Vad göra när jag blir uppsagd på jobbet på grund av att min kollega utsatt mig för sexuella trakasserier?

2018-08-28 i Trakasserier
FRÅGA |Jag blev sexuellt trakasserad på mitt jobb av vaktmästare. Detta sedan förvandlas till en annan typ av trakasserier. Stora objekt lades framför mitt skrivbord och skåp, elaka kommentarer och sedan e-post till chefen att jag gör saker fel.Jag arbetade som lärare på en skola.Till slut pratade jag med min chef. De verkade lyssna men trakasserierna fortsatte. När jag pratade med min chef igen sa de att jag förlorade jobbet. De sa att det var för att jag var en okvalificerad lärare men de använder fortfarande många andra okvalificerade lärare.Nu sitter jag arbetslös efter 20 år som lärare, (3 år på den här skolan). Det var inte bara jag som fick problem med vaktmästaren. En tjej var han våldsam mot, annan var det sexual. Både förlorade sina jobb. Jag vill inte har mer problem men tror det skulle varit någonting mer som kunde varit gjorde. Jag sa till min chef att jag komma anmäl honom till polisen. Hon sa jag få inte. Hur kan detta vara rätt.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst vill jag beklaga att du blivit trakasserad på jobbet och inte blivit tagen på allvar.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Du kan vända dig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande då arbetsgivaren vägrat lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här.Vidare har facket ett ansvar att tillvarata de anställdas intresse av en god arbetsmiljö och verka för att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Facket kan hjälpa dig och göra sitt bästa att förmå arbetsgivaren att nå upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.Sexuella trakasserier - sexuellt ofredandeSexuella trakasserier innefattar sexuellt ofredande, oavsett var det sker (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). Brottet innebär att gärningspersonen genom ord eller handlande ofredat en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Jag har inte tillräckligt med information för att bedöma huruvida det rör sig om sexuellt ofredande eller ett grövre brott. Det viktiga är att du polisanmäler din f.d. kollega - vaktmästaren för dessa händelser, oavsett vad din chef sagt/säger.Uppsägning utan saklig grund?Delfrågan är om din chef sagt upp dig utan saklig grund, mot bakgrund av trakasserierna du blivit utsatt för. Utgångspunkten är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Om du har en tillsvidareanställning får arbetsgivaren endast säga upp dig om det föreligger saklig grund (7 § 1 st. LAS). Saklig grund föreligger om uppsägningen grundar sig på arbetsbrist eller personliga skäl.En uppsägning p.g.a. personliga skäl ska grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. En typsituation där en uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli aktuell är t.ex.: misskötsamhet (arbetsvägran, olämpligt uppträdande m.m.). Här krävs en dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet för att det ska ses som en saklig grund för uppsägning. Med tanke på att du skrivit att chefen sagt upp dig i samband med trakasserierna du blivit utsatt för och att det finns andra "okvalificerade" lärare, är frågan om det inte föreligger annat motiv för uppsägningen. Om det visar sig att chefen inte har något giltigt skäl att säga upp dig så kan du kräva skadestånd (38 § LAS). Uppsägningen ska även ogiltigförklaras till följd av detta. RådFörst och främst har din f.d. kollega begått ett brott - sexuellt ofredande och det ska du självfallet anmäla till polisen. Vidare bör du kontakta facket för att påtala de brister i arbetsmiljön som din chef förbigått samt för att driva igång en utredning om huruvida saklig uppsägning förelegat. Facket kan även hjälpa dig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen./Vänligen,

Vad kan jag göra om jag blir utsatt för kränkande särbehandling på jobbet?

2018-05-28 i Trakasserier
FRÅGA |HejJag blir utsatt för kränkande särbehandling på jobbet av en kollega. Han kallar mig för skällsord, för grimaser och skriker på mig och anklagar mig för saker som inte är sanna.Kan jag göra ngt? Kan jag göra ngt annat än att få cheferna till att ta tag i problematiken?
Linn Gerhardsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser som avser att motverka diskriminering i arbetslivet. Lagen innehåller bestämmelser med koppling till olika diskrimineringsgrunder. Det betyder att för att reglerna i diskrimineringslagen ska bli tillämpliga måste åtgärderna som din kollega utsätter dig för ha samband med någon av följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskL). Utifrån omständigheterna i din fråga tolkar jag din situation som att du blir utsatt för trakasserier (1 kap. 4 § DiskL). Att bli kallad för skällsord och bli anklagad för oriktiga saker är ett verbalt uppträdande som innebär missgynnande i form av obehag/skada och utgör därmed en kränkning av din värdighet. Det som din kollega rent faktiskt säger/gör måste dock, som nämnts ovan, ha koppling till någon uppräknad diskrimineringsgrund. Under förutsättning att uppträdandet från din kollega kan hänföras till någon sådan grund inträder skyldigheter för din arbetsgivare (2 kap. 3 § DiskL). Svar på din fråga Om du blir utsatt för trakasserier råder jag dig att prata med din arbetsgivare som har en lagstadgad skyldighet att utreda omständigheterna kring de trakasserier som du upplever. Arbetsgivaren är skyldig att på basis av hens utredning vidta de åtgärder som krävs för att förhindra dessa trakasserier i framtiden. Detta kan exempelvis innebära att din kollega får en varning/tillsägelse eller blir omplacerad på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare inte utreder omständigheterna eller vidtar åtgärder efter att du pratat med hen har du rätt till diskrimineringsersättning för den kränkning du utsätts för, (5 kap. 1 § DiskL).Vad du också kan göra är att kontakta diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan. Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och därmed se till att de som omfattas av lagen fullgör sina skyldigheter. Vad som är viktigt att framhålla är att det som din kollega utsätter dig för ska vara oönskat. För din del förstår jag att detta är självklart, ingen vill bli kallad för skällsord på jobbet. Hursomhelst måste din kollega också ha insikt i du upplever hens beteende som oöskat. Av den anledningen är det viktigt att du säger ifrån till hen. Om du är medlem i någon fackförening råder jag dig att ta kontakt med denna och berätta om din situation. Din fackförening är i första hand den som har rätt att föra talan för dig i fall det skulle bli aktuellt med diskrimineringsersättning (6 kap. 2 § tredje stycket DiskL). Fackföreningen har till uppgift att tillvarata arbetstagarens intressen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Orättvist behandlad av arbetsgivare

2018-05-20 i Trakasserier
FRÅGA |HejUnder 18 års tid jag bliv behandlat orättvis av min chef . Och jag mår väldig dålig.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar att du mår dåligt på din arbetsplats. Det framgår inte av frågan på vilket sätt du blivit orättvist behandlad så mitt svar blir väldigt generell. DiskrimineradOm du har blivit särbehandlad eller bemött annorlunda än andra kollegor p.g.a. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan det innebära att du blivit utsatt för diskriminering. Det är absolut förbudet för arbetsgivare att diskriminera sina anställda. Då kan man vända sig till diskrimineringsombudsmannen eller sin fackförening för hjälp.(1 kap. 5 § Diskrimineringslagen)Annan orättvis behandlingOm den orättvisa behandlingen du upplever inte passar in under de diskrimineringskategorierna jag räknat upp ovan föreligger ingen diskriminering. Det kan dock fortfarande föreligga kränkande bemötande eller annat otrevligt mot dig från din chef och detta är såklart inte heller acceptabelt. Det kan vara svårt att få stopp på orättvis behandling från sin chef, i och med att chefen är den man ska prata med och anmäla om man känner sig kränkt på sin arbetsplats. Mitt råd till dig Jag råder dig att tala med din chef om beteendet, kanske är denne inte medveten om hur bemötandes tas emot. Känns det skrämmande kan du tala med den som är överordnad din chef, om det finns en sådan. Om du blivit särbehandlad p.g.a. någon av diskrimineringsgrunderna kan du anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen, eller också höra av dig till det fackförbund du tillhör. Fackförbunden har utbildad personal i arbetsrelaterade konflikter och där kan du få mer konkret rådgivning utifrån din specifika situation. De kan även hjälpa dig driva ett ärende/anmälan mot arbetsgivaren och förhoppningsvis lösa din situation. Fackförbund är det starkaste verktyget att använda i arbetsrelaterade konflikter, det är deras främsta uppgift att stödja dig. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Har blivit mobbad på jobbet och vill därför sluta på mitt nuvarande jobb. Vad är det som gäller?

