Svensk domsrätt vid äktenskapsskillnad?

2014-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min fru och jag har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till Uppsala Tingsrätt den 28 April 2014. Ansökan överfördes till Stockholms Tingsrätt eftersom min fru (som aldrig bott i Sverige) och jag inte längre bor i Sverige. Jag är dansk medborgare och min fru är från Kina (hon har fortfarande kinesisk pass). Jag lämnade Sverige den 31 januari 2013, men jag besöker fortfarande Sverige regelbundet eftersom min tio-åriga son från ett tidigare förhållande bor i Uppsala.Bakgrund. Vi gifte oss i Uppsala, Sverige, den 11 juni 2011. På den tiden bodde min fru på Irland och hon har fortsatt att bo i Irland till nu. Hon har aldrig bott i Sverige. Jag arbetade i Irland vid den tiden till den 1 september 2012, men under hela perioden var jag alltid folkbokfört i Sverige eftersom jag också hade en deltidsanställning i Sverige (jag var tjänstledig från Uppsala universitet). Den 1 februari 2013 tog jag upp ett nytt jobb i Storbritannien.Min fru och jag har inte bott tillsammans sedan juli 2012.Den 5 juni 2014 skrev Stockholms Tingsrätt till mig rörende vår ansökan. Tingsrätten förklarar, att svenska domsrätt inte gäller eftersom min fru och jag inte längre bor i Sverige. Jag har möjlighet att yttra mig till Tingsrätten senast den 23 juni 2014. Jag skulle vilja veta \textit{vad} vi kan göra för att den svenska Tingsrätt kan skilja oss? Det förefaller mig, att jag kan hävda, att jag fortfarande har väldigt mycket länk till Sverige, eftersom min son bor i Sverige.Dessutom namntecknade min fru och jag ett äktenskapsförord (godkännt av Uppsala Tingsrätt) när vi giftade oss i Sverige. Det är viktigt för oss båda att äktenskapsförordet beaktas, när vi blir skild. Om vi inte blir skild i Sverige, kan vi risikera, att äktenskapsförordet inte gäller i Irland eller Storbritannien. Kan vi anföra detta som ett giltigt skäl för Stockholms Tingsrätt?
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Svensk domstol är i detta hänseende bunden av EU-reglering, Bryssel II-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Art. 3 räknar upp olika tillfällen när svensk domstol är behörig att pröva talan om äktenskapsskillnad. Detta kan t.ex. vara om makarna har hemvist i Sverige eller att ena maken varit bosatt i Sverige minst 1 år. Vidare har Sverige domsrätt om båda makarna är medborgare i Sverige. Ingen av dessa situationer verkar vara aktuella för dig och din fru, Sverige har därför inte domsrätt att pröva talan om äktenskapsskillnad. I ditt fall låter det som att Irland och Storbrittannien är behöriga att pröva talan om äktenskapsskillnad. Eftersom det finns andra medlemsstater som är behöriga att pröva talan är dessa exklusivt behöriga, och Sverige har ingen möjlighet att pröva talan enligt art. 6. Vänligen

Enskild egendom vid köp?

2013-12-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min far avled för några månader sedan. Han ägde ett hus som han, tillsammans med sina 2 syskon fick i gåva med 1/3 var med ett villkor om att det var enskild egendom. "Gåvoegendom, egendom som träder i dess ställe, jämte all avkastning därav skall utgöra gåvotagarnas enskilda egendom". Pappa köpte sedan de två syskonens tredjedelar, och är nu ägare till hela fastigheten. Vid köpet bifogades gåvobrevet till köpehandlingarna. Vad gäller, är endast 1/3 enskild egendom eller är hela fastigheten det? Tack!
|Hej!Vad som är enskild egendom regleras uttömmande i 7:2 Äktenskapsbalken. Egendom som den ena maken köpt kan inte utgöra enskild egendom om inte makarna föreskrivit så i ett äktenskapsförord. Att egendomen varit enskild egendom för din fars syskon spelar ingen roll, då villkoret inte "följer med" vid en försäljning. Om din far köpt fastighetsandelarna till marknadsvärde så kan de inte vara enskild egendom.Om din far däremot betalat mindre än marknadsvärde så är det möjligt att det rör sig om en så kallad blandad gåva. Enligt NJA s. 457 (https://lagen.nu/dom/nja/2008s457) så bör ett villkor om att en blandad gåva utgör enskild egendom vara giltigt avseende hela egendomen om gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet har gåvokaraktär. I så fall måste en bedömning göras av vederlagets storlek i förhållande till marknadsvärde göras, samt syskonens avsikter tas i beaktning. Dock är det inte helt tydligt att syskonen avsett att fastigheten skulle utgöra enskild egendom genom att bifoga gåvobreven. Det går tyvärr inte att bedöma hur utfallet blir utan mer detaljer. Om det däremot rör sig om en vanlig försäljning så är endast din fars ursprungliga tredjedel enskild egendom.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Äger makar egendom gemensamt?

