Preskriptionstid konsument

2011-04-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hejje, har fått räkning på en grwjj jag köpte för 15år sen, måste jag behöva betala nu???!
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du inte skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden har inträtt, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott. Vänligen,

Lagändringar

2011-04-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag undrar om lagarna i avtalsrätt, köprätt, obeståndsrätt, marknadsrätt, associationsrätt eller arbetsrätt har ändrats något sen 2006? Jag har nämligen 2006 års upplaga av lagboken.Hur kan jag i så fall få reda på vilken/vilka lagar som har ändrats?Kan jag se det på eran hemsida någonstans?
|Hej! Du har tillgång till lagtext på www.lagen.nu När du går in på respektive lag du är intresserad av ser vilket år den gick i kraft. Har enstaka paragrafer ändrats sedan lagen gick i kraft anges det i SFS-numret som du hittar inom parentes i kursiv stil i slutet av paragrafen. Där ser du vilket år lagen har ändrats och du kan då få reda på om paragrafer ändrats, lagts till eller upphävts sedan 2006. Med vänlig hälsning Malin Ekstrand

(Bl.a.) Här hittar man svenska författningar

2011-03-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag skulle behöva hjälp med att finna minst fyra olika slag av produkter eller tjänster som kan användas för att söka fram centrala svenska författningar. Tack på förhand!
Mari-Helen Schöllin |Hej Du kan hitta författningar på bl.a. Lagen.nu www.lagen.nu Riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3910 Rättsbanken, infotorg (här behövs ett medlemskap) https://www5.infotorg.se/infotorg/MainServlet?view=Login&link=MenuSelect%3Fservice%3DRB samt på Karnov (medlemskap behövs) http://www.thomsonreuters.se/karnov/ Sedan har finns även lagböckerna. ”Sveriges Rikes Lag” (den blåa lagboken), "Svensk lag" (den gröna lagboken) och "Sveriges Lagar" (den röda lagboken). De innehåller en samling av centrala författningar (urvalet och strukturen i böckerna är lite olika). Hoppas detta var till hjälp! Med vänlig hälsning

Radio och tv-avgift, public service

2011-02-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Regeringen har på förslag att TV-licens ska vara obligatorisk för alla hushåll som har dator och internet .Detta skall,om jag förstått det hela rätt, genomföras via extra pålagd skatt på internetabonnemanget .De kanske tar för givet att alla tittar på TV men det är ju inte sant. Det innebär ju att man måste betala för något man inte har eller använder sig utav. Kan det vara rimligt och kan man göra så? Vilken lag styr detta? Personligen tittar jag aldrig på TV(har ingen TV och tittar ej heller via dator) och har varken lust eller råd att betala för något jag inte använder mig utav men man kommer ju inte heller att kunna bevisa att man inte tittar.
Jimmy Mikaelsson |Hej! Din fråga inkom 2011-02-23, en dag efter att SVT's VD skrivit en debattartikel i Dagens nyheter, som fått stor uppmärksamhet i media. Hon ansåg att radio och Tv-avgiften delvis bör förändras och ville att regeringen skulle undersöka om det var möjligt att i Sverige införa en liknande finansiering av public service som Tyskland ska införa år 2013. Förslaget gick inte ut på att införa en skatt på internetabonnemanget utan innebar i korthet att alla hushåll ska betala en obligatorisk månatlig avgift. Denna avgift ska användas för att finansiera public service. I själva förslaget togs alltså ingen hänsyn till innehav av tv-mottagare, internetabonnemang etc, utan alla hushåll borde enligt förslaget betala denna avgift. Någon utförligare förklaring om hur själva avgiften borde utformas gavs inte i förslaget. Detta förslag var som sagt en debattartikel av SVT's VD och inte ett förslag ifrån regeringen. SVT är ett aktiebolag som är helägt av den statliga stiftelsen, Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR. Du bör inte betrakta deras VD som en representant för regeringen. Regeringen lämnade år 2009 en proposition till riksdagen, prop.2008/09:195 (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03195). I denna proposition föreslogs vissa ändringar i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41). Regeringen gjorde dock i propositionen bedömningen att nuvarande finansieringssätt av public service bör fortsätta gälla. Något senare konkret förslag från regeringen, där ställning tas till hur finansieringen av Public Service bör utformas kan jag ej hitta. Det är dock troligt att det inom en snar framtid, kommer tillsättas en utredning om hur public service ska finansieras efter 2013, men det går ej idag att uttala sig om vad den utredningen kommer komma fram till. Det finns som sagt idag inget nytt lagförslag på området att göra en bedömning av, men idag regleras i alla fall, skyldigheten att vid innehav av tv-mottagare, betala radio och Tv-avgift i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41). Med vänliga hälsningar

kameraövervakning

2011-04-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag jobbar inom hemvården, och hemma hos en vårdtagare så har hennes anhörig satt upp en övervaknings kamera i taket som vi upptäckte en dag. Den filmar oss vart vi går i vårdtagarens hem. Är detta ok ?
Elin Schmid |Hej, Tack för din fråga. All reglering av kameraövervakning i sitt eget hem har slopats. Det är upp till den enskilda individen att avgöra vad man gör i sitt eget hem och inga tillstånd eller liknande krävs således. Svaret på frågan är således ja, det är tillåtet. Med vänlig hälsning

Lön vid notarietjänstgöring

2011-03-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående de olika lönenivåerna på notarietjänstgöringen. När övergår tjänstgöringen från nivå ett till nivå två? Det är skillnad i lön, och jag undrar efter hur lång tid man övergår till nivå två och därmed får högre lön? Vad är ingångslönen för en notarie 2011? Tack på förhand!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Ingångslönen för en notarie är 23 000 kr. Efter de inledande 12 månaderna erhåller man den högre lönen om 25 500 kr. Denna lön behåller man sedan under resterande delen av tjänstgöringen. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Får väktare avvisa person från hotell?

2011-03-14 i ÖVRIGT
FRÅGA |får en väktare avvisa oönskad folk från exempelvis hotell där denne jobbar, om så fallet vilket lagstöd har de tack i förhand
Anton Karlsson |Hej, Väktare har, till skillnad från ordningsvakter, inga ytterligare befogenheter än en vanlig privatperson. En väktare som står dörrvakt på ett hotell får neka en person tillträde till hotellet men får inte avlägsna personen från hotellet. En ordningsvakt har dock genom 29 § 3 st. Polislagen (se. https://lagen.nu/1984:387#P13) rätt att i vissa fall avlägsna en person, se 13 § Polislagen. För ytterligare information om väktare och ordningsvakter råder jag dig att besöka polisens hemsida, http://www.polisen.se/sv/Lagar-och-regler/Ordningsvaktvaktare/ Hälsningar

Amerikansk visum

2011-02-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag och en kompis ska resa till USA senare i år. Nu är det så att jag för 4 år sedan blev straffad för misshandel (ett slag i ansiktet så blodvite uppstod, jag var 19 år) och dömd till villkorlig dom i 2 år och dagsböter. Hur stor är chansen att få turistvisum om jag söker på amerikanska ambassaden. Om jag chansar att åka in på VWP och åker fast i tullen vad kan hända då? Tack för svar!
Andreas Vinqvist |Hej, De kriterier som uppställs för att få amerikanskt visum är något som regleras i amerikansk lag, varför vi i Lawline inte kan besvara denna fråga. För svar på din fråga får du vända dig direkt till den amerikanska ambassaden, som förmodligen kan besvara din fråga. Om du reser dit utan korrekt visum riskerar du att inte bli insläppt i landet. Vänligen,