Vad som gäller vid försäljning på torg och marknader

2017-03-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Vilken lag gäller vid försäljning på torg och marknader. Vänligen
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Torg- och marknadshandel är all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler och i anslutning till dessa, Skatteförfarandelagen (SFL) 39:2 st. 3.Denna handel kan ske på gator och torg, marknader och loppmarknader, mässor, idrottsgalor och festivaler samt i tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande. Beroende på vad det är du säljer och i vilken omfattning så kan man dela in försäljningen i tre grupper. Dessa är; näringsverksamhet, hobbyverksamhet och försäljning av privat lösöre. Du redovisar din försäljning i deklarationen på olika sätt beroende på i vilken grupp din försäljning platsar.Som uthyrare skall du tänka på att anteckna vissa uppgifter om personen som du hyr ut en plats till. Dessa uppgifter är personens namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Även tid och plats ska antecknas och dessa uppgifter ska sedan sparas i sju år, SFL 39:13.Viktigt information som du behöver både som utställare och uthyrare finns på Skatteverkets hemsida här. Där kan du också läsa mer om skyldigheten att använda kassaregister, vilka skatteregler som gäller och vilka blanketter som kan behövas. I Skatteverkets broschyr om Torg- och marknadshandel (SKV 604) hittar du också information om Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel som gäller från och med den 1 januari 2012. Broschyren du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Utländsk rätt

2017-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Bor, lever och arbetar samt betalar skatt i Sverige. US citizen pga född där (anlände till Sv vid 1 års ålder), men har aldrig arbetat eller bott i USA. Har fått höra att jag ändå är deklskyldig och ev kan vara skattskyldig? Kan det stämma? Enl dubbelbeskattn avtal är min förvärvsinkomst inte aktuell att beskattas i USA också, men hur är det med tillgångar, har t ex kapitalförsäkring via svensk fondförvaltare och tar dessutom utdelning via privat AB, som jag skattar för i Sverige. Ska sälja mitt hus detta år och vill såklart inte behöva skatta för det i USA då jag kommer att få skatta för rea vinsten i Sv. Hur göra med deklaration i USA? Ngn ni kan rekommendera som kan hjälpa mig? Hittar ingen mailadress el ngt tel nummer som funkar till IRS? Hur många år tillbaka måsta jag deklarera då jag inte gjort det hitintills, då jag inte vetat om denna skyldighet, ev straffavgifter?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att Lawline inte besvarar frågor gällande utländsk rätt kan jag tyvärr inte ge dig något utförligt svar på din fråga. Generellt kan sägas att USA, som ett av få länder i världen, beskattar baserat på medborgarskap. Detta betyder att oavsett var du bor anses du skyldig att betala skatt i USA om du är medborgare i landet. Som medborgare är du obegränsat skattskyldig i USA, vilket betyder att all din inkomst, oavsett varifrån den härrör, beskattas i USA. Som du nämner finns det ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA. I sina dubbelbeskattningsavtal brukar dock USA förbehålla sig rätten att beskatta även om någon sådan rätt inte finns enligt avtalet, en sk ”Saving Clause”. Om jag har förstått saken rätt brukar detta i praktiken inte att vara något problem, eftersom att omfattande avdrag eller dylikt beviljas. Enligt vad jag kan se ska du deklarera i USA, troligtvis på grund av att du som amerikansk medborgare är obegränsat skattskyldig där enligt intern amerikansk rätt. Detta är som sagt mer generella principer. Eftersom att jag inte har någon mer ingående kunskap om amerikansk rätt råder jag dig till att vända dig till en expert på området. Du kan exempelvis vända dig till en skattejurist i USA. Gällande telefonnr till IRS har jag tyvärr inget nr utöver den kontaktinformation som finns på IRS:s hemsida.Hoppas att du lyckas få svar på din frågaVänligen

