Utöka arbetstiden under tjänstledighet för studier samt arbete hemifrån

2015-10-12 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag jobbar just 60% och resten är jag tjänstledig för studier . Får jag uttöka min tid med 4 timmar genom att jobba hemifrån eftersom det finns behov i verksamheten. Kan min chef neka mig att jobba hemifrån ?
Ophelia Wigström |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Lagen som reglerar rätten till tjänstledighet för studier är lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, i dess 1§ står det att Du har rätt till den ledighet som är behövlig för dina studier, syftet med lagen är att du som arbetstagare ska ha rätt att utbilda dig utan att behöva vara rädd att bli av med jobbet. Vidare i 9§ står det att arbetstagare ska, när han hen återgår till arbetet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning, alltså att du inte kan bli nekad att få arbeta likvärdig som du gjorde innan tjänstledigheten. Så utökningen av arbete är lagligt sett inte problematiskt, du kan däremot inte bli tvingad att arbeta mer eftersom du har rätten till doin tjänstledighet i den mån det är behövligt. Vad gäller om din chef har rätten att neka dig att arbeta hemifrån så finns det dessvärre ingen explicit lagregel som reglerar detta utan den bedömningen faller tillbaka på hur ditt anställningsavtal ser ut och hur pass förutsättningarna i ditt arbete tillåter dig att kunna arbeta hemifrån. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Ledighet för utbildning avseende facklig verksamhet

2015-09-05 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag vill gå en facklig kurs i två dagar som jag behöver ansöka om tjänstledighet för.Kan min arbetsgivare neka mig tjänstledighet för en sådan kurs?Har varit fast anställd sen 15-06-08 och kursen är i september 2015.mvh
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regler om anställdas rätt till ledighet för studier finns i den s.k. studieledighetslagen, som du hittar här. Enligt lagens första paragraf har alla offentligt eller privat anställda som vill undergå utbildning rätt till den ledighet från sin anställning som behövs. Enligt tredje paragrafens första stycke tillkommer rätten alla arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt andra stycket har anställda som vill genomgå facklig utbildning rätt till ledighet trots att den anställde inte uppnått anställningstiden som beskrivs i första stycket. Sammantaget innebär detta att din arbetsgivare inte har laglig rätt att neka dig tjänstledighet för en sådan kurs. Eftersom det är möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser från tredje paragrafen (se 2 § studieledighetslagen) finns det dock en risk att det finns andra regler i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats som gör det möjligt att neka dig tjänstledighet för fackliga kurser, så för att vara helt säker på din sak skulle råda dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Tjänstledighet för anställningsintervju

2015-07-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag har sökt arbete på en annan avdelning inom samma företag och har blivit kallad till intervju. Dock infaller intervjun, som inte går att flytta på, på samma dag som vital verksamhet pågår och avdelningschefen vill inte ge ledigt pga personalbrist.Har man rätt till ledighet under dessa omständigheter? Anställningen är tillsvidare.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det finns en omfattande rad av regleringar för rätt till tjänstledighet. Bland de viktigaste hör reglerna om studieledighet, föräldraledighet, näringsverksamhetsledighet, ledighet för närståendevård och ledighet för politiska uppdrag. Om du hade blivit uppsagd från ditt nuvarande arbete så hade du också haft rätt till skälig ledighet under uppsägningstiden för att söka arbete, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 14 § andra stycket. Eftersom det dock inte finns någon självklar rätt till tjänstledighet för att gå på anställningsintervjuer när du inte är uppsagd så måste du komma överens med arbetsgivaren om ledighet, varpå denne slutligen har att avgöra om du beviljas ledighet eller inte. Notera dock att det kollektivavtal som reglerar förhållandena på din arbetsplats kan ha bestämmelser som täcker in denna situation. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till din lokala fackförening, dels för att höra dig för om kollektivavtalet har tillämpliga bestämmelser som kan hjälpa dig, och dels för att begära deras stöd i förhandlingar med din arbetsgivare om du inte kan komma överens med honom på egen hand. Med vänlig hälsning

Rätt till tjänstledighet

2015-06-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejKan man förutom de lagstadgade tjänstledigheterna,skapa lokala avtal för tjänstledighet? Har fått information om att antingen följer man arbetsrättlagen eller så måste man godkänna all tjänstledighet.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det finns ett antal olika lagar som reglerar en arbetstagares rätt till tjänstledighet i olika situationer, bland annat har arbetstagare rätt till tjänstledighet för att studera, för att bedriva näringsverksamhet, för vård av närstående och vid trängande familjeskäl. I samtliga ovanstående fall kan dock utformningen av den lagstadgade rätten delvis frångås eller förändras genom kollektivavtal, exakt i vilket avseende detta kan ske beskrivs vanligen i någon av de första paragraferna i varje enskild lag och för att ta reda på vad som gäller just för dig får du läsa i det kollektivavtal som gäller för dig. För anställda inom statlig sektor finns ytterligare några situationer som berättigar till tjänstledighet, exempelvis för utlandstjänstgöring, ledighet för anställning hos en arbetstagarorganisation eller ledighet för vissa kommunala uppdrag.Även för andra fall än de lagstadgade kan du som anställd i få tjänstledighet, exempelvis för att prova på ett anat yrke. Den här typen av tjänstledighet är inte lagstadgad utan är något du får komma överens med din chef om och är frivilligt för arbetsgivaren.Sammanfattningsvis finns alltså dels lagstadgad rätt till tjänstledighet som delvis kan göras avvikelser ifrån men inte helt avtals bort genom kollektivavtal, och dels har du som anställd möjlighet att i andra situationer förhandla fram rätt till tjänstledighet med din chef.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivare rätt att vägra tjänstledighet för studier?

2015-09-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har tänkt att börja plugga till hösten och då begära tjänstledigt från mitt nuvarande arbete som undersköterska. Utbildningen är på tre år.Jag har haft fast anställning i 15 år, så tjänstledigt får jag...men kan jag ansöka för tre år på en gång eller ett år i taget? Kan chefen vägra att ge mig ett år per gång och bara ge mig terminsvis och på så sätt tvinga in mig att arbeta på loven (somrarna)?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du själv skriver lär det inte vara några problem för dig att få tjänstledigt för studier eftersom du jobbat hos arbetsgivaren i 15 år. Kraven som uppställs i Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (som du hittar här) är att du arbetat hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna, alternativt minst tolv månader de senaste två åren. Andra krav kan finnas i kollektivavtal men de bör inte vålla dig några bekymmer.Du kan ansöka om ledighet för så lång tid som utbildningen är, i ditt fall tre år. Däremot kan chefen, som du är inne på, låta bli att bevilja ledighet utöver terminstiderna. Detta följer av att du som arbetstagare enligt lagen endast har rätt till behövlig ledighet och eftersom man normalt inte studerar på sommaren anses det inte behövligt att vara ledig från sitt arbete under den perioden. Även avseende denna fråga kan dock andra regler gälla enligt kollektivavtal så det rekommenderar jag att du undersöker.Vänligen,

Behöver man visa upp resultat vid tjänstledighet för studier?

2015-08-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |En fråga om tjänsteledighet för studier.Jag var tjänsteledig under förregående året, under en 9 månaders period (aug-maj).Jag studerade under den tiden men, lyckades inte nå upp till poäng för perioden, det saknas ca 20 poäng för att nå upp till heltids studier, jag har inte CSN bidrag, så för den delen har det inte någon betydelse.Det jag nu undrar är om min arbetsgivaren har rätt att neka mig en ny "tjänsteledighet för studier" period pågrund av den avsaknade poängen. Jag ansöker om en ny period, och för nya studier, de är inte sammanhängande med de studier som jag gjorde under förregående år.En följdfråga, måste jag visa upp ett studieresultats intyg till arbetsgivaren, för att beviljas tjänstledighet för en ny period, som inte är sammanhängande med den förra perioden.
|Hej och tack för din fråga!Rätten till tjänstledighet för studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen får inte inskränkas men kan kompletteras med bestämmelser i t ex kollektivavtal. Lagen innehåller inga krav på att man måste uppnå vissa studieresultat, och rätten till ledighet sätts heller inte i proportion till studietakten. Utan arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet". Det är heller inte ovanligt att studenter under en viss period inte klarar alla sina poäng. CSN till exempel har som krav för bibehållet studiemedel att 75% av poängen klaras under den aktuella tiden. Så nej din arbetsgivare har ingen rätt att neka dig ny tjänstledighet för studier med motiveringen att du inte klarat alla dina poäng under den förra tiden. Däremot kan arbetsgivaren skjuta upp beviljandet och därmed din studiestart i upp till 6 månader (se 4 §). Du behöver inte visa upp intyg på studieresultat.Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Arbete under tjänstledigheten

2015-06-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har idag en fast anställning 100% sedan 10 år tillbaka och vill nu utbilda mig till målare och vill således ha tjänstledighet för utbildning till det.Under utbildningen kommer jag ha en anställning som lärling och därmed även lyfta en lön.Har jag rätt till att vara tjänstledig från mitt ordinarie jobb då?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! I enlighet med lagen om arbetstagares rätt till ledighet och utbildning har en befogenhet att vara tjänstledig från anställning om syftet med uppehållet är att undergå utbildning. Ni har således laglig rätt att dra nytta av tjänstledigheten i avsikt att genomgå målarutbildningen. Dock sträcker sig inte tjänstledigheten längre än så, vilket innebär att gällande rätten icke omfattar ledighet vid tjänstgöring. Din arbetsgivare har med andra ord inte skyldighet att bevilja tjänstledighet i högre grad än vad som är behövligt för dina studier och därmed har ni ej laglig rätt att i korrelation med tjänstledigheten åta anställning som lärling med tillhörande lön. Däremot kan ni genom avtal framföra villkor som innefattar rätt till tjänstgöring vid tjänstledighet. Ett sådant avtal ska helst vara i skriftlig form så att du i en eventuell tvist kan påvisa din rätt. Vänligen,

Rätt till tjänstledighet för annan tjänst?

2015-06-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag har något att luta mig emot om jag går in till min chef med begäran om tjänsteledighet. Det rör sig om ett års vikariat på en resursskola. Idag arbetar jag på en grundskola och har en tillsvidare tjänst. Jag behöver alltså godkännande av chefen för arbete inom samma kommun, men inom annan skolform!
|Hej och tack för din fråga, Lagen som reglerar tjänstledighet (se här) tar sikte på ledighet för studier. Det finns alltså ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att prova ett annat jobb. Det hindrar dock inte att du kommer överens om sådan ledighet med din chef. Det kan också vara reglerat i ditt kollektivavtal. Är du osäker på vad som står i ditt kollektivavtal kan du kolla med arbetsplatsens fackliga representant. Att någon annan på din arbetsplats beviljats tjänstledighet för något visst skäl innebär inte automatiskt att du också har rätt till det, men det kan vara ett bra argument. Ett tips är alltså att höra dig för bland kolleger och se vad de har för erfarenheter. Lycka till!