Inkomstdeklarationer är att anse som offentliga handlingar

2016-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Om jag förstått saken rätt så är inkomstdeklarationerna offentliga handlingar som kan tas del av privatpersoner, företag och myndigheter. Men min fråga är vilka delar de kan se? Kan de till exempel se hur många aktieaffärer jag gjort och i vilka aktier eller kan de bara se det slutgiltiga skatteunderlaget? Samma sak för avdrag, kan de se till exempel hur mycket jag dragit av i de olika posterna?Vänliga hälsningar Arvid
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.Sedan kan man se att sekretess gäller för alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när uppgifterna finns i en myndighets verksamhet av visst angivet slag på skatteområdet enligt 27 kap. 1§ 1 st. Offentlighets och sekretesslagen. Sekretessen enligt 27 kap. 1§ är med några få undantag absolut. Det innebär att det inte behöver finnas någon risk för skada för att en uppgift ska vara sekretessbelagd. Om en uppgift är hänförlig till det sekretesskyddade området och ingen sekretessbrytande regel är tillämplig får uppgiften inte lämnas ut.De flesta uppgifter som rör beskattningsområdet är idag normalt sekretessbelagda. Beslut som gäller inkomstbeskattning är dock offentliga uppgifter.Därmed är följande skatteuppgifter är normalt offentliga:Beslut om beskattning uppgifter Om registrering enligt skattebetalningslagen och Om särskilda registrerings- och redovisningsnummeruppgifter om huruvida fysiska personer ska betala A- eller F-skattuppgifter om registrering för arbetsgivaravgift och momsnamn och person- eller organisationsnummer för juridiska personer samt företagsform för deras eventuella firmor.Därmed kan bara du, eller den som du gett fullmakt till det, ta del av din egen skattedeklaration i sin helhet . Hur stor inkomst du haft, hur mycket skatt du betalt ett visst inkomstår exempelvis är offentliga uppgifter.

Stämpelskatt vid gåva av fastighet

2016-01-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejblir det lagfartskostnader vid gåva av fastighet? Om mamma skänker sitt hus till mig, vad kan det bli för kostnader?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Lagfartskostnaden vid gåva av fastighet regleras i Stämpelskattelagen (StL). Den hittar du https://lagen.nu/1984:404. Reglerna som styr den avgift som Lantmäteriet tar ut för att expediera lagfartsansökan hittar du i inskrivningsförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/2000:309.GåvaOm förvärvet är att räknas som en gåva enligt StL så behöver du inte betala för lagfarten StL 4 §.För att er transaktion skall räknas som en skattebefriad gåva måste din mamma till en början vilja berika dig genom överlåtelsen samt genomföra den frivilligt. Utöver detta får du inte lov att ge din mamma något i utbyte mot fastigheten som överstiger, lite förenklat, 85% av fastighetens taxeringsvärde 5 & 9 §§ StL.Administrativa avgifterDen som ansöker om lagfarten måste dock betala en expeditionsavgift om 825 kronor inskrivningsförordningen 21 § inskrivningsförordningen.SummeringUnder förutsättning att det handlar om gåva som uppfyller de ovan nämnda kraven så behöver du inte betala någon stämpelskatt, dock tillkommer en expeditionsavgift om 825 kronor.Bästa hälsningar

Beskattning när hus säljs till förlust

2015-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag skalla sälja mitt fritidshus.Inget är ombyggt eller renoverat sedan 1999.Jag köpte detta för 60 000, år 2012Säljer nu som renoveringsobjekt för 50 000, då det är en uppkommen fuktskada. Vad gäller nu kring reavinstbeskattningen? Finns andra oförutsedda utgifter som bör tas med i beräkningarna?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen hittar du i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404. Reglen som styr avgiften för expeditionsavgiften på Lantmäteriet finns i inskrivningsförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/2000:309.BeskattningenUtifrån det du skriver kommer du inte behöva betala någon kapitalskatt, då du inte gör en kapitalvinst IL 44:13 & 14 – du säljer för under vad du köpt fritidshuset för (50.000 < 60.000). Det tillkommer dock en stämpelskatt vid lagfartsöverflyttningen. Summan är baserad på försäljningslikvidens storlek. Om fritidshuset säljs för 50.000 skulle den landa på (50* 15 =) 750 kronor 8 § StL. Denna skall delas lika mellan säljaren och köparen enligt 27 § StL; mitt tips är att du och köparen gör upp om vem som skall stå för avgiften innan försäljningen.Vidare tillkommer det en expeditionsavgift om 825 kronor från Lantmäteriet. Den skall dock den sökande om lagfart stå för 21 § inskrivningsförordningen. SummeringUtifrån det du beskrivit ovan tillkommer kommer du inte att behöva betala någon kapitalskatt, dock kan viss stämpelskatt tillkomma.Glöm inte att om du säljer din fastighet till förlust kan du ha möjlighet att dra av den förlusten mot vinster från kapitaltillgångar. För mer information om detta och annat gällandes beskattning vid försäljning av hus kan du läsa i Skatteverkets broschyr SKV 379.Är det något jag missuppfattat eller om mitt svar är otydligt på något sätt är du välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar

Har en suppleant personligt betalningsansvar för aktiebolags skatteskulder?

2015-11-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är en styresesuppleant personligt/solidariskt ansvarig för ev. skatteskulder vid en konkurs i ett Akteibolag?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 59 kap. 13 § skatteförfarandeslagen, se https://lagen.nu/2011:1244#K59 . Där anges följande: ”Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.” För att kunna bli personligt betalningsansvarig måste man alltså vara "företrädare" för bolaget. I 8 kap. 4 och 29 §§ aktiebolagslagen (ABL), se https://lagen.nu/2005:551#K8, framgår att styrelseledamöter och VD är legala företrädare för bolaget. Man kan inte vara legal företrädare bara genom att vara suppleant. För att en suppleant skall anses som legal företrädare måste suppleanten inträda i styrelsen. Detta framgår bl.a. av rättsfallet NJA 1985 s. 439, se https://lagen.nu/dom/nja/1985s439.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Beräkning av belopp som ska erläggas vid samägd bostadsrätt

2016-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur räknar man?Vi är sambos och huset värderas till 4 500 000 och vi har lån på 3 000 000.Jag ska köpa ut henne, lånen är gemensamma.Vinstskatt ska dras bort?Ska ett tänkt mäklararvode räknas med?Hur ser uppställningen ut
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Bostaden har ett marknadsvärde på 4 500 000. Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt. Om ni har lån på 3 000 000 och ni inte amorterat något blir vinsten 1 500 000 och den fiktiva skatten 990 000 (notera här att mäklararvodet ska dras av från vinsten). Kvar blir 3 510 000. Därefter delas summan i två delar, din del respektive din sambos del av bostadens värde. Är det du som ska behålla bostaden är du skyldig att ersätta din sambo för dennes del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att du tar över din sambos del av lånet. Denna del avräknas från det belopp du ska ersätta sambon med. Alltså blir det 3 510 000 / 2 = 1 755 000. Eftersom du tar över din sambos del av lånet på 1 500 000 blir det belopp du ska erlägga 255 000kr, efter det att du tagit över lånet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återköp av pensionsförsäkring

2015-12-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har fått godkänt av Skatteverket att jag enligt inkomstskattelagen har rätt till återköp av pensionsförsäkring. Men Skandia Liv säger nej.Kan jag med hjälp av svensk lag tvinga igenom ett återköp.
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningEfter årsskiftet kommer det att träda i kraft nya regler kring återköp av pensionsförsäkring men jag tar nu för givet att vi pratar om de äldre från 2015, dvs. nuvarande regler.Det är endast i undantagsfall möjligt att som konsument få återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär det att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen. Dock ställs villkoret att det måste framgå i försäkringsvillkoren att du ska ha rätt att återköpa den för att det ska vara möjligt. Även om du enligt försäkringsvillkoren har rätt till återköp är det inte säkert att lagen tillåter det. Rekvisiten för återköp finner du i Inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229#K58P18S1 Lagen anger som huvudregel att återköp inte är tillåtet. Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda kan återköp ske i vissa fall: 1. Det s k tekniska återköpsvärdet är högst ett prisbasbelopp (44 500 kr, år 2015) och du inte har betalt någon premie de senaste 10 åren. Dessutom får det inte finnas något oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 2. Det tekniska återköpsvärdet av försäkringen är högst 30 % av prisbasbeloppet (13 350 kr). 3. Skatteverket gör en dispensprövning om det finns synnerliga skäl till återköp. Du beskriver hur du fått dispens av Skatteverket att få göra återköp av din pensionsförsäkring men att du fått avslag av Skandia Liv. När jag ser till de villkor som står i Skandia Liv står det att återköp ska vara möjligt, till en viss avgift och i enlighet med inkomstskattelagen. Därmed bör dom specificera närmare varför de inte tillåter just dig få göra ditt återköp. Återkom gärna närmare med mer information kan jag hjälpa dig bättre. Dvs. mer specifikt varför de avslagit din ansökan om återköp.

