Gåvor kan fritt skänkas men gåvoskatt kan påverka

2019-03-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan israelisk medborgare får landstället i Sverige som gåva?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget hinder mot att ge gåvor till utländska medborgare i Sverige. Landstället kan alltså ges till en israelisk medborgare, även om den personen bor någon annanstans än i Sverige. Möjligtvis kan gåvan ge andra skattemässiga effekter. I Sverige finns det ingen gåvoskatt vilket innebär att den israeliska medborgaren inte behöver betala någon skatt enligt svensk lag. Som israelisk medborgare finns det ju dock en möjlighet att personen är skattskyldig i Israel där det kanske finns gåvoskatt, alltså finns en risk att personen får betala gåvoskatt på gåvan av landstället i Israel.Slutsatsen är alltså att det inte finns något hinder mot att ge gåvan. Det kan göra att mottagaren får betala viss del av gåvans värde i skatt ifall personen är skattskyldig i ett land där det finns gåvoskatt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Skattar vi när vi får ett hus från vår mor?

2019-03-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejMin mor vill ge sin stuga till oss barn . ( vi är 3 stycken )Vi kommer äga den tillsammans och vi vill inte sälja den.Innebär detta att vi måste beskatta någonting I samband med ägarbytet ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Tidigare hade vi gåvoskatt i Sverige, men den är numera avskaffad. Det blir alltså inga skatterättsliga konsekvenser när ni tar över stugan (8 kap 2 § Inkomstskattelag). När ni i framtiden säljer stugan kommer ni att använda er mors anskaffningsvärde.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |En mor vill ge en fastighet som bara är en obebyggd tomt som gåva till 1 barn och 2 barnbarn.Är det någon gåvoskatt på detta, stämpelskatt kommer det säkerligen att bli.Är det något annat som man bör tänka på, vi skriver gåvobrev.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Förvärv genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att gåvotagaren inte betalar någon skatt när den förvärvar fastigheten. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/).Vid förvärv genom gåva träder man in i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att om gåvotagarna väljer att sälja fastigheten i framtiden kommer kapitalvinsten att beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift gåvogivaren hade för fastigheten, dvs. anskaffningsutgiften kommer att bli summan som modern betalade för att förvärva fastigheten. Med Vänliga Hälsningar,

Fastighet överlåts som gåva men lånet övertas först senare. Blir det någon skillnad skattemässigt?

2019-01-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vi är gifta och har en fastighet, villa som vi äger tillsammans, 50% vardera. Villan är belånad till mindre än 85% av taxeringsvärdet. Min fru vill ge bort sin del av villan till mig i skattefri gåva. Gåvan ska bli enskild egendom genom gåvobrev. Banken godkänner inte mitt övertagande av hela bostadslån då de anser att vi måste först amortera ned lånet med 650.000 kr innan jag kan ta hela bostadslånet på mig. Om jag har förstått rätt så finns det inga lagliga hinder för min fru att ge bort sin del i gåva till mig och låta hennes del av lånet fortfarande stå på henne. Vad händer den dagen jag ex amorterar av lånet och på detta sätt får hela bostadslånet på mig? Är gåvan fortfarande skattefri? Är det någon skillnad i skatteanseende om bostadslånet tas över helt vid överlåtelse av villan eller om lånet tas över ngn tid efter överlåtelsen?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Så som jag tolkar dig så gäller frågan den situation att din fru ger dig sin halva av villan samtidigt som hon står kvar på sin halva av lånet. Du undrar sedan vad som händer om ni amorterar ner lånet med 650 000 kr, varpå din frus halva av lånet i sin helhet skrivs över på dig.Mycket riktigt så är gåvan av fastigheten skattefri. Även om det hade varit möjligt för er att skriva över lånet redan i samband med gåvan av fastigheten så hade detta inte utlöst skatteskyldighet. Att ta över betalningsansvaret för ett lån ses visserligen som ersättning för fastigheten, men så länge nivån på ersättningen understiger taxeringsvärdet så gäller fortfarande att hela överlåtelsen betraktas som en gåva i skattehänseende. Eftersom er villa är belånad till en nivå som understiger taxeringsvärdet så skulle ett övertagande av lånet i ert fall ligga inom gränserna för vad som ses som gåva.Att ni skriver över lånet på dig i ett mycket senare skede ändrar inte någonting i skattehänseende. Det finns två sätt att se på ett sådant låneövertagande. Antingen utgör det en gåva från dig till din fru till ett värde motsvarande storleken på hennes del av lånet. Denna skulle då vara skattefri. Alternativt så ses det som en uppskjuten ersättning för fastigheten, men som visats ovan så ändrar inte detta fastighetsöverlåtelsens karaktär av gåva och den är alltjämt skattefri.Sammanfattningsvis så kommer inte fastighetsöverlåtelsen eller låneövertagandet beskattas även om ni skjuter upp övertagandet av lånet på framtiden.Med vänliga hälsningar

