Grundläggande skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

2013-10-21 i Bolag
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan ett aktiebolag med ett handelsbolag? Skriv gärna alla skillnader oavsett hur små de är. Varför bör man välja det ena eller det andra?
SVAR

Hej!

Det finns många och storaskillnader mellan aktiebolag och handelsbolag. Jag kommer att skriva om de mestbetydande skillnaderna mellan bolagsformerna.

Inledningsvis kan sägas attett handelsbolag bygger på ett bolagsavtal mellan bolagsmännen, dvs. de som ”äger”och är verksamma i bolaget. Bolagsavtalet bör innehålla bolagets firma,verksamhet, firmateckning, övriga interna förhållanden etc. Ett aktiebolagstiftas av en eller flera stiftare. Motsvarigheten till bolagsavtalet ärbolagsordningen. Enligt lag ska bolagsordningen innehålla flertalet uppgifterom firma, verksamhetsföremål, styrelsesammansättning, revisor, aktiekapitaletc.

Mer information omuppstartsprocessen och bolagsformernas konstitutionella dokument, dvs.bolagsordning och bolagsavtal, hittar du hos Bolagsverket – www.bolagsverket.se. Förslagsvis kan duringa Bolagsverket, de svarar i regel efter endast några sekunder.

Ett aktiebolag ägs avaktieägarna. Dessa utser en styrelse som förvaltar bolaget – i många fall äraktieägare och styrelse samma personer. Det krävs endast en aktieägare för attbilda ett aktiebolag. Inte heller styrelsen behöver bestå av mer än en person,om styrelsen endast består av en ledamot måste bolaget dock även registrera enstyrelsesuppleant.

Handelsbolag bildas avbolagsmännen. I regel är det just bolagsmännen som agerar för handelsbolaget.Lagen föreskriver inga krav på att handelsbolag ska ha styrelse.

Den kanske mestgrundläggande skillnaden är att en aktieägare, till skillnad från en bolagsman,inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Inormalfallet kan en borgenär därmed inte vända sig till en aktieägare för attkräva betalning för en skuld som bolaget inte kan betala. Detta får inteförstås som att ett aktiebolag kan ingå vilka avtal och affärer som helst utanatt någon kan hållas personligt betalningsansvarig. Såväl styrelseledamöter somaktieägare kan krävas på skadestånd om de orsakar skada. I handelsbolag ärbolagsmännen däremot solidariskt betalningsskyldiga för bolagets förpliktelser,de riskerar därmed hela sin förmögenhet beroende på vilka affärer bolagetingår.

För att starta ettaktiebolag krävs det att bolaget har ett aktiekapital på lägst 50 000 kr.Detta får inte ses som en kostnad, pengarna eller egendomen kan användas iverksamheten. Den som driver ett aktiebolag bör dock vara försiktig med attförbruka aktiekapitalet då bolaget riskerar att likvideras (dvs. avvecklas) omdet saknas täckning för mer än hälften av aktiekapitalet. Några motsvaranderegler finns inte avseende handelsbolag.

Till skillnad frånaktiebolag behöver inte alla handelsbolag skicka in sin årsredovisnings tillBolagsverket. Endast bolag med juridiska personer som delägare eller varsverksamhet uppnår viss storlek har denna skyldighet.

Över lag kan sägas attaktiebolag regleras av ett större regelverk än handelsbolag.

En kort sammanfattning: Somutgångspunkt har aktieägaren, till skillnad från bolagsmannen inget personligtbetalningsansvar för bolagets förpliktelser. Aktiebolag uppfattas över lag somen mer seriös bolagsform än handelsbolag – därmed inte sagt att så är fallet.

Detta är definitivt ingenuttömmande bild av aktiebolag och handelsbolag. Många som startar bolag ärduktiga på att bedriva bolagets verksamhet, de inser däremot inte att det krävsmycket kunskap för att förstå sig på hur det fungerar att faktiskt driva ettbolag. Jag förslår därför att ser till att ha tillräcklig kunskap när dustartar ett bolag för att undvika obehagliga eller oväntade  överraskningar i framtiden.

Lycka till!

Per Englund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Texten är inte korrläst, meningsbyggnaden är tveksam och det saknas mellanslag på ett flertal ställen. Informationen är bra, men av min erfarenhet så kan aktiekapitalet visst utgöra egendom, i form av både inventarier och aktier i andra bolag.
2015-05-18 14:58
Det är ju inte heller det han säger. Utan han säger att det inte får ses som en kostnad. Aktiekapitel utgör ju en investering för bolaget och är att anse som något slags skydd för andra borgenärer. Vid insättning av aktiekapitalet hamnar det på skuldsidan i balansräkningen och pengarna/apportegendomen på tillgångssidan. Är det pengar kan du ju investera i vilken egendom som helst så länge investeringen är förenlig med bolagsordningen. Så jag tycker att du ska tänka till en extra gång nästa gång du hävdar att någon annan uppger fel fakta. Hellre fel meningsuppbyggnad etc. än fel fakta.
2015-09-03 22:31
investering i* ska det naturligtvis stå
2015-09-03 22:32
Lär dig använda space. wtf
2016-04-26 10:32
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (517)
2019-02-16 Suppleant som försätts i personlig konkurs
2019-02-09 Enskild aktieägares möjlighet att väcka talan mot olovlig värdeöverföring
2019-02-07 Aktieöverlåtelse med uppskjuten betalning, efterfinansiering samt beskattningstidpunkt
2019-02-06 Att tänka på när du ärver aktier

Alla besvarade frågor (65785)