Kapitalvinstbeskattning vid byte av bostadsrätt

2017-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Min mamma och jag funderar i framtiden på att eventuellt byta våra bostadsrätter med varandra i form av gåvor (skriftligt). Nu har min mamma en större bostadsrätt och jag en mindre i jämförelse med varandra. Jag har inga skulder på min bostadsrätt (universell testamenttagare) men det har hon på sin nuvarande. Vi vill kanske i framtiden byta med varandra och undrar då om vi behöver skatta för bytet trots att det blir en gåva? Tanken är ju inte att vi köper av varandra utan enbart byter som sagt. Värdet på våra bostadsrätter är ungefär lika trots att ytorna är olika stora. Detta beror på stadsdelarna som bostadsrätterna befinner sig i. Kan min mamma ändå ta över bostadslånet som hon har på hennes nuvarande bostadsrätt trots att vi kanske byter i framtiden eller måste jag ta över hennes bostadslån i samband med bytet? Anledningen till varför vi ens funderar på ett byte och att det förmodligen också kommer kunna fungera är för att min mamma är änka nu och jag är hennes enda barn. Således finns det just nu ingen tredje part som av ngn anledning har legal rätt till nån av våra bostäder och som därav skulle hindra vår ide om bytet.Vore tacksam för svar.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när man avyttrar en bostadsrätt är att man ska beskattas för den vinst man gör. Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) så likställs avyttring av tillgångar med ett byte. Även om ni gör bytet genom en ”gåva” så kommer det dock inte ses som en gåva enligt inkomstskattelagen eftersom ni båda erhåller en motprestation som huvudsakligen motsvarar värdet på gåvan.Ni kommer då att bli tvungna att skatta på den kapitalvinst ni gör. Denna räknas ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgifter samt förbättringsutgifter. Anskaffning genom byte anses ske mot ersättning motsvarande marknadsvärdet av avyttrad tillgång, 61 kap. 2 § IL. Om marknadsvärdet på den erhållna bostadsrätten är högre än vad man betalade för den bostadsrätt man byter bort så är det skillnaden mellan dessa belopp som ska kapitalvinstbeskattas. Alltså skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt du får i bytet och det du betalade för den bostadsrätt du byter bort.Dock så ska endast 22/30 av kapitalvinsten på en bostadsrätt tas upp till beskattning, vilket sedan beskattas med 30 %. Den effektiva skatten blir då 22 % (22/30 x 30 %) på kapitalvinsten. Gällande lånet din mamma har så är det troligtvis knutet till henne personligen och inte till själva bostadsrätten, varför hon då kan ”ta med sig” lånet när hon flyttar. Sammanfattningsvis så kommer ett sådant byte att utlösa en kapitalvinstbeskattning med 22 % på vinsten, vilken utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt man byter till sig och det man betalade för den bostadsrätt man byter bort. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastighets taxeringsvärde och överklagande av Skatteverkets beslut

2017-01-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga angående taxerings värdet av fastighet.Jag äger ett hus som bland grannar och bekanta betraktas som ett ”ruckel”.Det är både ut och invändigt eftersatt underhåll plus en hel del skador som uppkommit p.g.a. icke slutförd dränering samt värmesystem som inte fungerar (16 av 18 elementet skadade), värmepump som inte fungerar plus nerrivet garage p.g.a. av samma förhållanden.Sedan 4 år tillbaka går jag igenom skuldsanering och när densamma inledes anlitade KFM en oberoende värderingsfirma för att fastställa värdet av fastighet och bedöma om det skulle bli pengar över att betala på skulderna. Resultat av värderingen blev att fastigheten värderades till 200 000 och skulle inte lämna något utrymme för att betala på skulderna och att flytta till en lägenhet skulle bli dyrare än att bo kvar.Med anledning av det som berättar ovan ansökte en ny taxeringsvärdet av fastigheten hos Skatteverket, jag fick en sänkning som är minimal, jag har tros all fortfarande ett taxeringsvärde på över 1 miljon kronor.Hur kan jag göra för att sänka taxeringsvärdet? Finns det något som jag kan göra?Jag har begär en okulär besiktning från Skatteverket utan resultat.Tack för ett svar.Med vänlig hälsning
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Taxeringsvärdet sätts av Skatteverket enligt principerna i fastighetstaxeringslagen (i det följande FTL) utan den individens medverkan. Som jag förstår din fråga, finns det i ditt fall förhållanden som inverkar på fastighetens marknadsvärde. Om inverkan är "påtaglig", vilket innebär att fastighetens värde höjs eller sänks med minst 3% och minst 25 000 kr, så finns det säregna förhållanden och du får be Skatteverket till justering, enligt FTL 7 kap. 5§. Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut så får du överklaga det "hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen" (FTL 21 kap. 1§ 1 st.). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Bolagsformer och skattesatser

