Ko som gjort skada på grannes åker

2007-11-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min fråga gäller en grödaskada enligt följandeEn ko, som har avvikt från sin inhägnad, har genererat i att grannens veteåker har skadats av kon i fråga. Grannen gör anspårk på ersättning, i form av skadestånd. Min fråga är vilka lagar man i detta fall skall ta hänsyn till, och om det finns ytterligare förarbeten eller dylikt, att ta del av?Tack på förhand
John Engholm |Frågan regleras av lagen om ägofred som du finner http://www.lagen.nu/1933:269. Enligt 47 § gäller att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och där gör skada, är djurets ägare skyldig att ersätta skadan, även om han inte kan sägas ha varit vållande till skadan. Vad ägaren tvingas betala i ersättning kan har han i sin tur rätt att blir ersatt för om någon annan kan sägas ha varit vållande, t.ex. om någon annan släppt ut djuret. Vad nu stadgats om ägare till hemdjur gälle ock den, som mottagit djuret till underhåll eller nyttjande.Grannen har alltså rätt till ersättning från djurets ägaren

Kattägares ansvar

2006-07-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga som gäller våra katter. Vi bor i eget hus med tomträttssavgäld. Vi har en samfällighetsstyrelse, självvalt, som har förbjudit att man släpper ut katter utan koppel. Några sådana stadgar eller liknande har vi aldrig skrivit på när vi köpte huset. Enligt vad vi vet, så är det inte olagligt att katter får vistas ute utan koppel, de är kastrerade och öronmärkta. Styrelseordföranden har hotat oss att skyddsjägarnas tjänst kommer beställas från kommunen, de fångar in katterna och avlivar dem. Enligt lite förfrågningar, så får de inte göra det. Jag undrar vad kan styrelsen göra mot oss, ifall vi släpper ut katterna då och då?
Sara Forslund |Hej!Det är inte uttryckligen förbjudet enligt lag att låta katter vistas ute utan koppel. Enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skador som orsakas av en katt skall ersättas av dess ägare om ägaren kan anses ha uppträtt oaktsamt, kattägare har ett så kallat ”culpaansvar”. Enligt 7 § samma lag får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.Katter räknas som egendom, och är era katter märkta kan ni dessutom bevisa detta. Skulle någon som inte har rätt till det döda era katter anses detta vara skadegörelse. Skadegörelse regleras i brottsbalken (1962:700) 12 kap. 1 §.Vänliga hälsningar,

Aggressiv hund

2007-02-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har en kompis som blev biten av en hund, det var inte så hårt men den var aggressiv och högg. Det är inte första gången den har attackerat utan har också attackerat en liten flicka. Ägaren verkar inte bry sig heller. Vad finns det för paragrafer mot sånt , vad säger lagen ? Mvh
Filip Skoglund |Hej!Svaret på din fråga finner du i lag om tillsyn över hundar och katter (http://lagen.nu/1943:459). Enligt 1§ skall hundar hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar med benägenhet att bita människor får ej vistas lösa utomhus enligt 2§. Enligt vad du beskriver har hundens ägare klart brustit i sin tillsyn över hunden. P.g.a. detta kan det bli aktuellt med vissa påföljder som återfinns i 3§. T.ex. kan polismyndigheten besluta att hunden skall hållas instängd eller omhändertas.Utöver detta har de personer som attackerats av hunden rätt att få skadestånd av ägaren. Ägaren har enligt 6§ ett rent strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det krävs alltså inte att ägaren kan ses som vållande till skadan eller att han har förfarit oaktsamt. Om någon av de drabbade t.ex. fått kläder sönderbitna eller lidit andra skador är hundägaren skyldig att ersätta dessa.Vad ni kan göra är att kontakta polismyndigheten, förklara situationen och begära att de vidtar åtgärder för att förhindra att hunden fortsätter att attackera personer. I samband med detta kan ni även framföra eventuella skadeståndsanspråk.Hoppas detta är till hjälp!Vänligen