Gäller konsumentlagstiftning för ideell förening

2021-01-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideell förening som ska bygga till en hall. Gäller konsumentköplagen vid en upphandling eller ska man använda AB/ABT?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt Konsumentköplagen (KkL) och Konsumenttjänstlagen (KtjL) (som kan bli aktuell vid småhusentreprenad) är definition av konsument en fysisk person (se 1 § KkL och 1 a § KtjL). En ideell förening räknas som en så kallad juridisk person och kan därför inte vara konsument. Svaret på din fråga är alltså att konsumentlagstiftningen inte blir direkt tillämplig för er.

Ges medlemsinsats tillbaka vid utträde från ekonomisk förening?

2021-01-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Jag sitter i styrelsen i en ekonomisk förening och undrar vad det finns för regler om medlemsinsater? Ska dessa betalas tillbaka till medlemmarna vid utträde eller kan man använda dom inom föreningen? Det står inget tydligt i våra stadgar.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumEkonomiska föreningar regleras i Lag om ekonomiska föreningar (2018:672), som förkortas EFL. MedlemsinsatsDu säger att det inte står något tydligt i er stadgar kring området, därmed utgår jag från att EFL gäller istället. En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i en ekonomisk förening (4 kap. 7 § EFL). Den avgående medlem har även rätt att få tillbaka sin medlemsinsats (10 kap. 11 § EFL), detta skall ske inom sex månader efter medlemmen utträtt. Undantag från detta är om medlemmen har förvärvat andelen genom bodelning, arv eller testamente. Om en medlem inte får tillbaka sin medlemsinsats skall denna avsättas till reservfonden (10 kap. 14 § EFL). Du kan läsa mer om vad som sker när en medlem utträder från en ekonomisk förening på Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.15/329575.htmlHoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Likabehandling av föreningsmedlemmar

2021-01-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Vår förening har höjt hyran för parkeringen med 300 kr/månaden (från 100 kr/månaden till 400 kr/månaden). Detta då de utfört stambyten i vissa lägenheter i bostadsrättshusen och anser att de behövde dra in mer pengar. Min fundering är om de kan göra så att de endast tar betalt av de som har parkering? Det borde väl läggas på hyran eller något annat så att alla i föreningen hjälps åt? Känns konstigt att bara vi som har bil ska drabbas. Visst, de ökade även årsavgiften med 7-8%. Men parkeringen höjdes med 400%..Mvh
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 kap. 1 § bostadsrättslagen). En allmän princip som gäller för alla typer av associationer inklusive föreningar är likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för att behandla medlemmarna olika (detta framgår av ett rättsfall benämnt NJA 1977 s. 393).I ditt fall beror svaret på omständigheterna. Ingår kostnaden för stambytet i den ökning som årsavgiften har genomgått? Ökar parkeringsavgiften av andra anledningar? Även om så inte är fallet och det enbart är medlemmar med parkering som drabbas, har föreningen sakliga skäl för att behandla sina medlemmar annorlunda?Om det enbart är medlemmar med parkering som drabbas av kostnaderna för stambytet och föreningen inte har sakliga skäl för detta handlande så finns det en risk för att föreningen har överträtt likhetsprincipen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning så är du välkommen att ställa fler frågor!Vänliga hälsningar,

Får ekonomisk förening ge medlem extra förmån som övriga i föreningen förvägras?

2021-01-15 i Föreningar
FRÅGA |Ekonomisk förening. Har man rätt att ge en medlem extra förmån, vilket förvägra övriga i föreningen?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För ekonomiska föreningar gäller likhetsprincipen, som kort sagt innebär att lika fall ska behandlas lika. Principen innebär dock inte att alla föreningsmedlemmar måste behandlas lika i varje enskild situation. Att en medlem får en förmån trots att andra medlemmar har förvägrats samma förmån är inte som utgångspunkt i enlighet med likhetsprincipen. Det är dock svårt att svara helt säkert då jag inte vet alla detaljer, men som utgångspunkt kan alltså sägas att det strider mot likhetsprincipen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Rätt att ta del av en medlemsförteckning med hänsyn till GDPR

