Vilket ansvar har en arbetstagare för skada på tjänstemobil?

2018-05-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |https://lagen.nu/1972:207#K4P1S1Hej, min dotter har arbetat på ett litet företag i 1,5 år där hon haft en tjänstemobil med företagsabonnemang. Hon har nu sagt upp sig och arbetsgivaren kräver då att hon ska betala för en glasreparation, då det blivit en repa vid linsen och de själva inte har någon företagsförsäkring.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om den här typen av ersättning behandlas i skadeståndslagen.I första hand gäller eventuella avtal och kollektivavtal om dessa behandlar den aktuella frågan 1 kap. 1 § skadeståndslagen. Även muntliga avtal mellan din dotter och arbetsgivaren gäller. I mitt svar nedan redogör jag för vad som gäller i det fall att frågan inte har reglerats i avtal.När arbetsgivare kräver att din dotter ska betala för skadan på telefonen så menar arbetsgivaren i juridisk mening att din dotter skulle ha ett skadeståndsansvar för den skada som uppkommit.Arbetsgivarens ansvarI det fall att repan har uppkommit i tjänsten är din dotter troligtvis inte skadeståndsansvarig. Enligt 4 kap. 1 § SkadestL är en arbetstagare endast ansvarig för skada som uppkommer i tjänsten i det fall det finns synnerliga skäl för det.Vad som räknas som i tjänsten är typiskt sett om skadan uppstår på arbetsplatsen, under arbetstiden eller i nära anslutning till arbetet, så länge din dotter inte har gjort något som uppenbart inte har att göra med hur arbetet utförs att göra.För att synnerliga skäl ska vara uppfyllt krävs ganska mycket. Så länge din dotter inte repat telefonen avsiktligt eller hanterat telefonen på ett extremt vårdslöst sätt som uppenbart medför en risk för att en sådan skada kan uppstå så borde det inte finnas några sådana synnerliga skäl. Sammanfattningsvis ska arbetsgivaren som utgångspunkt ansvara för skadan och inte din dotter så länge den uppstått i tjänsten. Om din dotter förväntas kunna svara på telefonen, eller hålla koll på den utanför arbetstiden, så kan även skador som skett i samband med att hon har behövt ha med sig telefonen räknas som att de uppkommit i tjänsten.Arbetstagarens ansvar i annat fallSå länge skadan uppstått i tjänsten gäller alltså som utgångspunkt att arbetsgivaren ansvarar. Om skadan uppstått utanför tjänsten så innebär inte det att din dotter automatiskt är skadeståndsskyldig. För att hon ska vara skyldig att betala krävs alltså dels att skadan inte uppkommit i tjänsten, och dels det som jag kommer redogöra för nedan.För att din dotter ska vara skadeståndsskyldig krävs enligt 2 kap. 1 § SkadestL att repan ska ha orsakats av att hon varit oaktsam.Oaktsamhet kan vara fallet antingen om det finns ett avtal mellan din dotter och arbetsgivaren om hur telefonen ska hanteras, och hon har brutit mot det, eller om hon gjort något innebär en större risk för att telefonen skadas än nödvändigt.För skadeståndsskyldighet ska den oaktsamma handlingen dessutom ha orsakat skadan. Att din dotter exempelvis är slarvig vid ett tillfälle och mobilen går sönder vid ett annat innebär inte skadeståndsskyldighet.Det är heller inte otänkbart att telefonens repa endast ska ses som normalt slitage som uppkommer över tid. I sådana fall ska din dotter inte anses ha orsakat skadan genom oaktsamhet. Avgörande för den bedömningen skulle exempelvis kunna vara repans storlek samt övriga skador på mobilen som skulle kunna indikera att repan uppstod vid en särskild händelse.SlutsatsFörutsatt att frågan inte reglerats i något avtal så är din dotter endast skyldig att ersätta skadan om alla följande punkter stämmer in på hur telefonen har skadats.1. Skadan orsakades av oaktsamhet.2. Skadan uppstod inte i tjänsten, eller det finns synnerliga skäl för att hon ska ersätta skadan.Lycka till med ditt ärende!