Gåva av aktier

2019-03-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo äger 50% var i ett aktiebolag. Han vill nu ge sina 50% till mig så jag äger 100% av bolaget. Skriver vi bara över dem i form av ett aktiebrev? Hur gör vi får att jag ska slippa gåvoskatt och han ska slippa skatta för gåvan/försäljningen av sina andelar? Är det bättre att han säljer dem för 1 kr st eller liknande? Vad är smartast?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I Sverige avskaffades gåvoskatten 2005, vilket innebär att varken du eller din sambo kommer skatta på de överlåtna aktierna, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Istället träder du in i din sambos skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen som regleras i 44 kap. 21 § IL. Om du sedan väljer att sälja aktierna, kommer du eventuellt kapitalvinstbeskattas vari du använder dig av din sambos omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter). Om aktiebolaget är ett avstämningsbolag kan din sambo kontakta den bank som förvarar aktierna och begära att de ska överföra aktierna till dig. Om det är ett kupongbolag fullbordas gåvan genom att du får aktiebrevet i din besittning enligt 3 § 1 stycket. gåvolagen. Ni behöver alltså inte upprätta något gåvobrev. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arvs samt gåvoskatt

2019-03-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina bröstarvingar får vardera 500000 kronor i gåva, utgår då någon arvs- eller gåvoskatt?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.I Sverige finns numera ingen skatt på varken arv eller gåva vilket kan avläsas i 8 kap 2 § inkomstskattelagen.Arvs och gåvoskatten avskaffades den första januari 2005 vilket innebär att ingen behöver betala skatt för gåvan till dina bröstarvingar.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Beskattning av fastigheter förvärvat genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fråga om skatt vid gåva och försäljning av fastighetJag och min fru äger fastighet, vilken vi avser att sälja för annat boende. Vi kan välja, att sälja fastigheten och därefter överföra resterande del av vinsten såsom gåva tillvåra barn. Vilket är fördelaktigast ur skattesynpunkt. Vid gåva antar jag att man barabetalar en expeditionsvavgift och därigenom slipper lagfartskostnad? Barnen deklarerar försäljningen med våra ingångsvärden. Den vinst vi överför till barnen betraktas då såsom förskott på arv - och skattefri? Det är väl så att gåvo- och arvsskatt inte längre finns?Har jag då rätt,om jag antar att det spelar ingen roll hur vi gör ur skattesynpunkt?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att duvänder dig till oss på Lawline med din fråga! När du och din fru säljer eran fastighet, avses det som en avyttring av en tillgång i Inkomstskattelagens mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). En vinst eller förlust vid avyttring av en tillgång avses som en kapitalvinst eller kapitalförlust och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Vad som ovan sagts innebär att du och din fru kommer att beskattas för vinsten när ni säljer fastigheten. Efter beskattningen om ni väljer att överföra resterande pengar som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria. Om ni istället väljer att ge själva fastigheten som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas vid själva förvärvet (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen), dock om de väljer att sälja fastigheten träder de in i eran skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift du och din fru har haft för fastigheten. Sammanfattningsvis innebär det att om ni säljer fastigheten själva och sedan ger kapitalvinsten som gåva till eran barn, kommer du och din fru att beskattas på kapitalvinsten. Om ni istället ger själva fastigheten som gåva till eran barn, kommer inte de att beskattas för själva förvärvet men istället sker beskattningen när de avyttrar fastigheteten i framtiden. Det blir ingen skillnad på själva beskattningen men i första fallet är det ni som blir skatteskyldiga för kapitalvinsten, och i det andra fallet är det barnen som blir skatteskyldiga när de säljer fastigheten i framtiden. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/). Om du och din fru kommer att sälja fastigheten kommer ni att behöva betala stämpelskatt medan om ni ger fastigheten som gåva till eran barn kommer endast betalningen av expeditionsavgiften bli aktuellt. Med Vänliga Hälsningar,

Skatt vid gåva av fastighet

2019-01-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Halva bostaden till Sambo som Gåva?A äger ett hus med marknadsvärde 2 400 000 och taxeringsvärde 1 650 000. Lån finns på 1 750 000.Kan då A Sälja 50% av bostaden till B för 800 000 (mindre än halva taxeringsvärdet) och betrakta det som GÅVA."Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde (huvudsaklighetsprincipen). En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning. Stöd för detta finns bl.a. i följande avgöranden:•RÅ 1969 ref. 32: De övertagna lånen var mindre än taxeringsvärdet varför det ansågs som gåva i enlighet med avtalet.•RÅ 1969 Fi 756: Köpeskilling större än taxeringsvärdet varför det ansågs som köp (Svensk skattetidning 1970 s. 69).•RÅ 1981 1:29: Köpeskilling mindre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret varför det ansågs som gåva, trots att parterna betecknat avtalet som köp."
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Du är helt rätt på det! Gåva ska som sagt inte beskattas enligt 8:2 inkomstskattelagen. Andra stycket i paragrafen behandlar endast juridiska personer, vilket inte är aktuellt."Säljs" alltså halva fastigheten för ett belopp under halva taxeringsvärdet så ses det som en gåva, även en gåvoavsikt är viktigt enligt praxis. I ert fall, från sambo till sambo så blir det inte svårt att komma på en. Huvudsaklighetsprincipen innebär att tanken med gåvan är att berika motparten.Jag rekommenderar dock att betalningen understiger 85 % av förra årets taxeringsvärde då man slipper stämpelskatten, 5 § Lag 1984:404 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.Hoppas du fått svar!MVH