Är ersättning för sakskada skattepliktigt?

2015-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min privatbostad brann upp.(Totalförstörd)Försäkringsbolaget gav en kontantlikvid.Jag behåller tomten.Är likviden skattepliktig ?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. Beskattningen av kontantlikvidenSom jag förstår din situation så är försäkringsbolagets kontantlikvid ersättning för en sakskada (exempelvis förstörd TV-apparater och/eller kylskåp). Under förutsättning att jag uppfattat situationen rätt är kontantlikviden skattebefriad IL 8:22. Avräkning vid försäljning av fastighetenNär du sedan säljer fastigheten kommer, lite förenklat, dock den ersättningen som du fått av försäkringsbolaget att avräknas från de avdragen som du får göra vid försäljningen IL 45:26. SummeringUnder förutsättning att ersättningen erlagts för att täcka sakskada behöver du inte skatta för den, dock kommer ersättningen påverka hur mycket du skall betala i skatt när du väl säljer din fastighet.Är det något i mitt svar som är otydligt, om jag missuppfattat något eller om du har ett annat spörsmål är du välkommen att höra av dig igen! Bästa hälsningar

Beskattning av pokervinst - eventuell självrättelse av deklaration

2015-11-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har fåttt en förfrågan av skatteverket om jag spelat poker på sidor utanför EU, 2009-2012.Min fråga; Eventuell skatt på vinster under 2009, som inte skattats för,blir dom preskriberade efter årsskiftet 2015-16?Svaret till skv skulle varit inne med siffror från mig i juli, men jag har inte skickat in något och inte fått nån påminnelse.
Yvette Lind |Tack för att du vänt dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår rör din fråga endast de vinster som uppkom under 2009. Frågan är om eventuell beskattning för dessa vinster preskriberas efter årsskiftet 2015-16.Den normala eftertaxeringstiden (preskriptionstiden) är 5 år. Preskriptionstiden för ett grovt skattebrott är 10 år. Graden för skattebrottet avgörs efter hur stora inkomster som undanhållits för beskattning. För att det ska anses röra sig om ett grovt skattebrott måste inkomsten under det aktuella inkomståret (i ditt fall 2009) uppgå till minst 10 prisbasbelopp. Så om man räknar för året 2009 bör den undanhållna inkomsten ha rört sig om minst 428 000 kr (42 800 kr x 10). Då jag inte vet hur stora pokervinster du hade under 2009 kan jag inte avgöra hur lång tid det kommer röra sig om då jag inte kan avgöra vilken grad Skatteverket misstänker att det rör sig om. Dock skriver du också att Skatteverket har varit i kontakt med dig och bett dig komma in med siffror i juli. Du har inte gjort detta men du har inte heller fått någon påminnelse. Hur kan detta påverka dig och beskattningen?Att Skatteverket varit i kontakt med dig antyder att de granskar dina deklarationer och med det har du förbrukat din möjlighet att själv rätta din deklaration, så kallad självrättelse. Att göra en självrättelse betyder att man självmant ändrar sin inkomst för att undvika skattetillägg (straffavgift) vid en senare granskning (om man lämnat in oriktiga/ofullständiga uppgifter vid första tillfället). Då Skatteverket redan varit i kontakt med dig angående detta kan du nu inte längre anses lämna uppgifter på eget initiativ. Du har även valt att på deras uppmaning inte lämna in uppgifter. Du kan läsa mer om förfarandet på Skattverkets hemsida vida den här länken: Skatteverket Självrättelse av deklarationDu kan läsa mer om skattebrotten, deras straff och påföljder m.m. här https://lagen.nu/1971:69Jag hoppas svaret gett dig mer insikt i situationen. Det går alltid att återkomma till oss med vidare frågor eller vända dig direkt till Skatteverket.