GDPR vid inspelning av webinarium

2020-05-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. Min förening ska ha ett webinarium och vi skulle vilja spela in det. Finns det något i GDPR eller annan lagstiftning som ställer några särskilda krav på oss? Om vi sen ska publicera det på webben, gäller andra regler då? Spelar det någon roll om den kan ses i ett öppet eller slutet forum?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.StraffrättsligtHuvudregeln ur ett straffrättsligt perspektiv är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedveta om att inspelningen sker, och den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Det är därför att anse fullt tillåtet att spela in samtal som du själv deltar i, och då krävs det inte att den personen du delar samtalet med är medveten om att samtalet spelas in (förutsatt att den som spelar in själv deltar i dialogen. Detta följer av 4 kap. 9 a § BrB. Skydd för personuppgifter (GDPR)Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter. GDPR är aktuell inom all slags verksamhet och gäller alla oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Därför gäller GDPR för föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och myndigheter. Det föreligger dock undantag bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Det gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i sammanhanget av utövandet av sin yttrande- eller informationsfrihet. Sammanfattande råd:Enligt GDPR behöver du inte inhämta något skriftligt samtycke om inspelningen av webinariet sker för din egna privata behandling. Dessutom är ditt syfte - av det jag kan utläsa från frågan - inte att samla in eller behandla personuppgifter. Gällande publicering bör du informera i förhand om att det kommer att spelas in och publiceras. Vänligen,

Har en bostadsrättsförening rätt att bedriva kamerabevakning i husets entré?

2020-04-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Bostadsrättsförening har infört kamerabevakning i entrén i syfte att motverka inbrott. Inbrotten som har skett har varit i samband med fastighetsrenoveringar. Styrelsen vill att kameran ska stå där "för evigt". Har de rätt att göra så och vilken administration krävs för att möta kraven som GDPR ställer på kameraövervakning?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga bestämmelser:Kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen (KbL), och behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.Hur kameraövervakning regleras:För att få sätta upp en övervakningskamera finns det krav på tydliga motiveringar till varför bevakning är nödvändigt. Det måste även finnas skyltar och information om att platsen bevakas. Sedan GDPR trädde i kraft förnyades reglerna för kameraövervakning för privata aktörer. Innan var det länsstyrelsen som utfärdade tillstånden, men efter ändringen krävs det inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Det är alltså varje enskild ägare av övervakningskameror som måste ta ansvar för att de följer reglerna som ställts upp. Följs inte förordningens bestämmelser kan bostadsrättsföreningen tvingas betala en sanktionsavgift.Berättigade intressen:Ett berättigat intresse för kamerabevakning kan vara just för säkerhet och brottsförebyggande ändamål. Detta intresse måste ställas mot intresset att inte bli filmad hos den som blir föremål för bevakningen. I en bostadsrättsförening gäller det att styrelsen måste väga behovet av kameraövervakningen mot intrånget i människors personliga integritet som övervakningen innebär.Uppgiftsminimering:Utgångspunkten är att försöka bevaka så få personer som möjligt för att uppnå syftet med bevakningen. Om det inte är nödvändigt att kunna identifiera personerna på bilden kan bilden exempelvis maskas för att begränsa personuppgiftsbehandlingen.Hantering av bevakningsmaterial:Bild och ljud från kamerabevakning måste skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder ska anpassas till de tekniska möjligheter som finns, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandling av materialet samt hur känsligt materialet är. Materialet får sparas så länge det behövs för det ändamål som bevakningen bedrivs för. Svensk praxis har tidigare ansett att två månader är godtagbart, men i och med GDPR får materialet nu bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att göra denna bedömning.Sammanfattning:Det finns inga generella regler som gäller för alla som bedriver kamerabevakning, utan kraven varierar beroende på situationen. Lika för alla är dock att det måste finnas ett berättigat intresse som vägs mot intresset att inte bli filmad. Om kameraövervakning är tillåten eller inte i ett flerbostadshus avgörs därmed genom en intresseavvägning. Kamerabevakning som sker innanför entrén som i ditt fall ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder, och det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor och besök etc. Det krävs därför mycket starka skäl för att bevakning ändå ska vara tillåten på en sådan plats. Om föreningen väljer att behålla kamerabevakningen, trots att du anser att den strider mot reglerna i GDPR, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur en anmälan går till på deras hemsida, klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att filma hastighetsöverträdelser av företagsbilar och lägga upp det på nätet?