2018-05-17 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling och mobbing på min arbetsplats av fler tal medarbetare. Arbetsmiljön på företaget är katastrofal och har resulterat i det som hänt mig nu. Jag kan inte vara kvar och undrar hur jag ska gå tillväga för att lämna med stöd innan jag kan hitta nytt jobb.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vad som gäller enligt Arbetsmiljölagen gällande mobbning på arbetsplatsen. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd gällande uppsägning, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu. ArbetsmiljölagenDet framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Om det förekommer mobbning och/eller trakasserier på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala detta för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).Lag om anställningsskyddLag om anställningsskydd gäller för arbetstagare i enskild eller allmän tjänst, se 1 § Lag om anställningsskydd (här). Det framgår inte av frågan vilken anställningsform du har. Jag kommer att utgå från att du har en tillsvidareanställning (vad man brukar kalla för "fast anställning"), se 4 § Lag om anställningsskydd (här). Om du har en tidsbegränsad anställning, se 5 § Lag om anställningsskydd (här), rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Hur lång uppsägningstid någon som har en tillsvidareanställning har beror på hur länge arbetstagaren har varit anställd, men den minsta uppsägningstiden är en månad, se 11 § Lag om anställningsskydd (här). Här vill jag påpeka att paragrafen om uppsägningstid kan åsidosättas genom kollektivavtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan även avtala om förmånligare villkor än de som följer av Lag om anställningsskydd. Vad du kan göra nuAngående mobbningen på arbetsplatsen som du har blivit utsatt för rekommenderar jag att du tar kontakt med skyddsombud, ifall det finns på arbetsplatsen. Om du är medlem i facket kan du kontakta facket. I mitt svar har jag utgått från att du är tillsvidareanställd, men det framgår inte om du har kollektivavtal eller ifall du och din arbetsgivare har avtalat om förmånligare villkor än de som följer av Lag om anställningsskydd. Därför vet jag inte hur lång uppsägningstid du har. Om du vill sluta på din nuvarande arbetsplats är det du kan göra att säga upp dig. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Fråga om arbetsgivare kan kränka arbetstagare utan påföljder

2018-05-28 i Trakasserier
FRÅGA |Får en arbetsgivare kränka en arbetstagare utan påföljder?
Ashtar Brikha |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, en arbetsgivare får inte kränka en arbetstagare utan påföljder. Arbetsgivarens uppgift är i enlighet med arbetsmiljölagen, att den anställda ska ha en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder och förebygga att den anställda inte utsätts för kränkning på arbetsplatsen, vilket framgår av 2 kap 1 § arbetsmiljölagen arbetsmiljölagen och 6 kap. 1 § arbetsmiljölagenOm en arbetsgivare kränker en arbetstagare, har personen brustit i sin skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att ha en god arbetsmiljö enligt 3 kap 2§ arbetsmiljölagen. Hur man går tillväga med detta är att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, som kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder enligt 6 kap 4 § arbetsmiljölagen Om man inte har något skyddsombud på arbetsplatsen kan man istället kontakta sitt fackförbund.

Min arbetsgivare mobbar mig, vad kan jag göra?

2018-05-21 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag har haft en konflikt med min arbetsgivare i flera år. H#n har indirekt medverkat till mobbning och kränkande särbehandling samt förtalat mig och genom lögn försökt bryta ett ingånget avtal.Kan jag anmäla vederbörande? Kan jag stämma personen ifråga? Det är inte en fråga om att jag anser mig ha kränkts, det är fakta som kan intygas av flertalet kollegor, facket mm. Det har gett mig hälsoproblem, sömnproblem, panikångest, självmordstankar mm men jag har inte sökt hjälp för det eftersom jag undviker sjukvården i mesta möjliga mån.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beklagar verkligen hur du blivit behandlad på din arbetsplats! Det framgår av bland annat 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 6 kap 1 § arbetsmiljölagen (AML) att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder samt förebygga att den anställde inte utsätts för mobbing eller trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska alltså kunna garantera den anställde en god miljö på arbetsplatsen. Med tanke på att det faktiskt är din arbetsgivare som mobbar dig så har h#n brustit i sin skyldighet. För att få hjälp med att åtgärda mobbingen så bör man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Denne ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen samt kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, 6 kap 4 samt 6a § AML. Om du inte har något skyddsombud på arbetsplatsen ska du kontakta ditt fackförbund. PolisanmälanOm du inte kan få hjälp hos skyddsombudet eller fackförbundet kan du göra en polisanmälan. Polisanmälan kan du göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Beroende på vad mobbningen/ trakasserierna handlar om kan det exempelvis annat vara ett ofredande, förtal eller förolämpning. Ofredande kan omfatta många olika beteendet, så som knuffar och sätta krokben etc, 4 kap 7 § brottsbalken BrB. Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten. Det krävs då att uppgifterna har en viss spridning, exempelvis att arbetsgivare sprider elaka rykten om dig på arbetsplatsen, 5 kap 1 § BrB. Förolämpning är också när någon säger något klandervärt eller falskt om dig men då räcker det att uppgiften sägs direkt till dig och kräver ingen spridning, 5 kap 3 § BrB. Brotten förtal och förolämpning är så kallade "målsägandebrott" och innebär att som huvudregel är du själv som måste driva processen vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR. Dock kan åklagare i vissa fall välja att själva driva processen. Sammantaget…För det första bör du tala med din arbetsgivare om saken. Jag förstår om du gjort detta tidigare och det inte leder till någon förbättring.För det andra bör du kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund.För det tredje bör du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Tänk om att spara alla möjliga bevis för att lättare kunna driva en process och i slutändan få en rättegång. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Blir mobbad på jobbet av en kollega som även är arbetsledare, och chefen har inte gjort något åt problemet på flera månader. Vad ska jag göra.

2018-05-17 i Trakasserier
FRÅGA |HejJag jobbar natt inom vården där sömn på arbetstid är förbjudet, men trots det så har jag en kollega som är sjuksköterska (dvs han är arbetsledare) som sover varje natt. Jag hade vid ett tillfälle för några månader sedan suttit där han brukar ligga och sova, vilket innebär att jag "hindrade" honom att sova. Dagen efter får jag en rejäl utskällning och blir anklagad att vara på ett annat ställe än där jag i själva verket var, detta skedde inför patienter. Han fortsatte att skälla ut och anklaga mig för olika saker vid fleraf, kallade mig för "jävla kärring", baktalar mig, slänger ur sig kommentarer och pikar riktat mot mig, undanhåller information som är arbetsrelaterad, negligerar mig, står och stirrar på mig utan att säga något, bevakar varje steg jag tar i syfte att hitta fel hos mig. Jag mailade min chef efter första utskällningen och ca 1,5 vecka senare hade jag ett möte med henne. Därefter hörde jag inte av henne förrens jag tog kontakt med henne igen då trakasserierna blev värre. Min chef bokade in ett möte men som blev inställt dagen innan mötet skulle hållas. Min andra kollega som jobbar med mig och ssk har också påpekat hans beteende och att även han är utsatt för ssk trakasserier. Det har framkommit att fler personal har klagat på ssk beteende och även patienter som påpekat att ssk sover, trots detta får jag höra att det står ord mot. Nu ett par månader senare har jag fortfarande inte hört något från min chef. Vad kan jag göra?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din kollega som är sjuksköterska och arbetsledare har utsatt dig för kränkande behandling, och det framgår av din fråga att han även har utsatt andra medarbetare för liknande saker. Du har påtalat detta för chefen, som inte har gjort något på flera månader. Detta är givetvis inte acceptabelt. Jag kommer att gå igenom vad som gäller enligt Arbetsmiljölagen, och ge råd om vad du kan göra nu. (Att din kollega sover på arbetstid trots att ni inte får göra det tyder på att han missköter sitt jobb, men jag kommer inte att ta upp den frågan, utan enbart att besvara vad som gäller angående det han har utsatt dig och andra kollegor för.) ArbetsmiljölagenDet framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Om det förekommer mobbning och/eller trakasserier på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala detta för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).På en arbetsplats har arbetsgivaren huvudansvar för att förebygga mobbning och för att hantera mobbning som uppstår. Vad du kan göra nuDu har påtalat det inträffade för din närmaste chef, som inte verkar ha gjort något åt problemet på flera månader. Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag att du pratar med skyddsombudet. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket. Om det inte finns någon lokal fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt. Om du vill läsa mer om mobbning på arbetet finns det mer information på Arbetsmiljöupplysningens hemsida, länk här. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Repressalier från arbetsgivare

2018-05-06 i Trakasserier
FRÅGA |Om jag polisanmäler förtal och ärekränkning av en medarbetare, kan chefen behandla mig negativt pga. anmälan?
Filip Liljekvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har din chef skyldighet att främja en god arbetsmiljö. Vederbörande bör med andra ord vara starkt emot att det förekommer diverse kränkningar och hot på arbetsplatsen. Företaget har troligtvis även någon form av policy som tydliggör att diverse kränkningar på arbetsplatsen är förbjudet. Det sagda innebär att din chef absolut inte borde behandla dig negativt om du anmäler en medarbetare för ärekränkning och förtal. Men om du upplever att så ändå skulle vara fallet, rekommenderar jag dig att dokumentera de olika händelserna, exempelvis genom att anteckna ner dem. Detta kan hjälpa dig i en eventuell framtida tvist, vilket förhoppningsvis aldrig blir fallet. Är du medlem i facket rekommenderar jag även att du vänder dig till dem om du känner dig orättvist behandlad på något sätt. Facket har då möjlighet att driva frågan vidare, samtidigt som du får stöd och råd angående olika tillvägagångssätt. Hoppas svaret var till hjälp!