Klyvning av fastighet utlöser inte stämpelskatt

2016-10-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan man slippa lagfartskostnader vid klyvning av en fastighet. Jag är ensam ägare både före och efter.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om en fastighet klyvs kommer ingen stämpelskatt att behöva betalas på klyvningen, se 4 § Stämpelskattelagen Istället kommer endast en expeditionsavgift om 825 kr att behöva betalas, se Lantmäteriets hemsida.Med vänlig hälsning

Artistskatt (A-SINK)

2016-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad innebär artistskatt och hur ska man som fotbollsspelare göra för att få denna skattprocent?
Adrian Nylén |Hej!"Artistskatt" refererar till Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (även kallat A-SINK). "Artistskatten" är i Sverige en skatt som betalas av artister eller idrottare bosatta utanför Sverige och utgör 15% av den skattepliktiga inkomsten.Skattskyldighet för A-SINK inträder om ersättningen till artisten gäller för publikframträdande i Sverige, och den som får ersättningen vistas i Sverige mindre än sex månader. För att få tillgång till artistskatten ska alltså artisten/idrottaren bevisa att denne inte har "fast anknytning" till Sverige. Med "fast anknytning" till Sverige menar Skatteverket att artisten/idrottaren inte arbetar längre i Sverige än 6 månader.För att besvara din fråga krävs det alltså att man är en internationell fotbollsspelare som får ersättning för ett publikt framträdande och att vistelsen i Sverige inte varar längre än 6 månader för att få tillgång till A-SINK.Hoppas detta besvarat din fråga!

Får man ta med bensin från Sverige till Norge?

2016-07-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag planerar en Roadtrip genom Norge och för att minska bränslekostnaderna så funderar jag på att ta med mig 60L 95 oktanig bensin över gränsen till Norge från Sverige. Men jag är osäker angående vad som gäller, får man ens ta med bensin över gränsen?Det jag skulle vilja veta är ifall det är lagligt att frakta Bensin över Gränsen
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I norska Forskrit til lov om toll og vareførsel (Tollforskriften) finns regler om vad du får ta med dig in i Norge. Här finns även regler om tull och hur mycket du får ta med dig av en vara. I 5 kap. § 5-1-2 under punkten 2 står att man tullfritt får införa 600 liter bensin eller annan typ av drivmedel i ett normalt fordons inbyggda bensintank. Det innebär alltså att du får fylla din bils tank med bensin du köpt i Sverige och köra in i Norge utan att behöva betala någon tullavgift, så länge tanken på din bil inte rymmer mer än 600 liter. Enligt samma regel är det även tillåtet att ta med upp till 10 liter bensin eller annan typ av drivmedel i en godkänd bensindunk. Ska du ta med mer än 10 liter bensin, utöver den bensin du har i bilens tank, behöver du betala tull för den extra bensinen. Som svar på din fråga är det alltså lagligt och tullfritt att frakta max. 600 liter bensin i din bils tank och max. 10 liter extra bensin i godkänd bensindunk från Sverige över gränsen till Norge. Om du, som du skriver i din fråga, planerar att ta med 60 liter extra bensin till Norge behöver du alltså betala tull för det. Om du vill veta mer om tullavgifter och vilka regler som gäller för införsel av bensin till Norge kan du gå in på norska Tullverkets hemsida, den hittar du här. Särskild information angående bensin och andra drivmedel finns här. På deras hemsida finns även en mailadress dit du kan maila frågor angående vad du får ta med in i Norge och inte. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Periodiseringsfond vid avveckling av verksamhet

2016-05-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min pappa avled nyligen.Han hade ett företag och gjorde avsättningar i periodiseringsfonder. Måste dessa "skattas ut" nu när vi avslutar företaget? Finns det möjlighet att de tas över av ett annat företag?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om periodiseringsfonder hittas i 30 kap. Inkomstskattelagen (IL). En periodiseringsfond (förkortas här p-fond) används för att skattemässigt jämna ut resultatet i ett bolag. Har man överskott kan man avsätta en del av detta till fonden för att när man ett senare år får underskott använda överskottet och "kvitta" detta mot underskottet. Det finns olika beloppsgränser för juridiska personer (bolag) och fysiska personer (enskilda näringsverksamheter), se 30:5 och 30:6 IL. Beloppsgränsen bestämmer hur mycket man får sätta av till p-fonden varje år. Avdragen ska återföras till beskattning senast sex år efter att de avsattes 30:7 IL. Man har alltså sex år på sig att jämna ut sitt resultat och man kan ha sex stycken p-fonder som löper samtidigt. Det är viktigt att det tidigast gjorda avdraget återförs först 30:7 2st IL. I vissa fall kan man dock bli tvungen att återföra avdragen tidigare än de 6 åren. För en juridisk person (bolag) ska avdragen återföras om man upphör bedriva näringsverksamhet i bolaget 30:8 IL. En fysisk person (enskild näringsidkare) ska återföra avdragen innan de sex åren löpt ut om näringsverksamheten upphör att bedrivas 30:9 IL. Oavsett vilken bolagsform din fars verksamhet bedrevs som ska avdragen alltså återföras om verksamheten avvecklas. Möjlighet för annat bolag att ta över p-fonderna? En enskild näringsidkare kan föra över p-fonderna till ett bolag 30:11 IL, detta kräver dock att hela verksamheten tas över. Det är alltså inte okej att bara överföra p-fonderna utan det måste ske en överföring av hela verksamheten. Om en enskild näringsidkare överlåter tillgångar i företaget till en annan fysisk person genom exempelvis arv eller gåva kan förvärvaren få överta p-fonderna, villkoren finns i 30:12a IL. En juridisk person kan till en annan juridisk person överföra p-fonder bara om hela verksamheten överlåts 30:14 IL. Det går alltså inte att överlåta p-fonderna i sig utan det måste ske i samband med förvärv av ett bolag. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Fråga om arvsbeskattning

2016-09-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag kommer via testamente få en summa pengar från USA. Kommer dessa pengar beskattas? Vet att gåvo och arvskatt inte finns i Sverige, men hur ser man på testamente?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes 01-01-2005. Det innebär att även egendom som du ärvt genom testamente inte beskattas. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Förmånsbeskattning vid utverkad förmån

2016-09-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag jobbar på ett försäkrings företag Trygg-hansa och nu är det så att dem har erbjudit min fru att teckna försäkrings hos dem till ett mycket förmånligt pris som alltså understiger Trygg-hansas vanliga premier. Det jag nu undrar är om detta kan få skatterättsliga konsekvenser för mig eller min fru?Tacksam för svar.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här. När en närstående till en anställd åtnjuter en förmån (t.ex. låga premier) uppkommer frågan vem som ska beskattas. Om frågan gäller makar beskattas i regel den anställde, något som framkommer i bl.a. "Traktormålet" RÅ 1989 ref. 57. Det avgörande för beskattningsfrågan är om den anställde utverkat förmånen av sin arbetsgivare genom sitt anställningsförhållande och att det finns en grund till att den anställde låtit någon annan åtnjuta förmånen. Samma resonemang bör kunna appliceras på ett det indirekta förhållande som här då det är din fru som är den som faktiskt åtnjuter förmånen. Mot bakgrund av detta kommer du förmodligen att beskattas för transaktionen som en tjänsteinkomst, 10:1 och 11:1 IL. Förmånsvärdet kommer att motsvara mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och vad din fru betalar för premien, se 61:2 IL.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Byta handläggare på skatteverket eller ompröva/överklaga beslut

2016-07-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är inte nöjd med hur skatteverket bemött mig, har fått en riktigt otrevlig handläggare. Blev kopplad till chefen som var extremt defensiv och allt annat än lyhörd och jag tror inte hen lyssnade på en enda mening, jag kände mig behandlad som en snorunge. Fick även svaret att man inte kan byta handläggare, och nu efter att handläggaren fått veta att jag anmält hen till hens chef så känns det som handläggaren som redan tidigare varit otrevlig kommer göra det ännu jobbigare. Jag som student är redan fattig och har redan brist på tid även nu under sommaren då det för min del är sommarjobb som gäller. Så, har jag rätt att byta handläggare och vem kontaktar jag om chefen är oresonlig?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Det finns ingen klar rättslig möjlighet att kräva en ny handläggare utan det är upp till skatteverket (SKV) att besluta om man ska byta handläggare enligt interna regler. Vanligtvis är myndigheter tillmötesgående och man kan byta handläggare om man har grund för varför man önskar byta. Om SKV inte godkänner ett byte av handläggare är det främst efter själva skattebeslutet som Ni kan vidta åtgärder. Det Ni kan göra är att Ni kan begära antingen omprövning eller överklaga ett kommande beslut.Allmän redogörelseOmprövningNär Ni inte är nöjd med skatteverkets beslut kan Ni begära omprövning av detta. SKV får då tillbaka ärendet och de får en möjlighet att "göra rätt" innan ärendet går vidare till domstol och kostar båda parterna pengar. En begäran om omprövning ska skickas in till det skattekontor som handlagt ärendet och ska ske skriftligen, Ni kan finna en länk till SKV blankett för omprövning under "Länkar. ÖverklagaOm omprövning inte hjälper och Ni fortfarande anser att SKV har gjort fel kan Ni gå vidare med ärendet genom att överklaga till förvaltningsrätten, d.v.s. domstol. Även denna handling ska vara skriftlig och ska skickas in till Ert skattekontor, Ni finner en länk till blankett för överklagande nedan.ViktigtKom ihåg att det för både begäran om omprövning och överklagande finns en tidsfrist inom vilken handlingen måste ha kommit in till skatteverket. Handlingen ska ha inkommit före utgången av det sjätte året efter inkomståret.LänkarBlankett för begäran om omprövning:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6891.4.39f16f103821c58f680007048.htmlBlankett för överklagande av beslut:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6890.4.39f16f103821c58f680007044.htmlÖvrig informationSkatteverket mottog JO-kritik för sin hantering av en privatpersons deklarationsärende 2014 och det finns en bra artikel om detta på dagensjuridik som jag länkar till nedan. Poängen med denna artikel är att visa på vilken typ av "ton och behandling" som inte är acceptabel och som Ni kan välja att JO-anmäla.http://www.dagensjuridik.se/2014/02/grundlagsbrott-nar-tjanstemanEn JO-anmälan kan medföra att SKV får offentlig kritik och någon högre chef på SKV tar tag i Ert ärende och "läxar upp" den handläggare Ni har fått. Notera att Ni som i alla andra rättsliga ärenden måste kunna bevisa den dåliga behandlingen som Ni har drabbats av, vilket Ni kan göra genom exv. Mail konversation. Om Ni inte är nöjd med SKV beslut kan vi hjälpa Er att föra en talan i förvaltningsrätten. Vill Ni gå vidare med ärendet så vänligen återkom till mig så kan vi ge Er ett prisförslag.Med vänlig hälsning

Överföring av äganderätt genom bodelning är skattefri

2016-05-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet till 100% själv. Jag vill ge min sambo 50% (vi ska även gifta oss i höst om det ändrar något). Taxeringsvärdet är 2,8 miljoner, lånen är på 3,3 miljoner och fastigheten är värderad till 6,2 miljoner. Vid samtal med lantmäteriet föreslog de en gåva med o kr i motprestation och sen gå till banken för att lägga om lånen till 50/50 när ägarförhållandena var ändrade. (lite oväntat förslag). Jag är dock rädd för att detta utlöser kapitalvinstbeskattning vid nästa deklaration när ägarförhållandena har förändrats och även lånen. När jag pratade med skatteverket var de inne på att det inte gick att göra enligt lantmäteriet utan att det oavsett skulle ses som ett köp och utlösa kapitalvinstbeskattning. Hur gör vi? eller är det bättre att vänta tills vi är gifta och göra en bodelning under äktenskapet för att ändra ägarförhållandena och slippa skatt?//E
|Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att det första upplägget (ge halva fastigheten som gåva och sedan låta din sambo ta över hälften av lånen) kommer att utlösa beskattning. Det beror på att den delen av lånen som din sambo tar över kommer att ses som betalning för delen av fastigheten som du ger honom. Överlåtelsen kommer då ses som en försäljning och du kommer att beskattas för "försäljningen".Jag rekommenderar er att föra över äganderätten genom bodelning när ni har gift er, som du är inne på. Efter en sådan bodelning kan ni äga fastigheten gemensamt och dela på lånen utan att det utlöser någon beskattning. Se till att få ett lönelöfte eller liknande från banken innan ni gör bodelningen så ni är helt säkra på att båda kan stå på lånen.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,