Periodiseringsfond vid avveckling av verksamhet

2016-05-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min pappa avled nyligen.Han hade ett företag och gjorde avsättningar i periodiseringsfonder. Måste dessa "skattas ut" nu när vi avslutar företaget? Finns det möjlighet att de tas över av ett annat företag?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om periodiseringsfonder hittas i 30 kap. Inkomstskattelagen (IL). En periodiseringsfond (förkortas här p-fond) används för att skattemässigt jämna ut resultatet i ett bolag. Har man överskott kan man avsätta en del av detta till fonden för att när man ett senare år får underskott använda överskottet och "kvitta" detta mot underskottet. Det finns olika beloppsgränser för juridiska personer (bolag) och fysiska personer (enskilda näringsverksamheter), se 30:5 och 30:6 IL. Beloppsgränsen bestämmer hur mycket man får sätta av till p-fonden varje år. Avdragen ska återföras till beskattning senast sex år efter att de avsattes 30:7 IL. Man har alltså sex år på sig att jämna ut sitt resultat och man kan ha sex stycken p-fonder som löper samtidigt. Det är viktigt att det tidigast gjorda avdraget återförs först 30:7 2st IL. I vissa fall kan man dock bli tvungen att återföra avdragen tidigare än de 6 åren. För en juridisk person (bolag) ska avdragen återföras om man upphör bedriva näringsverksamhet i bolaget 30:8 IL. En fysisk person (enskild näringsidkare) ska återföra avdragen innan de sex åren löpt ut om näringsverksamheten upphör att bedrivas 30:9 IL. Oavsett vilken bolagsform din fars verksamhet bedrevs som ska avdragen alltså återföras om verksamheten avvecklas. Möjlighet för annat bolag att ta över p-fonderna? En enskild näringsidkare kan föra över p-fonderna till ett bolag 30:11 IL, detta kräver dock att hela verksamheten tas över. Det är alltså inte okej att bara överföra p-fonderna utan det måste ske en överföring av hela verksamheten. Om en enskild näringsidkare överlåter tillgångar i företaget till en annan fysisk person genom exempelvis arv eller gåva kan förvärvaren få överta p-fonderna, villkoren finns i 30:12a IL. En juridisk person kan till en annan juridisk person överföra p-fonder bara om hela verksamheten överlåts 30:14 IL. Det går alltså inte att överlåta p-fonderna i sig utan det måste ske i samband med förvärv av ett bolag. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Obegränsat skattskyldig vid stadigvarande vistelse i Sverige

2016-04-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej ! Den perioden som är minst 6 månader, som man måste bott i ett land för att beskattas ,måste den vara kontinuerlig eller skall vara sammanlagt?MVH
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den bestämmelse som jag tror du tänker på finns i inkomstskattelagen 3:3 och den innebär att den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Med stadigvarande vistelse menas då minst 6 månader i följ (alltså kontinuerlig vistelse). Kortare avbrott i vistelsen för att exempelvis besöka hemlandet bryter inte vistelsen.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skatt vid bodelning

2016-04-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Skilsmässa. Makarna delar upp värdet på bostadsrätten. Maken bor kvar och betalar en miljon till hustrun. Ska hon betala skatt och vilken skattesats?
Erica Leufstedt |Hej Margareta och tack för din fråga!Svaret på din fråga återfinns i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Den ersättning maken har mottagit utgör en inkomst där huvudregeln är att beskattning ska ske. Av 8 kap 2§ IL framkommer däremot att inkomster en person förvärvar genom arv, bodelning, testamente eller gåva är skattefria. Således ska maken inte betala skatt på inkomsten denne får till följd av den bodelning som skett. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Eget företag och bokföring - Oriktig uppgift eller inte?

2016-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag har startat eget företag för två år sedan. I februari har skatteverket kontaktat mig och berättat att de gör kontroller på nystartade företag att kontrollera om man utför bokföring på rätt sätt från början och inte får problem i framtiden. Man skulle kunna också träffa de i lokal kontor och ställa frågor. Jag har köpt ganska mycket från utlandet och de vill se mina fakturer. Nu har jag upptäckt att jag har kanske bokfört de fel... Jag ska träffa henne nu på fredag och hon ska kolla de fakturor. Jag är rädd att jag har gjort helt fel... Vad för konsekvenser kan jag stå för?är det skattefusk?? Hälsningar Michal
Nathalie Byström |Hej Michal och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag börja med att skriva att bokföringen har du framför allt för att du ska kunna följa upp din verksamhet och styra verksamheten mot de mål du själv ställer upp. Du förklarar att du är rädd att du gjort fel vid bokföringen och därför ska jag försöka förklara vad som gäller för att Skatteverket ska kunna ålägga dig en påföljd, till exempel skattetillägg. Jag kommer också förklara vad skattetillägg är. Skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som infördes den 1 januari 1972. Avsikten med det nya sanktionssystemet var att skapa en effektivare och jämnare reaktion mot skattebrott. De mindre allvarliga fallen skulle behandlas genom påförande av skattetillägg, medan de svårare fallen skulle bestraffas enligt skattebrottslagen (1971:96). Sanktionssystemet ansågs öka trycket på den skatteskyldige att fullgöra sin uppgiftsskyldighet Vad är det då för rekvisit som gäller för påförande av skattetillägg? Om en skatteskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen och uppgiften befinns oriktig, skall en särskild avgift i form av skattetillägg tas ut. Av 49 kap. 5 § 1 st. skatteförfarandelagen (SFL) framgår att en uppgift är oriktigt såväl om en uppgift rent objektivt sett är falsk, ofullständig eller har utelämnats. Beräkning av skattetillägg vid lämnande av oriktiga uppgifter aktualiseras i 49 kap. 11 § SFL och är indelad i olika nivåer. Jag vill vara noga med att poängtera att även om den skatteskyldige lämnat en oriktig uppgift skall skattetillägg i vissa situationer inte tas ut. Av bestämmelserna i 49 kap 5 § 2 st. SFL framgår att en oriktig uppgift inte anses föreligga då övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, om dessa uppgifter är sådana att rätten till exempelvis avdrag kan bedömas korrekt med ledning av dessa. En lämnad uppgift skall inte heller anses som oriktig om det är uppenbart att den inte kan ligga till grund för ett beslut.Jag vet för lite om vad det handlar om för fakturor, vad de rör för inköp och vilka summor det handlar om. Skatteverket finns till för dig som egenföretagare för att allt ska gå rätt till och att du ska få hjälp att bedriva ditt företag på ett bra sätt. Viktigt att veta är också att av 49 kap. 5 § 1 st. SFL framgår att Skatteverket har ett långtgående beviskrav när det gäller mål om oriktig uppgift. Det ska klart framgå att den skatteskyldige har lämnat en oriktig uppgift för påförande av skattetillägg ska aktualiseras. Skatteverket har av rättssäkerhetsskäl ålagts hela bevisbördan och är således strängare än för skatteprocessen i övrigt. Skattetillägg kan uppgå till belopp som är långt mer kännbara för den enskilde i jämförelse med böter i ett strafföreläggande. Bevisbördans placering på det allmänna motiveras därför utifrån ett resonemang av rättssäkerhet och kravet på förutsebarhet. Jag hoppas att mitt svar var till någon hjälp och jag önskar dig lycka till med företaget och mötet med Skatteverket. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Ha en trevlig dag.

Överföring av äganderätt genom bodelning är skattefri

2016-05-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet till 100% själv. Jag vill ge min sambo 50% (vi ska även gifta oss i höst om det ändrar något). Taxeringsvärdet är 2,8 miljoner, lånen är på 3,3 miljoner och fastigheten är värderad till 6,2 miljoner. Vid samtal med lantmäteriet föreslog de en gåva med o kr i motprestation och sen gå till banken för att lägga om lånen till 50/50 när ägarförhållandena var ändrade. (lite oväntat förslag). Jag är dock rädd för att detta utlöser kapitalvinstbeskattning vid nästa deklaration när ägarförhållandena har förändrats och även lånen. När jag pratade med skatteverket var de inne på att det inte gick att göra enligt lantmäteriet utan att det oavsett skulle ses som ett köp och utlösa kapitalvinstbeskattning. Hur gör vi? eller är det bättre att vänta tills vi är gifta och göra en bodelning under äktenskapet för att ändra ägarförhållandena och slippa skatt?//E
|Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att det första upplägget (ge halva fastigheten som gåva och sedan låta din sambo ta över hälften av lånen) kommer att utlösa beskattning. Det beror på att den delen av lånen som din sambo tar över kommer att ses som betalning för delen av fastigheten som du ger honom. Överlåtelsen kommer då ses som en försäljning och du kommer att beskattas för "försäljningen".Jag rekommenderar er att föra över äganderätten genom bodelning när ni har gift er, som du är inne på. Efter en sådan bodelning kan ni äga fastigheten gemensamt och dela på lånen utan att det utlöser någon beskattning. Se till att få ett lönelöfte eller liknande från banken innan ni gör bodelningen så ni är helt säkra på att båda kan stå på lånen.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Anskaffningsvärde - kontinuitetsprincipen

2016-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!3 syskon får i gåva av sin far en skogsfastighet med ett tax, värde på ca 2 200 000 miljoner.De betalar ett vederlag på 1 000 000 miljon alltså 333 333 kr per syskon till sin far för skogsfastigheten. Nu har syskonen sålt skogsfastigheten, vad blir anskaffningsvärdet?Ärver de pappans anskaffningsvärde eller blir anskaffningsvärdet 1 000 000 miljon kr delat på 3 syskon.Undrande vän
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Hur anskaffningsvärdet ska bestämmas beror på om det är en gåva eller ett köp. I detta fall har syskonen betalat en viss del av fastigheten. Det rör sig därmed om en överlåtelse av blandat fång. När det kommer till fastighetsöverlåtelser gäller huvudprincipen, vilket innebär att fastigheten i sin helhet anses överlåten antingen genom försäljning eller gåva. Överlåtelsen är att anse som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet, vilket det gör i detta fall. Hela överlåtelsen räknas därför som en gåva. För gåvor gäller kontinuitetsprincipen enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, se här. Denna princip innebär att när man ärver en fastighet så träder man in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta innebär alltså att anskaffningsvärdet är det anskaffningsvärde som personen man ärvde fastigheten av hade. Anskaffningsvärdet är därmed inte 1 000 000 delat på de tre syskonen utan det anskaffningsvärde pappan hade.Hoppas mitt svar hjälpte! Kommentera gärna om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av schablonintäkt för investeringssparkonto

2016-04-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående investeringssparkonto (ISK). Jag undrar vad avkastningsskatten på ISK är?Hur beräknas den? Tack på förhand. Vänlig hälsning
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Från och med den 1 januari 2016 är det nya regler som gäller och de tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.Schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.Du kan läsa mer här om du vill ha lite mer kött på benen.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Inkomstdeklarationer är att anse som offentliga handlingar

2016-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Om jag förstått saken rätt så är inkomstdeklarationerna offentliga handlingar som kan tas del av privatpersoner, företag och myndigheter. Men min fråga är vilka delar de kan se? Kan de till exempel se hur många aktieaffärer jag gjort och i vilka aktier eller kan de bara se det slutgiltiga skatteunderlaget? Samma sak för avdrag, kan de se till exempel hur mycket jag dragit av i de olika posterna?Vänliga hälsningar Arvid
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.Sedan kan man se att sekretess gäller för alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när uppgifterna finns i en myndighets verksamhet av visst angivet slag på skatteområdet enligt 27 kap. 1§ 1 st. Offentlighets och sekretesslagen. Sekretessen enligt 27 kap. 1§ är med några få undantag absolut. Det innebär att det inte behöver finnas någon risk för skada för att en uppgift ska vara sekretessbelagd. Om en uppgift är hänförlig till det sekretesskyddade området och ingen sekretessbrytande regel är tillämplig får uppgiften inte lämnas ut.De flesta uppgifter som rör beskattningsområdet är idag normalt sekretessbelagda. Beslut som gäller inkomstbeskattning är dock offentliga uppgifter.Därmed är följande skatteuppgifter är normalt offentliga:Beslut om beskattning uppgifter Om registrering enligt skattebetalningslagen och Om särskilda registrerings- och redovisningsnummeruppgifter om huruvida fysiska personer ska betala A- eller F-skattuppgifter om registrering för arbetsgivaravgift och momsnamn och person- eller organisationsnummer för juridiska personer samt företagsform för deras eventuella firmor.Därmed kan bara du, eller den som du gett fullmakt till det, ta del av din egen skattedeklaration i sin helhet . Hur stor inkomst du haft, hur mycket skatt du betalt ett visst inkomstår exempelvis är offentliga uppgifter.