Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?

2020-04-20 i Gåvoskatt
FRÅGA
Har fått ett hus som taxvärdet är 600000tusen som gåva efter min avlidna son 2018 hur mycket skatt ska jag betala på det .
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av gåvan efter din avlidna son. Jag tolkar din fråga som att husets taxeringsvärde är 600 000 kr, och att du fick huset i gåva utan att behöva ge någon ersättning. Regler som behandlar detta finns i inkomstskattelagen (IL).

Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?

Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.

Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.

Vad blir beskattningskonsekvenserna om du skulle sälja huset till ett pris som överstiger taxeringsvärdet?

Själva gåvoöverlåtelsen av huset aktualiserar inga beskattningskonsekvenser. Beskattning kommer istället ske när du avyttrar huset. Med avyttring avses försäljning eller byte av tillgångar (44 kap. 3 § IL).

Om en kapitalvinst uppstår vid försäljningen kommer vinsten kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst avses en vinst vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du fått huset i gåva av din son får du använda dig av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Du inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.

Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).

Sammanfattning

Utifrån de uppgifter du lämnat i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt huset, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din son hade för fastigheten, vilka förbättringsutgifter han haft, eller vad ersättningen vid försäljning hade blivit. Gåvoöverlåtelsen är som nämnt skattefri om gåvokriterierna är uppfyllda

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (316)
2021-02-27 Är gåvor skattefria?
2021-02-27 Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?
2021-02-26 Gåva från förälder till barn
2021-02-17 Krävs gåvobrev vid penninggåvor och är gåvor skattefria?

Alla besvarade frågor (89654)