Fråga om gammalt fideikommissförordnande

2019-05-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Har ärvt nämda horn och undrar vem som ärver det efter mig då jag bara har söner. Har kusiner med döttrarMin mamma ärvde ett dryckeshorn som Gustaf Nyström (Elsas pappa) fick för insatser vid vägbyggande. Arvet är ett fideikommiss, dvs arvet går enligt speciella regler. I det här fallet ska den ärvas av den äldsta flickan/kvinnan i varje generation efter Elsa. Så här står det i texten i det dokument som ligger hopvikt i hornet:"Det silfverbeslagna horn, som Loos Kommun förärat mig såsom minne af Vägbyggnaden mellan Loos och Färila, vare efter mig min dotter Elsas egendom och gånge såsom fideikommiss till hennes äldsta quinnliga ättling i hvarje led eller i brist däraf äldsta manliga sådan.Gefle den 1 September 1890Gust Nyström"
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Så kallad fideikommiss, alltså ett förordnande om att viss egendom ska kvarbli i släkten och gå i arv på visst sätt, gäller ej längre i Sverige. Enligt en lag från 1963 kallad lagen om avveckling av fideikommiss har sådana gamla förordnanden tappat rättslig verkan. Det betyder att det dokument som ligger i hornet numera endast har historiskt värde, det binder ej längre efterföljande arvingar.Eftersom fideikommiss inte längre gäller betyder det att hornet efter din död ska gå arv enligt de vanliga reglerna i ärvdabalken. Det betyder att om du inte har upprättat ett testamente så kommer all din egendom, hornet inkluderat, att tillfalla dina söner gemensamt.För det fall fideikommisset hade varit giltigt så angavs det i dokumentet att hornet skulle tillfalla äldsta kvinnliga ättling eller om sådan saknades den äldsta manliga. Om du vill ära Gustaf Nyströms önskan i detta avseende så skulle du kunna upprätta ett testamente där du förordnar att hornet ska tillfalla din äldsta son, vilket då får samma effekt som om fideikommisset fortfarande gällde. Men du måste som sagt inte göra så. Du kan även låta bli att förordna om hornet vilket då leder till att dina söner ärver det gemensamt eller till och med testamentera bort det till någon helt annan, exempelvis någon av dina kusiners döttrar.Med vänliga hälsningar

Entledigande av testamentsexekutor

2019-05-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan jäv uppstå då testamentsexekutorn är samboende med syster till legatarie?samtliga dödsbodelägare vill entlediga testamentsexekutorn pga hans inkompetens, utdragande av tid samt osämja med dödsbodelägarna. Hur går vi tillväga
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag den uppkomna situationen. Jag kommer här nedan att redogöra först på vilka lagliga grunder ett entledigande är möjligt, för att därefter förklara hur ni ska gå tillväga i praktiken.Ärvdabalken reglerar dessa situationerRegler om uppdraget som testamentsexekutor finns i 19 kap Ärvdabalken (ÄB). Av 19 kap 5 § stycke 2 framgår att en testamentsexekutor ska entledigas från sitt uppdrag om han inte anses lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget. En testamentsexekutor uppgift är att opartiskt iaktta de olika rättsägarnas intressen. Finns det anledning att anta att en jävssituation föreligger så att personen i fråga inte agerar objektivt kan det därför utgöra skäl för entledigande. Andra grunder som kan motivera ett entledigande är att det föreligger starka motsättningar mellan boutredningsmannen och rättsägare i dödsboet eller att förvaltningen tar omotiverat lång tid. I erat fall förstår jag det som att processen just har dragit ut väldigt på tiden. För det fall förvaltningen tar omotiverat lång tid spelar det ingen roll om det beror på felaktiga vidtagna åtgärder eller underlåtenhet att vidta de åtgärder som borde vidtas. I erat fall är dessutom samtliga dödsbodelägare överens om att vilja entlediga testamentsexekutorn. Det faktum att han varken verkar sköta förvaltningen opartiskt eller med tillräcklig kompetens, i kombination med att han saknar alla dödsbodelägarnas förtroende talar för ett entledigandeYtterligare en möjlighet att entlediga en testamentsexekutor finns i 19 kap 5 § st 3. Där stadgas att testamentsexekutorns uppdrag ska upphöra om testamentet anses ogiltigt. Utifrån din beskrivning framgår det inte om det föreligger några tvivel kring själva testamentet. Skulle det dock göra det kan det vara bra att veta att även detta förhållande alltså utgör en grund för entledigande.Hur går ni nu tillväga?En begäran om entledigande av testamentsexekutorn kan göras av någon vars rätt är beroende av utredningen, vilket ni dödsbodelägare ju är. Denna begäran ska lämnas till tingsrätten på den ort där den avlidne hade hemvist vid sin bortgång. Hoppas att du fått svar på din fråga! Är det något som framstår som oklart i mitt svar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se. Annars får jag önska stort lycka till!Vänligen,

Hur fungerar arvsrätten i England?

2019-05-07 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hur fungerar det med arvsrätt i England? Har man laglott även där eller kan man testamentera bort hela sin kvarlåtenskap? Finns det någon myndigthet där som man kan vända sig till för att få fram eventuell bouppteckning och testamente på sina släktingar?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I England finns inget regelverk som syftar till att säkerställa arvingars arvsrätt, det vill säga det som i Sverige kallas för laglott. Det innebär alltså att varje person har möjlighet att testamentera bort all sin egendom om så önskas, och därmed också förhindra eventuella arvingar från att ta del av arvet.På den brittiska statens hemsida står det att de sätt som du kan finna testamenten på är antingen hemma hos personen i fråga, hos personens advokat eller på London Probate Department som är den domstolsavdelning som handhar ärenden rörande testamenten. I övrigt verkar det dessvärre inte finnas någon specifik myndighet som en kan vända sig till gällande detta. Dock fann jag en databas där du kan söka efter testamenten – vad jag förstår är det enbart testamenten tillhörande avlidna personer som går att finna där dock.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Brittisk arvskatt

2019-04-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hur stor är arvskatten om man ärver en fond från en avliden släkting i England ?
Hanna Mustafa |Hej, tack för din fråga! I svensk rätt är arvs- och gåvoskatten borttagen sedan ett antal år tillbaka. Enligt brittisk lag utgår dock arvsskatt, men arvet beskattas först när det överstiger ett visst värde. Det är alltså först då arvet är värt ett visst belopp som arvsskatt tillämpas. Arvsskatten i Storbritannien är 40 % och det är normalt den brittiska motsvarigheten till ett svenskt dödsbo som betalar arvsskatten. Det finns dock mängder med undantag. Exempelvis är arvsskatten 36 % om 10 % eller mer av arvet ges till välgörenhet. Vissa typer av egendom är även undantagna från arvsskatt. Exempel på sådana undantag är företag eller vissa jordbruksfastighet.Storbritannien står utanför EU:s nya arvsförordning vilket innebär att brittisk domstol kommer att tillämpa brittisk internationell arvsrätt gällande arv efter personer bosatta i Storbritannien, svensk domstol skulle däremot tillämpa EU:s arvsförordning. Förordningen påverkar inte eventuell arvsskatt. Jag har dock ingen erfarenhet gällande brittisk rätt och det är därför svårt för mig att ge ett definitivt svar. säga exakt hur brittisk arvsskatt kommer att påverka arvet efter din mor. Vill du veta mer precist vad som gäller råder jag dig till att kontakta det engelska skatteverket. Deras kontaktuppgifter hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem tillfaller tillgångarna efter dödsfallet?

2019-05-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min son har avlidit. På dödsdagen hade han 5 kronor på kontot och över 200 000 kronor i skulder. Det är bl a till kronofogen och andra inkassoföretag.Efter dödsfallet fick han lön, semesterersättning och livförsäkring utbetalt. Och han kommer att få skatteåterbäring.Vem ska ha pengarna som kom in efter dödsfallet? Ska skulderna betalas med dom? Eller får vi föräldrar dom? Han hade ingen familj.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis får jag börja med att beklaga dödsfallet. I samband med att din son avlidit upprättas ett dödsbo. Dödsboet är kvarlåtenskapen efter den avlidne, innefattande både tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Eventuella skulder och inkomster som kommer in efter dödsfallet tillfaller dödsboet.Pengarna som inkommit efter dödsfallet tillhör således dödsboet och ska användas för att betala dödsboets skulder. Om det efter att skulderna är betalda finns något över, kommer det att delas ut i form av arv till efterlevande. Om tillgångarna inte räcker för att betala skulderna kommer dödsboet att gå i konkurs; i praktiken innebär det att skulderna betalas till den del det går och sedan avskrivs de. Det går enligt svensk rätt inte att ärva skulder. Om dödsboet går i konkurs finns det tyvärr inga tillgångar kvar varför ingen efterlevande får ta del av dem.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ärva trots skulder?

2019-05-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har ärvt ca 80 000 svkr av min far. Har skulder hos kronofogden. Hur kan jag ändå få tillgång till dessa pengar som verkligen behövs?
Lisa Olsson |Kronofogden har enligt 4 kap. 2 § utsökningsbalken rätt att utmäta egendom, vilket även innefattar arv. Arvet kan endast utmätas om det inte finns undantag, till exempel om det är angivet i ett testamente att ditt arv inte ska kunna bli utmätt 5 kap 5 § samma balk. Detta vekar inte aktuellt i ditt fall, då du troligen skulle fått reda på om något sådant var angivet i ett testamente. Man skulle även kunna överlåta arvet till ens syskon eller barn och upprätta ett arvsavtal enligt 17 kap. 2 § samma balk. För att ett sådant avtal skulle fungera måste en avsägelse av arvet ske innan arvskiftet, alltså innan pengarna fördelas. Annars kan borgenärerna kräva tillbaka egendomen/pengarna då det kommer betraktas som en gåva istället. I din fråga verkar det som du redan fått pengarna och då kan det alltså vara försent, men om det inte är fallet och arvskiftet ännu inte är avklarat finns det en möjlighet. Med vänlig hälsning

Arv i Frankrike

2019-05-06 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min bror har avlidit i Frankrike där han ägde en fastighet och var bosatt. Min bror var ogift och hade inga barn. Bouppteckning ska så vitt jag förstår göras i Frankrike och också omfatta tillgångar i Norge där han hade ett företag. Ska arvet fördelas enligt fransk arvslag? Och vilket lands arvsskatt gäller om arvtagarna är folkbokförda i Sverige eller Norge?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på dina frågor finns delvis i europeiska unionens arvsförordning och i fransk lag. Tillämplig lag på arvetVilket lands lag som ska tillämpas när arvet fördelas framgår i EU:s Arvsförordning. Där är huvudregeln att arvet ska fördelas i enlighet med det landets lag där den avlidne hade sin hemvist (artikel 21 arvsförordning). Har din bror bott i Frankrike en längre tid och skapat sig en stark anknytning där kan alltså arvet komma att fördelas enligt fransk rätt. Tillämplig lag på arvsskattenVarken Norge eller Sverige har någon arvsskatt, vilket innebär att arvet inte kan skattas i dessa länder. Däremot kan det vara så att Frankrike kommer beskatta arvet i enlighet med deras lagstiftning. Eftersom varken Sverige eller Norge har något anspråk på att beskatta arvet kan Frankrike göra detta utan konkurrens från annan lands lagstiftning. Med det sagt kan Frankrike tillämpa regler om arvsskatt i enlighet med deras nationella lagstiftning, som inte nödvändigtvis inte är tillämplig bara för att arvtagarna är folkbokförda i ett annat land. Jag kan dock inte uttala mig med säkerhet i hur fransk rätt skulle tillämpas, men däremot kan jag som svar på din fråga säga att Sverige inte kommer att beskatta arvet med arvsskatt.Med vänlig hälsning,

Försäljning av ett hus när ett dödsbo äger en del av huset

2019-04-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! MIn far är dement och bor på äldreboende, han kan inte förstå ekonomiska frågor pg a sjukdomen. Mamma dog för 4 år sedan. Jag är hans son och även god man till pappa. Nu ska hans hus säljas och ägarsituationen är följande: Pappa 50% och mamma 50%. Mammas del måste ju gå över antingen till pappa som då blir ensam säljare eller till mammas dödsbo, och de säljer varsin del. Nu undrar jag och min syster som är enda arvtagarna vad som är bäst att göra. Vad händer med arvet och skatten när huset är sålt? Blir skatten lägre om ägarskapet är 50/50? Är det möjligt att ta ut förskottsarv när huset är sålt men pappa fortfarande lever?Vill gärna ha ett svar så snart som möjligt då vi kanske har köpare på huset inom en snar framtid.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).När er mamma avled skapades ett dödsbo som äger hennes del av huset. Om ni inte rört den delen i dödsboet äger det fortfarande. Ni ska då välja om ni först skiftar dödsboet eller säljer huset först. Det är bara en formell skillnad såtillvida att dödsboet ska få delar av pengarna och att skatt ska betalas av det. Eftersom vi inte har någon arvskatt i Sverige och skatten vid försäljningen av huset är helt beroende av andelar av agandet och inte exakta värden blir det inge extra utgifter oavsett hur ni gör.Förskott på arv för bröstarvingar är gåvor som inte uttryckligen inte ska vara det. Det är alltså presumtion att gåvor till bröstarvingar ska vara förskott på arv. Om er pappa ger er en gåva, exempelvis de pengarna som kommer in på grund av försäljningen kan det vara förskott på arv (6 kap 1 § ÄB).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,