Allmän fråga om skatt

2016-12-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om man vill redovisa en så stor vinst som möjligt i ett företag men på en och samma gång inte vill betala en för hög summa skatt.Hur ska detta gå till?Knyt an till begreppen: utbetalning- utgift- kostnad
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då din fråga är mycket bred och inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur en viss transaktion ska beskattas) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning

Fråga om gåvobegreppet i Stämpelskattelagen

2016-12-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Vid gåva av del i fastighet 1/2 ska man då räkna på hela eller halva taxeringsvärdet för att se om man ligger över 85% och därmed behöver betala stämpelskatt igen?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Vid överlåtelse av hälften av en fastighet ska, då det ska bedömas om överlåtelsen ur ett stämpelskatteperspektiv utgör gåva varmed ingen stämpelskatt i så fall behöver betalas, taxeringsvärdet på den överlåtna halvan iakttas. Med andra ord ska ersättningen för fastighetshalvan understiga 85 % av taxeringsvärdet för fastighetshalvan året innan det år då den som mottar fastighetshalvan beviljas lagfart på fastighetshalvan för att överlåtelsen ska anses utgöra en gåva stämpelskatterättsligt och därmed vara befriad från stämpelskatt, se 5 och 9 §§ Stämpelskattelagen samt Högsta domstolens dom i mål NJA 1990 s. 77.Med vänlig hälsning

Efterbeskattning (tidigare "eftertaxering")

2016-11-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om jag har tagit emot svart lön för senare en 6 år sedan kan jag då i efterhand dömas för skattebrott?Jag ställde frågan till skatteverket och fick svaret nej, du kan inte eftertaxeras på svarta inkomster efter 5 år.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du pratar om något som hände för sex år sedan så måste man titta på den lagstiftning som då gällde. Tidigare gällde således "taxeringslagen" (numera upphävd och ersatt med skatteförfarandelagen) och enligt dess 4 kap. 15-22 §§ kan s.k. eftertaxering ske om den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter till ledning för taxeringen. Dock måste skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges i 4 kap. 20-22 §§. Det är exempelvis om det finns misstanke om skattebrott eller om du står åtalad för sådant brott. Annars så kan du alltså inte eftertaxeras på svarta inkomster efter fem år. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beskattning av tävlingsvinst

2016-10-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej igen! Ställde en fråga ang utdelning av vinst till en privatperson tidigare idag, men 1) är det ok att lotta ut en gåva bland de som uppgivit rätt svar? (dvs utan annan motprestation) och 2) de svarande är anställda på andra bolag än det som arrangerar tävlingen - påverkas vinnaren då av förmånsbeskattn? o 3) om värdet på vinsten är 3500:- Tack!
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tävlingsvinster är skattefria om de inte hänför sig till anställning eller uppdrag, inte består av kontanter eller liknande och om de avser minnesföremål alternativt har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet (ca 1300 kr), 8 kap 4§ Inkomstskattelagen.I praxis har vinsten i en tävling om var anordnad av en tidning och bestod i att lösa en i tidningen införd ordgåta ansetts som lotterivinst och således inte inkomstbeskattas (RÅ 1961 not. 1280). Således bör det inte vara några problem att lotta bland de som har uppgivit rätt svar. Däremot överskrider 3500 kr det maximala värdet för att en tävlingsvinst ska vara skattefri.Förmodligen kommer vinnarna alltså behöva betala skatt för tävlingsvinsten. Tävlingsvinsten är skattepliktig i inkomstslaget tjänst, 11 kap 1§ Inkomstskattelagen. För beskattningen i tjänst saknar det betydelse om verksamheten är tillfällig eller varaktig och det behöver inte heller föreligga något uppdragsförhållande. Alltså spelar det ingen roll att karaoketävlingen är en engångsföreteelse utan vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Eftersom tjänsteinkomsten beskattas progressivt beror skattesatsen på vinnarens övriga inkomster under året, 65 kap 3§ och 5§ Inkomstskattelagen. Dessutom kan vinnaren ha rätt till olika avdrag som t.ex. grundavdrag.Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Fråga om samtliga avgifter måste synas vid köp (på kvittot/verifikationen för köpet)

2016-12-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi säljer b2b och undrar om alla avgifter måste synas vid köp?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om du med din fråga om att samtliga avgifter ska synas vid köp frågor om hela priset för en vara / tjänst som ni säljer ska framgå av det kvitto / den verifikation som ni utfärdar för försäljningen så är svaret ja, samtliga avgifter måste synas då Skatteverket annars får svårt att avgöra hur stora inkomster ni har varför beskattningen av ert företag i så fall skulle försvåras.Med vänlig hälsning

Begränsad skattskyldighet - inkomst av aktier

2016-11-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är bosatt och skatteskriven i Tyskland. Jag har haft aktier i Schweiz hos Nordea. Nu har jag flyttat över en del av dem pengarna och börjat spara i aktier hos en förvaltare i Sverige. Är det samma sak som gäller för mina besparingar i Sverige, att det tas upp och vinstskattas för i min tyska deklaration, som jag gjort tidigare?Med vänlig hälsning,
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första skulle jag vilja påpeka att frågan om vad som gäller angående din tyska deklaration huvudsakligen regleras av tysk rätt, för vems innehåll vågar jag inte svara. Jag begränsar därför mitt svar till vad som gäller enligt svensk rätt, nämligen eventuell svensk skattskyldighet för kapitalvinster som kan härstamma från dina aktier i Sverige.Generellt regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL). En först anmärkning är att du anses vara begränsat skattskyldig i Sverige (IL 3 kap. 3§ 1 st. och 17§). När det gäller kapitalvinster på aktierna för begränsat skattskyldiga stadgar IL 3 kap. 19§ 1 st. att du är skattskyldig om du har varit bosatt eller stadigvarade vistats i landet "vid något tillfälle under det kalendarår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalendaråren". Vidare är det så att denna skattskyldighet inte gäller angående, till exempel, andelar i värdepappers- och specialfonder eller som förvaras på ett investeringssparkonto med vissa undantag (IL 3 kap. 19§ 2 st.). Det kan väl vara så att ditt fall omfattas av undantagen men det krävs mer information om aktierna och förvaringssättet för att kunna göra en sådan bedömning. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av konst

2016-11-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag målar på fritiden och ska hänga ut mina konstverk på en lokal bar. De tar ingenting betalt, så allt jag säljer för kommer till mig. Jag förstår däremot inte riktigt hur det funkar med moms. Räknas det som hobbyverksamhet eller som kulturarbete? Behöver jag ett bolag för att kunna fakturera eller dylikt, och hur går själva deklarationen till i så fall. Tack för svar.
John Edgren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline! Försäljning av konst kan komma att beskattas på olika sätt, beroende på hur försäljningen går till. Om det är en verksamhet som drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Försäljningen kan också räknas till hobbyverksamhet, vilket definieras som en självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet. Hobbyverksamheten ska vara varaktig men sakna vinstsyfte. Beskattning sker då för sig inom inkomstslaget tjänst. Till sist kan det röra sig om beskattning i inkomstslaget kapital, om det rör sig om enstaka försäljningar.Jag har svårt att besvara din fråga helt då jag saknar alla omständigheter, men du kan hitta massa bra information om hobbyverksamhet på Skatteverkets hemsida, här:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html Om det är så att din verksamhet klassas som hobbyverksamhet, finns en blankett om hur du deklarerar här: http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2051.4.39f16f103821c58f680006232.htmlVad gäller moms har du som upphovsman rätt att sälja konst momsfritt upp till 336 000 SEK. Mer om moms på konstverk finns att läsa här:https://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800093731/1359707510027/58501.pdfHoppas detta har varit dig behjälpligt!

Skatteregler för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar

2016-10-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag håller på med aktier och har några funderingar rent skattemässigt. Hur skatten fungerar för investeringssparkonton och kapitalförsäkring och vad är skillnaderna dem emellan?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På investeringssparkonton (ISK) sker en s.k. "schablonbeskattning", vilket innebär att de pengar du har på kontot beskattas årligen oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna. Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. Skattesatsen beror alltså på statslåneräntan. För att göra beräkning av schablonintäkt för tidigare år kan du använda följande modell:Deklarationen 2016 (inkomståret 2015) 0,90%Deklarationen 2015 (inkomståret 2014) 2,09%Deklarationen 2014 (inkomståret 2013) 1,49%Deklarationen 2013 (inkomståret 2012) 1,65%När det gäller kapitalförsäkring så fungerar de skatterättsliga reglerna på ungefär samma sätt som ISK. Man betalar en årlig skatt, "avkastningsskatt", på värdet av ditt sparande i försäkringen och de inbetalningar du gjort till försäkringen under året (inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften). Detta så kallade kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan som gällde den 30 november året innan inkomståret. På det beloppet är skatten 30 procent. Från 2016 så har nya regler införts vilket innebär att man ska lägga till 0,75 procentenheter till statslåneräntan innan man räknar ut skatten. Dessutom infördes en "lägsta nivå-regel" som innebär att skatteunderlaget måste vara minst 1,25 procent av kapitalunderlaget (värdet på din försäkring). Likt ISK betalar man inte skatt för vinster och du kan därför köpa och sälja aktier/fonder utan skattekostnader. Utdelningar är skattefria på svenska aktier samt du behöver inte deklarera dina försäljningar. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,