2020-03-07 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det möjligt att på sociala medier alt. webbplatser lägga ut filmer på företagsbilar och företagslastbilar som kör för fort, >40 km/h, på en 30-väg utan att bryta mot någon lag (speciellt integritetslagar)? Det handlar alltså inte om privata bilar, utan om bilar med tydligt markerad företagslogga eller annan identifikation. Fokus är inte på föraren utan på företaget. Syftet med detta är att få ned hastigheten på vägen och öka trafiksäkerheten. Polisen har inte resurser att göra det, så då vill vi i området hitta en laglig väg att förändra beteendet på förarna (via deras företag).
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt följande svar att kartlägga de risker som den verksamhet som du beskriver kan medföra. Jag kan däremot inte ge ett säkert besked om huruvida det i alla aspekter kommer vara tillåtet och lagenligt. Det är i egentlig mening upp till Datainspektionen som tillsynsmyndighet och domstolar att i slutändan avgöra om det är förenligt med lagstiftningen. Jag skulle därför råda dig att vända dig till Datainspektionen för besked alternativt mer information. GDPR omfattar bilder på bilars registreringsskylt GDPR är ett juridiskt skydd för personuppgifter inom EU, och begränsar ens rätt att publicera och behandla personuppgifter. GDPR uppställer därför krav och förutsättningar för detta, vilket går att läsa närmare om på Datainspektionens hemsida.Eftersom ni avser att publicera bilderna på en offentlig hemsida eller ett offentligt konto på sociala medier kommer uppgifterna bli publika, vilket innebär att GDPR kommer att omfatta er behandling. Detta förutsätter dock att den typ av information som ni avser att publicera går att knyta till en levande person. En bils registreringsnummer är alltså en uppgift som kan betraktas som en personuppgift, förutsatt att det kan knytas till en privatperson. Om en juridiskt person, dvs ett företag, äger bilen så är det dock inte en personuppgift som omfattas av GDPR. Publiceringarna kommer i sådana fall garanterat vara tillåtna. Om det alltså är en enskild firma och bilen står på privatpersonen som driver firman, kan det alltså bli problem. Således bör ni slå registreringsskylten i Transportstyrelsens register, eller alternativt bara sudda hela skylten innan ni publicerar bilden.Kameraövervakning omfattas av GDPROm ni ska sätta upp en kamera som ska filma regelbundet och utan att ni står där och manövrerar kameran, så är det att betrakta som kameraövervakning (3 § kameraövervakningslagen). Privata verksamheter behöver dock inte söka tillstånd från Datainspektionen för att kameraövervaka (7 § kameraövervakningslagen). Däremot måste man ändå följa GDPR (6 § kameraövervakningslagen).Varken kameraövervakningslagen eller GDPR gäller dock för privatpersoner om det rör sig om kameraövervakning av ren privat natur och som inte sker på en plats där allmänheten har tillträde (5 § punkt 1 kameraövervakningslagen). Allmänheten har tillträde till alla platser som är tillåtna att passera. En allmän väg är således en plats där allmänheten har tillträde, och GDPR blir alltså gällande i det här fallet.För att kameraövervakningen ska vara tillåten enligt GDPR måste ni knyta det till en rättslig grund. Den mest relevanta rättsliga grunden är i det här fallet "intresseavvägning". Det ska för det första röra sig om ett berättigat intresse, vilket brottsbekämpning är, men ni ska också kunna motivera kameraövervakningen på det sätt att intresset av att kameraövervaka väger tyngre än människors intresse av att inte bli filmade på en allmän plats. Skulle det inte vara förenligt med GDPR har Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet en rätt att utfärda sanktionsavgifter. Det går att läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida. Det kan vara förtalDet man bör komma ihåg är att förtalsbestämmelsen i vissa fall kan bli aktuell, även om det handlar om uppgifter som rör ett företag. Förtalsbestämmelsen gäller visserligen som huvudregel endast för privatpersoner, men om ett företag består av så få människor att de därmed kan anses bli indirekt utpekade kan den ändå bli tillämplig.En förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli fråga om förtal är dock förstås att det ska röra sig om en uppgift som generellt leder till andras ogillande (5 kap. 1 § brottsbalken). Att man kör för fort på en 30-väg är enligt min bedömning något som typiskt sett drabbar ens sociala anseende, och därmed något som kan betraktas som förtal.Men även om denna förutsättning är uppfylld finns det dock undantag. Om uppgiften exempelvis är sann (eller att man haft rimlig anledning att anta att den varit sann) och det varit försvarligt att yttra denna, kan det ändå vara tillåtet. Försvarlighetsbedömningen utgår från omständigheterna då uppgiften yttrades, där man tar hänsyn till vem som lämnat uppgiften, till vem, vilket syfte man haft och hur allvarliga påståendena varit. Poängen är att göra en intresseavvägning mellan den förtalade och den som yttrat uppgiften. Ju allvarligare uppgiften är, desto mer krävs det för att det ska vara försvarligt att ha vidarebefodrat denna. I det här fallet rör det sig om en uppgift om fortkörning. Även om det oftast leder till andras missaktning skulle jag inte säga att det är en särskilt allvarlig uppgift. Syftet i det här fallet är dessutom att bekämpa hastighetsöverträdelser från företags sida, vilket jag gör bedömningen väger tyngre. Vidare måste kan komma ihåg att det krävs att personerna som drabbats av förtal faktiskt anmäler detta till polisen; polisen själva kan således inte utreda brottet på eget intiativ även om de upptäcker detta. Detta eftersom förtal inte omfattas av "allmänt åtal" (5 kap. 5 § brottsbalken). Sammantaget är det därför osannolikt att just förtalsbestämmelsen kommer utgöra ett hinder för er. Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig på måndag kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!Vänligen,

Rådgivning via telefon

2020-02-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |HejGår det att kontakta dig via telefon lr liknande!
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline erbjuder även juridisk rådgivning via telefon. Du är varmt välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04. Telefonrådgivningen har öppet måndag-fredag kl. 10.00-16.00. Vänliga hälsningar,

Rätt att begära ut kreditupplysning

2020-04-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ett företag nekar omedelbart en kund att betala med faktura och erbjuder bara att betala med kort. Har detta företag rätt att ta därefter kreditupplysning?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår här från att du ställer denna fråga som privatperson och kommer därför besvara din fråga som om du har varit i kontakt med företaget som privatkund. När får en kreditupplysning begäras ut? I 9 § 1 st Kreditupplysningslagen anges att den som ska begära ut en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov. Om ett företag endast accepterar direktbetalning, och alltså inte tillåter sina kunder att betala på kredit, så har företaget inget legitimt behov av att begära en kreditupplysning av sina kunder. Detta beror på att en kreditupplysning är en möjlighet för ett företag att försäkra sig gentemot de risker som uppstår när företaget erbjuder sina kunder att betala via kredit. Vid kontant betalning finns alltså ingen sådan risk som kan ge företaget anledning att begära ut en kreditupplysning. Hur kan du gå vidare? Företaget har alltså inte rätt att begära ut kreditupplysningar om kunderna endast tillåts betala kontant. Om du har ingått ett avtal med detta företag och företaget ändå har begärt ut en kreditupplysning är min rekommendation att du tar kontakt med Datainspektionen, som är den tillsynsmyndighet som ansvarar för frågor rörande kreditupplysningar och behandling av personuppgifter. Vänliga Hälsningar,

Får man filma hantverkare i det egna hemmet?

2020-03-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |Om jag har en filmkamera monterad i min lägenhet är det tillåtet att filma hantverkare som jag har gett tillstånd att gå in för att utföra arbete i min lägenhet så som att byta fönster?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Trots att Kamerabevakningslag (2018:1200) (KbL) och dataskyddsförordningen blir aktuella i detta fall är det egentligen bestämmelsen i 5 kap 1p KbL och artikel 2 dataskyddsförordningen som appliceras i detta fall. Dessa bestämmelser hänvisar till de tillfällen då lagen inte är tillämplig, och en av de situationerna är just när det rör sig om övervakning som en fysisk person utför av privat natur i dennes hushåll. När det som i ditt fall rör sig om övervakning i ens eget hem är det av sådan privat natur och undantaget blir tillämpligt. Detta innebär att kameraövervakning i sitt egna hem är tillåtet utan att något tillstånd behövs. Trots att övervakning i det egna hemmet inte är otillåten behöver man ta hänsyn till att övervakningen inte ska vara kränkande eller spridas till en större krets. Detta så att det inte strider mot 4 kap 6 a§ Brottsbalken och utgör brottet kränkande fotografering. För att detta brott ska vara uppfyllt ska övervakningen ha skett utan samtycke, är ägnad att kränka den enskildes personliga integritet och att syftet med övervakningen inte försvarar integritetskränkningen. Så länge det inte övervakningen är kränkande är den alltså tillåten. Hantverkare som kommer in i din bostad för att byta fönster bör rimligtvis inte ses som något av kränkande natur.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Får personuppgiftsansvarige kamerabevaka trots att samtycke inte finns?

