ANDELSFÖRDELNING I KOMMANDITBOLAG

2011-11-18 i Bolag
FRÅGA |Hur fastställs andelsinnehav i kommanditbolag? Komplementären behöver ju inte satsa några pengar vid starten. Kolmmanditdelägrna dock minst 1:-. Antag komplementären inte satsar något och två kommanditdelägare 50.000:- var. Hur ser andelsfördelningen ut, Har komplementären som inte satsat något någon andel.Hur fördelas vinsten?
Hampus Sabel |Hej, Kommanditbolag är en speciell bolagstyp som tillkommit för att göra det möjligt för finansiärer att stödja bolag utan att för den skull bli personligt ansvariga för alla bolagets förbindelser. Kommanditdelägare får inte, enligt Lag om handelsbolag och enkla bolag (BL) 3:4, delta i förvaltningen av bolaget om man inte specifikt avtalar om att han skall få delta i förvaltningen. Man talar således inte om andelar i kommanditbolag. Fördelningen av vinst och förlust i kommanditbolag skall enligt BL 3:5 fördelas i enlighet med avtalet mellan komplementären och kommanditdelägarna. Är fördelningen inte avtalad skall rätten avgöra vilken fördelning som är skälig. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, tveka inte att ställa ytterligare frågor om du har fler funderingar. Du kan själv ta del av reglerna om kommanditbolag i BL på: https://lagen.nu/1980:1102#K3 Vänligen,

Val av företagsform

2011-11-06 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag vill hjälpa en väninna med val av en lämplig företagsform. Hon är duktig på design. Hon vill starta en webbplats där hon kan marknadsföra sitt koncept - kunden laddar upp sitt foto som sedan läggs som en order hos de konstnärer hon kontrakterat, leveransen sker sedan direkt till kund. Hon behöver således göra en del investering, hon behöver hjälp med att hitta en logistiklösning och förmodligen måste hon avlöna någon medhjälpare i utomland. Förmodligen behöver hon även hjälp av en jurist för att upprätta nödvändiga avtal och hitta en bra betalningsmodell för de utländska konstnärerna. Hon vill även att hemsidan och hennes företag skall inge stort förtroende så att kunderna vågar beställa på sidan. Mvh
Fanny Olsson |Hej! Vad jag förstår det har din väninna tänkt starta företaget på egen hand och därmed inte tänkt ha något delat ägarskap såsom i ett handels- eller kommanditbolag. Jag utesluter därför dessa former som relevanta för din väninna utan fokuserar på bolagsformerna enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Gällande enskild näringsverksamhet så är det viktigaste (enligt mig) att veta att man i denna bolagsform personligen svarar för alla bolagets förpliktelser och skulder. Går det dåligt för bolaget kommer man därmed själv få stå för att betala alla skulder till leverantörer m.m. vilket, om det går riktigt illa, kan leda till att man måste försättas i personlig konkurs. På så vis blandas ens personliga ekonomiska liv och företagets ekonomi helt samman i denna bolagsform. Gällande handelsbolag och kommanditbolag kan kort sägas att man för dessa bolagsformer måste vara minst 2 delägare och är då mer eller mindre personligt ansvarig för bolagets skulder utifall bolaget självt inte kan betala dessa. Gällande aktiebolag måste man för dessa ha ett aktiekapital på minst 50 000 kr enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen för att kunna bilda bolaget och man måste vara minst 1 aktieägare. Reglerna kring aktiebolag är betydligt mer utvecklade och invecklade än kring övriga bolagsformer men den stora fördelen är också att aktiebolaget självt svarar för sina skulder och man därför inte riskerar att förlora mer än de 50 000 kr (eller mer) i aktiekapital som man stoppat in i bolaget från början om det går dåligt för bolaget. Då din väninna ändå verkar ska starta en relativt stor verksamhet med anställda och ganska komplicerade juridiska förehavanden kan jag därmed tänka mig att ett aktiebolag kan vara aktuellt för henne, speciellt om hon känner att hon inte vill riskera sin privata ekonomi om det skulle gå snett för företaget. Har hon tänkt hålla sig i en lite mindre skala och är beredd att riskera sin privata ekonomi om det går snett för företaget kan en enskild näringsverksamhet också vara aktuellt. Sedan finns det såklart flera andra aspekter som är relevanta när man ska starta bolag såsom hur man ska redovisa bolagets resultat, skattemässiga aspekter osv. som kan spela in i valet. Jag skulle därmed rekommendera din väninna att skaffa sig en kontakt hos en bank och/eller en jurist som kan sätta sig in i precis hennes behov för att utreda vad som kan tänkas vara lämpligast för hennes verksamhet baserat på hur hon tänkt sig expandera i framtiden osv. Hälsa din väninna lycka till! Vänligen,

