Anskaffningsvärde - kontinuitetsprincipen

2016-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!3 syskon får i gåva av sin far en skogsfastighet med ett tax, värde på ca 2 200 000 miljoner.De betalar ett vederlag på 1 000 000 miljon alltså 333 333 kr per syskon till sin far för skogsfastigheten. Nu har syskonen sålt skogsfastigheten, vad blir anskaffningsvärdet?Ärver de pappans anskaffningsvärde eller blir anskaffningsvärdet 1 000 000 miljon kr delat på 3 syskon.Undrande vän
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Hur anskaffningsvärdet ska bestämmas beror på om det är en gåva eller ett köp. I detta fall har syskonen betalat en viss del av fastigheten. Det rör sig därmed om en överlåtelse av blandat fång. När det kommer till fastighetsöverlåtelser gäller huvudprincipen, vilket innebär att fastigheten i sin helhet anses överlåten antingen genom försäljning eller gåva. Överlåtelsen är att anse som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet, vilket det gör i detta fall. Hela överlåtelsen räknas därför som en gåva. För gåvor gäller kontinuitetsprincipen enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, se här. Denna princip innebär att när man ärver en fastighet så träder man in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta innebär alltså att anskaffningsvärdet är det anskaffningsvärde som personen man ärvde fastigheten av hade. Anskaffningsvärdet är därmed inte 1 000 000 delat på de tre syskonen utan det anskaffningsvärde pappan hade.Hoppas mitt svar hjälpte! Kommentera gärna om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av schablonintäkt för investeringssparkonto

2016-04-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående investeringssparkonto (ISK). Jag undrar vad avkastningsskatten på ISK är?Hur beräknas den? Tack på förhand. Vänlig hälsning
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Från och med den 1 januari 2016 är det nya regler som gäller och de tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.Schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.Du kan läsa mer här om du vill ha lite mer kött på benen.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Inkomstdeklarationer är att anse som offentliga handlingar

2016-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Om jag förstått saken rätt så är inkomstdeklarationerna offentliga handlingar som kan tas del av privatpersoner, företag och myndigheter. Men min fråga är vilka delar de kan se? Kan de till exempel se hur många aktieaffärer jag gjort och i vilka aktier eller kan de bara se det slutgiltiga skatteunderlaget? Samma sak för avdrag, kan de se till exempel hur mycket jag dragit av i de olika posterna?Vänliga hälsningar Arvid
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.Sedan kan man se att sekretess gäller för alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när uppgifterna finns i en myndighets verksamhet av visst angivet slag på skatteområdet enligt 27 kap. 1§ 1 st. Offentlighets och sekretesslagen. Sekretessen enligt 27 kap. 1§ är med några få undantag absolut. Det innebär att det inte behöver finnas någon risk för skada för att en uppgift ska vara sekretessbelagd. Om en uppgift är hänförlig till det sekretesskyddade området och ingen sekretessbrytande regel är tillämplig får uppgiften inte lämnas ut.De flesta uppgifter som rör beskattningsområdet är idag normalt sekretessbelagda. Beslut som gäller inkomstbeskattning är dock offentliga uppgifter.Därmed är följande skatteuppgifter är normalt offentliga:Beslut om beskattning uppgifter Om registrering enligt skattebetalningslagen och Om särskilda registrerings- och redovisningsnummeruppgifter om huruvida fysiska personer ska betala A- eller F-skattuppgifter om registrering för arbetsgivaravgift och momsnamn och person- eller organisationsnummer för juridiska personer samt företagsform för deras eventuella firmor.Därmed kan bara du, eller den som du gett fullmakt till det, ta del av din egen skattedeklaration i sin helhet . Hur stor inkomst du haft, hur mycket skatt du betalt ett visst inkomstår exempelvis är offentliga uppgifter.

