Kan en enskild bolagsledamot stämma en anställd på skadestånd?

2018-02-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hej,kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Vill tillägga att revisorn har av förvaltningsrätten meddelats en erinran för bristande revision. Men jag vill som sagt stämma honom på skadestånd, går det?tack oå förhand. mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagAktiebolagslag (2005:551).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du är en styrelseledamot i ett aktiebolag och undrar om du kan stämma en av bolaget anställd revisor på skadestånd för bristande revision.Jag vill därutöver påpeka att jag inte vet hur er bolagsordning ser ut i företaget, men jag kommer att skriva när du behöver ta hänsyn till en sådan.Nej, en enskild ledamot har inte rätt att stämma en anställd i bolagetEn bolagsstyrelse tillsätts för att minska intressekonflikter och för att hindra att för mycket makt koncentreras i händerna på en enskild person. Därför vore det orimligt om en enskild ledamot skulle ha rätt att stämma en anställd på egen hand å företagets vägnar.En styrelse kan fatta beslut endast när fler än hälften av det totala antalet ledamöter, eller det högre antalet som anges i bolagsordningen, är närvarande. Alla måste däremot ha getts möjlighet att närvara och fått ett tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut (8 kap. 21 § första och andra stycket aktiebolagslagen).Om det inte anges någon särskild röstmajoritet i bolagsordningen, så gäller det beslut som majoriteten beslutar, och vid lika röstantal, den sida som styrelseordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, krävs däremot att minst en tredjedel av det totala antalet ledamöter röstar för beslutet (8 kap. 22 § aktiebolagslagen).Mitt rådOm du vill stämma revisorn för bristande revision är mitt råd att du pratar med styrelseordföranden. Han eller hon är skyldig att på din begäran som styrelseledamot kalla till ett sammanträde för styrelsen (8 kap. 18 § aktiebolagslagen).Vid sammanträdet kan ni diskutera och komma fram till hur ni ska gå vidare. Jag vill även snabbt nämna att en rättsprocess alltid bör komma i andra hand, bl.a. för att de är tidskrävande och kostar mycket pengar. Det är möjligt att problemet går att lösa på annat sätt.Förhoppningsvis kommer ni fram till någonting som passar er alla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arbetsgivare kräver ersättning för borttappad nyckel

2017-12-31 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag fick jobb hos en arbetsgivare och kvitterade ut en nyckel första dagen. Det stod inget om ansvar utan bara nyckelns nummer och att jag tagit emot den. Efter ett arbetspass var jag med i en trafikolycka. Det var halt och jag voltade med bilen. Jag klarade mej helskinnad men bilen bliv skrot. I denna olycka försvann nyckeln till min arbetsplats. Polisrapport finns att olyckan orsakades av halka (ingen vårdslöshet). Nu har jag fått en faktura av min arbetsgivare för låsbyte på 11.500 kr. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur hyr ut lokalen till min arbetsgivare. Fastighetsägaren har tydligen valt att byta alla lås i fastigheten och detta har min arbetsgivare fått betala. Och nu har jag i min tur fått faktura från arbetsgivaren. Kan detta vara rätt att jag ska betala? Jag tänker bestrida fakturan men vet inte vilken lag jag ska luta mej mot. Jag har själv kollat hemförsäkring, bilförsäkring och försäkring arbetsgivaren har för resor till och från arbetet. Ingen av försäkringar gäller en sakskada då nyckeln inte räknas som min egendom utan arbetsgivarens. Hu bestrider jag fakturan?
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt så har det inte avtalats om något särskilt ersättningsansvar mellan dig och din arbetsgivare ifall nyckeln skulle komma bort. Ifall det inte finns något särskilt avtalat mellan dig och din arbetsgivare överhuvudtaget kan ledning finnas i Skadeståndslagen (SkL). Se lagen här.I Sverige omfattas arbetstagare av många olika skydd som bland annat innebär att arbetsgivaren som oftast har den djupaste fickan får stå skador som är orsakade av sina arbetstagare i tjänst. I 4 kap. 1§ SkL sägs det att skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Av denna paragraf framgår det att trots om fel eller försummelse föreligger så krävs synnerliga skäl vilket är ytterst allvarliga och särskilda fall. (t.ex. du hade kastat nyckeln i en sjö). Efter att ha läst händelseförloppet så som du presenterat det är min bedömning att borttappade nycklar i en olyckshändelse inte kan klassificeras som synnerliga skäl. Av mer intresse är att tidigare nämnda paragraf endast appliceras "i tjänsten". Men ifall nyckeln behövs vara med dig även när du inte är på jobbet (t.ex. du behöver den för att komma in i byggnaden på morgonen), då kan det tänkas att nyckeln är så pass sammanlänkad med tjänsten att lagen även kan appliceras när du inte per definition arbetar. I slutändan beror utsagan av denna potentiella tvist mycket på ifall det finns någon speciell klausul i ditt anställningsavtal eller om ni kommit överens om någonting annat. Dessutom vad det är för nyckel. Rör det sig om en nyckel som du ska bära på även när du inte är på jobbet eller en nyckel som du kan lämna kvar på jobbet och som endast ska användas där. Mitt tips är att kontakta en jurist och diskutera sakomständigheterna noggrannare och se över ifall det finns ersättningsklausuler i ditt anställningsavtal ifall din arbetsgivare inte skulle acceptera att du bestrider fakturan. Du kan bestrida fakturan genom att meddela din arbetsgivare skriftligt att du bestrider fakturan och varför. Spara kopior på din bestridan eftersom det kan vara viktigt i bevishänseende senare. Tänk på att vara tydlig.Hoppas du fick hjälp med din fråga!Vänligen,

Kan en arbetstagare bli ersättningsskyldig vid trafikolycka med företagets lastbil?

2017-11-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |En anställd orsakade en olycka med företagets lastbil, lasten var för hög och fastnade i en bro, han lastade själv, polisutredningen visade att lasten var 60cm för hög, dessutom hade han 3passagerare I hytten och där får bara 2 befinna sig, kan jag som arbetsgivare kräva att föraren skall betala för skador som orsakades på last och lastbil?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetsgivare har du som grundregel ett skadeståndsansvar (s.k. presumtionsansvar) för skador dina anställda vållar i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen).Som jag tolkar din fråga står det klart att arbetstagaren orsakat skadan i samband med tjänsten, med färd i en av företaget ägd lastbil. Därmed torde skadan anses ha en tillräcklig koppling till tjänsten för att ditt presumtionsansvar som arbetsgivare ska gälla enligt ovan nämnda paragraf. I skadeståndslagen finns ett undantag som säger att ditt presumtionsansvar inte ska gälla vid skada orsakad av ett motordrivet fordon som vållats av fordonets förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt trafikskadelagen (3 kap 8 § skadeståndslagen). Problemet i din fråga är att detta undantag inte gäller skador på den förda bilen eller på lasten som transporterats med denna. Anledningen till detta är att trafikskadeersättning på denna typ av skador inte utgår överhuvudtaget (10 § andra stycket trafikskadelagen). Som jag tolkar din fråga kommer det bli svårt för dig som arbetsgivare att undgå ditt principalansvar. Vid vanlig vårdslöshet från en arbetstagare ska det mycket till för att du som arbetsgivare ska undgå detta ansvar. Annorlunda skulle det tänkas vara om du som arbetsgivare kan påvisa att arbetstagaren i din fråga orsakat skadan uppsåtligen, dvs. medvetet velat åstadkomma skadan på lasten och lastbilen genom att köra under bron. Ingenting i din fråga tyder dock på något sådant uppsåtligt handlande från arbetstagaren. Slutsatsen blir därmed att du som arbetsgivare vid denna typ av skada (i vart fall i normalfallet) ska anses ersättningsskyldig för den skada din arbetstagare vållar. Hopas du känner att du fått svar på din fråga!

Skyldig att ersätta skada på jobbil i privat bruk?

2017-11-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, jag har lånat en liten lastbil av företaget som jag jobbar på för privat bruk efter jobbet. Tyvärr inträffade en viltolycka med en hel del skador på bilen. Nu kräver min arbetsgivare att jag ska betala självrisk på 9900-: + moms på hela skadevärdet. Är det rätt att han kräver detta av mej? Det finns inget avtal skrivet på vad som gäller när vi lånar bilar för privat bruk.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om du använt bilen i privat bruk har inte längre arbetsgivaren ansvar för den såvitt inte är avtalat. Då är det att anse som ett lån och bilen ska lämnas tillbaka i samma skick som när du lånade den, d.v.s. måste du stå för skadorna (11 kap. 1 § handelsbalken).Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en servitör bli ersättningsskyldig för kunders springnotor?

2018-02-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Försöker hjälpa en kompis med en fråga angående restaurangbranschen.Kan man som arbetsgivare kräva sina arbetare på ersättning för springnotor?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förmodligen mycket osannolikt att det skulle finnas någon sådan rätt för arbetsgivaren i anställnings- eller kollektivavtalet. Det skulle teoretiskt sätt kunna finnas något sådant, och i så fall är det där ni finner svaret. Jag utgår dock i det följande från att det inte står något om detta i anställnings- eller kollektivavtalet.Det är nog snarare så att arbetsgivaren i detta fall anser att arbetarna har orsakat springnotorna och att det är deras "fel" att arbetsgivaren förlorat pengar på detta sätt. Generellt kan man krävas på pengar om man medvetet eller genom oaktsamhet orsakat en förlust av pengar. Enligt skadeståndslagen (SkL) gäller dock speciella regler för just arbetstagare. I SkL 4:1 stadgas följande:"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."Detta innebär att det krävs väldigt mycket (läs synnerliga skäl) för att man som arbetstagare ska kunna bli skadeståndsskyldig. Det fall som du beskrivit för mig är inte ett sådant fall där en arbetstagare ska behöva ansvara skadeståndsrättsligt. Svaret från mig är alltså, nej, det är mycket osannolikt att arbetsgivaren har rätt att kräva sina arbetstagare på ersättning pga springnotor.En annan viktig sak att komma ihåg är att om man blir krävd på ersättning är det den som kräver ersättning som måste bevisa att det finns en grund för kravet. Det ni kan göra är att fråga var ifrån denna arbetsgivare fått denna idé, och vad det eventuella rättsliga stödet är för dessa krav på ersättning.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens principalansvar.

2017-12-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Vår anställde har med firmans bil under arbetstid backat på en bensinpump och skadat den. Det blev inga skador på vår bil. Vi har en självrisk på 4500 kronor hos vårt försäkringsbolag. Har vi möjlighet att be vår anställde betala självrisken. Då vi anser att det var oaktsamhet som ledde till skadan?
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.När en anställd under arbetstid vållar en skada blir det arbetsgivaren som blir skyldig att åtgärda den skadan. Det föreligger ett s.k. principalansvar för en arbetsgivare, som kan liknas med det ansvar en person har över sitt barn eller sin hund. För att en arbetstagare själv ska kunna bli ersättningsskyldig krävs att det föreligger synnerliga skäl som t.ex. brott eller uppsåt. (Skadeståndslagen kap 3-4) Det är en besvärlig process för en arbetsgivare att bevisa att en anställd utfört skador med uppsåt men i ert fall var ni överens om att det orsakats genom oaktsamhet.Syftet med den här regeln är helt enkelt att en anställd inte ska behöva riskera att i sitt arbete bli ersättningsskyldig för eventuella skador som sker i arbetet. Det kan handla om en maskinist som skulle kunna orsaka skador för mångmiljonbelopp, eller en truckförare som välter ett ställage eller liknande. För den enskilde kan det bli förödande med ett sådant skadestånd. Lagstiftaren har tänkt att ett företag alltid försäkrar sig mot skador på annat sätt än en arbetare och skyddar arbetstagaren med den lagstiftningen.Du är välkommen med följdfrågor om något är otydligt eller om du vill ha en närmare beskrivning av något i ditt ärende.

Arbetsgivares skadeståndsansvar för inhyrd arbetare

2017-11-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Vi har haft ett bemanningsföretag inhyrt hos oss under 2 dagar. B-korts chaufför. Inne på vårt lager vid lastning välter den inhyra chauffören en pall i magasinet för ett värde av 76.000:-Bemanningsföretaget skriver själva att dom har ansvarsförsäkring i deras mail i tidigare offert.Först går dom med på att ta skadan, sen återkommer dom och säger att vi tar inte ansvar för detta. Vem skall hållas ansvarig? Vi har ju betalt ett bemmaningsföretag för att utföra transporter åt oss under 2 dagar. Deras chaufför välter en pall inne på terminalen, ej ute hos kund!Med vänlig hälsning
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till principalansvar, dvs arbetsgivares ansvar för skador som arbetstagaren vållat i tjänsten, då det finns flera arbetsgivare så gör man en bedömning i det enskilda fallet. Den enskilda bedömningen ska ta utgångspunkt i vem som gav arbetstagaren arbetsuppgifter och instruktioner för arbetet, samt vem som utövade själva kontrollen över arbetstagaren. Detta får i fallet ses som en huvudregel. Undantag från denna huvudregeln har gjorts i vissa fall då det rör sig om utlånad arbetare som vållar skada hos företaget han är utlånad till (vilket är situationen i ert fall). Detta undantaget har uttryckts i ett rättsfall, NJA 1992 s. 21, där Högsta domstolen konstaterar att den ordinarie arbetsgivaren skulle stå för skadan som arbetstagaren hade vållat hos företager han var utlånad till. Huruvida detta rättsfall skulle kunna appliceras på ert fall fullt ut är dock svårt att säga, eftersom det i 1992 års fall rörde sig om svetsning och således ett arbete som ställde krav på speciell kompetens då den innebar vissa risker. Högsta domstolens resonemang i rättsfallet konstaterar dock att huvudregeln, att den som kontrollerar arbetet ska ansvara, inte är omedelbart tillämplig i fall där skadan inte uppstår hos tredje man, utan hos arbetsgivaren. Eftersom jag inte har all information i fallet kan jag inte uttrycka mig slutgiltigt, men detta talar för att det i ert fall är bemanningsföretaget som ska ansvara för skadan och inte ni. I vart fall kan ni använda detta som grund för er argumentation gentemot bemanningsföretaget. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Gymägares ansvar för gymmares klumpighet

2017-11-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Om jag blir skadad eller dör på ett gym under tiden det är obemannat, har gymägaren något ansvar för detta? Anta att det bara berodde på egen klumpighet och inte pga en trasig maskin eller halt golv. Kan gymägaren på något sätt bli ersättningsskyldig eller får jag skylla mig själv eftersom jag tränar på eget ansvar?
Matilda Hetlesaether |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du vill ha ett generellt svar för vad som gäller i sådana här situationer enligt vad som står i lagen och inte efter ett specifikt avtal. I lagboken finns det många speciallagar som berör skadestånd, men i ditt fall är detta något som berörs av den vanliga skadeståndslagen. Som huvudregel krävs det att det är någon annan som orsakat din skada, och inte du själv genom klumpighet. Det krävs också att denne andre har varit vårdslös eller medvetet har orsakat din skada. Ibland kan det dock ändå ses som att någon annan har orsakat din skada, genom att vara ägare till den plats, sak etc som du skadat dig på. Nedan presenteras två olika situationer där gymmet möjligen kan ansvara:Gymmets egna ansvar För att gymmet ska ansvara finns ett s.k organansvar [2 kap. 1 § skadeståndslagen]. För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs det att de varit vårdslösa eller medvetet orsakat någon person- eller sakskada. Ansvar kan också uppkomma vid passivitet, men då krävs det att det funnits någon norm att handla som bestämts i lag eller i avtalet mellan gymägaren och de anställda. Gymägarens ansvar för anställdGymägaren har ansvar för sina anställda om dessa skulle orsaka person- eller sakskada genom fel eller försummelse i tjänsten. Om gymmet är obemannat för att den anställde har rast är det gymmet som bär ansvaret för ev. uppkomna skador eftersom den anställde inte kan ses som "i tjänsten". Om gymmet däremot är obemannat för att den anställde gått iväg och gjort något annat, under arbetstid, kan den anställde bli ansvarig också. Dock är det rätt höga krav för att en anställd ska bli ansvarig istället för gymmet [4 kap. 1 § skadeståndslagen].Vem bär det slutgiltiga ansvaret då?Det är svårt att avgöra om gymägaren eller dennes anställda kan ansvara för din klumpighet, eftersom det inte är något som är hänförligt till gymägaren och som därför inte kan styrka att gymmet på något sätt varit vårdslösa. För att bedöma vårdslösheten får man oftast göra en sammanställd bedömning av:* Risken för skadans uppkomst * Din egen riskinsikt * Kostnader för att förebygga skadans uppkomst* Den potentiella storleken på skadanUtöver detta måste det även finnas ett adekvat orsakssamband mellan den uppkomna skadan och gymägarens och dess anställdas underlåtenhet att inte vara på plats. Att det är adekvat innebär att det har legat i farans riktning att skadan kunde uppstå. Att det på något sätt varit förutsebart. Eftersom skadan i detta fallet beror på din egen klumpighet och något som skett även om gymägaren varit på plats eller inte, skulle jag vilja säga att det är svårt att hävda att det finns ett tillräckligt orsakssamband för att kunna ge gymmet ett skadeståndsansvar. Svaret på din fråga, baserat utifrån den information du har lämnat, tyder således på att gymmet med största sannolikhet inte kommer att ansvara för din klumpighet. I värsta fall kan du försöka sätta ned ditt ansvar om du kommer fram till att de anställdas frånvaro och andra omständigheter från gymmet har bidragit till din skada [6 kap. 1 § tredje stycket skadeståndslagen]Jag hoppas att du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning