Tjänstledighet för annan tjänst

2016-04-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Är fast anställd inom sjukvården. Har fått erbjudande om en tjänst med mer administrativt arbete. Kan man ta tjänstledigt för att prova eller måste jag säga upp mitt nuvarande arbete då dessa om jag inte trivs måste utlysa tjänsten igen?
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ett antal lagar som reglerar rätten till tjänstledighet för bl.a. studier, bedrivande av näringsverksamhet, föräldraledighet samt vård av närstående. Det finns ingen lag som reglerar rätten till att få tjänstledighet för att prova en annan tjänst, därmed har du ingen lagstadgad rätt till att få tjänstledigt för en annan anställning.Det du kan göra är att kolla med din arbetsgivare som kan medge eller avslå din förfrågan om tjänstledighet. Rätten till tjänstledighet kan även vara reglerat i kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tjänstledighet för högskoleprov

2016-03-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har jag rätt till ledighet för högskoleprov.Och hur långt före måste jag söka ledigt
T E |Hej och tack för er fråga!Regler om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Arbetstagare som vill genomgå utbildning har rätt till den ledighet som behövs, 1 § StudielL. Det görs här ingen begränsning av viken slags utbildning det rör sig om men enligt lagens förarbeten, prop. 1974:148, bör det med utbildning avses själva utbildningen som sådan. Det finns således inget stöd i lagen att du som arbetstagare har rätt att få ledigt för att skriva högskoleprov då det inte kan klassas som utbildning. Om du frågar din arbetsgivare i god tid före du behöver vara ledig är det dock förhoppningsvis inga problem att få ledigt en dag.Lycka till!

Närståendepenning - rätt att återgå i arbete

2016-03-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tjänstledighet i samband med närståendevård. En bekant har vårdat sin make fram tills han avled för ca en vecka sedan. Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får gå tillbaka till sitt arbete förändring tjänstledighet löpt ut 1 juni! Detta kan väl inte vara rätt? Närståendepenningen upphör ju vid dödsfallet. Vad ska hon leva på? Vad jag förstår stryps tillgångarna fram tills bouppteckningen är klar.
Malin Andreasson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Rätten till närståendepenning samt rätten att få ledigt från sitt arbete vid beviljad närståendepenning för att vårda anhörig, regleras i lagen om ledighet för närståendevård https://lagen.nu/1988:1465 samt 47 kapitlet i socialförsäkringsbalken https://lagen.nu/2010:110#K47. Så länge som ersättning för närståendevård betalas ut har du möjlighet att vara ledig. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. I vissa fall kan närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Dagarna tillhör den som vårdas, inte den som får ersättningen. Om möjligt ska man underrätta arbetsgivaren hur länge man kan komma att vara ledig och precis som du säger upphör närståendepenning om den som vårdas avlider. Du har dock rätt att återgå i arbete när som helst. I enlighet med 23§ lagen om ledighet för närståendevård har arbetstagaren rätt att avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid under tjänstledighet

2015-12-09 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har en fast tjänst på Coop. Men för tillfället så har jag en tjänstledighet på grund av studier. Nu under min tjänstledighet har dom valt att lägga ner butiken som jag jobbar på innan min tjänstledighet tagit slut. Coop anser nu dom kan säga upp mig under min tjänstledighet och låta mina 2 månader uppsägningstid löpa på. Detta innebär då att jag inte kommer få någon ersättning. Skulle jag vänta med uppsägningen till tjänstledigheten avslutas så skulle det ändå inte vara någon ersättning "för det finns ingen butik att jobba på". Ska man acceptera detta eller skall man vänta till tjänstledigheten avslutas och hävda att man vill jobba 2 månader i en butik som inte finns?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till tjänstledighet p.g.a. utbildning är reglerad i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen. I övrigt finns regler om uppsägning m.m. i lag om anställningsskydd. Att du har en fast tjänst på Coop innebär att regler om tillsvidare anställning gäller. En tillsvidare anställning får sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren. För uppsägningar från arbetsgivarens sida krävs det att saklig grund föreligger varav arbetsbrist utgör en sådan saklig grund, 7 § st. 1 LAS. Enligt 8 § studieledighetslagen får en uppsägning inte grundas enbart på att en arbetstagare begär eller tar studieledighet. Eftersom butiken har lagts ner är Coops uppsägning att bedöma som en uppsägning p.g.a. arbetsbrist. För att saklig grund kravet skall vara uppfyllt krävs det vidare att arbetsgivaren försöker omplacera dig i möjligaste mån, 7 § st. 2 LAS. Återigen, med hänsyn till att hela butiken stängs ner är det sannolikt att det inte finns någon omplaceringsmöjlighet i det här fallet. Jag vill påpeka att även turordningsreglerna i 22 § LAS skall beaktas av arbetsgivaren när arbetsbristuppsägning sker. Till skillnad från visstidsanställda har tillsvidareanställda uppsägningstid. 11 § LAS reglerar uppsägningstider och som huvudregel börjar uppsägningstiden att löpa under tjänstledigheten, förutom i fall det handlar om föräldraledighet, 11 § st. 3 LAS. Observera dock att 11 § LAS är en regel som kan avtalas om genom kollektivavtal, 2 § st. 4 LAS. Sammanfattningsvis är en saklig grundad uppsägning från Coop giltig och du kan inte vänta med uppsägningen utan den gäller från och med när Coop säger upp dig. Du har då rätt till uppsägningstid av två månader och dessa två månader löper under tjänstledigheten som vanligt. Praktiskt sett innebär detta att din tjänst avslutas efter de två månaderna oavsett om du fortfarande är tjänstledig eller inte. Eftersom det kan förekomma avvikande regler i eventuellt kollektivavtal rekommenderar jag att du kolla om det finns något kollektivavtal och i så fall vad avtalet säger om uppsägningstiden.Med vänlig hälsning,

Arbete under sommarlov vid tjänstledighet pga studier

2016-04-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag arbetar heltid, men funderar på att studera under ett år. Det är en språkutbildning/kurs som inte är på heltid, och är terminsvis, med påbyggnad dvs steg 1 steg 2 osv, och som man kan söka en termin i taget. Om jag väljer att studera två terminer i sträck, dvs söka tjänstledigt 50% för studier i ett år samt arbeta 50% under tiden, kan jag om jag söker från januari till december även arbeta endast 50% under sommaren, trots att studierna har sommaruppehåll? Eller måste jag återgå till heltid under sommaren, dvs mellan terminerna?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör tjänstledighet på grund av studier är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillämplig, den hittar du här. När du ansöker om tjänstledighet pga studier kan du välja att ansöka för en sammanhängande period eller terminsvis. Om du ansöker om en sammanhängande period så kan din arbetsgivare inte kräva att du arbetar mer än 50% under perioder då du är ledig från studierna, men du och din arbetsgivare kan ändå komma överens om att du ska jobba mer än 50% under sommaren. Om du istället ansöker om tjänstledighet terminsvis blir det ett glapp mellan perioderna då arbetsgivaren kan kräva att du arbetar. Viktigt att tänka på om du ansöker om tjänstledighet terminsvis är att du utformar din ansökan så att du ansöker om ledighet för flera på varandra följande terminer och anger att du då vill arbeta under sommaren. Tjänstledigheten kan då skjutas upp av arbetsgivaren innan den börjar, men när arbetsgivaren har godkänt tjänstledigheten kan den inte skjutas upp, 4-5§§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.En annan sak som kan vara av betydelse i sammanhanget är att din tjänstledighet gäller just studier, 1§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. På grund av detta har du inte rätt att arbeta hos annan arbetsgivare under till exempel sommaren om du och din arbetsgivare inte avtalar det. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Tjänstledighet

2016-03-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Arbetar på ett bevakningsföretag. Tillsvidareanställd. Och vill testa ett nytt jobb i form av fotografering under sommaren 2016. Har jag rätt att begära tjänstledigt?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Det är dock vanligt att denna felaktiga uppfattning finns bland arbetstagare. Beslutet att bevilja en arbetstagare tjänstledighet är helt upp till arbetsgivaren själv att bestämma huruvida denne vill medge eller avslå ledigheten i det enskilda fallet. Om arbetsgivaren beviljat andra arbetstagare tjänstledighet kan detta användas som ett argument för fortsatt beviljande. I kollektivavtal kan finnas bestämmelser om rätten till tjänstledighet. Det är därför en bra idé att titta på kollektivavtalet du omfattas av. Om en arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren ska vara tjänstledig är det bra om detta görs det skriftligen. I den skriftliga överenskommelsen bör även regleras hur länge ledigheten ska pågå, att du ska ha rätt att avbryta tjänstledigheten i förtid och återgå i arbete och inom vilka tidsramar du måste meddela att du vill komma tillbaka till arbetetHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Upplysningsplikt mot ny arbetsgivare vid tjänstledighet

2016-03-06 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har fått beviljad tjänstledigt på mitt nuvarande jobb för att testa ett annat jobb. Är jag skyldig att berätta för den nya arbetsgivaren att jag är tjänstledig?
|Hej Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna utgångspunkten är att arbetssökanden inte har någon allmän upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren. Under en arbetsintervju är det arbetsgivarens uppgift att undersöka om du är kvalificerad för jobbet eller ej. Skyldigheten att svara sanningsenligt när arbetsgivaren ställer direkta frågor beror på vad frågan handlar om. Om den arbetssökande ljuger om förhållanden som är av vikt för anställningen kan arbetsgivaren i vissa fall hävda att anställningsavtalet är ogiltigt på grund av svek enligt 30 § avtalslagen. Arbetsgivaren kan då häva anställningen med anledning av att den tillkommit på oriktiga grunder.Enligt Arbetsdomstolens praxis framgår det även att en arbetssökande inte har någon allmän upplysningsplikt om sådant som är ofördelaktigt för denne. Skulle emellertid informationen kunna ligga till grund för uppsägning får den arbetssökande inte undanhålla detta. Att undanhålla information om att du är tjänstledig från ett annat jobb för att prova på det nya jobbet kan inte anses vara en saklig grund för uppsägning. Det bör därmed vara godtagbart att inte informera arbetsgivaren om detta.

Tidgräns för tjänstledighet för studier?

2015-10-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Jag funderar på att ta tjänsteledigt för att studera men hur länge får man ta tjänsteledigt åt gången? Och hur gör man så det blir rätt med inkomsterna under denna tid?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regler om tjänstledighet för studier regleras i den s.k. studieledighetslagen, som du hittar här.Enligt 1 § studieledighetslagen har alla anställda, såväl privatanställda som statligt eller kommunalt anställda, rätt till den ledighet som behövs för att genomgå utbildning. Lagen ställer inte upp någon maxgräns avseende ledighetens längd, utan utgångspunkten är att alla ska ha rätt till den ledighet som behövs för att man ska kunna genomföra utbildningen från början till slut. Vill man genomgå en universitetsutbildning får man alltså begära ledighet för hela perioden. I kollektivavtal kan finnas regler som begränsar hur mycket sammanlagd tid man får begära ledighet, det vill säga om man tar ledigt flera gånger under en viss period.Vad gäller lön så har du som anställd normalt inte rätt till lön under den tid du är tjänstledig. Istället får du söka studiemedel hos CSN.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,