Stämpelskatt vid gåva av fastighet

2016-01-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejblir det lagfartskostnader vid gåva av fastighet? Om mamma skänker sitt hus till mig, vad kan det bli för kostnader?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Lagfartskostnaden vid gåva av fastighet regleras i Stämpelskattelagen (StL). Den hittar du https://lagen.nu/1984:404. Reglerna som styr den avgift som Lantmäteriet tar ut för att expediera lagfartsansökan hittar du i inskrivningsförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/2000:309.GåvaOm förvärvet är att räknas som en gåva enligt StL så behöver du inte betala för lagfarten StL 4 §.För att er transaktion skall räknas som en skattebefriad gåva måste din mamma till en början vilja berika dig genom överlåtelsen samt genomföra den frivilligt. Utöver detta får du inte lov att ge din mamma något i utbyte mot fastigheten som överstiger, lite förenklat, 85% av fastighetens taxeringsvärde 5 & 9 §§ StL.Administrativa avgifterDen som ansöker om lagfarten måste dock betala en expeditionsavgift om 825 kronor inskrivningsförordningen 21 § inskrivningsförordningen.SummeringUnder förutsättning att det handlar om gåva som uppfyller de ovan nämnda kraven så behöver du inte betala någon stämpelskatt, dock tillkommer en expeditionsavgift om 825 kronor.Bästa hälsningar

Skatt vid bodelning

2016-04-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Skilsmässa. Makarna delar upp värdet på bostadsrätten. Maken bor kvar och betalar en miljon till hustrun. Ska hon betala skatt och vilken skattesats?
Erica Leufstedt |Hej Margareta och tack för din fråga!Svaret på din fråga återfinns i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Den ersättning maken har mottagit utgör en inkomst där huvudregeln är att beskattning ska ske. Av 8 kap 2§ IL framkommer däremot att inkomster en person förvärvar genom arv, bodelning, testamente eller gåva är skattefria. Således ska maken inte betala skatt på inkomsten denne får till följd av den bodelning som skett. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Eget företag och bokföring - Oriktig uppgift eller inte?

2016-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag har startat eget företag för två år sedan. I februari har skatteverket kontaktat mig och berättat att de gör kontroller på nystartade företag att kontrollera om man utför bokföring på rätt sätt från början och inte får problem i framtiden. Man skulle kunna också träffa de i lokal kontor och ställa frågor. Jag har köpt ganska mycket från utlandet och de vill se mina fakturer. Nu har jag upptäckt att jag har kanske bokfört de fel... Jag ska träffa henne nu på fredag och hon ska kolla de fakturor. Jag är rädd att jag har gjort helt fel... Vad för konsekvenser kan jag stå för?är det skattefusk?? Hälsningar Michal
Nathalie Byström |Hej Michal och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag börja med att skriva att bokföringen har du framför allt för att du ska kunna följa upp din verksamhet och styra verksamheten mot de mål du själv ställer upp. Du förklarar att du är rädd att du gjort fel vid bokföringen och därför ska jag försöka förklara vad som gäller för att Skatteverket ska kunna ålägga dig en påföljd, till exempel skattetillägg. Jag kommer också förklara vad skattetillägg är. Skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som infördes den 1 januari 1972. Avsikten med det nya sanktionssystemet var att skapa en effektivare och jämnare reaktion mot skattebrott. De mindre allvarliga fallen skulle behandlas genom påförande av skattetillägg, medan de svårare fallen skulle bestraffas enligt skattebrottslagen (1971:96). Sanktionssystemet ansågs öka trycket på den skatteskyldige att fullgöra sin uppgiftsskyldighet Vad är det då för rekvisit som gäller för påförande av skattetillägg? Om en skatteskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen och uppgiften befinns oriktig, skall en särskild avgift i form av skattetillägg tas ut. Av 49 kap. 5 § 1 st. skatteförfarandelagen (SFL) framgår att en uppgift är oriktigt såväl om en uppgift rent objektivt sett är falsk, ofullständig eller har utelämnats. Beräkning av skattetillägg vid lämnande av oriktiga uppgifter aktualiseras i 49 kap. 11 § SFL och är indelad i olika nivåer. Jag vill vara noga med att poängtera att även om den skatteskyldige lämnat en oriktig uppgift skall skattetillägg i vissa situationer inte tas ut. Av bestämmelserna i 49 kap 5 § 2 st. SFL framgår att en oriktig uppgift inte anses föreligga då övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, om dessa uppgifter är sådana att rätten till exempelvis avdrag kan bedömas korrekt med ledning av dessa. En lämnad uppgift skall inte heller anses som oriktig om det är uppenbart att den inte kan ligga till grund för ett beslut.Jag vet för lite om vad det handlar om för fakturor, vad de rör för inköp och vilka summor det handlar om. Skatteverket finns till för dig som egenföretagare för att allt ska gå rätt till och att du ska få hjälp att bedriva ditt företag på ett bra sätt. Viktigt att veta är också att av 49 kap. 5 § 1 st. SFL framgår att Skatteverket har ett långtgående beviskrav när det gäller mål om oriktig uppgift. Det ska klart framgå att den skatteskyldige har lämnat en oriktig uppgift för påförande av skattetillägg ska aktualiseras. Skatteverket har av rättssäkerhetsskäl ålagts hela bevisbördan och är således strängare än för skatteprocessen i övrigt. Skattetillägg kan uppgå till belopp som är långt mer kännbara för den enskilde i jämförelse med böter i ett strafföreläggande. Bevisbördans placering på det allmänna motiveras därför utifrån ett resonemang av rättssäkerhet och kravet på förutsebarhet. Jag hoppas att mitt svar var till någon hjälp och jag önskar dig lycka till med företaget och mötet med Skatteverket. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Ha en trevlig dag.

Beräkning av belopp som ska erläggas vid samägd bostadsrätt

2016-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur räknar man?Vi är sambos och huset värderas till 4 500 000 och vi har lån på 3 000 000.Jag ska köpa ut henne, lånen är gemensamma.Vinstskatt ska dras bort?Ska ett tänkt mäklararvode räknas med?Hur ser uppställningen ut
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Bostaden har ett marknadsvärde på 4 500 000. Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt. Om ni har lån på 3 000 000 och ni inte amorterat något blir vinsten 1 500 000 och den fiktiva skatten 990 000 (notera här att mäklararvodet ska dras av från vinsten). Kvar blir 3 510 000. Därefter delas summan i två delar, din del respektive din sambos del av bostadens värde. Är det du som ska behålla bostaden är du skyldig att ersätta din sambo för dennes del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att du tar över din sambos del av lånet. Denna del avräknas från det belopp du ska ersätta sambon med. Alltså blir det 3 510 000 / 2 = 1 755 000. Eftersom du tar över din sambos del av lånet på 1 500 000 blir det belopp du ska erlägga 255 000kr, efter det att du tagit över lånet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återköp av pensionsförsäkring

2015-12-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har fått godkänt av Skatteverket att jag enligt inkomstskattelagen har rätt till återköp av pensionsförsäkring. Men Skandia Liv säger nej.Kan jag med hjälp av svensk lag tvinga igenom ett återköp.
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningEfter årsskiftet kommer det att träda i kraft nya regler kring återköp av pensionsförsäkring men jag tar nu för givet att vi pratar om de äldre från 2015, dvs. nuvarande regler.Det är endast i undantagsfall möjligt att som konsument få återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär det att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen. Dock ställs villkoret att det måste framgå i försäkringsvillkoren att du ska ha rätt att återköpa den för att det ska vara möjligt. Även om du enligt försäkringsvillkoren har rätt till återköp är det inte säkert att lagen tillåter det. Rekvisiten för återköp finner du i Inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229#K58P18S1 Lagen anger som huvudregel att återköp inte är tillåtet. Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda kan återköp ske i vissa fall: 1. Det s k tekniska återköpsvärdet är högst ett prisbasbelopp (44 500 kr, år 2015) och du inte har betalt någon premie de senaste 10 åren. Dessutom får det inte finnas något oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 2. Det tekniska återköpsvärdet av försäkringen är högst 30 % av prisbasbeloppet (13 350 kr). 3. Skatteverket gör en dispensprövning om det finns synnerliga skäl till återköp. Du beskriver hur du fått dispens av Skatteverket att få göra återköp av din pensionsförsäkring men att du fått avslag av Skandia Liv. När jag ser till de villkor som står i Skandia Liv står det att återköp ska vara möjligt, till en viss avgift och i enlighet med inkomstskattelagen. Därmed bör dom specificera närmare varför de inte tillåter just dig få göra ditt återköp. Återkom gärna närmare med mer information kan jag hjälpa dig bättre. Dvs. mer specifikt varför de avslagit din ansökan om återköp.