Tjänstledighet för anställningsintervju

2015-07-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag har sökt arbete på en annan avdelning inom samma företag och har blivit kallad till intervju. Dock infaller intervjun, som inte går att flytta på, på samma dag som vital verksamhet pågår och avdelningschefen vill inte ge ledigt pga personalbrist.Har man rätt till ledighet under dessa omständigheter? Anställningen är tillsvidare.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det finns en omfattande rad av regleringar för rätt till tjänstledighet. Bland de viktigaste hör reglerna om studieledighet, föräldraledighet, näringsverksamhetsledighet, ledighet för närståendevård och ledighet för politiska uppdrag. Om du hade blivit uppsagd från ditt nuvarande arbete så hade du också haft rätt till skälig ledighet under uppsägningstiden för att söka arbete, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 14 § andra stycket. Eftersom det dock inte finns någon självklar rätt till tjänstledighet för att gå på anställningsintervjuer när du inte är uppsagd så måste du komma överens med arbetsgivaren om ledighet, varpå denne slutligen har att avgöra om du beviljas ledighet eller inte. Notera dock att det kollektivavtal som reglerar förhållandena på din arbetsplats kan ha bestämmelser som täcker in denna situation. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till din lokala fackförening, dels för att höra dig för om kollektivavtalet har tillämpliga bestämmelser som kan hjälpa dig, och dels för att begära deras stöd i förhandlingar med din arbetsgivare om du inte kan komma överens med honom på egen hand. Med vänlig hälsning

Rätt till tjänstledighet

2015-06-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejKan man förutom de lagstadgade tjänstledigheterna,skapa lokala avtal för tjänstledighet? Har fått information om att antingen följer man arbetsrättlagen eller så måste man godkänna all tjänstledighet.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det finns ett antal olika lagar som reglerar en arbetstagares rätt till tjänstledighet i olika situationer, bland annat har arbetstagare rätt till tjänstledighet för att studera, för att bedriva näringsverksamhet, för vård av närstående och vid trängande familjeskäl. I samtliga ovanstående fall kan dock utformningen av den lagstadgade rätten delvis frångås eller förändras genom kollektivavtal, exakt i vilket avseende detta kan ske beskrivs vanligen i någon av de första paragraferna i varje enskild lag och för att ta reda på vad som gäller just för dig får du läsa i det kollektivavtal som gäller för dig. För anställda inom statlig sektor finns ytterligare några situationer som berättigar till tjänstledighet, exempelvis för utlandstjänstgöring, ledighet för anställning hos en arbetstagarorganisation eller ledighet för vissa kommunala uppdrag.Även för andra fall än de lagstadgade kan du som anställd i få tjänstledighet, exempelvis för att prova på ett anat yrke. Den här typen av tjänstledighet är inte lagstadgad utan är något du får komma överens med din chef om och är frivilligt för arbetsgivaren.Sammanfattningsvis finns alltså dels lagstadgad rätt till tjänstledighet som delvis kan göras avvikelser ifrån men inte helt avtals bort genom kollektivavtal, och dels har du som anställd möjlighet att i andra situationer förhandla fram rätt till tjänstledighet med din chef.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbete för annan arbetsgivare under tjänstledighet

2015-04-10 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidareanställd på ett bemanningsföretag som tjänsteman. Jag har fått beviljat tjänsteledighet för studier fram till maj 2016. Mitt problem uppstår över sommaren, då jag är i behov av ett arbete för att försörja mig. Min arbetsgivare kan inte garantera att det finns sommarjobb till mig, och har själv sagt att prioriteringen att sätta mig i arbete inte är högst då jag är studieledig och de betalar inte när de inte hittar arbete för mig.Min fråga är nu om jag kan jobba för ett annat företag (som inte är konkurrerande) under sommaren? Min arbetsgivare hävdar nej, då tjänstledighet beviljats för studier och inte annat arbete, och även om det inte är konkurrerande företag, om arbetsuppgifterna liknar de som jag haft hos dem, så är det inte skäl nog att kunna jobba för det andra företaget istället för min arbetsgivare. Vi lämnade diskussionen utan svar för än så länge är det bara spekulationer. Men jag fick uppfattningen om att de vill att jag säger upp mig för att kunna jobba över sommaren för ett annat företag, vilket jag nästan är tvungen då min arbetsgivare inte garanterar jobb för mig och jag är beroende av en inkomst över sommaren.
|Hej,tack för din fråga! Den tillämpliga lagen i ditt fall är lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt den lagen har du rätt till ledighet för att studera. Enligt lagen har du dock ingen rätt att ha tjänstledigt från ditt jobb och samtidigt arbeta för en annan arbetsgivare. Dina alternativ är att försöka förhandla med din arbetsgivare om att ändå få arbeta hos en annan arbetsgivare, säga upp dig från arbetet, avbryta studierna och därmed få rätt att återgå till din anställning eller på annat sätt försöka komma överens med din arbetsgivare om en lämplig lösning. Din arbetsgivare har dock rätt att inte låta dig arbeta någon annanstans när du är tjänstledig på bemanningsföretaget. Hoppas att du och din arbetsgivare kan komma överens om något bra. Om ni avtalar om något som gynnar dig, rekommenderar jag dig att ni avtalar skriftligt med bådas undertecknande så att du kan visa avtalet som bevis om några problem skulle uppkomma.Lycka till !

Arbete under tjänstledighet

2015-02-16 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag är för närvarande tjänstledig för studier och har nu blivit erbjuden anställning hos ett annat företag (annan bransch - inom det jag utbildar mig till) en deltidstjänst. Jag vill gärna ta den chansen då det skulle fungera bra samtidigt med studierna. Måste jag då säga upp min andra tjänst som jag är studieledig från? är det bara timvik som man får ha vid sidan om den andra anställningen?
|Enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt att vara tjänstledig från din anställning för att studera. Rätten omfattar behövlig ledighet för studierna.Lagen ger dig inte någon rätt till tjänstledighet för att jobba med annat. Din arbetsgivare är inte skyldig att bevilja tjänstledighet i högre grad än vad som är behövligt för dina studier. Kommer du och din arbetsgivare överens om att du ska få vara tjänstledig i sådan utsträckning att du även kan ta deltidstjänsten du erbjudits finns dock inget som hindrar dig. Se till att få ert avtal på papper i sådant fall, så att du i en eventuell tvist kan styrka att du beviljats ledighet.

Arbete under tjänstledigheten

2015-06-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har idag en fast anställning 100% sedan 10 år tillbaka och vill nu utbilda mig till målare och vill således ha tjänstledighet för utbildning till det.Under utbildningen kommer jag ha en anställning som lärling och därmed även lyfta en lön.Har jag rätt till att vara tjänstledig från mitt ordinarie jobb då?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! I enlighet med lagen om arbetstagares rätt till ledighet och utbildning har en befogenhet att vara tjänstledig från anställning om syftet med uppehållet är att undergå utbildning. Ni har således laglig rätt att dra nytta av tjänstledigheten i avsikt att genomgå målarutbildningen. Dock sträcker sig inte tjänstledigheten längre än så, vilket innebär att gällande rätten icke omfattar ledighet vid tjänstgöring. Din arbetsgivare har med andra ord inte skyldighet att bevilja tjänstledighet i högre grad än vad som är behövligt för dina studier och därmed har ni ej laglig rätt att i korrelation med tjänstledigheten åta anställning som lärling med tillhörande lön. Däremot kan ni genom avtal framföra villkor som innefattar rätt till tjänstgöring vid tjänstledighet. Ett sådant avtal ska helst vara i skriftlig form så att du i en eventuell tvist kan påvisa din rätt. Vänligen,

Rätt till tjänstledighet för annan tjänst?

2015-06-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag har något att luta mig emot om jag går in till min chef med begäran om tjänsteledighet. Det rör sig om ett års vikariat på en resursskola. Idag arbetar jag på en grundskola och har en tillsvidare tjänst. Jag behöver alltså godkännande av chefen för arbete inom samma kommun, men inom annan skolform!
|Hej och tack för din fråga, Lagen som reglerar tjänstledighet (se här) tar sikte på ledighet för studier. Det finns alltså ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att prova ett annat jobb. Det hindrar dock inte att du kommer överens om sådan ledighet med din chef. Det kan också vara reglerat i ditt kollektivavtal. Är du osäker på vad som står i ditt kollektivavtal kan du kolla med arbetsplatsens fackliga representant. Att någon annan på din arbetsplats beviljats tjänstledighet för något visst skäl innebär inte automatiskt att du också har rätt till det, men det kan vara ett bra argument. Ett tips är alltså att höra dig för bland kolleger och se vad de har för erfarenheter. Lycka till!

Tjänstledigt för studier

2015-02-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt från mitt fasta jobb på förskola, då jag vill börja studera kommande höst. Har jag rätt att få tjänstledigt från det datum jag ska börja studera och har jag rätt att vara ledig en dag för att göra ett ansökningsprov till högskolan? Jag har arbetat på förskolan i 3 år och har haft fast tjänst i ett år. Vänlig hälsning
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du arbetar på en förskola förutsätter jag i mitt svar att din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal. Är inte din arbetsgivare bunden till något kollektivavtal gäller delvis andra regler, men det förefaller osannolikt att din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal.Reglerna om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Studieledighetslagen, nedan kallad StudielL. Enligt lagens första paragraf har arbetstagare som vill genomgå utbildning rätt till den ledighet som behövs (StudielL 1 §). Enligt propositionen (prop 1974:148) görs ingen begränsning till vilken art av utbildning det rör sig om eller vilken varaktighet som krävs, men det konstateras att man får räkna med att det normalt handlar om mer angelägna utbildningsmål och med utbildning avses själva utbildningen som sådan.Rätten till studieledighet tillkommer den som vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren (StudielL 3 §).Under vissa förutsättningar har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än den som den anställd begärt men måste då genast underrätta arbetstagaren om uppskovet samt skälen till detta (StudielL 4 §).Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader efter det att arbetstagaren begärt ledigt krävs samtycke från berörd arbetstagarorganisation (StudielL 5 §), vilket i praktiken innebär att arbetsgivaren inte får skjuta upp ledigheten mer än ett halvår.Med stöd av kollektivavtal får avvikelser göras från bland annat lagens 3 och 5 §§ (StudielL 2 § 2 st.) vilket innebär att det i ditt kollektivavtal kan finnas andra regler om kvalifikationstid och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten.Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att du, som varit anställd mer än 6 månader, enligt lag har rätt till att vara ledig den tid som behövs för att du ska kunna genomgå den utbildning du vill. Eftersom arbetsgivaren bara har ovillkorlig rätt att skjuta upp ledigheten i 6 månader och du redan har ansökt om ledighet för studier som ska påbörjas i höst kommer han inte kunna neka dig ledighet utan att först få samtycke av berörd arbetstagarorganisation. Dock finns inget stöd i lagen för att arbetsgivaren är skyldig att ge dig ledighet för att genomgå ett högskoleprov eftersom ett sådant inte omfattas av begreppet "utbildning". Meddelar du din arbetsgivare i god tid innan är det dock förhoppningsvis ändå inga problem för dig att få ledigt denna enstaka dag. Eftersom det kan finnas andra regler i kollektivavtal råder jag dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats för att därefter kunna konstatera om det står något i det som avviker från lagen.Jag är medveten om att jag tyvärr inte har kunnat svara helt och håller på din fråga, men hoppas du känner att du har lite mer koll på dina rättigheter som arbetstagare nu än vad du hade innan.Lycka till med studierna!

Rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet

2015-02-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har som plan att starta företag med start 1 augusti.Jag har sen igår lämnat in en ansökan om tjänstledighet mellan datumen 1 juli 2015 - 1 januari 2016.Har vart anställd på ett privat företag utan kollektivavtal (något typ av privat avtal finns med Länsförsäkringar) i totalt 2 år och 5 månader.Idag så var jag inne på möte med min VD som jag har väldigt stor respekt och förtroende för. VD:n är även delägare i bolaget.Det jag fick höra där är att han inte vill bevilja mig tjänstledighet för att han inte tycker att han gör mig en tjänst. Han tycker att bli egenföretagare är en "livsstil" och inget som man bara "testar på i 6 månader".Han vill istället att vi ska komma föra en dialog tills den dagen jag "beslutat" mig för att välja att starta företag. Han ser nämligen detta som att jag inte är lojal bolaget och dess intressen, och att det skulle vara en grund till att inte bevilja min ledighet.Vad gäller här? Har han rätt att göra såhär?Och vad exakt innebär "innebära väsentlig olägenhet" för företaget?Denna är lite luddig.F.ö. är jag med i facket Unionen, ska man kontakta dom om detta?Tack på förhand!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av den givna informationen att döma tycks du redan ha stiftat viss bekantskap med lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. I dess 3 § framgår mycket riktigt att arbetsgivaren kan neka arbetstagaren ledighet om beviljandet av sådan skulle innebära "väsentlig olägenhet". Den närmare betydelsen av detta begrepp framgår av lagens förarbeten, i vilka anges att arbetsgivaren inte skall behöva finna sig i större kostnadsökningar eller ett avsevärt försvårande av verksamhetens bedrivande. Det betonas särskilt att normala följder av en arbetstagares utevaro måste accepteras då allt annat skulle omöjliggöra en praktisk tillämpning av lagen. Arbetsgivaren får sålunda finna sig i viss fördyring och andra smärre olägenheter.Utöver undantaget för olägenheter föreskrivs i ovannämnda paragraf att ledighet får nekas om den verksamhet som avses bedrivas konkurrerar med arbetsgivarens. Består den påstådda illojaliteten i valet att starta ett företag som riskerar konkurrera med arbetsgivarens har du följaktligen inte rätt till ledighet.Korteligen gäller sålunda att du har rätt till ledighet om den verksamhet du avser bedriva inte konkurrerar med arbetsgivarens och ej heller föranleder någon väsentlig olägenhet för denne. Att kontakta facket kan vara rekommendabelt om arbetsgivaren ej rättar sig frivillig efter att ha blivit upplyst om rättsläget.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet finns att läsa här.Vänligen,