Fastighets taxeringsvärde och överklagande av Skatteverkets beslut

2017-01-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga angående taxerings värdet av fastighet.Jag äger ett hus som bland grannar och bekanta betraktas som ett ”ruckel”.Det är både ut och invändigt eftersatt underhåll plus en hel del skador som uppkommit p.g.a. icke slutförd dränering samt värmesystem som inte fungerar (16 av 18 elementet skadade), värmepump som inte fungerar plus nerrivet garage p.g.a. av samma förhållanden.Sedan 4 år tillbaka går jag igenom skuldsanering och när densamma inledes anlitade KFM en oberoende värderingsfirma för att fastställa värdet av fastighet och bedöma om det skulle bli pengar över att betala på skulderna. Resultat av värderingen blev att fastigheten värderades till 200 000 och skulle inte lämna något utrymme för att betala på skulderna och att flytta till en lägenhet skulle bli dyrare än att bo kvar.Med anledning av det som berättar ovan ansökte en ny taxeringsvärdet av fastigheten hos Skatteverket, jag fick en sänkning som är minimal, jag har tros all fortfarande ett taxeringsvärde på över 1 miljon kronor.Hur kan jag göra för att sänka taxeringsvärdet? Finns det något som jag kan göra?Jag har begär en okulär besiktning från Skatteverket utan resultat.Tack för ett svar.Med vänlig hälsning
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Taxeringsvärdet sätts av Skatteverket enligt principerna i fastighetstaxeringslagen (i det följande FTL) utan den individens medverkan. Som jag förstår din fråga, finns det i ditt fall förhållanden som inverkar på fastighetens marknadsvärde. Om inverkan är "påtaglig", vilket innebär att fastighetens värde höjs eller sänks med minst 3% och minst 25 000 kr, så finns det säregna förhållanden och du får be Skatteverket till justering, enligt FTL 7 kap. 5§. Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut så får du överklaga det "hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen" (FTL 21 kap. 1§ 1 st.). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Allmän fråga om skatt

2016-12-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om man vill redovisa en så stor vinst som möjligt i ett företag men på en och samma gång inte vill betala en för hög summa skatt.Hur ska detta gå till?Knyt an till begreppen: utbetalning- utgift- kostnad
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då din fråga är mycket bred och inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur en viss transaktion ska beskattas) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning

Fråga om gåvobegreppet i Stämpelskattelagen

2016-12-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Vid gåva av del i fastighet 1/2 ska man då räkna på hela eller halva taxeringsvärdet för att se om man ligger över 85% och därmed behöver betala stämpelskatt igen?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Vid överlåtelse av hälften av en fastighet ska, då det ska bedömas om överlåtelsen ur ett stämpelskatteperspektiv utgör gåva varmed ingen stämpelskatt i så fall behöver betalas, taxeringsvärdet på den överlåtna halvan iakttas. Med andra ord ska ersättningen för fastighetshalvan understiga 85 % av taxeringsvärdet för fastighetshalvan året innan det år då den som mottar fastighetshalvan beviljas lagfart på fastighetshalvan för att överlåtelsen ska anses utgöra en gåva stämpelskatterättsligt och därmed vara befriad från stämpelskatt, se 5 och 9 §§ Stämpelskattelagen samt Högsta domstolens dom i mål NJA 1990 s. 77.Med vänlig hälsning

Efterbeskattning (tidigare "eftertaxering")

2016-11-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om jag har tagit emot svart lön för senare en 6 år sedan kan jag då i efterhand dömas för skattebrott?Jag ställde frågan till skatteverket och fick svaret nej, du kan inte eftertaxeras på svarta inkomster efter 5 år.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du pratar om något som hände för sex år sedan så måste man titta på den lagstiftning som då gällde. Tidigare gällde således "taxeringslagen" (numera upphävd och ersatt med skatteförfarandelagen) och enligt dess 4 kap. 15-22 §§ kan s.k. eftertaxering ske om den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter till ledning för taxeringen. Dock måste skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges i 4 kap. 20-22 §§. Det är exempelvis om det finns misstanke om skattebrott eller om du står åtalad för sådant brott. Annars så kan du alltså inte eftertaxeras på svarta inkomster efter fem år. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan skattemyndighet uppmana till angivelse?

2016-12-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Har en anställd på skattemyndigheten rätt att uppmana någon att ange företag/personer i syfte att sätta fast dem?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad jag kan finna finns inga regler som hindrar ett sådant agerande från en anställd på skattemyndigheten. Det är ju trots allt enbart en uppmaning till angivelse.

Fråga om samtliga avgifter måste synas vid köp (på kvittot/verifikationen för köpet)

2016-12-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi säljer b2b och undrar om alla avgifter måste synas vid köp?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om du med din fråga om att samtliga avgifter ska synas vid köp frågor om hela priset för en vara / tjänst som ni säljer ska framgå av det kvitto / den verifikation som ni utfärdar för försäljningen så är svaret ja, samtliga avgifter måste synas då Skatteverket annars får svårt att avgöra hur stora inkomster ni har varför beskattningen av ert företag i så fall skulle försvåras.Med vänlig hälsning

Begränsad skattskyldighet - inkomst av aktier

2016-11-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är bosatt och skatteskriven i Tyskland. Jag har haft aktier i Schweiz hos Nordea. Nu har jag flyttat över en del av dem pengarna och börjat spara i aktier hos en förvaltare i Sverige. Är det samma sak som gäller för mina besparingar i Sverige, att det tas upp och vinstskattas för i min tyska deklaration, som jag gjort tidigare?Med vänlig hälsning,
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första skulle jag vilja påpeka att frågan om vad som gäller angående din tyska deklaration huvudsakligen regleras av tysk rätt, för vems innehåll vågar jag inte svara. Jag begränsar därför mitt svar till vad som gäller enligt svensk rätt, nämligen eventuell svensk skattskyldighet för kapitalvinster som kan härstamma från dina aktier i Sverige.Generellt regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL). En först anmärkning är att du anses vara begränsat skattskyldig i Sverige (IL 3 kap. 3§ 1 st. och 17§). När det gäller kapitalvinster på aktierna för begränsat skattskyldiga stadgar IL 3 kap. 19§ 1 st. att du är skattskyldig om du har varit bosatt eller stadigvarade vistats i landet "vid något tillfälle under det kalendarår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalendaråren". Vidare är det så att denna skattskyldighet inte gäller angående, till exempel, andelar i värdepappers- och specialfonder eller som förvaras på ett investeringssparkonto med vissa undantag (IL 3 kap. 19§ 2 st.). Det kan väl vara så att ditt fall omfattas av undantagen men det krävs mer information om aktierna och förvaringssättet för att kunna göra en sådan bedömning. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av konst

2016-11-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag målar på fritiden och ska hänga ut mina konstverk på en lokal bar. De tar ingenting betalt, så allt jag säljer för kommer till mig. Jag förstår däremot inte riktigt hur det funkar med moms. Räknas det som hobbyverksamhet eller som kulturarbete? Behöver jag ett bolag för att kunna fakturera eller dylikt, och hur går själva deklarationen till i så fall. Tack för svar.
John Edgren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline! Försäljning av konst kan komma att beskattas på olika sätt, beroende på hur försäljningen går till. Om det är en verksamhet som drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Försäljningen kan också räknas till hobbyverksamhet, vilket definieras som en självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet. Hobbyverksamheten ska vara varaktig men sakna vinstsyfte. Beskattning sker då för sig inom inkomstslaget tjänst. Till sist kan det röra sig om beskattning i inkomstslaget kapital, om det rör sig om enstaka försäljningar.Jag har svårt att besvara din fråga helt då jag saknar alla omständigheter, men du kan hitta massa bra information om hobbyverksamhet på Skatteverkets hemsida, här:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html Om det är så att din verksamhet klassas som hobbyverksamhet, finns en blankett om hur du deklarerar här: http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2051.4.39f16f103821c58f680006232.htmlVad gäller moms har du som upphovsman rätt att sälja konst momsfritt upp till 336 000 SEK. Mer om moms på konstverk finns att läsa här:https://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800093731/1359707510027/58501.pdfHoppas detta har varit dig behjälpligt!