Företrädaransvar då man begärt bolag i konkurs innan skatterna förfaller till betalning?

2017-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag satt mitt företag i konkurs när skatteverket efter en utredning gällande moms och inkomstskatt för 2014 fastställde ett belopp som vi ej kunde betala. Företaget efterbeskattades och jag tvingades att sätta det i konkurs innan förfallodatum d.v.s innan skulden hamnade hos kronofogden. Nu har jag fått ett brev från skatteverket där de överväger att inleda en process för att fastställa att jag ska vara betalningsansvarig enligt 59 kap 12-14 skatteförfarandelagen.Min fråga till er är: 1: skulden ifråga är från perioderna 13112, 140512 och 141112 i efterhand taxerades och jag p.g.a det satt företaget i konkurs innan förfallodatum. Genom att sätta företaget i konkurs visade jag att beslutsamhet och inte oaktsamhet.2: Är det inte så att skulderna måste ha förfallit och de förfaller när man får en faktura eller betalningskrav med ett förfallodatum?Tacksam för er hjälp
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline. Sammanfattat svar: Som du skriver så krävs det att man gör aktiva åtgärder för att rädda upp situationen och inte driva bolaget vidare trots det dåliga ekonomiska läget. Att försätta bolaget i konkurs kan mycket väl vara det enda alternativet och det i sig bör inte medföra ansvar eftersom det görs för att säkerställa att bolagets skulder kan betalas så gott det går och att situationen inte ska förvärras för någon borgenär. Det kan anses oaktsamt att sätta bolaget i konkurs direkt om du inte har försökt lösa problemen. Dvs, om man medvetet driver ett bolag utan att betala skulderna till skatteverket och sedan sätter bolaget i konkurs så finns det ju ett medvetet och aktivt val att driva bolaget utan att betala skatter. Då ska självklart företrädaransvar kunna aktualiseras även om man drivit bolaget i konkurs. Här gäller det alltså för dig att visa att du har gjort allt du kan för att lösa situationen rätt för alla bolagets borgenärer och att du inte försatt bolaget i konkurs med tanken att slippa betala skatteskulder när du vetat en längre period att bolaget inte kommer kunna betala skulderna. Att sätta bolaget i konkurs med vettiga grunder till det bör alltså inte utlösa företrädaransvar. Skulderna förfaller först efter att bolaget begärts i konkurs i detta fallet och därför bör man kunna argumentera för att du därför inte ska hållas ansvarig då du avvecklat bolaget direkt när du fått insyn i de ekonomiska problemen. Utredning: Som du mycket riktigt redan känner till så krävs det oaktsamhet för ansvar enligt Skatteförfarandelagen 59:12-14. Det krävs faktiskt till och med ”grov oaktsamhet”, så vanlig oaktsamhet räcker inte. Skatteverket har skrivit ett ställningstagande rörande hur de bedömer situationen. SKV Dnr 131 652759-14/111. Där framgår att man för att inte vara så pass oaktsam att man skall drabbas av företrädaransvar ska uppfylla tre olika rekvisit. Det gäller alltså att man gör en betalningsinställelse som helt enkelt är ett slags officiellt meddelande om att bolaget går dåligt och att man ställer in alla betalningar och andra uppdrag för att helt enkelt utreda företaget, om det är värt att göra en rekonstruktion eller om företaget måste avvecklas. Bakgrunden till detta är att skatter inte ska gå före andra fordringar egentligen. Själva oaktsamheten kan alltså sägas bestå i att fortsätta driva verksamhet och betala andra skulder samtidigt som man skjuter på att betala skatten eftersom man prioriterar andra borgenärer före skatteverket. Vad krävs då för att slippa företrädaransvaret? I skatteverkets ställningstagande så framgår att man ska ha gjort en betalningsinställelse innan skatten förfaller till betalning. Det krävs att man gjort en betalningsinställelse senast tre veckor innan förfallodatum för betalningarna. Här kan alltså ett problem vara om du begärt bolaget i konkurs utan att göra betalningsinställelse och utan att då, som skatteverket se det, försöka lösa problemet. Istället kanske de anser att du helt enkelt kört på oaktsamt länge efter att du insett att det går dåligt för företaget. För att ha utfärdat en godtagbar betalningsinställelse krävs enligt skatteverket att:- Betalningsinställelsen riktar sig till alla bolagets borgenärer. Man kan alltså inte betala vissa borgenärer och skita i skatteverket. - Den är skriftlig. - Den efterföljs av verksamma åtgärder inom tre veckor. Det här syftar väl antagligen mycket till att personen som riskerar att drabbas av företrädaransvaret faktiskt ska försöka avhjälpa situationen.Ibland kan det ju dock vara hopplöst och den enda verksamma åtgärden som kan företas är då en konkurs.Det krävs alltså att man uppfyller dessa tre för att inte bli ansvarig för skatteskulder enligt skatteverket. Men det finns ju inget ställningstagande så vitt jag vet som kräver att man funderat en viss tid innan man faktiskt inser att bolaget inte kan fortsätta och därför begär det i konkurs. Att man begär bolaget i konkurs bör kunna likställas med en betalningsinställelse om det redan vid det tillfället står klart att någon annan lösning inte är möjlig. Hur går processen till? Eftersom skatteverket ska gå till domstol för att fastställa ansvaret så kan självklart en domstol göra en annan bedömning och där anse att du inte ska ansvara även om skatteverket tycker det, men då bör du faktiskt skaffa dig ett biträde som är bättre insatt i just företrädaransvar. SFL 59:16. Jag har tyvärr inte sådan praktisk erfarenhet av den typen av ärenden och där behöver du helt enkelt ett biträde med bättre insikt. Men det bästa är ju uppenbart om skatteverket redan själva anser att du inte ska drabbas av företrädaransvar för att därför slippa hamna i tingsrätten. Det gäller alltså för dig att försöka visa för skatteverket att du faktiskt har gjort det bästa av situationen och att det faktiskt inte gick att göra på ett bättre sätt samt att du har försökt lösa situationen för att kunna betala skatterna. I skatteverket ställningstagande kan man bland annat läsa: ”Det avgörande för företrädarens ansvarsfrihet är vad som sker efter en betalningsinställelse. Betalningsinställelsen är menad att ge företrädaren skäligt rådrum att undersöka vilka möjligheter som finns för att lösa den juridiska personens betalningssvårigheter. För ansvarsfrihet krävs enligt Skatteverkets mening att företrädaren har haft en välgrundad anledning att tro att betalningsinställelsen skulle kunna följas av en samlad och verksam åtgärd för att avveckla den juridiska personens betalningssvårigheter. En betalningsinställelse är alltså som huvudregel ett hinder mot att företrädaransvar döms ut gällande förfallodagar som infaller inom tre veckor från betalningsinställelsen.Beträffande skatter och avgifter som förfaller till betalning senare än tre veckor efter betalningsinställelsen kan, enligt Skatteverket, företrädaransvar utverkas. Detsamma gäller naturligtvis för skatter och avgifter som har förfallit till betalning före betalningsinställelsen under förutsättning att samtliga rekvisit är uppfyllda.” Det sista innebär alltså att även om man gör en betalningsinställelse, och sen fortsätter utan att göra aktiva åtgärder för att avhjälpa problemet eller betala skatten, så kan man ändå hållas ansvarig eftersom man då anses grovt oaktsam som driver en verksamhet som man vet inte kan betala skulderna. Men eftersom du begärt bolaget i konkurs och skatteskulderna förfallit inom de följande tre veckorna så anser jag inte att du bör ansvara om det inte framgått för dig långt tidigare att skatterna inte kommer kunna betalas och att ni skulle bli eftertaxerade. Själva eftertaxerandet i sig kan ju förstärka intrycket av att du agerat oaktsamt. Jag är osäker på hur det inverkar, men huruvida det inverkar eller inte beror ju antagligen på grunderna för eftertaxeringen. Antingen kan eftertaxeringen leda till att du har bättre bevis för att bolagets dåliga ekonomi kom som en chock för dig. Eller så kan eftertaxeringen leda till att skatteverket får bättre bevis för att du varit oaktsam om eftertaxeringen beror på att du gjort medvetet felaktiga skatteinbetalningar. Det är tyvärr svårt för mig att avgöra och det är något som du får försöka styrka hos skatteverket genom det formulär du fått. Insikt i bolagets ekonomi: Man kan säga att insikten i bolagets ekonomi är avgörande också. Som företrädare för bolaget anses man alltså ha insikt i ekonomin, men det är ju trots det möjligt att ekonomiska bakslag kan förekomma och tidigare felvärderingar av tillgångar eller investeringar helt enkelt har gjort att ekonomin plötsligt blir sämre. Sådant kan vara svårt att förutspå och i flertalet rättsfall så har företrädare kunnat undslippa ansvar då de gjort betalningsinställelser och inte försökt driva vidare ett bolag när de väl fått insikt om att skatterna inte kan betalas. Det krävs alltså som huvudsak att man inte fortsätter driva en verksamhet och struntar i skatterna. Gör man det kommer man kunna fällas för ansvar. Det är alltså viktigt att poängtera att den dåliga ekonomiska ställningen i bolaget kommit oväntat och att man snabbt därefter försökt vidta åtgärder för att undersöka ekonomin och eventuellt då göra betalningsinställelse och försätta bolaget i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion. Möjlighet att jämka ansvaret: Det finns möjlighet enligt 59:15 att jämka ansvaret så att du inte behöver drabbas av företrädaransvaret, det krävs dock särskilda skäl och det är svårt att avgöra om något sådant skulle kunna föreligga i denna situationen. Mina råd till dig: I utredningen och blanketten från skatteverket bör du alltså framhäva att du begärt bolaget i konkurs för att det var den enda möjliga lösningen du såg på de ekonomiska problemen och att exempelvis en företagsrekonstruktion för att få bolaget på fötter igen inte var aktuellt. Dessutom gäller det för dig att framhäva att du avvecklat bolaget när du väl fått insikt i den dåliga ekonomin för att du inte såg möjlighet att vända bolagets situation för att kunna betala skatteskulderna. Man kan ju även framhäva att du begärde bolaget i konkurs för att betalningar till skatteverket skulle medföra att du gjorde dig skyldig till brottet oredlighet mot borgenärer genom att betala pengar till skatteverket och att de betalningarna medför att andra bolagsborgenärer inte får rätt till betalt. brottsbalken 11:1. Att begära bolaget i konkurs var alltså ditt enda val för att slippa straffansvar. Mer hjälp? Om du behöver mer hjälp med något juridiskt rekommenderar jag Lawlines Juristbyrå. Vi har även jurister för processer men tyvärr inte för skatteområdet. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Du kan även kontakta mig på emailen ovan för förtydliganden eller frågor gällande svaret här. Med vänliga hälsningar