2021-01-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Är medlem i en ek.förening och vill ta del av medlemsförteckningen (namn, postadress och om någon medlem EJ är röstberättigad). Har hänvisat till lag om ek för 5kap5§ . Får till svar att jag måste uppge syftet och att de därefter ska maila alla medlemmar mitt syfte. Troligen syftar de på GDPR, men enl IMY finns stöd i rättslig grund enl ovan kap o §. Enl stadgarna lyder vi under lag om ek.för. Vad gäller? Har jag inte rätt att ta del av den tan info till samtliga medl? Vad om någon medlem nekar, inte vill lämna ut namn o adress. Då får jag ju inte del av förteckningen.Mvh
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om ekonomiska föreningar Styrelsen i en ekonomisk förening är skyldig att föra en medlemsförteckning. Denna medlemsförteckning ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och även andra ett underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen (5 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar). Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den (5 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar).GDPREnligt artikel 4 GDPR förklaras att med ordet behandling menas bland annat en åtgärd beträffande personuppgifter som exempelvis utlämning. För att föreningen ska få lämna ut en medlemsförteckning på detta vis så krävs det enligt artikel 6 GDPR en laglig grund. Att samtycke har givits från medlemmarna om att deras personuppgifter behandlas kan vara en sådan laglig grund.Ännu en laglig grund enligt artikel 6 GDPR är att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, det vill säga att åtgärden är nödvändig för att följa lag. Rätten att få ta del av en medlemsförteckning är som sagt lagreglerad (5 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar) vilket således kan vara ett argument för att det finns en rättslig grund för att dela ut medlemsförteckningen i enlighet med GDPR.Jag hoppas att detta svarade på din fråga. Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.seVänliga hälsningar,

Rätt att ta del av en bostadsrättsförenings årsredovisning?

2021-01-19 i Föreningar
FRÅGA |Vi är medlemmar i en BRF och undrar om vi kan ta del av Årsredovisningar från Föreningens bildande?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Årsredovisningarna är offentliga och ni kan ta del av dem. Vänliga hälsningar,

Har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?

2021-01-17 i Föreningar
FRÅGA |Hej, har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?Mvh, Petra
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Den aktuella lagen för samfällighetsföreningar är lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.FöreningsstämmanMedlemmarnas har rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman (47 § första stycket samfällighetslagen). Styrelsen för samfällighetsföreningen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § första stycket samfällighetslagens).Den rätt till insyn i föreningen som du har kan alltså endast utövas på föreningsstämman då lagen inte reglerar någon rätt till insyn utöver den du har på föreningsstämman enligt 50 § samfällighetslagen.Vad ska samfällighetsföreningens stadgar innehålla?Det obligatoriska innehållet i en samfällighetsförenings stadgar regleras i 28 § samfällighetslagen. Där anges bl.a. att föreningens företagsnamn, den ort där styrelsen ska ha sitt säte och hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas är uppgifter som ska regleras i stadgarna. I de obligatoriska uppgifterna ingår inte delägarnas rätt till insyn i samfällighetsföreningens ekonomi. Det spelar således ingen roll att samfällighetsföreningen i detta fall inte har skrivit något i stadgarna om delägarnas/medlemmarnas rätt att löpande få ut information om samfällighetsföreningens ekonomiska status.SammanfattningStyrelsen kan vägra en delägare/medlem att löpande få ut ekonomisk status trots att det inte nämns något om detta i stadgarna. Du kan heller inte begära en extern revision eller kräva att få gå igenom bokföringen. Den rätt till insyn i ekonomin som du vill utöva kan endast utövas på föreningsstämman.Har ni några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Bostadsrättsförening och dess föreningsstadgar

2020-12-29 i Föreningar
FRÅGA |I den bostadsrättsförening jag bor har vi bildat en sluten Facebook grupp som skall försöka påverka styrelsen i olika frågor. Kan det betraktas som ett brott mot föreningsstadgarna. Och vad kan hända ?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar hur stadgarna för olika typer av föreningar, inkluderade bostadsrättsföreningar ska vara utformade eller vad som ska finnas med i de. Stadgarna kan kort beskrivas som den specifika föreningens regler och dessa kan regleras av varje enskilt förening för sig. I och med att jag inte har tillgång till din bostadsrättsförenings stadgar blir det tyvärr svårt för mig att avgöra vad som gäller för just din respektive förening.Min största rekommendation är därför att du noga går igenom och läser de olika befintliga punktera i din föreningsstadga. Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,