2013-09-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Vi är gifta och har särkullbarn, inga gemensamma barn. Makans hemland är utanför EU. Makan kommer att ärva en bostad från sin fader. 1. Blir denna bostad då automatiskt vår gemensamma egendom eller makans särskilda egendom? Makan har en son i hemlandet OCH här och vill då ge sonen i hemlandet egendomen så där utan vidare. 2. Om egendomen blir gemensan, och om makan ändå egenhändigt ger bort egendomen till sin son i hemlandet, kan maken då kräva att makans annan son här och makens barn kompenseras likvärdigt strax eller i framtiden, och krävs en skriftlig anmärkning om det, ifall maken skulle avlida innan makan? Situationen kan bli rejäl då makan fortfarande är medborgare i sitt hemland medan maken inte är det och alltså inte har juridiska rättigheter där. Utan kompensation till de andra barnen skulle sonen i makans hemland väl ha det bättre ställt än de andra barnen? Med vänlig hälsning
| Hej och tack för din fråga! Jag utgår i mitt svar från att du och din maka är bosatta i Sverige och undrar hur detta ska bedömas enligt svensk rätt. Enligt svensk rätt äger var och en av makarna sina egna tillgångar, man äger alltså inte automatiskt allting gemensamt för att man gifter sig. Däremot ska de båda makarnas egendomar delas lika (en så kallas bodelning) vid en eventuell skilsmässa eller då den ena maken avlider. Man kan genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom inte ska vara med i en framtida bodelning, och det kan även vara så att egendom som den ena maken ärver genom testamente är enskild egendom eftersom det framgått av testamentet att den ska vara det. Det är alltså inte säkert att den egendom din maka ärvt är enskild (och alltså inte ska vara ingå i det ni delar på vid en eventuell skilsmässa), utan detta ska i så fall framgå av ett testamente. Om din maka väljer att ge bostaden till sin ena son räknas detta enligt huvudregeln som förskott på arv, om inte annat framgår av t.ex. ett gåvobrev. Detta innebär att då arvet efter din maka ska räknas ihop så ska värdet av bostaden läggas till hennes totala tillgångar, och sedan dras av på arvslotten för den son som har fått det. Därmed missgynnas inte något av din makas barn ekonomiskt. Dina barn har däremot inte någon arvsrätt efter din maka och därmed inte någon rätt till den ärvda bostaden. Enligt svensk rätt är det avgörande för vilket lands lag som ska tillämpas då arvet efter en avliden person ska fördelas vilket medborgarskap denna har. Det är alltså inte säkert att arvet efter din maka ska bedömas enligt svensk rätt, då detta beror på om hon är medborgare här eller inte.

Förfogandeinskränkningar fastighet

2013-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller när makar separerat, men ännu ej är skilda, och modern vill skänka sina tre barn en fastighet i gåva. Modern har själv köpt och tagit lån på fastigheten under pågående äktenskap och själv står för betalning av amortering och räntor på banken. Maken har inte bidragit till deras gemensamma försörjning. Är detta möjligt utan att hennes man måste ge sitt godkännande? Fastigheten är inte makarnas gemensamma bostad?
|Hej!Om maken får avhända sig fastigheten utan den andra makens samtycke är beroende av om den är giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt 7:2 st. 2 Äktenskapsbalken får inte en make utan den andres samtycke avhända sig fast egendom som är giftorättsgods. Någon sådan begränsning finns dock inte för fast egendom som är enskild egendom så länge den inte utgör makarnas gemensamma bostad. Så länge det inte finns något äktenskapsförord eller annat som gör fastigheten till enskild egendom krävs således den andra makens samtycke.Makens samtycke kan dock ersättas av tillåtelse från domstol enligt 7:8 Äktenskapsbalken. Ägarmaken kan således ansöka hos domstol och få gåvan beviljad om inte den andra maken har gilitga skäl för att vägra samtycke.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Dold samäganderätt till fast egendom och bodelning