Arbetstagares skadeståndsansvar

2018-04-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan.Jag jobbar som lastbilschaufför på en liten firma, vi kör styckegods för Dsv.Vi är 10 bilar som kör och nu har vi fått många skador på gods som min chef får stå för för han äger företaget såklart. Så min fråga är om han kan kräva att vi ska betala om vi tar i sönder något av de vi kör ut, om en pall välter osv??
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till skador som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten så är huvudregeln att arbetsgivaren ansvarar för dessa, 3 kap. 1 § Skadeståndslagen. Arbetstagaren kan själv bli ansvarig, dvs arbetsgivaren kan ha rätt att kräva ersättning från arbetstagaren. Detta kräver dock att synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter,4 kap. 1 § Skadeståndslagen. Kravet är således relativt strängt satt när det kommer till arbetsgivares skadeståndsansvar för arbetstagare. Vanligt förekommande skador på jobbet, såsom pallar som välter, kvalificeras vanligtvis inte såsom synnerliga skäl. Hoppas svaret var till hjälp!

Skadeståndsansvar vid utförd tjänst hos vän

2018-03-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om jag hjälper min kompis med att städa hos honom, vi har avtalat att jag skulle tvätta hans fönster. Inget om ersättning, mer bara som hjälp för han har svårt att göra just det. Skulle jag räknas som arbetstagare anställd av honom då, tänker ifall om Olyckan skulle råka vara framme, är det jag eller han som är ansvarig?
|Hej och tack för du valt att ställa din fråga till Lawline!Av 3 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL) framgår att en arbetsgivare generellt sett ansvarar för person- och sakskador som arbetstagaren vållar (dvs orsakar på ett oaktsamt sätt). Enligt 6 kap. 5 § p1 SkL gäller de regler som gäller för arbetstagare även för "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande". På vanlig svenska betyder detta att om man normalt hade anställt en person för att utföra tjänsten, så ska istället du, trots att du inte är anställd, ses som arbetstagare i SkL:s mening. Det är ingen förutsättning att den som utför tjänsten erhåller ersättning för sitt arbete. (Hellner & Radetzki, s150)Såvitt jag vet är det relativt vanligt att man anställer folk för att tvätta fönster, varför jag anser att 6 kap. 5 § SkL skulle bli tillämplig i ert fall.Det betyder således att din vän ansvarar för eventuella person- och sakskador du vållar.

Arbetsgivares skadeståndsansvar och skyldighet att vidta säkerhetsåtgärder

2018-03-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag var med om en arbetsplatsolycka för ca8 månader sedan nu, jag fick en en kran i huvudet och bröt nacken, hur kan jag driva vidare en skadestånds ersättningssystem fråga eller vad man säger? Det visade sig att det var inte ett fel på kranen!
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare har en väldigt vidsträckt skyldighet att vidta säkerhetsåtgärder för att hindra skador på arbetstagare. Detta finns det bestämmelser om i arbetsmiljölagen (https://lagen.nu/1977:1160). Trots att det inte var fel på kranen som skadade dig, kan det finnas möjligheter att utfå ersättning av din arbetsgivare ändå. Exempelvis kan denne ha varit skyldig att ge dig skyddskläder eller liknande som minskar risken för skador i allmänhet. Det beror alltså helt på vad du som arbetstagare varit utsatt för för risker genom ditt arbete, och vad din arbetsgivare gjort för att minska dem. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att närmare utreda om skadeståndstalan kan väckas, samt för att få hjälp med att driva en talan till domstol om det skulle var aktuellt. Lawline erbjuder juridisk hjälp! Du kan kontakta info@lawline.se för att få mer riktlinjer. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Ska arbetsgivaren ersätta mig för en stöld som skett i deras omklädningsrum utan låsbara skåp?

2018-05-07 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Under mitt arbetspass idag på jobbet försvann ett dyrt skärp från min väska. Det finns skåp på jobbet men alla skåp är redan upptagna och jag med flera har inte fått tillgång till ett skåp. Jag har tyckt att det varit slöseri med energi och tid att ens be om ett skåp för vem snor något från en kollegas väska på jobbet under arbetstid. Jag har hört av mig till min chef men han svarar inte på mig och jag är jätte orolig över att jag inte kan få någon ersättning eller att vi ska försöka få fram det av den som tagit det. Och då undrar jag ifall det skulle vara så att mitt jobb ersätter mig med den kostnaden eftersom dom inte gett mig ett skåp och det blev snott av någon på mitt jobb under arbetstid eller om jag kan polisanmäla det som stöld eller hur jag ska gå till väga. Allt jag vill är att antingen få tillbaka det av den som snott det eller ersättning,struntar i av vem eller vilka vill bara ha en ersättning (Jag jobbar på en hamburgarkedja om de skulle va till nån hjälp)
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig pga att du ej fått ett skåp? För att din arbetsgivare ska bli skyldig att ersätta kostnaden för skärpet krävs det att de kan påstås ha varit vårdslösa genom att inte ge dig tillgång till ett skåp (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Utgångspunkten för vårdslöshetsbedömningen är i första hand de eventuella skyldigheter och förbud som uppställs i exempelvis lag.Vad säger lagen om skåp på en arbetsplats?Enligt arbetsmiljölagen kan myndigheter utge mer specifika regler kring hur arbetsmiljön ska se ut, dvs så kallade myndighetsföreskrifter (4 kap. 10 § arbetsmiljölagen).Myndighetsföreskrifterna i det här fallet fastslår att arbetstagare ska ha tillgång till förvaring av kläder i utrymmen vars utformning motverkar risken för stöld (93 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna). Det finns alltså inte en uttrycklig skyldighet för arbetsgivaren att förse arbetstagare med låsbara skåp när det kommer till förvaring av kläder. När det däremot kommer till privatsaker har arbetstagaren rätt till utrymmen som kan låsas (92 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna). Det centrala i ditt fall är däremot att du inte haft någon valmöjlighet; hade du velat förvara ditt skärp i ett utrymme avsett för privatsaker med hänsyn till dess prisklass, hade det i vilket fall inte varit möjligt. Rätten till förvaring beror sedan i sin tur också på om det finns ett sådant behov på arbetsplatsen. Eftersom du jobbar på en hamburgarkedja innebär det att ombyte till arbetsuniform är obligatoriskt. Ni har inte heller möjlighet att hålla uppsikt över era värdesaker när ni jobbar. Därmed är alltså rätten till ett skåp tillämplig på din arbetsplats.Kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig pga att en arbetstagare stulit ditt skärp?Arbetsgivaren har ett skadeståndsansvar för skador som dess arbetstagare orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen).En första förutsättning för att arbetsgivaren ska bli ansvarig är således att man måste fastslå att det varit en arbetstagare som genomfört stölden. För att kunna dra den definitiva slutsatsen måste omklädningsrummet vara av sådan beskaffenhet att endast anställda kan ta sig in i det. Någon specifik person behöver dock inte pekas ut. Vidare måste en arbetstagare ha genomfört stölden i tjänsten. I allmänhet innebär det att det måste ha funnits ett samband mellan handlandet och arbetsuppgifterna. När det kommer till uppsåtligt orsakande av skada är dock kravet på samband med tjänsten strängare; det krävs ett nära samband. Vikt läggs även vid huruvida arbetsgivaren kunnat förutse eller kontrollera händelseutvecklingen, samt om det rör sig om ett förverkligande av en så kallad "typisk risk" för verksamheten. I det här fallet är min bedömning att stölden har ett nära samband med tjänsten eftersom det skett i en arbetslokal och eftersom arbetsuppgifterna kräver ombyte och därmed ett omklädningsrum. Arbetsgivaren har vidare haft goda chanser att kunna förutse att en eventuell stöld kan komma att ske, och därmed också kunnat se till så att alla har tillgång till ett säkert förvaringsutrymme för värdesaker. Att en stöld kan förekomma i ett omklädningsrum bör också bedömas som en så kallad "typisk risk". Jag skulle av den anledningen säga att din arbetsgivare har en skyldighet att ersätta ditt skärp.Vad bör du göra?Du har två alternativ i sammanhanget:1. Kräva ersättning på den grunden att arbetsgivaren varit vårdslös genom att inte ha haft ett låsbart utrymme tillgängligt för värdesaker, vilket denne är skyldig till enligt lag.2. Kräva ersättning på den grunden att arbetsgivaren har ansvar för de skador som arbetstagare orsakar i tjänsten, förutsatt att man kan dra slutsatsen att endast en arbetstagare kunnat genomföra stölden.Om du är med i ett fackförbund bör du ta kontakt med dem för att få hjälp med att framställa dina krav. Utöver detta bör du också polisanmäla stölden.Vänligen

Arbetsgivarens ansvar för anställdas handlingar på ett boende

2018-04-09 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Min kusin är socionomstudent och arbetar extra på ett särskilt boende. Han har nyligen fått delegation på att ge insulin till en av de boende på det särskilda boendet. När saken fördes på tal av sjuksköterskan svarade han att han kände sig osäker och obekväm inför uppgiften. Efter mild övertalning tog han ändå på sig denna eftersom hon var rädd för att annars förlora sitt extraarbete. En dag ställer min kusin in fel dos på den boendes insulinpenna och den boende förlorar senare medvetandet på grund av detta. Vem är ansvarig för den inträffade skadan?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag kan besvara din fråga om vem som kan ses som ansvarig för att insulinpennan var felinställd måste jag först ta reda på om en skada ens uppstått som kan ersättas enligt lag. Förutsatt att det saknas bestämmelser i din kusins avtal om vem som ansvarar för eventuella skador på arbetsplatsen finns det vissa krav i skadeståndslagen som anger vad en ersättningsbar skada är.Är skadan ens en ersättningsbar skada?För att den uppkomna skadan ska vara ersättningsbar, krävs det att lagen ser på skadan som en skada. Det krävs att: någon [din kusin] orsakat skada på någon annan, att adekvat kausalitet finns mellan skadans uppkomst och din kusins handlande, samt att handlandet varit vårdslöst, ouppmärksamt eller medvetet. Adekvat kausalitet innebär att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och skadan och att det "legat i farans riktning" att skadan skulle uppstå av denna handling. I ditt fall har din kusin orsakat skada på annan och det har med största sannolikhet legat i farans riktning att en felinställning av insulinpennan skulle kunna ske. Huruvida din kusin varit vårdslös eller ouppmärksam kan jag inte säga något om men om det skulle vara så att din kusins handlande inte bedöms ha varit varken vårdslöst eller ouppmärksamt så räknas det inte som en skada alls som är ersättningsbar enligt skadeståndslagen. Däremot om det nu skulle vara så att din kusins handlande bedöms ha varit vårdslöst eller ouppmärksamt så är det ändå mer sannolikt att arbetsgivaren ställs som ansvarig på grund av sitt strikta ansvar för sina anställda [4 kap. 1 § skadeståndslag]Om skadan är ersättningsbar- vem bär ansvaret?Förutsatt att det inte står något i din kusins avtal berörande ansvaret för eventuella skador gäller som huvudregel att den person som vållat en annan person en skada, antingen med vilje eller bara av ren ouppmärksamhet ses som ansvarig [2 kap. 1§ skadeståndslag]. I ett anställningsförhållande fungerar det dock lite annorlunda eftersom arbetsgivaren har ett strikt ansvar för sina anställda och ska ersätta skador som den anställde orsakat. Att arbetsgivaren har ett strikt ansvar innebär att hen ansvarar oavsett om hen orsakat skadan eller inte [3 kap.1§ skadeståndslag]. I vissa fall kan dock arbetstagaren bli ansvarig för sitt handlande men detta förutsätter att synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Synnerliga skäl innebär helt enkelt att man är väldigt sparsam med att ge arbetstagare ansvar, delvis med hänsyn till att många arbetsgivare har en ansvarsförsäkrings som skyddar dem och delvis för att man tar hänsyn till hur allvarlig handlingen varit. Det faktum att din kusin enbart extraarbetar där ibland och att hen dessutom i princip blivit delegerad att utföra uppgiften kan tala mer för att arbetsgivaren ska ses som ansvarig. Rent generellt blir arbetstagaren bara ansvarig i väldigt särskilda och allvarliga fall som exempelvis när arbetstagaren stulit från arbetsplatsen, brustit i sin redovisningsskyldighet eller varit grov vårdslös vid hanterande av olika verktyg [4 kap. 1 § skadeståndslag].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den informationen jag presenterat för dig gör jag en bedömning att det med största sannolikhet blir arbetsgivaren som blir ansvarig för din kusins agerande eftersom hen har ett strikt ansvar för sina anställda. För att arbetsgivaren i sin tur ska behöva ansvara krävs det att skadan ens kan betraktas som ersättningsbar enligt skadeståndslagen. Det är upp till den skadelidande [den boende] att visa att hen lidit en skada.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer. Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skada på golv vid leverans av diskmaskin?

2018-03-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag fick nyligen hem en diskmaskin på hemleverans. Problemet är att leverantören råkade av misstag tappa taget om maskinen så den orsakade skada i mitt trägolv. Leverantören menar på att detta var ett misstag, vilket jag förstår för han skadade inte golvet med mening givetvis. Men vad gäller egentligen? Kan han eller hans arbetsgivare bli skadeståndsskyldig trots det inte var meningen? Eller är det jag som få stå för skadan på egen hand?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (1972:2017). Arbetsgivaren ansvarar för skada orsakat i tjänstenHuvudregeln vad gäller arbetsgivarens skadeståndsansvar är att arbetsgivaren ansvarar bl. a för personskador eller sakskador som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen). Detta betyder att det endast krävs att arbetstagaren varit oaktsam för att arbetsgivaren ska kunnas ställas till ansvar för skadan. En arbetstagare är endast ansvarig för skada som vållats genom fel eller försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger. (4 kap 1 § skadeståndslagen) Synnerliga skäl föreligger i situationer där det inte kan anses vara rimligt att låta arbetsgivare ansvara för skada, exempelvis vid grövre brott i tjänst eller grovt upprepat vårdslöst handlande. Det ska alltså göras en enskild bedömning i den enskilda situationen om det föreligger synnerliga skäl för att arbetstagaren ska ansvara för skadan eller inte. Arbetstagaren är inte ansvarig för skadan i ditt fall då det ställs mycket höga krav för att en arbetstagare ska ansvara för skada orsakat i tjänsten. En sådan skada som du beskrivit ersätts nästan alltid av företaget som leverantören är anställd hos (arbetsgivaren).Sakskadan ska ersättas av arbetsgivarenDå skadan på ditt trägolv är en sakskada, vållat genom försummelse i tjänsten av en arbetstagare (leverantören) är det arbetsgivaren som blir ansvarig för skadan på ditt trägolv. Du ska alltså inte behöva betala för skadan själv. Det du kan göra är att kontakta företaget och berätta vad som har hänt så att ni tillsammans kommer fram till en lösning. Förutsatt att leverantören erkänner att han råkade tappa maskinen på ditt golv bör det inte vara några större problem med att kräva att företaget (arbetsgivaren) står för skadan på golvet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Rätt att kräva skadestånd för arbetsskada utöver försäkringsersättning?

2018-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag har råkat ut för en atbetskada på jobbet och fick en spik i huvudet av en luftpistol. Spiken var 4 cm lång och gick in i själva hjärnan genom skallbenet. Det har gått mirakulöst bra av vad som kunde hända. Undrar nu om jag har rätt till att söka skadestånd från arbetsgivare utöver AFA?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundtanken med försäkring är att det ska vara ett enklare sätt för folk som lidit skada att få ersättning utan att behöva föra skadeståndstalan. Därför får man oftast det ena eller det andra och sällan både försäkringsersättning och skadestånd. Enligt 35§ i försäkringsvillkoren för TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) finns även ett förbud för dig som anställd att föra skadeståndstalan mot din arbetsgivare med anledning av personskada om arbetsgivaren har denna typen av försäkring. Jag tror alltså dessvärre inte att du kommer att ha någon framgång med ett skadeståndsanspråk mot din arbetsgivare, utan den ersättning du fått från försäkringen ska täcka de skador som du fått. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!