"Kvotering"

2013-04-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad innebär ordet kvotering i skattesammanhang?
Maria Lindgren |Hej!Ordet kvotering används oftast i skattesammanhang som har att göra med hur stor del av en viss inkomst som ska tas upp till beskattning. Se exempelvis 45 kap 33§ inkomstskattelagen (som du hittar https://lagen.nu/1999:1229) där det talas om kvotering i inkomstslaget kapital. Detta innebär att endast tjugotvå trettiondelar av vinsten på en bostadsrätt ska tas upp till beskattning. Med vänliga hälsningar,

När en flyttanmälan ska göras

2013-02-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Bor i en lägenhet i andra hand. Vid inflyttning gjorde jag flyttanmälan och klickade i att det blir tidsbestämt (1år).  När andrahandskontraktet har löpt ut skall jag fortsätta bo i samma lägenhet som inneboende. Skall jag göra ny flyttanmälan på skatteverkets hemsidan när tiden har gått ut? Vad händer med min folkbokföring om jag inte gör ny flyttanmälan?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!En person ska vara folkbokförd där personen anses var bosatt, enligt 6 § Folkbokföringslagen (se https://lagen.nu/1991:481). Enligt 7 § i samma lag anses en person vara bosatt på den fastighet där personen regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Definitionen av att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila är där personen tillbringar sin dygnsvila minst en gång i veckan.    Alltså måste du vara folkbokförd på adressen även när du ärinneboende.Den som flyttar ska inom en vecka anmäla flyttningen till Skatteverket, likaså om postadressen ändras, se 25 § Folkbokföringslagen. I ditt fall ska du inte flytta, men eftersom du har anmält att du endast ska bo på adressen i ett år så torde Skatteverket tro att du ska flytta därefter, därför bör du göra en ny flyttanmälan. Om du inte skulle göra en flyttanmälan kommer Skatteverket beordra dig att göra det, (se 31 § Folkbokföringslagen), och om du därefter inte gör en flyttanmälan kan du förläggas med vite, enligt 37 § samma lag. Vänligen,

Stämpelskatt vid fusion av två aktiebolag där fastigheter ingår?

2012-12-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! jag har en fråga om fusion av AB, ska det vid en fusion mellan två AB där det överlåtande företaget har fastigheter utgå någon stämpelskatt?
Catarina Cali |Hej och tack för din fråga! Nej, någon stämpelskatt utgår inte. Detta framgår om man läser 4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet motsatsvis. Med vänliga hälsningar, Catarina Cali

Beskattning av dödsbo

2012-05-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min morbror har avlidit. Han hade inga egna barn och jag har inga syskon eller kusiner och och blir därmed arvinge. Strax innan sin död avslöjade han att det fanns en större summa kontanter i ett bankfack. Dessa är antagligen svarta pengar (han var egen företagare med en mycket lönsam verksamhet). Kommer dessa pengar att skönstaxeras vid bouppteckningen?
Mattias Karlsson J |Hej! När någon dör övergår alla tillgångar och skulder till dödsboet efter den avlidne. Dödsboet är en juridisk person som kontrolleras av dödsbodelägarna. Vad gäller beskattning betalar i princip dödsboet skatt på samma sätt som den döde hade gjort om denne varit vid liv. Vissa specialregler finns dock. Några av dessa kommer jag beröra nedan. Först skall sägas att _skönsbeskattning_ sker då den som är skyldig att lämna deklaration inte har gjort det, eller då skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen. I så fall skall skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (4:3 Taxeringslag (1990:324), TL). Skönsbeskattning är alltså inte avsedd att fungera som en sanktion. Syftet är endast att försöka uppnå ett korrekt taxeringsbeslut _samma år som den utebliva eller bristfälliga deklarationen lämnats eller skulle ha lämnats (rättelse under samma år)._ För din morbrors del skulle alltså skönsbeskattning kunnat skett de år han gömde undan pengarna. (En annan sak är att en skönsbeskattning ofta kombineras med en sanktion i form av t.ex. skattetillägg. Jag kommer återkomma till sanktionerna nedan). För att _rätta_ en felaktig taxering _i efterhand_ finns, istället för skönstaxering, andra verktyg. Innan året efter taxeringsåret tagit slut får skatteverket _ompröva_ ett beskattningsbeslut till nackdel för den skattskyldige (4:14 TL). Denna tidsfrist förlängs vid s.k. _eftertaxering_ (efterbeskattning). Vid bl.a. lämnande av oriktig uppgift (som din morbror verkar gjort i detta fall) får eftertaxering ske före utgången av det femte året efter taxeringsåret (4:16 och 4:19 TL). Tidsfristen börjar alltså löpa från det år då inkomsten rätteligen skulle deklarerats (oriktig uppgift i deklaration). Observera dock att det finns en specialregel för fall då den skattskyldig avlidit. I dessa fall kan eftertaxeringsfristen förkortas. Om den som en eftertaxering gäller har avlidit, får nämligen beslut om eftertaxering inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering (4:20 st. 3 TL). Eftertaxeringsfristen kan bara bli kortare med hjälp av denna paragraf och aldrig förlängas på grund av att den skattskyldige avlider. _Eftertaxering av avliden får alltså aldrig meddelas efter femårsfristens utgång._ Vad gäller _sanktioner_ för den oriktiga uppgiften kan konstateras att straffansvar för skattebrott ej är aktuellt eftersom han avlidit. Inom skatteområdet använder man även särskilda avgifter för att sanktionera skattefusk. Ofta används t.ex. skattetillägg. Även dessa särskilda avgifter bortfaller då den skattskyldige avlider (5:20 st. 2 TL). Således kommer inte heller dessa att belasta dödsboet. _Sammanfattningsvis_ kan alltså säga att eftertaxering av den döde får ske inom de tidsfrister som angetts ovan. Om eftertaxeringen är ”preskriberad” skall pengarna ifråga, såvitt jag kan bedöma, behandlas precis på samma sätt som övriga tillgångar i boet. Dödsboet svarar inte för de straffrättsliga eller skatterättsliga sanktioner som skulle kunnat drabba den avlidne. Observera att Taxeringslagen formellt upphört att gälla och ersatts av den skatteförfarandelagen. Enligt övergångsbestämmelserna skall dock taxeringslagen alltjämt tillämpas även på 2013 års taxering. Det är därför jag hänvisar till taxeringslagen. De bestämmelser som jag berört ovan har dock överförts till skatteförfarandelagen. Några större skillnader i sak kommer det inte bli fråga om med den nya lagen. Mvh Mattias