2020-02-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |En bekant jobbar som hästskötare och stallägaren har kameror uppsatta och filmar dygnet runt. Personalen tycker att det är obehagligt att hela tiden vara övervakad och har uttryckt detta till arbetsgivaren. Denne svarar att gilla läget eller sluta. Frågan är får hen lov att filma dem utan deras medgivande?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning av bl.a. individer vilket aktualiserar reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Även den svenska kamerabevakningslagen blir aktuell i fråga om kamerabevakning, men besvarandet av din fråga kräver inte att kamerabevakningslagen aktualiseras.Vad utgör laglig personuppgiftsbehandling?En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen, vilket motiverar att dataskyddsförordningens regler blir aktuella vid kamerabevakning.För att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig måste åtminstone ett av de sex villkoren i artikel 6 i förordningen vara uppfyllt. Ett av villkoren är att den registrerade (i ditt fall din bekantes personal) har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (se punkt 1a). Ett sådant samtycke kan ha lämnats i en viss tidpunkt av den registrerade, men den registrerade har alltid rätt att återkalla sitt samtycke (se artikel 7). Om din bekantes arbetsgivare har grundat sin kamerabevakning på samtycke ska den alltså upphöra.Som sagt krävs dock att enbart ett av villkoren är uppfyllt för att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig. Ett av villkoren som därmed kan vara aktuellt är att arbetsgivarens personuppgiftsbehandling är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades (personalens) intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Här görs alltså en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intressen och personalens. Något som arbetsgivaren kan grunda sitt intresse på är t.ex. beivrandet av brott.SammanfattningFör att besvara frågan om din bekantes arbetsgivare får filma sin personal utan medgivande måste de aktuella omständigheterna kring bevakningen klargöras. Om arbetsgivaren grundat sin bevakning enbart på personalens samtycke måste bevakningen upphöra om personalen återkallar sitt samtycke. Om arbetsgivaren däremot har grundat sin bevakning på ett särskilt intresse som är större än personalens, behöver bevakningen inte upphöra även om personalen inte samtycker till den.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får bostadsrättsföreningar utföra kamerabevakning i allmänna utrymmen?

2020-01-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag bor i en bostadsrättsförening där dom har övervakningskameror i cykelrummet i källaren samt att dom nu vill sätta in i soprummet. Hur ligger reglerna kring detta? Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.När krävs tillstånd för kamerabevakning?Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "allmänt intresse" egentligen innebär.I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). För att besvara din fråga i detta avseende har allmänheten troligen tillträde till cykelrummet och soprummet, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning av ett cykelrum och ett soprum bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.Tillstånd till kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen krävs alltså inte för din bostadsrättsförening.Vad säger dataskyddsförordningen?En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste den som utför bevakningen bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Finns inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör kamerabevakningen en olaglig behandling. Avseende cykel- och soprummet i din bostadsrättsförening blir frågan därmed om bostadsrättsföreningens intresse av att utföra bevakning väger tyngre än de som kan uppehålla sig i dessa rum och därmed identifieras. En omständighet som talar för att bevakning i cykel- och soprum i större grad kan berättigas är att bevakning i sådana rum är mindre integritetskänslig än om bevakningen t.ex. sker vid en entré. Dock krävs ändå ett tungt intresse, som exempelvis kan grunda sig i att stölder har skett i cykelrummet eller att omfattande skadegörelse skett i soprummet.Vidare måste den som bevakar bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15). En tydlig markering av att bevakning görs fordras därför.SammanfattningTrots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen troligen inte blir aktuellt i din bostadsrättsförenings fall, måste hänsyn tas till reglerna i dataskyddsförordningen. Att kamerabevaka ett cykel- och soprum skulle kunna utgöra en laglig personuppgiftsbehandling om intresset att bevaka väger tyngre än de identifierade personernas integritetsintresse.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,