara registrerade hos Bolagsverket och är offentlig handling, så om du vill kan du höra med de och kolla.Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig annars en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Styrelseledamot som sekreterare eller kassör

2019-06-16 i Föreningar
FRÅGA |Kan en styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening vara sekreterare eller kassör i föreningen?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 12 § Bostadsrättslagen (BrL) är huvudregeln att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller beträffande föreningens ledning. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara vid ett föreningssammanträde ska suppleant som har till uppgift att rycka in i dennes ställe ges tillfälle att göra det, 7 kap. 20 § EFL. Suppleanten har då samma ansvar för de beslut som fattas under sammanträdet som den ordinarie ledamoten hade haft. Suppleanten har inget ansvar för de beslut som fattats på sammanträden där suppleanten inte trätt i stället för en ordinarie ledamot.Det finns inget i lagen som hindrar att en suppleant utses till sekreterare eller kassör. Det finns inga formella krav på att dessa roller måste innehas av en styrelseledamot. Däremot kan en suppleant inte utses till ordförande, eftersom ordföranden måste vara styrelseledamot enligt 7 kap. 17 § EFL. Märk dock att det är relativt vanligt att det föreskrivs i föreningens stadgar att roller såsom exempelvis sekreterare eller kassör måste innehas av en styrelseledamot. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.