FrågaSKATTERÄTTÖvrigt13/07/2014

Skatteskyldighet pensionsförsäkring

Hej!

Min fråga: Jag betalar en Livs- och Pensionsförsäkring på Channel Islands som jag ska avsluta och ta ut innestående beloppet i en klumpsumma. Blir jag skatteskyldig för beloppet om jag ber dom överföra beloppet till min bank i Sverige? Den totala summan är ca 400,000 SEK, vilken jag kommer att betala månadsvis, tills jag fyller 60 (om ca 6 år), till ett annat pensionssparande (Managed Saving Account), registrerat i Isle Of Man. När jag är 60 börjar MSA betala ut månadsvis pension till mig och detta är väl skattepliktigt i Sverige? Jag är Svensk medborgare men har varit utskriven från Sverige sen 1999, han ingen anknytning i Sverige mer än ett bank konto. Ska flytta tillbaka till Sverige i december 2014. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågan gäller vilka de skatterättsliga konsekvenserna blir av att överföra behållningen från en utländsk pensionsförsäkring till ett svenskt bankkonto innan medlen omplaceras. Vissa ”flyttningar” av pensionsförsäkringar är absolut möjliga numera utan omedelbara skattekonsekvenser. Jag noterar att försäkringsvillkoren inte verkar uppta någon klausul om utbetalningstid eftersom pensionen kan utfås i en klumpsumma....

En försäkring ska anses som en pensionsförsäkring givet att kriterierna i 58 kap. En försäkring ska anses som en pensionsförsäkring givet att kriterierna i 58 kap. 4, 6 samt 8-16b §§ Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL, se:https://lagen.nu/1999:1229) är uppfyllda (58 kap. 2 § IL). Dessa villkor innebär bl.a. följande: ett krav på var försäkringen förmedlats (4 §), att den medför rätt till ålders-, sjuk-, eller efterlevandepension (6 §) och inget annat, har en begränsad förmånstagarkrets vad gäller efterlevandepension (13 §). Vidare får enligt 10 § ålderspension inte börja utbetalas innan den försäkrade fyllt 55 år (tidigare utbetalningar kräver dispens från Skatteverket). Uppfyllelsen av dessa krav kunde diskuteras i ditt fall, dock blir det redundant om vi ser till kravet i 11 § om hur pensionen ska betalas ut. Ålderspension får enligt 11 § inte betalas ut under kortare tid än fem år (tre år före 65) och under de första fem åren endast med samma eller stigande belopp vid varje utbetalningstillfälle. Utbetalningsvillkoren har tillkommit för att förhindra utbetalning av engångsbelopp. (Vidare är förfoganderätten till försäkringen starkt begränsad. Bl.a. får inte en sådan försäkring pantsättas (16 §). Överlåtelse (17 §) eller återköp får endast ske i vissa uppräknade undantagsfall (18 §)). I Skatteverkets, SKV:s, ställningstagande Dnr 131 3184-06/111 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring, uttalade SKV rörande sättet för ”pensionens” utfående att:

Kravet på periodiska utbetalningar under en viss tidsperiod är av avgörande betydelse för pensioneringssyftet.

Det förekommer att det i utländska försäkringar ingår ett engångsbelopp i ett pensionsförsäkringsavtal som också omfattar periodiska utbetalningar. Enligt Skatteverket bör engångsbeloppet och de periodiska utbetalningarna i detta fall ses som en helhet, även om de ingående delarna skulle vara olika försäkringar.

Det bör sålunda vara möjligt att under vissa omständigheter ta ut ett visst belopp som ett engångsbelopp och resten som löpande pension utan att försäkringen förlorar sin karaktär av p-försäkring som huvudsakligen avser ålderspension. En förutsättning för detta är dock att engångsbeloppet står i rimlig proportion till de periodiskt utfallande beloppen. T.ex. skulle en utländsk försäkring som enligt försäkringsvillkoren berättigar till ett kapitalbelopp som motsvarar ca 25 % av försäkringens värde kunna godtas om de utfallande beloppen i övrigt utgår periodiskt och därigenom i huvudsak tjänar ett pensionsändamål. Försäkringar med engångsbelopp kombinerat med endast obetydliga periodiska utbetalningar kan inte anses huvudsakligen avse ålderspension. En försäkring som enbart avser engångsbelopp kan enligt Skatteverket inte anses uppfylla kravet på att tjäna pensionsändamålet och bör därför inte godtas som p-försäkring enligt 58 kap. 5 § IL.”

