Mitt barnbarn är född i USA och är amerikansk medborgare, kan vi döpa honom i Sverige då?

2018-03-13 i Övrigt
FRÅGA |Mitt barnbarn är född i USA och är amerikansk medborgare, kan vi döpa honom i Sverige då?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För dop i Svenska kyrkan krävs svenskt medborgarskap eller bosättning i SverigeDopet är en religiös ceremoni och har därför inte så mycket med juridiska regler att göra. Det är i stället den församling som ni vill att barnet ska döpas i som bestämmer om hur de genomför dop. I Svenska kyrkan kan ett barn bli döpt oavsett om föräldrarna är med i kyrkan eller inte. Det spelar inte heller någon roll att barnet och föräldrarna bor utomlands eller i Sverige. Däremot är medborgarskapet viktigt. Dopet är till för att gå med i Svenska kyrkan. För att bli medlem måste man antingen vara svensk medborgare (bosatt i Sverige eller inte), eller utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Ditt barnbarn kan därför inte bli upptagen i Svenska kyrkan om han bor med sina föräldrar i USA. Har han dubbelt medborgarskap, eller är amerikansk medborgare och bor i Sverige borde det inte vara några problem.För andra trossamfund kan andra saker gälla. Om ni vill att barnbarnet ska döpas inom en annan kyrka rekommenderar jag därför att ni kontaktar just den kyrkan och frågar.Kontakta församlingen för att ställa mer frågor eller boka tid!Vill du läsa mer om villkoren för att döpas i Svenska kyrkan eller hitta kontaktuppgifter till församlingen som ni vill att barnet ska döpas i kan du kolla här.Namngivningsceremoni – alternativ till dopOm det inte är den religiösa ceremonin som är viktig för er, utan ni helt enkelt vill genomföra en ceremoni för att fira att ni fått ett barnbarn, så kan ni ha en så kallad namngivningsceremoni istället. Det blir allt vanligare för familjer som vill fira ett nytt barn, utan att barnet blir med i en församling. En sån ceremoni har inga formella krav och kan genomföras precis så som ni själva önskar. I vissa kommuner erbjuds dock en officiant, en person som genomför ceremonin i en offentlig lokal som ett stadshus eller liknande. Ni kan kontakta er hemkommun för att ställa frågor om detta.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Annars är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Digitalisering av personalens akter - måste något sparas i original?

2018-02-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Vi skall börja en process med att digitalisera våra personal akter. Finns någon lag om att tex. anställningsavtal, eller andra dokument i en personal akt, måsta sparas i original (pappersform)?Mvh,
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! I mitt svar antar jag att ni inte är en myndighet, utan ett privat bolag som avser att digitalisera er personals akter. Är det så att ni inte är ett privat bolag får du gärna kontakta mig på min mail nedan för i så fall kan svaret att se annorlunda ut. Vad gäller personals handlingar så som anställningsavtal, finns det inga krav på att handlingarna måste arkiveras i pappersformat. Lagen innehåller inte några sådana regleringar. Däremot kan det vara bra att spara handlingarna i pappersformat/original ur ett bevishänseende. Skulle en tvist uppstå i framtiden gällande någon av de digitaliserade handlingarna skadar det inte att ha handlingen i original. Dessutom är det bra att spara ett exemplar i pappersformat om de digitaliserade på något sätt skulle förstöras eller krascha. Notera att det finns särskilda arkiveringsregler för ett bolags räkenskapsinformation. Eftersom din fråga endast avser personalens akter kommer jag inte redogöra för vad som gäller för räkenskapsinformation. Mer om det finner du i Bokföringslagens 7 kap samt på skatteverkets hemsida. Vissa löneuppgifter måste också enligt av bokföringsändamål sparas under en viss tid. Men ingenting hindrar er från att digitalisera dessa uppgifterna. Det viktiga är att ni kan plocka fram handlingarna/uppgifterna om så behövs. Som sagt, skulle en hårddisk krascha där uppgifterna finns sparade kan det vara till er nackdel och drabba er då. Därav är det bra att spara ett exemplar av alla handlingar i orgininal, pappersformat. Tänk dock på att personuppgifter inte får spridas till vem som helst! Det är alltså viktigt att personalens uppgifter inte finns tillgängliga för andra. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något i svaret som du inte förstår är du varmt välkommen att återkomma till mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska vi reda ut oklarheterna.Lycka till. Mvh,