Tvångsinlösen av aktier

2011-10-14 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag är minoritetsägare i ett onoterat aktiebolag. Jag har nu läste att man kan begära inlösen av aktier om det finns en aktieägare som äger mer än 90%. Men det som inte är klart för mig är vart ska jag lämna kravet. Ska jag skicka kravet om inlösen till majoritetsägaren eller till det aktiebolag där jag äger aktier?
Emil Görrel |Hej! Regler om aktiebolag hittar du i Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) (https://lagen.nu/2005:551). Rätten att, som minoritetsägare, bli inlöst återfinns i 22 kap. 1 § ABL och kravet ska riktas mot majoritetsägaren. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Enskilt bolags förhållande till Aktiebolag

2011-08-23 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag undrar om det stämmer att det är emot svensk bolagsrätt att vara ett enskilt bolag med ett moderbolag som enda kund? Referera gärna till lagetext eller motsvarande i svaret. Vänliga hälsningar, Helene
Rebecca Dahlquist |Hej Helene, Tack för din fråga. Då ett enskilt bolag inte är en juridisk person, kan man inte i Aktiebolagslagens mening tala om att det enskilda bolaget skulle kunna ingå i ett koncernförhållande med ett moderbolag. Detta framgår av Aktiebolagslagens 1 kap 11 §, där man finner definitionen av ett moderbolag och dess dotterbolag i koncernförhållanden. Om vi istället utgår från att det enskilda bolagets ägare A säljer produkter eller tjänster till ett aktiebolag i vilket A äger aktier, kan vi beakta den problematik som möjligen kan uppstå genom detta. Det man bör vara uppmärksam på är om A:s försäljning är affärsmässig. Om så inte är fallet, kan det bli tal om otillåten värdeöverföring från aktiebolaget, vilket regleras i ABL 17 kap, 1 §, 4 p. Om det finns anledning att anta att syftet med transaktionen är att gynna A och villkoren därför blir mindre gynnsamma än tillbörligt för aktiebolaget, kan transaktionen betraktas som icke affärsmässig och därigenom otillåten. Om aktiebolaget är ett fåmansbolag, finns ännu större anledning att betrakta transaktionen som en otillåten värdeöverföring, även om det rör sig om ganska små skillnader mellan parternas prestationer. Konsekvenserna av en otillåten värdeöverföring enligt 17 kap 1 § ABL kan bli att A får återbära till aktiebolaget det han uppburit, om bolaget visar att A insåg eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget, se 17 kap 6 § ABL. A kan även drabbas av bristtäckningsansvar enligt 17 kap 7 § ABL. Vänligen, Rebecca Dahlquist

Hur styrelsen utses i AB

2011-11-14 i Bolag
FRÅGA |Är erbjuden att köpa in mig i ett aktiebolag med 20%, övriga delägare har samma andel. Jag undrar om denna ägardel medför automatisk rätt att ingå i styrelsen
Anton Karlsson |Hej, I 8:8 ABL ( se. https://lagen.nu/2005:551#K8 ) beskrivs hur styrelsen utses. Av bestämmelsen framgår att styrelsen ska utses av bolagsstämman samt att det i bolagsordningen får föreskrivas andra sätt som styrelsen utses på. Svaret på din fråga är således att du inte har någon i lag skriven rätt att genom aktieköp automatiskt få en plats i styrelsen, såtillvida att bolagsordningen inte säger annat. Vänligen

Aktiebolag

2011-10-19 i Bolag
FRÅGA |Hej. Jag har ett AB tillsammans med en kompanjon. Vi har vardera 50% av aktierna. Vi har inte skrivit något kompanjon avtal eller liknande. Nu har pengarna börjat ta slut i bolaget och min kompanjon har ingen möjlighet att beta in mer pengar till bolaget. Vi måste dock betala räkningar för att bolaget inte ska gå i konkurs. Jag själv har möjligheten att betala in nödvändigt kapital för att kunna fortsätta med bolaget. Eftersom min kompanjon inte har betalt av en tidigare skuld till mig så är jag inte villig att låna ut mer. Jag tror på vårt företag och vill driva det vidare. Vad gäller? Kan han bara strunta i att föra in mer pengar i bolaget och låta bolaget gå i konkurs eller kan jag kräva att jag ska överta aktierna? Mvh Wim
Lan Le Huong |Hej! Eftersom det är bara ni två som driver bolaget så kan ni komma överens om att du ska överta aktierna. I och med att ni inte har något avtal just nu om detta så kan ni ingå ett aktieägaravtal som reglerar just sådana frågor. Ett sådant avtal är bundet mellan er som är parter i avtalet. Angående din kompanjon vill jag påpeka att det finns regler om betalningsansvar för bolagets företräde. Att "pengarna har börjat ta slut" innebär att ditt bolag har hamnat i kapitalbrist och ni som styrelseledamöter måste, enligt 25 kap 13§ aktiebolagslagen ABL, upprätta en kontrollbalansräkning och låta en revisor granska den. En kontrollstämman ska hållas för att pröva om bolaget ska gå i likvidation eller inte när bolagets eget kapital understiger häften av det registrerade aktiekapitalet. Vid underlåtelse att göra det, svarar styrelseledamöter solidariskt ansvar för förpliktelser som uppkommer under den tid underlåtenheten består (25 kap 18§ ABL). Detta personliga betalningsansvar gäller även för aktieägare enligt 25 kap 19§. Eftersom din kompanjon har underlåtit att vidta de nödvändiga förpliktelser som regleras i 25 kap ABL kan du kräva honom för personligt betalningsansvar. Om du dessutom kan bevisa att bolaget har skadats av din kompanjon när han fullgör sitt uppdrag kan han även krävas för skadestånd enligt 29 kap ABL. Eventuellt en anmälan för bokföringsbrott kan också göras mot honom enligt brottsbalken BrB 11 kap 5§. Hoppas att du kan hitta en bra lösning för ditt bolag. Vill du ställa flera frågor kring ditt bolag är du välkommen till oss igen! Du kan hitta ABL och BrB via länken nedan: https://lagen.nu/2005:551 https://lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar

Handelsbolag - Bolagsman

2011-10-13 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående att köpa in sig i ett Handelsbolag, vid vilken punkt räknas man delägare. Är det i samband med det skrivna avtalet eller när man registrerar sig i bolagsverket som bolagsman eller är det när man betalat sin andel?.. Vad är det för formkrav för att räknas som delägare? Vart kan jag finna lagrum för detta? Tacksam för svar! Mvh Julia Nordh
Lan Le Huong |Hej! Enligt 1 kap 1§ Lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL) bildas handelsbolag då två eller flera avtalat att gemensamt bedriva näringsverksamhet och bolaget förts in i handelsregistret. Eftersom det krävs registrering för att skapa klarhet när handelsbolaget uppkommer så räknas man som bolagsman från och med när handelsbolaget är registrerad hos Bolagsverket. Bolagsavtalet som ingåtts vid bildning av handelsbolag behöver inte vara skriftligt men måste innehålla de uppgifter som enligt handelsregisterslagen skall finnas i registret, det vill säga uppgifter om bolagets firma, bolagsmännens namn och bostadsadress samt verksamhetsföremålet. Regler om detta kan du hitta i Handelsregisterlag (1974:157). Lagen om handelsbolag och enkla bolag kan du hitta via länken https://lagen.nu/1980:1102 och Handelsregisterlag hittar du via https://lagen.nu/1974:157. Hoppas att jag har svarat på dina frågor. Har du flera funderingar återkom gärna! Med vänliga hälsningar

Bolagsman i konkurs

2011-06-07 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag äger en handelsbolag ihop med ett aktiebolag (50/50). Detta aktiebolag har gått i konkurs nyligen och konkursförvaltaren har ärendet. Vad händer med ägarfrågan? vad kan konkursförvaltaren ställa för krav på mig som äger 50% personligen? Vem bestämmer vad som ska göras med HB´s tillgångar o skulder? HB äger en fastighet som tillgång och har ett banklån som skuld. Om jag har solidariskt ansvar för HB´s skulder gäller det även för tillgångarna? tar jag över fastigheten och banklånet? vem ersätter den andra bolagsman i HB när aktiebolaget är i konkurs? konkursförvaltaren? har han rätt att bestämma över HB? i så fall, är han med och betalar för banklånet mm?!? Tackar på förhand!
Mikael Mellberg |Hej! Frågan regleras i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. https://lagen.nu/1980:1102 Om en bolagsman, i detta fall ett aktiebolag, försätts i konkurs så skall bolaget genast träda i likvidation (2 kap. 27§). Det innebär att fastigheten som huvudregel skall säljas på auktion och att överskottet skall fördelas lika mellan dig och aktiebolagets konkursbo. Det är konkursförvaltaren som företräder aktiebolaget i alla frågor så länge konkursen fortgår. Likvidation kan endast undvikas genom att du avtalar med konkursboet om att detta istället utträder ur handelsbolaget, men då kvarstår problemet med att ett handelsbolag kräver två eller fler delägare. Ifall ingen ny bolagsman tillkommer så skall bolaget anses träda i likvidation efter sex månader (1 kap. 1§, 2 kap. 28, 29 §§). Ifall du vill fortsätta att driva verksamheten ensam torde den enklaste lösningen vara att du likviderar bolaget och skiftar det genom att lösa ut konkursboets del av fastigheten. Det innebär att du får ersätta konkursboet för halva fastighetens värde efter det att skulderna dragits av. Att du ensam övertar ansvaret för banklånet förutsätter givetvis en överenskommelse med banken. Härefter kan du driva verksamheten vidare i den bolagsform du finner lämplig. Vänligen Mikael Mellberg