Lawline besvarar inte skolfrågor

2017-05-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Skulle Ni kunna ge exempel på hur kopplingen mellan bokföringen och skatteunderlag ser ut i andra länder? Exempel IAS och EU-förordningar - Vad finns det för koppling mellan de?Hur kommer utvecklingen i Sverige och andra läder bli i framtiden när det gäller kopplingen mellan redovisningen och underlaget för inkomstskatten?
Christian Postolovski |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi på Lawline besvarar inte skoluppgifter utan endast frågor som berör konkreta juridiska ärenden t.ex. hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall. Jag kan därför inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med många vänliga hälsningar,

Beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet

2017-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Har ett ab som ska läggas ner pga att lokalen företaget bedrivs i ska rivas. Bolaget som äger lokalen har inte kunnat erbjuda likvärdig ny lokal och därför bestämt att betala ut ett skadestånd. Min fråga hur beskattas ett sådant skadestånd? Läggs det på ev vinst o skattas då?Med vänlig hälsningJeanette
Nathalie Byström |Hej Janette och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om hur skadestånd ska beskattas och inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig (https://lagen.nu/1999:1229#K1P1S1). Huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (jfr HFD 2012 ref. 39). I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Transaktioner som syftar att minska skatteinkomst kan bortses ifrån vid beskattningen

2017-04-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag äger en enskild firma, med inriktning restaurang, och undrar följande:kan jag skapa ett företag i belize och sedan från detta företag köpa in en vara till mitt företag i Sverige för stor del av företagets vinst, i syfte att betala mindre skatt?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två problem med förfarandet som du beskriver det.För det första är det så att det huvudsakligen inte finns några problem om du köper varan till marknadspris: om du betalar mer än marknadspriset för att i praktiken föra över den svenska vinsten till Belize, kan Skatteverket bortse från den del av ersättningen som överstiger marknadspriset och du riskerar i så fall att bli dubbelbeskattad för den delen. För det andra och med tanke på att ditt syfte är att betala mindre skatt, kan Skatteverket, även om du köper till marknadspris och beroende på hur du strukturerar transaktionen, helt bortse från inköpet med stöd av Skatteflyktslagen. Det kan vara fallet om du, till exempel, äger varan från början och använder den som aktiekapital för företaget i Belize för att följaktligen sälja den till dig själv i Sverige. För att få ett säkert svar på detta kan du också, om du vill, berätta för Skatteverket hur du tänker organisera verksamheten och se vad de tycker om saken. Säger de att det inte är ok då kan du avstå från en sådan organisation; säger de att det är ok kan du vara säker på att det ska fungera som du vill. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Norsk skatteskuld regleras av norsk lagstiftning