2017-03-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad är det för skillnad på försäljningsbolag och enskild firma? Kan man för enskild firma skattas som försäljningsbolag, vilka skattesatser gäller för respektive?Tack på förhand
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De bolagsformer som finns i Sverige är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och aktiebolag. Det finns alltså ingen bolagsform som heter försäljningsbolag, benämningen är knuten till den verksamheten som bolaget driver - försäljning.För enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag så skattas lön och andra utbetalningar som inkomst, d.v.s. precis som din vanliga lön. Skattesatsen beror på vart i landet man bor.För ekonomiska föreningar och aktiebolag beskattas den del som utgör lön som inkomst. Utdelningar på aktier och fondandelar är också skattepliktiga. Skattesatsen för utdelningar är 30 procent.En enskild firma kan endast skattas som enskild firma.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Byte av bostadsrätt

2017-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |GÅVA AV BOSTADSRÄTT2017-01-29 i GåvoskattFRÅGATvå syskon vill byta bostadsrätt i samma förening. Båda äger sina bostäder som är betalda. Men marknadsvärdet ligger på broderns på ca 800 tusen och på systerns på 600 tusen. De vill att allt ska gå rätt till med överlåtelsekontrakt och annat. Hur gör de så att skatten blir så liten som möjligt.Kan man ge varandra lägenheterna som gåva?Orsaken till bytet är att systerns familj växt och de behöver större.SVARHej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga har faktiskt ett väldigt enkelt svar: det är fullt möjligt att ge bort en bostadsrätt som gåva! En gåva ger heller inte upphov till några beskattningskonsekvenser, vilket följer av Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §. Man kan alltså ge bort en lägenhet som gåva utan att mottagaren beskattas.Vad gäller själva överlåtelsen är kravet att ett avtal upprättas och undertecknas av både köparen och säljaren (i ditt fall gåvogivaren och gåvotagaren). Ett exempel på en blankett man kan använda sig av finns här.Hör gärna av dig om du har fler funderingarGustav SannegårdFöljdfråga. Jag fick ett tydligt bra svar av er men undrar ändå. Kan båda ge sina bostadrätter till varandra som gåva. Jag läste någonstans att OM man ger bort en gåva så får man inte ta emot en av samma värde?? Och att byte räknas som försäljning...Så bara för att blir riktigt klok :) Kan systern ge sin lägenhet till brodern, samtidigt som brodern ger henne sin? Som gåvor
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som sagt är det sant att gåvan är skattefri. Det är dock så att en nödvändig förutsättning för att en gåva ska föreligga är att överlåtelsen måste ha benefikt syfte. Ifall mottagaren utför någon motprestation (till exempel, ger sin lägenhet till givaren) handlar det om så kallade blandade fång. Anledningen till att gåvan är skattefri är dels att detta uttryckligen stadgas i lagen (inkomstskattelagen, i det följande IL, 8 kap. 2 §), dels att gåvan inte anses utgöra en avyttring (IL 44 kap. 3 §). Ett byte utgör emellertid en avyttring (IL 44 kap. 3 §): ett byte består av en avyttring av den bortbytta tillgången samt ett köp av den tillbytta tillgången. Eventuell kapitalvinst vid sådana avyttringar beskattas normalt i inkomstslaget kapital, eftersom det handlar om privata personer (IL 41 kap. 1 §, 42 kap. 1 §).Beräkning av kapitalvinsten för beskattningen utförs som följande: man subtraherar sitt omkostnadsbelopp (anskaffnings- plus förbättringsutgifter) från ersättningen (IL 44 kap. 13-14 §§).Nu har vi konstaterat att bytet skall beskattas. Principen som gäller vid byte av bostadsrätter är delningsprincipen. Detta har reglerats i praxis. Jag förklarar strax hur principen aktualiseras i ditt fall. Brodern anses avyttra sin bostadsrätt som är värd 800 tkr för 600 tkr. Då ersättningen understiger marknadsvärdet, anses 75% (600/800) av hans bostadsrätt såld till marknadsvärdet och 25% överlåtit som en gåva. För det första innebär detta att han får använda 75% av sitt omkostnadsbelopp (anskaffnings- plus förbättringsutgifter) för beräkning av kapitalvinsten. För det andra att systern ska använda broderns omkostnadsbelopp för 25% av bostadsrätten, när hon avyttrar den i framtiden (kontinuitetsprincipen, IL 44 kap. 21 §). Jag kommer inte fortsätta med förklaringen därför att den blir komplicerad och du inte angivit några sådana uppgifter. Du är förstås välkommen att återkomma med följdfrågor om detta. Systern avyttrar sin bostadsrätt som är värt 600 tkr för 800 tkr. I detta fall handlar det 100% om ett köp och beräkning av kapitalvinst utförs normalt (ersättningen minus omkostnadsbeloppet). Slutligen skulle jag vilja påpeka att de, ifall de bosätter sig i de nya bostäderna senast de 2 maj året efter bytet, har rätt till uppskov med betalning av skatt (IL 47 kap. 7, 9 §§). De måste, dock, ta upp 1,67% av kapitalvinsten som schablonintäkt (IL 47 kap. 11 b §).Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av ekonomiskt skadestånd

