Muntligt låneavtal

2008-03-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jjag har en fråga angående lån mellan privatpersoner. Jag lånade ut pengar till en dåvarande vän 85000:- utan att det skrevs några papper mellan oss. Har jag någon möjlighet att driva detta rättsligt och vinna, eller är det så att i och med att jag inte har något skrivet så är det kört?
Louise Danielson |Hej! Huvudregeln är att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga. Problemet ligger dock i svårigheten att bevisa och att ord ofta står mot ord. Ur ett rättsligt perspektiv har du rätt att kräva återbetalning och du har teoretiskt sett möjlighet att vinna, under förutsättning att fordran ej är preskriberad (preskriptionstiden är tio år när det gäller lån mellan privat personer, se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130 . I praktiken är det dock mycket svårt att vinna en rättslig process vad gäller muntliga avtal om det inte finns något bevis för att avtalet har ingåtts och under vilka villkor. Det är alltså inte "kört" bara för att du inte har något skrivet, men saknar du även andra bevis, t ex vittnen, är chansen att du skulle vinna ett sådant mål liten. Vänligen,

Dubbelförfogande - arrende och äganderätt

2008-03-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi har ett arrende för hästar, som vi haft i åtta år, men avtalet har hela tiden varit muntligt. Vad gäller nu när ägaren av marken har sålt gård+mark till ny ägare? Har vi några rättigheter om vi på något sätt kan (be)visa att vi arrenderat de tidigare åren eller kan vi bli av med arrendet direkt?
Louise Danielson |Hej! Du skriver att ni tidigare ar haft ett muntligt avtal. Huvudregeln är att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, men naturligtvis mycket svårare att bevisa. Du skriver inte vad som gäller enligt det muntliga arrendeavtalet men jag antar att det är ett löper på obestämd tid, dvs. att ni inte har avtalat om någon särskild tid för hur länge ni skall ha rätt att arrendera marken. Då ägaren har sålt gården och marken som ni har nyttjanderätt till har det uppstått en dubbelförfogande-konflikt. Ofta brukar sådana konflikter lösas genom att äldst rätt ges företräde. Eftersom ni nyttjade gården innan överlåtelsen har ni som huvudregel rätt till arrendet även i fortsättningen. Dock kan den nya ägaren vinna konfliken om han var i god tro (dvs. inte visste om/misstänkte att marken var utarrenderad) och det sk. sakrättsmomentet är uppfyllt (köpeavtaet kommer förmodligen att anses som sakrättsmoment i detta fall). Om nye ägaren vinner konflikten får du kan då vända dig till den ursprunglige ägaren med eventuella krav på ersättning, beroende på vad ni har kommit överens om tidigare. Jag hoppas det löser sig för Er! Vänligen,

Tillåtet att ta ut kortavgift?

2008-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad lagen säger om att handlare tar ut en avgift när man handlar med kort?
Karoline Alfredsson |Hej och tack för ditt mail! Det som gäller här är att det inte finns någon lagregel som behandlar detta. Det är en vanlig missuppfattning att handlarna bryter mot någon konsumentlag när avgift tas ut men detta stämmer alltså inte. Däremot brukar handlarna ha avtal med de olika kortutgivarna (Visa, Mastercard etc.) och i dessa avtal brukar det vara inskrivet en klausul som förbjuder uttagande av ”kortavgifter”. Även fast det inte är ett brott mot någon konsumentlag är det därför oftast ett avtalsbrott mot kortutgivaren. Du kan därför kontakta din kortutgivare för att påtala problemet med en viss affär så att denne i och med denna vetskap kan ha möjlighet att ingripa mot avtalsbrottet, något som även gagnar dig som konsument. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Betalningsskyldig när ej är avtalspart?

2008-04-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Augusti år 2003, jag blev utsatt för economiskbedrägeri.det har tagits lån på 159000 från GE-Capital för inköp av vattenskoter. Den dagen när avtalet är skriven, befann jag på jobbet mitt i Östersjön, då jobbade jag på Silja Line AB båten. Jag beställde kopian på avtalet från bolaget.mitt underskrift var förfalskad. anmälde polisen, fick svar att brottet kan ej bevisas. Nu är skulden hus kronofogden pluss ränta. Snälla, vart tar jag vägen`? mvh elena
Jonatan Kirkhoff |Hej, Att inte polisen kunnat styrka brott innebär att man inte kunnit hitta den person som begått förfalskningen och därigenom lyckats lura till sig ett lån från GE-Capital i ditt namn. Detta innebär dock varken att det är du som skall tvingas betala lånet eller stå till svars för det ingångna låneavtalet. Till att börja med bör du kontakta GE-Capital och förklara ditt ärende, dvs. att det ej är du som ingått avtalet. Om du ej bemöts av någon respons av dem råder jag dig till är att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan föra en talan gentemot GE-Capital angående din betalningsskyldighet. Om du vid tidpunkten för bedrägeriet har befunnit dig på din arbetsplats samt att det framgår att din namnteckning är förfalskad kommer ditt ombud lyckas bevisa att det ej är du som är avtalspart. En mycket grundläggande princip är att du aldrig kan bli betalningsskyldig för ett avtal som du själv inte ingått. Det som kommer ske är att GE-Capital kommer att få bära förlusten på 159.000 kr på grund av att man ingått ett avtal med dig utan att du är avtalspart. Hälsningar

preskription mellan privatpersoner

2008-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |När man som privatperson hyr ett garage av en annan privatperson vad gäller för preskription då?3 år eller 10 år.Tacksam för svar.
Martin Andersson |Hej Enligt 2 § preskriptionslagen (www.lagen.nu/1981:130) preskriberas en fordran i normalfallet 10 år efter att den har uppkommit. Hyra av garage mellan privatpersoner omfattas av denna regel, och en hyresfordran preskriberas därför 10 år efter det att den tillkom såvida inte preskriptionsavbrott skett enligt 5 § preskriptionslagen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH

Tvist vid hyra av frisörstol

2008-04-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag hyr en stol på frisörsalong och nu har jag och salongsägaren kommit i tvistemål om uppsägningstiden. Därav har hon stängt av kunderna till mig. jag får inte tillgång till telefonen i salongen ej heller svara i den så jag får inga bokningar, Kan jag begära ersättning för förlorad inkomst i kvarvarande månader av hyresavtalet? Om jag ser tillbaks den tiden jag har hyrt och vilka inkomster jag haft.
Alexandra Dahlén |Hej, Kvinnan som äger den frisörsalong där du hyr en stol upplåter en nyttjanderätt till dig. Vad gäller denna form av nyttjanderätter, dvs. nyttjanderätt till lös egendom, finns idag ingen rättslig reglering. Detta innebär att du måste gå till ert avtal för att kunna avgöra om ägaren begår avtalsbrott genom att inte ge dig tillgång till de hjälpmedel du är beroende av för att kunna utnyttja din stol, dvs. telefon och liknande. Om det visar sig att ägaren har begått avtalsbrott torde inte du heller vara tvungen att uppfylla dina skyldigheter enligt avtalet, främst betalning av hyra. Om du redan betalat in hyra för den återstående perioden kan det dock bli svårt att kräva tillbaka pengarna från ägaren. Om avtalsbrott har begåtts torde du dessutom ha möjlighet att kräva skadestånd från ägaren för den skada ägaren orsakat dig enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Avslutningsvis bör det nämnas att det i många fall tyvärr kan innebära större kostnader att inleda en tvist än vad en gynnande dom kan medföra. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till skadeståndslagen (1972:207) http://lagen.nu/1972:207. Vänligen,

Krav på uppsägning genom rekommenderat brev

2008-02-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Dec 2006 tecknade jag, som butiksägare, ett avtal med Yreg som skulle designa en gratis hemsida åt mig. Pga julrushen kunde jag inte direkt leverera texter och sånt och det var därför som abonnemanget aktiverades 20070220. Butiken stängdes sommaren 2007 och jag sa upp mitt avtal med Yreg per email 20071011. Fick inget svar på det. När jag skickade emailet var jag i god tid innan den 3 månaders uppsägningstid som gällde. Nu säger Yreg att min uppsägning inte gäller för att jag skulle ha gjort den via rekommenderat brev. Om deras medarbetare hade varnat mig om detta hade jag varit i god tid att göra det. Det gjorde de inte. Nu kräver de att jag har mitt avtal kvar och det är 2 år. Jag är arbetslös och kan och vill inte betala 5000+ per år. Hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig som invandrare. När jag tecknade avtalet var jag egen företagare och när jag sa upp avtalet var jag privatperson. Konsumentverket hjälper inte mig för att jag var egen företagare och Företagarna hjälper mig inte för att jag är inte längre medlem hos dem. Hjälp mig!
Jonas Öjelid |Hej, det som avgör om Du har sagt upp Ditt avtal i rätt tid är om det enligt villkoren krävs att uppsägning görs via rekommenderat brev. Yreg är inte skyldiga att berätta detta för Dig om det framgår av villkoren i det avtal som Ni har tecknat. Mitt råd till Dig är därför att läsa igenom avtalsvillkoren och se om det står något om att uppsägning måste ske genom ett rekommenderat brev. Om detta står i villkoren är det tyvärr svårt att göra något åt Din situation. Står det inget i villkoren om att uppsägning måste göras genom rekommenderat brev skall Ditt e-mail räknas som en uppsägning av avtalet. Om mailet då skickades i rätt tid har avtalet också sagts upp och Du behöver alltså inte betala något efter denna tidpunkt. Om kravet på rekommenderat brev finns med i villkoren är den enda möjligheten för Dig att kräva jämkning av avtalsvillkoret enligt 36 § avtalslagen ( http://www.lagen.nu/1915:218#P36 ) vilket innebär att domstolen helt enkelt bortser från kravet. Denna paragraf används dock väldigt sällan och eftersom Du skrev på avtalet i egenskap av företagare blir det ännu svårare att lyckas med en sådan talan. Krav på uppsägning av avtalet genom rekommenderat brev är inte något ovanligt och jag tror därför inte att en talan enligt 36 § avtalslagen skulle lyckas i Ditt fall. Återkom gärna om Du har ytterligare frågor! Vänliga hälsningar

Kvittning

2008-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Vem ska jag vända mig till? Min fd arbetsgivare har nyss hört av sig och säger att jag har en räkning kvar hos honom. Den räkningen som jag trodde min semesterersättning m.m skulle täcka upp när jag slutade. men under långa perioder jobbade jag svart så jag har inga "papper" på dom timmar jag gjort och vilken ersättning jag är berättigad till. Arbetsgivaren säger att jag inte har någon ersättning att ta ut. Jobbade under 2 år och gick därifrån utan en krona.
Jon Östrem |Hej. Det finns inte direkt någonstanns du kan vända dig för att slippa undan räkningen. Din arbetsgivare väljer själv hur långt han vill gå för att driva in sin fordran (inkasso eller stämmning). Det blir då upp till dig att bevisa att du har en kvittningsbar fordran mot denne. Om du anser att din arbetsgivare är skyldig dig pengar kan du även välja att stämma denne, såvida han inte ger med sig. Detta kommer du sannolikt inte klara utan ombud, du bör isåfall kontakta en advokat. MVH