Värdering vid utköp från företag

2018-01-18 i Övrigt
FRÅGA |Hej !Jag har lite frågor. Jag jobbar på ett litet AB med två andra personer. Detta företag går inte med tillräcklig vinst för att Vi alla ska kunna plocka ut en lön. Jag har börjat se mig om för andra jobb och kommer behöva lämna företaget. Jag har kunnat plocka ut lön från företaget under hela perioden jag jobbat där men vill ha en säkrare tillvaro. Jag äger 16,5 % av företaget. Den andra äger också 16,5 % och den tredje äger 67 %. För att behålla min andel så behöver jag lägga in 20h i veckan enligt mitt kontrakt som skrevs i början så jag antar att jag måste bli utköpt ? Om jag blir utköpt så blir det för småpotatis för företagen värderades 5 år sen men har sen dess växt mycket. Kan jag kräva en ny värdering av företagen innan utköpet ? och i så fall hur går jag till väga ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis står det i aktieägaravtalet på vilket sätt en värdering ska göras av en delägares innehav inför en försäljning. I annat fall bör du föra en diskussion med övriga delägare.Olika värderingsmetoder ger olika värden, varför det kan vara en idé att göra flera värderingar för att få fram ett medelvärde av aktiernas värde. Företagsmäklare, revisorer och jurister kan genomföra företagsvärderingar utifrån de vanligaste metoderna; substansvärdering – skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder; avkastningsvärdering – baseras på det genomsnittliga resultatet från de senaste 2-3 åren och involverar en del gissningar till skillnad från förstnämnda metod; marknadsvärdering – företaget värderas till det pris marknaden historiskt sett är villig att betala för ett liknande företag; likvidationsvärdering – "slaktvärdet" av företaget, vilket är vad alla tillgångarna är värda om förtaget skulle behöva likvideras.Sammanfattningsvis så bör du kontakta en företagsmäklare, jurist eller revisor för att få en företagsvärdering gjord och därmed få ett pris på hur mycket dina aktier är värda för att senare sälja de till en villig köpare. Vänligen

Suppleantens rättigheter

2017-11-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Min pappa driver ett aktiebolag där han valt att ha min bror som suppleant. Vad händer då min pappa avlider, är det min bror som äger firman då?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din bror är suppleant innebär bara att han träder in som styrelseledamot och sköter dennes uppgifter vid eventuell frånvaro. Det ger inga rättigheter när det gäller äganderätt eller arvsrätt. Om din pappa avlider så kommer hans arvingar att ta över firma, dvs. du, din bror och eventuellt andra bröstarvingar eller testamentstagare. Din bror kan alltså ärva en del av bolaget men det genom arvsordningen och inte för att han är suppleant. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en ideell förening drivas utan en styrelse?

2018-02-22 i Övrigt
FRÅGA |Kan en ideell förening drivas utan en styrelse?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En gemensam lag för ideella föreningar finns inte eftersom det är en mycket varierad grupp så det skulle vara väldigt svårt att fånga upp alla föreningar med en lag. Således är det inte lagstadgat att en ideell förening måste ha en styrelse. För att däremot ha möjligheten att bli en juridisk person måste en ideell förening enligt praxis ha antagit stadgar och en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Därför råder jag er att tillsätta en styrelse beroende på vad ert ändamål med föreningen är. Om ni hade tänkt bedriva någon form av ekonomisk verksamhet kan ni registrera er hos Bolagsverket.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Samtyckesprincipens räckvidd

2018-02-12 i Övrigt
FRÅGA |Gäller samtyckesprincipen för alla typer av associationer är gäller det enbart för AB?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samtyckesprincipen (även kallad för SAS-principen inom aktiebolagsrätten) är en allmän associationsrättslig princip. Den innebär att om samtliga associationsmedlemmar samtycker kan man bortse från regler som finns till för att skydda minoriteter i associationerna eller andra typer av associationsbeslut som inte är förenliga med medlemsskyddsnormer. Eftersom detta är en allmän princip är den även tillämpbar på andra former av associationer som exempelvis ekonomiska föreningar. Med vänlig hälsning,

Kan uppdraget som firmatecknare medföra skadeståndsskyldighet?

2017-12-07 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Min chef undrar om jag kan bli firmatecknare. Jag har sökt runt för att se vad för ansvar det skulle ge mig och vad för skyldigheter jag kan få, men har svårt att hitta något svar. Jag undrar bland annat om just arbetsuppgiften firmatecknare sker i egenskap som anställd eller om det ligger utanför min anställning?Jag vill nämligen inte ha någon skadeskyldighet gentemot företaget jag jobbar på om jag skriver dåliga avtal etc.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Roligt att du fått förfrågan om att bli firmatecknare. Men den ställningen kommer inte helt utan ansvar. firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. I samband med att bli firmatecknare kommer det aktualiseras olika regler om skadeståndsskyldighet. Vilka regler det blir är beroende på vilken associationsform du arbetar i. Som enskild näringsidkare är det endast denne som kan vara firmatecknare. Jag går därför igenom reglerna för handelsbolag (HB) och aktiebolag (AB).Vad händer om du orsakar skada i ett HB?I ett HB är det bolagsmännen som företräder bolaget om inget annat har avtalats. Delägarna kan företa alla rättshandlingar inom ramen för bolagets syfte och verksamhet (2:17 jfr. 2:3 BL). Ett HB förvaltar ibland stora värden och kan ha förpliktelser för mångmiljonbelopp. Den eller de som sköter bolagets ledning har därför en ansvarsfull ställning. En bolagsman som avsiktligen eller genom vårdslöshet orsakar bolaget ekonomisk skada är skyldig att betala ersättning till bolaget (2:14 BL). Denna skyldighet tillämpas om en bolagsman exempelvis på ett otillbörligt sätt gynnat sina egna intressen på bolagets bekostnad. Däremot har samtliga bolagsmän samtyckt till åtgärden föreligger ingen ersättningsskyldighet mot bolaget. Det finns vissa tidsramar inom vilket man måste väcka talan om skadeståndsskyldighet (2:15 BL). För firmatecknare eller s.k prokurist (fullmakt) gäller skadeståndskrav förmodligen enligt 18 kap. HB. Dvs. Det finns risk att du blir skadeståndsskyldighet om du handlar vårdslöst vid exempelvis ingående av avtal. Vad händer om du orsakar skada i ett AB?I ett AB är det styrelsen som tillsammans företräder AB:et som firmatecknare (8:35 ABL). Men styrelsen kan också utse en eller flera personer som var för sig eller tillsammans ska teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas särskilda firmatecknare (8:37 ABL). Som firmatecknare agerar du som uppdragstagare för styrelsen, det kan exempelvis vara i egenskap av inköpschef. Då har du rätt att ingå avtal inom det uppdraget. Om du skulle ingå ett avtal utanför ditt uppdrag så skulle det kunna innebära att du blir skadeståndsskyldig för det. För personer inom ett AB gäller särskilda regler för skadeståndsansvar (29:1 ABL) exempelvis VD eller styrelseledamot. Särskild firmatecknare omfattas dock inte av de reglerna utan då är det 18 kap. HB återigen som jag skrev ovan.SammanfattningsvisOm du väljer att acceptera att bli firmatecknare så skulle man kunna se det som en förlängning av din anställning. Kvarstår du som "vanlig" anställd i bolaget finns knappt några möjligheter för dig att bli skadeståndsskyldig, eftersom arbetsgivaren har ett s.k. Principalansvar för dig. Dvs. den skada som du orsakar inom tjänsten ska arbetsgivaren ersätta (3:1 SkL). Men om du däremot väljer att acceptera att bli firmatecknare så ökar det risken för skadeståndsskyldighet.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Konkurrerande verksamhet efter avslutat samarbete.

2017-10-27 i Övrigt
FRÅGA |jag har sålt byggmaterial, på konsultbasis, åt en bygghandel. Detta är gjort efter ett muntligt avtal. Vi har nu avslutat detta konsultavtal, skriftligt och ömsesidigt. Min fråga är om jag kan börja sälja på konsultbasis åt en annan konkurrerande bygghandel utan att begå något "brott" eller om jag är tvungen att sitta i någon slags karantän en tid?
Rickard Essung |Hej och tack för din fråga!Reglerna om konkurrens hittar du i KonkurrensLagen. Det är möjligt att avtala om konkurrensbegränsningar efter avslutat samarbete. Så länge som det inte har skett så föreligger inget hinder för dig att fortsätta bedriva din verksamhet med ett konkurrerande företag.Hoppas svaret hjälpte dig!