2017-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om en person som köpt en bostadsrätt utan giltigt skäl häver köpeavtalet, och sedan betalar skadestånd till säljaren i form av ett schablonbelopp för att täcka dels säljarens kostnader för försäljningen och också säljarens ev förlust om bostadsrätten sedan säljs till ett lägre pris än vad köparen skulle betala under det hävda köpeavtalet, ska säljaren betala skatt på skadeståndet, i vilket inkomstslag och till vilken skattesats?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 8 kap. inkomstskattelagen (IL) finner du en lista av inkomster som är undantagna från skatteplikt. Förutom skadestånd och försäkringsersättningar för sakskador som är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL är skadeståndsersättningar generellt sett inte nämnda som skattefria inkomster. Det finns således inga särskilda bestämmelser i lag kring skattefrågor för skadestånd utan regleringen har utvecklats i praxis. Skadestånd kan indelas i två typer, nämligen ideellt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Detta har betydelse vid bedömningen av skatteplikten enligt praxis, eftersom den förra kategorin av skadestånd normalt är skattefria medan den senare är skattepliktiga. Ersättning p.g.a. förlorad inkomst tillhör i typen ekonomiskt skadestånd. I ett särskilt mål (RSV Dt 1973:25) beskattades skadeståndsersättningen som en säljare fick då ett fastighetsköp ej kom till stånd. Således säger praxis att det föreligger skatteplikt för ekonomiskt skadestånd som ersätter skattepliktig inkomst, vilket i förevarande fall är en försäljningsinkomst.Ersättningen räknas som en inkomst på grund av innehav av tillgångar d.v.s. är en kapitalvinst och beskattas i inkomstslaget kapital, 42 kap. 1 § IL. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL men en kvotering av kapitalvinsten ska ske innan beskattningen. Privatbostadsrätter kvoteras till 22/30 delar, 46 kap. 18 § IL. I praktiken innebär detta att en privadbostadsrätt beskattas med 22 %. Med vänlig hälsning,

Kan skattemyndighet uppmana till angivelse?

2016-12-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har en anställd på skattemyndigheten rätt att uppmana någon att ange företag/personer i syfte att sätta fast dem?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad jag kan finna finns inga regler som hindrar ett sådant agerande från en anställd på skattemyndigheten. Det är ju trots allt enbart en uppmaning till angivelse.