Folkbokföring. Vistelse utomlands. Sex månader.

2013-02-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Får man vara skriven på en postbox? Jag ska utomlands under ett halvår och har ingen bostad i Sverige under den tiden. Jag har heller ingenstans att vara skriven under den tiden. Vad säger lagen? Man måste väl vara skriven nånstans?
jacob sandelin |Hej, tack för din fråga.Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen vilken du finner här; https://lagen.nu/1991:481. Av 3 § framgår att den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år skall folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här.Vidare framgår det av 8 § att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Således skall du fortsätta vara skriven på din gamla adress även om du inte faktiskt bor där.  Det framgår av prop. 1990/91:153 att din situation inte anses vara skäl till t.ex. avregistrering.  Då jag tolkar det kommer du att jobba ett halvt år och  sammantaget kommer du inte kunna undgå folkbokföring i Sverige.Beträffande boxadress är detta inte okej, men du kan självfallet se till att få din post till en box när du är borta.Jag kan rekommendera att du läser vad skatteverket har att säga om frågan på deras hemsida; http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands/utomlandskortareansexmanader.4.2a9d99b2110b7fcf5c080009233.html. Lycka till Jacob 

Överlåtelse av bostadsrätt, blandat fång

2013-02-04 i SKATTERÄTT
FRÅGA | Hej! Min mor äger idag en bostadsrätt som hon har för avsikt att överlåta till mig. Min mor köpte fastigheten för ca 550000,- och har idag ett lån på 200000,-, vi räknar med att marknadsvärdet idag är detsamma som vid köpetillfället. Vad jag förstår hade detta bedömts som överlåtande av blandat fång. Syftet var vid köpetillfället att överlåta lägenheten till mig så småning om. Min mor tog lån flera år efter införskaffandet, och belastas idag ekonomiskt av lånet. Jag vill alltså genom en överlåtelse både verkställa syftet med att jag överta lägenheten, samt att hjälpa henne att lösa hennes lån då jag har den möjligheten. Finns det chans att man kan se detta som att jag ger henne en gåva genom att lösa lånet, och att hon sedan ger mig lägenheten som en gåva och måste det isåfall gå någon viss tid där emellan? Att betala kapitalreavinstskatt när vi funnit denna lösningen för att undvika räntekostnader och så vidare känns ju surt, när avsikten var att lägenheten skulle ges som gåva från början... Finns det annars något annat vid vi kan undvika kapitalreavinstskatten i vårt situation? Vänligen
Axel Bonning | Hej, Jag tolkar din fråga som att du ska ge din mor 200 000 kr för att lösa ett lån samtidigt som du får en bostadsrätt av din mor. Skattemässigt kan detta förfarande inte anses utgöra två olika gåvor. Istället kommer du att förvärva bostadsrätten av din mor genom s.k. blandat fång eftersom du köper lägenheten till ett pris under marknadsvärdet av en närstående. Att lägenheten förvärvas med blandat fång innebär att en del av förvärvet anses ske genom köp och an annan del genom gåva. Hur stor andel som förvärvas genom köp räknas fram genom att köpeskillingen divideras med bostadsrättens marknadsvärde, i ert fall (200 000 / 550 000 =) 36,4 %. Eftersom bostadsrättens marknadsvärde inte har ökat sedan den köptes av din mor kommer hon inte behöva betala någon kapitalvinstskatt. Om bostadsrättens marknadsvärde däremot har ökat kommer en skattepliktig kapitalvinst uppstå. Kapitalvinsten räknas fram genom att köpeskillingen för delen som överlåts till dig genom köp minskas med vad din mor betalade för samma andel av bostadsrätten. Detta kan visas med ett enkelt exempel: Om bostadsrättens marknadsvärde har ökat till 800 000 kr innebär det att du kommer köpa 25 % (200 000 / 800 000) av bostadsrätten för 200 000 kr och få resterande 75 % i gåva. När din mor köpte bostadsrätten betalade hon 137 500 kr för 25 % (550 000 x 0,25) av bostadsrätten, alltså gör hon en kapitalvinst med 62 500 kr. Din mor måste sedan betala 30 % skatt på 22/30 av kapitalvinsten, alltså 13 750 kr (62 500 x 22/30 x 0,3). Sammanfattningsvis kan man konstatera att om bostadsrättens marknadsvärde har ökat så måste din mor överlåta hela bostadsrätten till dig genom gåva för att inte behöva betala någon kapitalvinstskatt. Med vänlig hälsning,

ROT-avdrag

2012-10-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi har anlitat en firma för takrenovering. Offerten var på 260 tkr med rotavdrag 50% på arb.kostnaden 100 tkr. Vi har betalt 160 tkr. Firman har nu nekats rotavdrag med 50 tkr då min man står för kontraktet på huset. Vi visste inte att båda måste stå som ägare och firman kollade inte. Vi har bott i huset i 21 år/varit gifta i 23 år. Vad ska vi göra för att komma tillrätta med detta?
Maria Lindgren |Hej! Regleringen om rätt till skattereduktion för husarbete finns i 67 kap inkomstskattelagen (IL) (se https://lagen.nu/1999:1229#A11). Skattereduktion för husarbete medges med halva arbetskostnaden men dock med högst 50 000 kr per person och år (se 67:19 IL). För att en person ska medges avdrag för husarbete krävs också att denne står som ägare på huset (se 67:13 a IL). Även om man inte står som formell ägare på ett hus kan en maka eller make anses ha dold äganderätt om ett hus har införskaffats för gemensamt bruk, man bidragit ekonomiskt till köpet av huset samt att båda parter har haft för avsikt att huset ska ägas tillsammans. Detta förhållande regleras inte i lagtext utan har utvecklats i rättspraxis (se NJA 2002 s. 142). Skatteverket har, mot bakgrund av att dold äganderätt kan föreligga, tagit ställning till huruvida detta kan ge maka/make som inte står som formell ägare på ett hus, rätt till skatteavdrag för husarbete. Skatteverket kom härvid fram till att en person som är dold ägare till ett hus inte medges avdrag för skattereduktion. Om den dolda äganderätten görs öppen genom avtal och ansökan om inskrivning anses ett giltigt förvärv ha skett. ROT-avdrag kan då medges för sådana arbeten som utförts från och med dagen för överlåtelsen (se Skatteverkets ställningstagande nr 131 913846-09/111). Med hänsyn till att det endast är din man som står på ägare på huset är det endast han som kan tillgodoräkna sig ROT-avdrag med maximalt 50 000 kr. Skatteverket har härför nekat firman rotavdrag med resterande 50 000 kr eftersom du inte står som ägare och din man har erhållit full preliminär skattereduktion med 50 000 kr. Vad gäller rotavdraget finns det tyvärr inget ni kan göra eftersom det endast är din man som är berättigad till avdrag för husarbete. Om ni avser att utföra ytterligare husarbeten kan ni genom avtal göra den dolda äganderätten "öppen" så att ni båda står som ägare på huset. Ni har då båda rätt till skattereduktion med 50 000 kr per person och år. Lycka till!

Dubbelbestraffning

2010-08-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om man blivit skönstaxerad och dessutom fått skattetillägg,kan man då bli dömd för skattebrott?Läste att enligt en dom i Europadomstolen kunde man inte bli dömd för skattebrott om man fått skattetillägg.Stämmer detta?
Andreas Vinqvist |Hej, Det svenska systemet med utdömande av både skattetillägg och skattebrott har varit väldigt omdiskuterat en längre tid. Högsta domstolen kom dock så sent som 31 mars 2010 (mål B 5498-09 och B 2509-09) fram till att det svenska systemet inte står i strid med Europakonventionen. Högsta domstolens beslut med utförlig motivering finns att läsa på www.hogstadomstolen.se Med vänlig hälsning