Skilsmässa utan äktenskapsförord

2005-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min dotter har gift sig med en mycket äldre man. Hon har tillgångar men han bara skulder. Hon vägrade skriva äktenskapsförord. Har hon rätt att inte dela lika vid ev skilsmässa om äktenskapet blir kortvarigt?
Sofia Fjelland |Hej! Vid avsaknad av ett äktenskapsförord ges ändå en möjlighet i äktenskapsbalken 12:1, läs http://www.lagen.nu/1987:230, att jämka resultatet av en bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods. I detta fall, din dotter. Regeln är till för att hindra personer från att skilja sig till pengar. Enligt skevdelningsregeln, som den kallas, tas hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt vid bedömningen av om det vore oskäligt att dela lika. Rör det sig om ett kortvarigt äktenskap, en gräns dras på fem år, ges möjligheten att underlåta likadelning. Viktigt att observera är att om din dotter bott ihop med sin make innan äktenskapet räknas även denna tid in vid avgörandet av om äktenskapet är att anses som kort eller långvarigt. I förarbetena till lagen anges att rätten till likadelning växer i takt med äktenskapets längd. Efter två års äktenskap, om makarna inte bott ihop innan, torde 2/5 av giftorättsgodset delas lika. Blir äktenskapet långvarigt återstår fortfarande en möjlighet att undgå likadelning. T ex om det finns en betydande skillnad i makarnas nettoförmögenhet och om din dotter exempelvis erhåller ett stort arv. Viktigt att ha i åtanke är att skevdelningsregeln är ett undantag från huvudregeln att allt ska delas lika och syftar i huvudsak till att undanta egendom som din dotter ägde innan äktenskapet och egendom vilken hon ärvt. Således kan egendom som hon och hennes make förvärvar för gemensamt bruk komma att delas lika även om din dotter har betalat och står som ägare av egendomen. mvh

Vad delas vid skilsmässa?

2005-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi ska skilja oss nu och min fru står för ett landområde och ett hus och jag känner att det tillhör mig också pga att jag har betalat en hel del löpande för detta, min frus hemvist är i sverige. Min fråga: om jag skulle få problem nu med bodelning har jag rätt till detta också när det står på henne registrerat i thailand, även pengar på hennes konto som vi sparat ihop tillsammans ???
Eva Olofsson |Hej! Grundregeln vid bodelning är att all din och din frus egendom är s.k. giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild genom avtal (äktenskapsförord), genom villkor vid gåvor, arv, testamente samt pga. villkor i vissa försäkringar. Även egendom som trätt i stället för sådan egendom som är enskild fortsätter att vara enskild. Men såvitt jag kan förstå av din fråga så finns inga sådana begränsningar utan både fastigheten, huset och pengarna på kontot utgör giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Vid bodelning får ni dock i skälig omfattning undanta egendom av personlig karaktär, exempelvis kläder och personliga presenter. Vid bodelning får varje part också avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Det värde som sedan blir kvar delas lika mellan makarna. Det finns en möjlighet att jämka bodelningen enligt 12 kap 1 § i Äktenskapsbalken, och då till förmån för den part som har mest giftorättsgods. Denna regel används oftast vid kortvariga äktenskap och då det även i övrigt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och andra omständigheter skulle anses skäligt. Om detta överhuvudtaget kan vara aktuellt i ert fall vet jag för lite för att kunna uttala mig om men vill ändå göra dig uppmärksam på att det finns en sådan regel. Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 .