2014-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min mor gick bort den 10 feb. Hon är omgift med en man, min "pappa" (ej biologisk). De har inga gemensamma barn men däremot sk särkullbarn vara jag ett av dem. Det finns inget skrivet mellan dem i form av äktenskapsförord, enskild egendom eller testamente. Min fråga rör huset som de bott i och som jag växt upp i? "Pappa" säger att det är hans iom att han står som ensam ägare på lagfarten. Min mor hade ju dock hälften av lånet på huset. Hur fungerar det? Med vänlig hälsning
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Vid köp av fast egendom måste vissa formkrav beaktas och det måste upprättas ett skriftligt köpeavtal. Det innebär att den som skriver under köpeavtalet blir fastighetens ägare och kan ansöka om lagfart, 4 kap 1 § och 20 kap 1 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994 Då din styvpappa står på lagfarten är han fastighetens "öppne" ägare. I rättspraxis har dock utvecklats en princip om s.k. dold samäganderätt, vilken innebär att en make, under vissa förutsättningar, kan ha rätt till en andel (vanligtvis hälften) i en fastighet, trots att den andra maken ensam står som avtalspart. För att en make ska ha en dold samäganderätt till en fastighet som öppet ägs av den andra maken ska tre förutsättningar föreligga: (1) egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk, (2) maken som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan makarna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt. Bedömningen om det föreligger dold samäganderätt ska göras utifrån förhållandena vid tiden för förvärvet. Om dessa tre förutsättningar är uppfyllda finns en presumtion om att makarna samäger egendomen. Presumtionen kan dock brytas om den öppne ägaren kan föra bevisning om att något av ovannämnda rekvisit inte är uppfyllt, t ex att den andra makens ekonomiska tillskott var ett lån eller gåvaAtt en make har dold samäganderätt i en fastighet innebär att maken har ett anspråk gentemot den andra maken om att bli insatt som öppen ägare. Om makarna är överens om ägandeförhållandena kan de tillsammans upprätta en skriftlig handling, en s.k. insättandeförklaring, som måste uppfylla formkraven för fastighetsköp enligt 4 kap 1 § jordabalken. Vid tvist kan den dolde maken istället stämma den andra maken inför domstol, då en lagakraftvunnen dom som förklarar att den dolde ägaren har bättre rätt till en andel i fastigheten fyller samma funktion som en insättandeförklarningOm en make avlidit kan anspråket på att bli insatt som öppen ägare övergå till makens arvingar eller testamentstagare (se rättsfallet NJA 1986 s. 83). Du och dina syskon har alltså möjlighet att väcka talan mot er styvpappa om bättre rätt till exempelvis halva fastigheten. Ni måste dock visa att er mamma och styvpappa förvärvad fastigheten för gemensamt bruk, att er mamma lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet och att makarna hade en gemensam avsikt att äga fastigheten tillsammans. Om er mamma stod på lånet vid köpet av fastigheten borde det innebära att hon lämnat ett ekonomiskt bidrag.Även om ni inte kan visa att er mamma hade dold samäganderätt till fastigheten så ska den ingå i bodelningen mellan er mamma och styvpappa. När en make avlider ska nämligen bodelning ske, 9 kap 1 § och 1 kap 5 § äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230 I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 §. Vardera make har rätt att från sin egendom göra avdrag för sina skulder och det som blir kvar läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 1-3 §§ äktenskapsbalken. Den andel som tillfaller din mamma är hennes kvarlåtenskap som ska fördelas mellan hennes arvingar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gåva av fastighet mellan makar