2017-05-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag fick i början av året ett skattekrav från Norge som var från år 2007 (alltså 10 år senare) som borde vara i mitten av de år jag jobbade där. Som jag kan komma ihåg så har jag alltid fått pengar tillbaka på skatten från de år jag jobbade där och om så inte varit fallet så har jag betalat de som krävts, när jag ringde skatteetaten i Norge så kunde dom inte hitta mig systemer (vilket kanske intebår såbkonstigt eftersom jag inte jobbat där på säker 8-9 år) och dom bad mig skicka ett mail så skulle dom höra av sig när dom granskat mitt fall. Jag har ikte fått något svar från dom men nu idag så kom ett nytt inbetalningskrav. Min fråga är alltså kan dom kräva en skatteskuld så sent som 9-10år senare eller lutar detta år någon slags bedrägeri ? Tack för svar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller den första delen av frågan, dvs om den norska staten kan kräva en skatteskuld 9-10 år efter taxeringsåret, är det någonting som regleras av norsk rätt och som jag tyvärr inte kan svara på. Jag tror att det är möjligt att du får svaret på detta om du kontaktar det norska skatteverket, de lär kunna svara på när norska skatteskulder förfaller.Angående frågan huruvida det kan handla om bedrägeri skulle mitt råd vara att bekräfta inbetalningskravet med det norska skatteverket och verifiera att det inbetalningskrav som du fått egentligen härstammar från dem. Om inte skulle jag vända mig till polisen så att de kan undersöka huruvida det handlar om bedrägeri. Om ja, borde du förklara för dem att du har ett pågående ärende angående kravet, eftersom det är möjligt att myndigheten som behandlar ditt ärende och den som driver in skulden inte nödvändigtvis löpande uppdaterar varandra. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar pensionen?

2017-05-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur fungerar pensionen?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga. Man kan säga att pensionen består av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och privat sparande. Den allmänna pensionen är den del av pensionen du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Pensionen baseras på din livsinkomst och beror på flera saker – hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar och hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi.När du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Om du har jobbat inom olika avtalsområden kan du ha mer än en tjänstepension. Privat sparande är den del av pensionen som du själv kan spara till, utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är bra att själv spara för att ha en buffert när du går i pension och det finns många olika sätt att spara på.Mitt bästa tips till dig är att gå in på Pensionsmyndighetens hemsida för att se vad som påverkar och hur just din pension ser ut. Här finner du även all information du kan tänka dig avseende just pensionens alla olika delar och annat. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, Vänligen

Vem ska betala TV-avgift?

2017-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om en förening betalar TV-licens, måste jag då, som medlem på samma adress, betala TV-avgift?
Louise Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 2 a § i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ska den som är innehavare av en TV mottagare betala radio- och TV-avgift. Vad som avses med en TV mottagare definieras i 2 § i samma lag och inbegriper "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Med andra ord, är du innehavare av en TV även om du inte använder den som TV så ska du betala radio- och TV-avgift.Tv-licensen är vidare knuten till TV-mottagarens hushåll och inte till adressen. Dvs. att alla hushåll som innehar en TV-mottagare ska betala TV-avgift. Detta framgår av 3 § i tidigare nämnda lag. Det spelar således för din del ingen roll att föreningen betalar TV-avgift för skyldigheten att betala TV-avgift är knuten till varje hushåll som innehar en TV-mottagare. Detta betyder vidare att om ett hushåll har flera TV-mottagare så behöver de dockendast betala en TV-avgift.Sammantaget så kan man förenklat säga, har du en TV-mottagare i ditt hushåll och ingen annan i hushållet redan betalar TV-avgift (observera hushållet och inte adressen) så är du skyldig att betala TV-avgift.Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna som du har några vidare funderingar.

Hur går man tillväga då man misstänker skattebrott?

2017-03-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om det är olagligt att jobba svart och begå skattebrott hur ska man gå vidare med detta jag vet en person sm håller på med detta han får både pengar från norge och sverige men betalar ingen skatt
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det stämmer att det är olagligt att jobba svart. Skatt ska alltid betalas på inkomst av tjänst om inkomsten överstiger 18 951kr under samma år! Det bästa du kan göra är att tipsa om skattefusk på skatteverkets hemsida, vilket du kan göra genom att klicka här. Det räcker med att du anger vad du vet (förslagsvis namnet på företaget/arbetsgivaren och namnet + personuppgifter på personen du misstänker begår skattebrott). Därefter går skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,