Mot den bakgrunden står det klart att det engångsbelopp som du skulle ta ut från din ”livs- och pensionsförsäkring” på Channel Islands inte vore att betrakta såsom utfallande från en pensionsförsäkring i 58 kap. IL:s mening.

I det läget, där det inte kunnat fastställas att det handlar om en pensionsförsäkring i IL:s mening, rör det sig istället om en kapitalförsäkring. ”Kapitalförsäkring” är negativt bestämt till en livförsäkring som inte uppfyller de utförliga villkoren för pensionsförsäkring, se 58 kap. 2 § 2 st. IL. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige (se Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/forsakringar/avkastningsskattpautlandskalivforsakringar/kapitalforsakringfran2012.4.3684199413c956649b57c4b.html).

På utländska kapitalförsäkringar utgår dock avkastningsskatt (30 %) på skatteunderlaget (så länge som inte försäkringen tecknats före 1997 och inga premier erlagts efter 1997). Avkastningsskattens funktion är att beskatta den årliga avkastningen i försäkringssparandet. Syftet är att skatten ska ersätta kapitalskatten på faktisk utgående ränta, utdelning och kapitalvinst (prop. 1992/93:187, s. 166). Se mer om detta i regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012, avsnitt 6.13.4.1. Beskattning av kapitalförsäkring (se: http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175529). Skyldig att betala avkastningsskatt är – enligt 2 § 1 st. 7 p. Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (se:http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-661/) i dess nya lydelse per den 1 juni 2014 – obegränsat skattskyldiga i Sverige som tecknat en kapitalförsäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag (se även prop. 2011/12:1s. 363). Möjlighet till nedsättning för skatt som redan erlagts i utlandet finns (10a §).

I dagsläget kan du inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Obegränsat skatteskyldig anses den som är bosatt (har sitt hem här, är folkbokförd här), som stadigvarande vistas här (uppehåller sig i landet minst 6 mån i följd med endast kortare avbrott) eller har ”väsentlig anknytning till Sverige” (har familj, tillgångar, bostad o dyl. här). Kriterierna för skattskyldighet kan du läsa mer om här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2635.html. Om obegränsat skattskyldig ska samtliga inkomster, oavsett varifrån de kommer, beskattas i Sverige (med reservation för vad som kan följa av t.ex. föreliggande skatteavtal). Detta följer av 3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL. Som jag ser det är du inte obegränsat skattskyldig i Sverige nu eftersom anknytningen måste anses ha gått förlorad i och med att du inte varit skriven eller boende här på 15 år.

Överföringen till ett svenskt bankkonto utlöser alltså inte, såvitt jag förstår och precis som du anade, beskattning i dagsläget.

Emellertid, när MSA månadsvis börjar betala ut pension till dig, om ca 6 år som du beskriver det, borde detta vara skattepliktigt i Sverige. Du är idag Svensk medborgare och anger att du kommer tillbaka till Sverige i december 2014 och lyfta pension här. Då torde du bli att anse som ett svenskt obegränsat skatteskyldigt skattesubjekt igen. (Sverige har härvid ett dubbelbeskattningsavtal med Isle of Man till undvikande av dubbelbeskattning:http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/sfs-2008-1303/html.)

Jag vill lägga till att frågan är komplicerad och skulle råda dig att konsultera en erfaren skattejurist i detta eftersom det rör sig om en ganska stor summa pengar. Den kontakten kan vi på Lawline hjälpa till med att förmedla. Återkom till mig på martaahlen24@gmail.comom du har uppföljande frågor eller vill anlita juridiskt ombud. Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,

Märta AhlénRådgivare