2013-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag äger en fastighet som är min enskilda egendom och som är vår gemensamma bostad. Vi är gifta och har ett gemensamt barn. Kan jag ge bort en del av fastigheten till min make?
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, det kan du. Det faktum att fastigheten är din enskilda egendom innebär att din make inte kan göra anspråk på fastigheten om äktenskapet skulle upplösas genom skilsmässa eller t.ex. vid ett dödsfall. Det står dock dig fritt att förfoga över fastigheten och t.ex. skänka en del av den till din make så länge inte fastigheten är förenad med överlåtelseförbud eller liknande. Notera dock att din andel fortfarande enskild egendom efter gåvan medan din makes andel blir giftorättsgods vilket därmed ska delas om äktenskapet upplöses. Om ni vill att även din makes andel ska bli enskild egendom måste ni skriva in detta i ett äktenskapsförord. Detta framgår något otydligt i Äktenskapsbalken 7 kap 2 § 2 p https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1  där det anges att enskild egendom vid gåva till en make endast kan villkoras av någon annan än dennes make. För att gåvan ska blir gällande mot dina borgenärer krävs att gåvan registreras enligt 8 kap 1 § 2 st https://lagen.nu/1987:230#K8P1S1. Registreringen ska göras hos Skatteverket 16 kap 2 § https://lagen.nu/1987:230#K16P2S1. Registreringen måste ske för att gåvan ska kunna ligga till grund för lagfart enligt Jordabalken 20 kap 7 § 10 p https://lagen.nu/1970:994#K20P7S1. Vänligen

Frågan behöver preciseras.

2013-07-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag undrar över hur man bevisar dolt samägande och om jag och mina syskon är dolda samägare? Jag och mina syskon har ärvt efter vår mor som gick bort 2012, hon ägde en fastighet tillsammans med sin make(ej vår far). Fastigheten är högt belånad och ytterst lite av dessa pengar har använts till förbättringar av huset. Istället har pengarna investerats i en husbil som mannen idag står på. De har upprättat äktenskapsförord och enligt detta ska mannen äga det han står på. Husbilen är införskaffad gemensamt, båda har finansierat den och den har använts för gemensamt bruk. Med vänliga hälsningar från Kristina
|Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Din frågeställning behöver preciseras. Vad gäller dold samäganderätt gäller detta enbart för bostäder. Ni kan således inte ha dold samäganderätt i husbilen eller bohaget efter er mor. 

Verkan av bristande rättshandlingsförmåga till följd av sjukdom

2013-02-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA | Min far och mor är gifta sedan ca 50 år tillbaka. Min far har fått en hjärnblödning och ligger nu på ålderdomshem och ingen vet om han kommer att komma hem igen. Nu till frågan: Min mor har fått ett intyg från läkaren att han är oförmögen att ta hand om sina ekonomiska transaktioner och min mor vet inte om vad hon kan göra eller inte göra. Hon har hand om hus och hem nu samt den dagliga ekonomin för bägge. Vad får hon inte göra enligt lag och vad kan hon göra? Sälja bilarna för att köpa en ny? Sälja möbler och saker av deras gemensamma hem? Sälja saker som han har hållit på med (fritidsintressen)? Sälja huset för att skaffa ett enklare boende (eftersom hon är gammal)? Vad gäller?
Elin Sjörén | Hej, I äktenskapsbalkens 7 kap. 5 § föreskrivs att en make inte får sälja makarnas gemensamma bostad utan den andra makens samtycke. Emellertid finns det också en bestämmelse i samma lags 7 kap. 7 § som säger att samtycke inte behövs vid sådana försäljningar, om den andra maken inte kan lämna ett giltigt samtycke. Bestämmelsen omfattar bland annat sådana situationer där den ena maken har bristande rättshandlingsförmåga till följd av sjukdom. Det som gäller i dessa fall är att all egendom som är dina föräldrars gemensamma (och som alltså inte är din fars enskilda genom äktenskapsförord eller testamente) har din mor rätt att råda över, och således sälja, om det inte går att inhämta din fars samtycke rörande försäljningarna på grund av hans sjukdom. Äktenskapsbalken hittas https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning