Delning av aktier och upprättande av ta bra ett aktieägaravtal

2017-10-23 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Jag hjälp med två saker:1. Praktiskt genomföra delning av aktier från ett AB2. Ta fram ett aktieägaravtalDelning- Jag äger idag 100% av ett (nystartat) AB. 500 aktier á 100 kr.- 20% av detta AB ska överlåtas till ett holländskt bolag (BV).- BV ska ha 52% rösträtt.- Plan för uppdelning är:o AB: 400st B-aktiero BV: 100st A-aktiero Fördelning av rösträtt mellan A/B-aktier är 1/4.33. Vilket ger 52% till BV och 48% till AB i rösträtt.o Endast rösträtt har uppdelning av 52% / 48%. Vinstutdelning sker efter samma förhållande som antal aktier (20% / 80%).Aktieägaravtal- Efter 5 år ska det finnas en planerad Exit där AB köper tillbaka samtliga aktier och har därmed sedan 100% av aktier & rösträtt.- Värdet av bolaget ska vara det faktiskt värdet av tillgångar som finns i bolaget vid tidpunkten av exit.- Vidare ska det också vara ett par punkter till:o Om någon inte kan fortsätta arbetao Konkurrensklausulo Delägare ska göra sin andel till enskild egendomo …etc.Frågor- Är detta något ni kan erbjuda?- Hur snabbt kan vi få detta på plats?- Har ni en uppskattad kostnad för detta?Tack på förhand.
Simon Rydberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I dagsläget hanterar vi alla ärenden som inte gäller skatterätt, straffrätt eller vårdnadstvister. Alltså kan du vända dig till oss för att få hjälp med att upprätta aktieägaravtalet.Det är i nuläget svårt för mig att avgöra hur mycket ärendet skulle kosta. Jag uppmanar dig därför att använda någon av våra andra tjänster som jag listar nedan för att få mer hjälp samt ett kostnadsförslag: Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Aktiebolags rätt att köpa in föremål

2017-09-19 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Får ett aktiebolag köpa in e-böcker och sedan ha det som vinst i tävlingar? Mvh S.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett aktiebolag kan definitivt besluta om att köpa in priser för en tävling, såvida tillåtelse ges inom företaget att allokera medel för det ändamålet.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Allmänt om firmatecknare

2017-09-01 i Övrigt
FRÅGA |vad innebär det att vara firmatecknare?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En firmatecknare kan företräda ett bolag eller en förening och göra saker i dess namn, såsom att skriva kontrakt. Mer info hittar du här.Vänliga hälsningar,

Tillämpbara lagar på webbuktik och "white labelling products"

2017-04-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej! jag har som plan att driva ett nätverk av e-handelsbutiker som tillämpar ett visst sorts distributionssätt. Planen är att bedriva försäljning över hela världen med hjälp av dropshipping. Det innebär att när kunden beställer från min webshop så skickas beställningsordern till en fabrik (oftast i Kina) och fabriken skickar varan direkt till kunden utan att varan någonsin kommer till Sverige (om inte kunden beställer till Sverige såklart).Nu undrar jag vilka lagar som gäller. Är det svensk lag eftersom mitt företag som framställer e-handelsbutikerna är registrerat i Sverige?Behöver jag då t.ex. erbjuda 14 dagars ångerrätt över hela världen oavsett beställare?Eller är det kinesisk lag eftersom mina varor skickas därifrån? Eller beror vilka lagar som ska tillämpas på varifrån varorna beställs?Nu till min andra fråga. När man väljer ut produkter till sin webshop så sker det ofta automatiserat. Man väljer ut vissa varor bara genom att klicka på dem och har ofta ingen direkt kontakt alls med producenten. I vissa fall har företag kontaktat producenten ifråga och gjort något som kallas "white-labeling products" vilket innebär att producenten sätter företagets logga/varumärke på de produkter företaget beställer. Jag har hört vissa skräckhistorier om att dessa företag sedan gör en rättssak av att man säljer likadana produkter som de gör men utan en logga. Är det möjligt för dem att få rätt i ett sådant mål eller är det bara en skrämseltaktik?Mvh Hampus
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Till att börja med är det viktigt att särskilja beställning av konsument från din webbutik och din beställning till det tillverkande företaget. Det här är viktigt eftersom det är olika skydd för avtal mellan företag – konsument och företag – företag, konsumentavtal erhåller alltid starkare skydd till konsumentens fördel. Vidare kommer jag att dela upp mitt svar på första delen av frågan i två delar och sedan besvara den andra delan av din fråga. Del 1 - tillämpliga lagar på webbutiken - Konsumenterna (kunderna)Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) bygger på att handel sker i eller till Sverige och är därför inte tillämplig när handel sker ut över den svenska gränsen. Det här innebär alltså att DAL är tillämplig när du säljer till konsument i Sverige, i det här fallet måste du t.ex. tillämpa 14 dagars ångerrätt i enlighet med lagen. Se här: https://lagen.nu/2005:59Det går inte att säga generellt vilken lag per se som ska tillämpas på din webbutik eftersom det oftast är lagen i det landet där mottagaren av varan bor som är tillämplig på köpet av produkten, samt att det råder olika bestämmelser för olika typer av produkter. De flesta EU-länderna har liknande konsumentskyddslagstiftning som Sverige, trots det ska du alltid säkerställa hur lagstiftningen ser ut i det landet du säljer till och hur de reglerna kommer att påverka din verksamhet. Vid handel med konsumenter i EU-länder är det Europaparlamentets och Rådet direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter som ska tillämpas eftersom det här är ett så kallat "fullharmoniseringsdirektiv", vilket innebär att den nationella lagen i alla medlemsländerna inte får vara varken mer liberal eller mer sträng är direktivet. Se här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1493447947534&from=SV- Leverantörskedjan; näringsidkare I de här förhållandet är de inte längre svensk lagstiftning om reglerar avtalet även om företaget är registrerat i Sverige. Igen, beroende på vilket land du gör affärer med och i det här fallet även hur ert avtal ser ut så kan det vara olika regelverk som ska tillämpas.Är båda länderna medlemmar till CISG (Lag (19897:822) om internationella köp), så kommer CISG att tillämpas på ert avtal om ni inte explicit i avtalet skriver in att ni inte vill det. Vill ni inte tillämpa CISG är det att välja ett annat regelverk att tillämpa och skriva in det i kontraktet. Vidare är det viktigt att veta att länder kan göra reservationer enligt art. 95 i CISG för tillämpningen av CISG, det här kommer i så fall innebära att det är det landets nationella lag som tillämpas på avtalet. Se här: https://lagen.nu/1987:822Som du förstår finns det inget givet svar i det här fallet utan återigen, varje avtal med varje land kommer att regleras olika beroende på, vilket gör det essentiellt att undersöka hur det ligger till innan du börjar göra affärer för att veta hur avtalen regleras och hur din situation kommer att se ut. Del 2 - "white-labeling products" (märkeslösa produkter)Precis som ovan nämnt så är det CISG som är tillämpligt på ett avtal mellan dig och en leverantör som du har beställt en "white-label product" (märkeslös produkt) från om båda länderna är medlemmar till CISG. Lagen är inte tillämplig ni skriver det explicit i kontraktet eller om någon av länderna har gjort en reservation enligt artikel 95 i CISG och den andra parten inte är medlem. Det är viktigt att du iakttar så kallad due diligence (samla in och analysera företagsinformation innan påskriften av ett kontrakt) för att säkerställa så att det inte är ett intrång i några immateriella rättigheterna som eventuellt kan vara knutna till produkten. Det har förmodligen varit ett intrång i immateriella rättigheter i de "skräckhistorierna" som du har hört. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer med en enskild firma vid skilsmässa?

2017-09-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Ett gift par har startat enskild firma som är skriven i fruns namn. Manen har tagit ett banklån och ett privat lån för att starta upp verksamheten i samförstånd med frun för att få en lägre ränta. Pengarna har gått in på den enskilda firmans konto, vilket kan verifieras. Nu ska paret skiljas och den enskilda firman ska säljas eller läggas ner. De har en gemensam villa som är skriven på mannen.1. Om inte tillgångarna i den enskilda firman räcker för att betala de lån som tagits i mannens namn för uppbyggnad av den enskilda firman. Ska man då betala dessa skulder genom den totala tillgången i bostaden vid en eventuell försäljningen av denna.2. Om skilsmässan och bodelningen blir klar inom kort och det finns en löpande hyresskuld under 1 år framöver för den enskilda firmans lokal. Vem ska betala den?3. Om man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid och den ena parten efter en tid inte fortsätter att betala sin del av hyran. Vem blir betalningsskyldig under den återstående tiden.
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ägaren är personligt ansvarig för företagets alla skulderEn enskild firma eller enskild näringsverksamhet är en företagsform där företagets organisationsnummer är samma som ägarens personnummer. Ägaren, vilket i detta fallet är frun, är personligt ansvarig för företagets alla skulder och ekonomin är därmed nära sammankopplad med ägaren. 1. Varje make svarar för sina skulderÄktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 §). Reglerna kring äktenskapsskillnad eller "skilsmässa" finns i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 §). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 §). Om inget annat finns avtalat ska alltså makarnas gemensamma bostad ingå i bodelningen. Varje make råder dock över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 §). Det innebär att mannen i det här fallet, ensam är betalningsskyldig för de lån som han har tagit i sitt namn. En makes tillgångar används aldrig för täckning av den andras skulder. Ett exempel får illustrera detta.Säg att hustrun har giftorättsgods på 100' kronor medan mannen har giftorättsgods på 150' kronor. Hustrun har inga skulder medan mannen har 250' kronor i skulder. Det som då delas lika är hustruns 100' kronor eftersom att mannen inte har något över efter att skulderna är betalda, han har inte ens så att det räcker till att täcka sina skulder. Hustrun får alltså 50' kronor och mannen får 50' kronor. Mannen får därmed inte heller hela hustruns giftorättsgods på 100' kronor trots att hans skulder är på samma summa, utan han får bara den delen han har rätt till enligt likadelningsregeln (11 kap. 3 §). Vad jag försökt förklara här är att det är inte givet att skulderna betalas genom en försäljning av den gemensamma bostaden eftersom mannen själv ansvarar för sina lån han har tecknat i sitt namn, även om de råkar vara till förmån för den enskilda firman. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika, har den ena maken mer skulder än tillgångar återstår ju dock ingenting till delning. Då går man vidare och delar den andra makens giftorättsgods - här skulle mannen eventuellt kunna få ut en del som han kan använda till att täcka ytterligare skulder.2. En enskild firma kan inte hyra en lokalEn enskild firma är inte en juridisk person och kan därmed inte hyra en lokal. Svaret på vem som ska betala den löpande hyresskulden är därför den som har tecknat avtalet. Eftersom jag inte vet vem som här har tecknat avtalet kan jag tyvärr inte svara på vem blir betalningsskyldig. 3. Den som har tecknat hyresavtalet är också betalnignsansvarigOm man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid bör parterna teckna ett skriftligt avtal om detta, annars blir den som har tecknat avtalet med hyresvärden ensam betalningsskyldig. Ifall parterna tecknar ett avtal om att betala hälften var är de solidariskt betalningsskyldiga. Men om det finns ett tidigare tecknat avtal som bara står på en av parterna gentemot hyresvärden kan han välja att kräva hela summan från den parten, tredje man binds nämligen inte av ett i efterhand upprättat avtal om gemensam avbetalning. Däremot kan den den ena parten då kräva in betalningen i efterhand av den andra parten, som inte betalat det han genom det upprättade avtalet förbundit sig att göra. Hoppas du fick svar på dina frågor!Äktenskapsbalken hittar du här.Vänliga hälsningar,

Kan juridiska personer göra en JO-anmälan?

2017-09-13 i Övrigt
FRÅGA |Kan en juridisk person göra en JO anmälan?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Juridiska personer kan göra JO-anmälningar, precis som fysiska personer. Det som är viktigt när det gäller just juridiska personer är att ange att den fysiska person som utför anmälan är behörig att företräda den juridiska personen. I övrigt går anmälan till på samma sätt. Mer om hur en anmälan kan göras och vad man bör tänka på hittar du här. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur upprättar man fastställande av röstlängd?

2017-06-27 i Övrigt
FRÅGA |Hur upprättar man fastställande av röstlängd?
Stina Jansson |Hej, Tack för din fråga!Regler om upprättande av röstlängd finns i 7 kap. 29 § Aktiebolagslagen.I första stycket framgår det att vid bolagsstämman ska det upprättas en röstlängd. En röstlängd är en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden. I denna ska även anges hur många aktier och röster varje aktieägare och ombud företräder vid bolagsstämman. I samma stycke framgår även att röstlängden ska upprättas av bolagsstämmans ordförande, om denne har valts av bolagsstämman utan omröstning. I annat fall ska röstlängden upprättas av den som har öppnat bolagsstämman. I andra stycket framgår att röstlängden ska godkännas av bolagsstämman samt att den gäller till dess att bolagsstämman har beslutat att ändra den. I tredje stycket föreskrivs för det fall bolagsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande vardag. I sådana fall ska en ny röstlängd upprättas. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret i en frikyrkas konkurs?

2017-03-06 i Övrigt
FRÅGA |Om en frikyrkoförsamling tvingas att begära konkurs, vem eller vilka är då ekonomiskt ansvarig-ga?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att frågan gäller en frikyrka som har registrerats som ett trossamfund hos Kammarkollegiet och därmed faller under lagen om trossamfund. Du kan hitta den lagen här. I övrigt finns det mycket lite lagstiftning angående ansvaret för olika personer inom ett sådant samfund. Utöver eventuella ansvarsregler i samfundets egen stadga kan sannolikt vissa liknelser göras med lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och handelsbalken (HB).Vem är ansvarig för ett trossamfunds förpliktelser?Utgångspunkten för ett registrerat trossamfund är att det är samfundet som står för sina förpliktelser gentemot tredje person (15 §). Vid en konkurs är det alltså samfundets tillgångar som används för att täcka upp för skulder. Om Tillgångarna tar slut kommer inte någon annan person bli ansvarig för att täcka kvarvarande skulder med egna medel.Personligt ansvar i vissa fallEtt trossamfund kan ha regler om personligt ansvar för vissa personer i sina stadgar. Om så är fallet gäller dessa bestämmelser. En styrelseledamot eller VD som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen skada bör också kunna bli ersättningsskyldiga gentemot föreningen. Detsamma gäller för en föreningsmedlem som orsakar skada genom en överträdelse av lag eller föreningens stadgar (LEF 13 kap. 1 §). En företrädare för föreningen skulle också kunna blir ersättningsskyldig mot medlemmarna personligen genom att agera utanför sitt mandat eller genom att missbruka förtroendet och agera oredligt (HB 18 kap. 2-3 §). SammanfattningEn frikyrka som är registrerat som trossamfund är själv ansvarig för sina skulder och andra förpliktelser. Finns det inte längre några pengar hos samfundet som kan gå till att betala skulder, så förblir skulderna obetalda. Ingen enskild person blir skyldig att betala skulder i föreningens ställe. Däremot kan en styrelseledamot eller annan representant för samfundet bli personligt ansvarig enligt samfundets stadgar om de innehåller ansvarsbestämmelser. Skulle en företrädare för samfundet uppsåtligen eller oaktsamt ha orsakat en skada talar en hel del för att hen skulle kunna bli skadeståndsansvarig.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsingar,