Efterlevandes rätt till skadestånd efter arbetsolycka

2019-04-09 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Min man dog i en arbetsolycka för 8 år, företaget blev dömda å var tvungen att betala en bot på en miljon. Jag och våra tre döttrar fick inte en krona. Olyckan kunde ha förhindrats om företaget hade gjort rätt!!Finns det ingen ersättning som ska gå till kvarvarande familjen??Med vänlig hälsning,
|Hej,Vi är tacksamma för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar den uppkomna situationen. Din fråga regleras av skadeståndslagen — SkL.Anhöriga tillerkänns enligt SkL skadestånd för följande: (1) begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet; (2) förlust av underhåll; (3) personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära (2 kap 1 § och 5 kap 2 § 1 st SkL).Som vägledning för storleken för skadeståndet enligt punkten (3) kan nämnas rättsfallet RH 2013:13. I fallet tillerkändes föräldrarna och systern till en person som liksom din make förolyckats i en arbetsolycka 30 000 kr per person, med hänvisning till det lidande som till följd av dödsfallet åsamkats dem. Storleken på skadeståndet enligt punkten (2) beror på om någon av er antingen enligt lag hade rätt till underhåll efter din man eller på annat sätt var beroende av honom för er försörjning och underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Det tål att betonas att värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet här ska likställas med underhåll. I SkL anges att förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till er efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars själv bidra till er försörjning (5 kap 2 § 2 st SkL). Med hänsyn till att det gått åtta år sedan olyckan, bör ni säkert ha en ganska god bild av behovet av underhåll.Avslutningsvis kan jag lyfta att skadeståndsskyldighet preskriberas efter tio år, och att ni alltså måste framföra ert krav mot arbetsgivaren inom tio efter olyckan (2 § preskriptionslagen). Mitt förslag är att ni vänder er till din mans arbetsgivare, och med hänvisning till RH 2013:13 meddelar att ni både anser er ha rätt till och vill ha skadestånd enligt SkL, om 30 000 kr per person.Vid sidan om bestämmelserna om skadestånd finns två vanliga skydd som ni säkert redan tänkt på. Om din man i sin allmänna pension hade efterlevandeskydd, kan ni som efterlevande erhålla din mans allmänna pension. Om han hade livförsäkring kan ersättning utgå från denna.Vänligen,

Arbetstagares skadeståndsansvar

2019-02-26 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!!. Blev bestulen på paket i min firmabil under jobb(jobbar som budbilschaufför). Har polisanmält händelsen och berättat för chefen. Han vill nu att vi delar på kostnaderna för det stulna godset genom att dra av på min lön halva kostnaden. Har han rätt att göra så?. Vad gäller?. Ska tilläggas att polisärendet gick ej vidare och han säger att han fick nej från försäkringsbolaget vad gäller självrisk osv. Tack på förhand.
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skadeståndsansvar i ett anställningsförhållande regleras i 3-4 kap skadeståndslagen. När det gäller skador som arbetstagaren orsakar i tjänsten är huvudregeln att det är din arbetsgivare som hålls ansvarig, 3 kap 1§ SkL. Detta kallas principalansvar och innebär alltså att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens oaktsamhet, trots att arbetsgivaren själv inte varit oaktsam.Däremot finns även undantag. Enligt 4 kap 1§ SkL kan du som arbetstagare själv stå ansvarig när det finns synnerliga skäl. Här tar man hänsyn till din ställning inom företaget, den skadelidandes intresse, handlingens beskaffenhet och övriga omständigheter. Det ställs därmed höga krav för att en anställd ska hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Jag ser det därför som tveksamt att du skulle hållas ansvarig i detta fall för det stulna godset i budbilen. Det skulle isåfall vara om du handlat grovt vårdslöst, vilket inte verkar aktuellt i ditt fall. Dessutom när det gäller frågan om kvittning mot din lön gäller lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Enligt denna lag får kvittning endast ske med ditt medgivande, om det är avtalat eller om kvittningen avser en skada som vållats genom ditt uppsåt. I detta fall skulle därmed ditt medgivande krävas så länge ni inte avtalat att kvittning får ske. Genomför din arbetsgivare en otillåten kvittning (vilket det troligen är i ditt fall), kan hen istället bli skadeståndsskyldig gentemot dig.Sammanfattningsvis anser jag utifrån din beskrivna situation att du som anställd inte ska hållas ansvarig för det stulna paketet, utan att det går på din arbetsgivares principalansvar. Din arbetsgivare har inte heller rätt att kvitta skadeståndet mot din lön.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen till vår rådgivning eller boka tid med någon av våra jurister om du vill ha ytterligare hjälp.Med vänliga hälsningar,

Har jag som förälder rätt till skadestånd när mina barns kläder har blivit förstörda av färg på förskolan?

2018-12-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Vilken skadeståndsrätt har jag som förälder om mitt barns ytterkläder, vinterjacka och byxor, blir förstörda på förskolan på grund av att de målat med färg som inte går att tvätta bort. Personalen har inte informerat i förväg om aktiviteten. Därmed har vi inte haft någon chans att skicka med eventuella skyddskläder. De har heller inte själva försökt förebygga ev skada på kläder genom att sätta på barnen skyddskläder. Förskolan tar inte ansvar och säger att de inte har någon försäkring mot detta. Jag anser att detta ligger utöver vanligt förekommande slitage.
David Gardell |Hej!Tack för din fråga! Reglerna för skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL). Jag kommer börja med att gå in på vad det är för skada som har uppkommit. Sedan kommer jag gå in på om förskolan har orsakat skadan och om dem ska anses vara ansvariga för att betala skadestånd till er. Sist kommer jag dig rekommendationer på hur du ska gå till väga. Vad är det för skada som har uppkommit? För att skadestånd ska bli aktuellt krävs det att det har uppstått någon form av skada. I detta fall har ditt barns kläder blivit förstörda av färg som inte går att tvätta bort. Dessa har ett ekonomiskt värde och ska därför räknas som en sakskada, dvs skada på din egendom. Vem är det som ska ansvara för skadan? Det andra som krävs i för att skadestånd ska bli aktuellt är att det finns någon som har vållat skadan, dvs orsakat den. I detta fall så utgår jag ifrån att skadan har uppkommit i samband med att ditt barn har använt färgen när hen målade. Den som har vållat skadan är då som utgångspunkt ditt barn. Men eftersom förskolan har ett sk. principalansvar för att personalen ska ta hand om ditt barn så är det förskolan som ska anses vara ansvarig för att skadan har uppkommit, 3 kap 1 § SKL. Finns det något rimligt orsakssamband mellan förskolans handlande och skadan? Det tredje som krävs är att det finns ett orsakssamband mellan att förskolan inte ger ditt barn skyddskläder eller informerar i förväg om aktiviteten och skadan på ditt barns kläder. Orsakssambandet får inte vara helt slumpartat, utan det måste finnas ett rimligt orsakssamband. Risken för att skadan uppkommer måste öka genom att förskolan inte informerar i förväg eller inte förser barnen med skyddskläder. Förskolan måste kunna förutse att denna risk finns. I detta fall är det väldigt sannolikt att risken ökar för att denna typ av skador uppkommer när barn får leka med färg utan skyddskläder. Det är också rimligt att anta att förskolan insåg det. Det ligger därför nära till hands att säga att det finns ett rimligt orsakssamband. Det är dock du som måste bevisa att orsakssambandet är rimligt. Har personalen agerat vårdslöst? Det fjärde som krävs är att personalen har agerat vårdslöst, 3 kap 1 § SKL. Den grundläggande utgångspunkten i denna bedömning är om personalen borde ha agerat annorlunda. Andra saker som spelar in är hur stor risken för att skadan uppkommer är, hur stor skadan är och möjligheterna att undvika att skadan uppkommer. Utifrån detta ska en helhetsbedömning göras för att komma fram till om personalen har agerat vårdslöst. Även om det med facit i hand låter som att personalen borde ha agerat annorlunda i detta fall så är det svårt att avgöra eftersom det inte finns tillräckligt med omständigheter. Som du framställer det så borde vara relativt stor risk för att skadan uppkommer. I denna bedömning spelar åldern på ditt barn även roll. Ju yngre ditt barn är desto större risk för skada. Förskolan skulle dock kunna hävda att detta var en olycka, engångshändelse eller liknande vilket skulle göra det svårare för dig att bevisa vårdslöshet. Detsamma gäller för möjligheten att undvika skadan. Troligtvis hade den kunnat undvikas med skyddskläder men det är inte säkert. Rekommendationer Det faktum att du ska bevisa att det finns ett rimligt orsakssamband och att personalen har varit vårdslös gör att jag inte kan rekommendera dig att ta detta vidare till domstol. Skadan är inte tillräckligt stor (antar jag) så är det inte värt att gå vidare till domstol. Jag rekommenderar dig i stället att prata med förskolan och se till att dem i framtiden använder sig av skyddskläder. Jag förstår att detta inte är svaret som du vill ha men det är det bästa jag kan rekommendera dig. Eftersom jag inte rekommenderar att du tar detta vidare till domstol så kommer jag inte gå in på beräkning av skadestånd. Tack för att du väljer att höra av dig till Lawline! Hoppas det har varit till hjälp!

Måste arbetstagaren ersätta skador som uppkomit i tjänst?

2018-12-12 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |om man jobbar i ett åkeri som chef och råkar skada arbetsbilen är man skyldig att betala självrisken?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår frågan rätt så undrar du vad som skulle hända om någon som jobbar som chef på ett åkeri skulle orsaka skada på en arbetsbil, och huruvida denne person måste betala självrisken för att få försäkringspengar för att ersätta skadan. När det kommer till skador som orsakas under tjänst gäller reglerna i 3 kap skadeståndslagen som utgångspunkt (1 kap 1 § skadeståndslagen). Om en arbetstagare orsakar sakskada (skadan på bilen) genom fel eller försummelse i tjänsten ska arbetsgivare, det vill säga företaget ersätta skadan enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta gäller däremot inte om det föreligger synnerliga skäl emot det (4 kap 1 § skadeståndslagen). I detta fall är en chef att betrakta som en arbetstagare i skadeståndslagens mening. Föreligger synnerliga skäl mot att arbetsgivaren ska betala självrisken?Eftersom jag inte har någon information om själva händelseförloppet när bilen skadades kommer jag att ge generella utgångspunkter för bedömningen om synnerliga skäl föreligger. Jag kan börja med att konstatera att om det var fråga om en ren olyckshändelse är inte bestämmelsen över huvud taget tillämplig och arbetsgivaren ska då betala för självrisken. Har skadan orsakats genom att arbetstagaren har varit vårdslös kan bedömningen bli en annan. Man måste då avgöra om omständigheterna kring hur skadan uppkom skulle leda till att synnerliga skäl föreligger. Ett exempel då synnerliga skäl förelåg var i målet NJA 1981 s.302 1, där en soldat hade lämnat en dyr radiostation i en olåst bil. Högsta domstolen fann att synnerliga skäl förelåg och soldaten var därför tvungen att betala. Högsta domstolen motiverade detta med att radiostationen var dyr och att därför stor risk för stöld förelåg. I ett annat fall (NJA 1981 s.302 2), med liknande omständigheter hade en soldat lämnat kvar sin rock i ett tjänsterum. Rocken försvann, men högsta domstolen fann att synnerliga skäl inte förelåg. Soldaten var alltså inte tvungen att betala för den försvunna rocken. Det beror alltså helt på omständigheterna i det enskilda faller för att avgöra om arbetstagaren måste betala för skador som uppkommit i tjänst. Huvudregeln är dock att arbetstagaren inte ska ersätta skadorna. Om skadan på bilen uppkom i ett direkt samband med tjänsten är min bedömning att arbetstagaren inte måste betala för självrisken, inte ens om arbetstagaren varit vårdslös. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till skadestånd för skada orsakad av byggarbetare?

2019-03-31 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! En hyresvärd håller på att bygga ett nytt hyreshus bredvid där jag bor. På gatan utanför är det parkering och gatan tillhör kommunen. Det finns inga förbudsskyltar som påvisar att parkering är förbjuden. Jag parkerade min bil precis efter där avspärrningen för bygget var. Och när jag återkom till den två dagar senare så upptäcker jag att när de entreprenörer som arbetar med husbygget har installerat fönster har det flugit fogskum och fastnat och härdats fast i min billack. Jag anser att detta inte bör ske, eftersom de måste ha nån typ av ansvar och det förfaller antagligen hyresvärden eller entreprenören att stå för skadan som blivit på min bil. (Den måste lackeras om). Finns det någon lag som styrker detta mer än skadeståndslagen? Eftersom jag kan tycka att man har fogat vårdslöst om det har hamnat på min bil. Vad kan jag göra?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen ytterligare lag som reglerar din fråga då den redan regleras i Skadeståndslagen. Arbetsgivare har ett s.k. principalansvar, vilket innebär att de ansvarar för skador deras arbetstagare vållar i tjänsten (3 kap. 1 § första stycket SkL). Skadan på din bil är en sakskada. Sakskador täcks av principalansvaret om de orsakats av arbetstagarens fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL). Det kan liknas med att ha varit oaktsam – rena misstag räknas inte in.Fel innebär att man utfört en oaktsam handling, medan försummelse innebär att man varit oaktsam i att ha låtit bli att utföra en viss handling. Bevisbördan för detta ligger, som vanligt inom Skadeståndslagen, hos den som har blivit drabbad av en skada. Det innebär att du måste visa att skadan på din bil orsakats av att entreprenörerna varit oaktsamma.Mitt råd till dig är att vända dig till företaget som entreprenörerna är anställda hos och kräva ersättning för reparationskostnaden för bilen, då du anser att skadan uppkommit på grund av deras fel eller försummelse i tjänsten.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Borde min moster få skadestånd för magcancer på grund av stress på jobbet?

2019-02-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min moster har arbetat i 60 år inom barnomsorgen. Och har lidit både psykiskt och fysiskt. Dels av stress från barn. Nu är hon rädd för att ha fått magcancer på grund av detta. Hon borde egentligen få ett miljonskadestånd från förskolorna . Eller hur? Var God svara snarast . Mvh.
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag förstås beklaga sorgen ifall din moster drabbats av magcancer och hoppas hon får den behandling hon behöver för att bli frisk. Har din moster rätt till skadestånd? Du verkar misstänka att din moster drabbats av magcancer på grund av stressen hon fått genom sitt långa arbetsliv inom barnomsorgen. För att få ersättning från förskolorna krävs att de i alla fall varit så oförsiktiga (vårdslösa) att de tagit en otillåten risk så att din moster skadats i arbetet (se skadeståndslagen 2 kap 1§). Ett fall när det skulle kunna bli aktuellt är om förskolorna inte haft en så bra arbetsmiljö som de skulle kunna haft. Men hur arbetsmiljön ska vara beror också såklart på vilket slags jobb den som jobbar har ("arbetets natur", arbetsmiljölagen 2 kap 1§ första stycket). Eftersom att din moster jobbat inom barnomsorgen finns det förstås vissa risker som kommer av att jobba med barn som de inte kan komma ifrån. Jag kan tänka mig att om någon jobbar på en förskola får de ibland stå ut med till exempel högre ljudvolym än på vissa andra arbetsplatser. Jag kan också föreställa mig att det helt enkelt är vissa fysiska och psykiska belastningar som kommer naturligt av jobbet just på grund av att personen jobbar med barn, bland annat vissa stressfulla moment. Dessutom ska det finnas ett klart samband mellan den dåliga arbetsmiljön och magcancern, vilket kanske inte är givet i denna frågan eller i alla fall mycket svårt att bevisa. Eftersom att du inte skriver något om att din moster haft en orimlig arbetsbelastning eller liknande, ser det därför svårt ut för henne att få något skadestånd från förskolorna. Tyvärr måste jag säga att med den lilla information jag har att gå på så ser möjligheten att få något skadestånd från förskolorna små ut. Andra ersättningar från staten din moster kan ha rätt till Det som återstår är de ersättningar din moster kan få från staten, som kan vara till exempel sjukpenning eller pension. För arbetsskador kan du som skadad få rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen (socialförsäkringsbalken (SFB) 39 kap 2§ första stycket). Detta gäller dock inte om arbetsskadan i grunden består i psykiska besvär som till exempel att din moster ogillat sitt jobb eller inte fått den uppskattning hon behöver eller liknande (SFB 39 kap 5§). Det finns alltså en risk att hon inte heller får en sån ersättning. Rätten till sjukpenning är dessutom begränsad till en kortare period för den som uppnått pensionsåldern (se SFB 27 kap 36-37§). Eftersom att du skriver att din moster arbetat i 60 år utgår jag ifrån att hon är gammal nog för att gå i pension, vilket jag skulle rekommendera i hennes fall. Inkomstpension kan din moster ta ut från att hon fyllt 61 (SFB 56 kap 3§ första stycket)Jag förstår att det kanske inte är vad du och din moster vill höra, men av den information jag har att gå på är det tyvärr så jag tror det är. Känner du och/eller din moster att ni vill ha mer kvalificerad juridisk hjälp så kan ni alltid boka tid med oss på vår hemsida. Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för skada på hund. Anställd eller arbetsgivare?

2018-12-15 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |En anställd slår en annan anställd över käften på en byggställning på 8.e våning.Den som får smällen blir så paff att han tappar sin hammare rätt ner på en hund som skadas. Vem bär ansvaret av hunden.?Anställde? Arbetsgivaren?Mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga så undrar du över skadeståndsansvaret för den anställde som tappade hammaren och dennes arbetsgivare. I mitt svar har jag valt att dela in ansvar för den anställde och ansvar för arbetsgivaren. Är den anställda skadeståndsansvarig? I fallet har uppstått en sakskada eftersom det avser skada på en hund (2 kap 1 § Skadeståndslagen, SKL). Den som är presumtivt ansvarig och som ska utredas är som sagt den anställde som tappade hammaren. Det har skett genom en aktiv handling och inte genom passivitet. Någon ansvarsfrihetsgrund är inte uppfylld i detta fall. Vidare har den anställdes handling att tappa hammaren uppfyllt kravet på adekvat kausalitet. Med detta menas att det finns ett rimligt orsakssamband mellan att den anställde tappade hammaren och att hunden skadades. För att den anställde ska kunna ansvara krävs också att handlingen antingen skedde med uppsåt (avsikt) eller oaktsamhet enligt 2 kap 1 § SKL. Inget i frågan tyder på att det skedde med avsikt, särskilt inte eftersom personen i fråga tappade hammaren till följd av att ha blivit slagen. Huruvida det är oaktsamt är tveksamt eftersom det inte verkar funnits direkt möjlighet att undvika skadan. Vid bedömning av om oaktsamhet föreligger görs en så kallad fri culpabedömning där följande punkter bedöms;1. risken för skadan2. den sannolika skadans storlek3. möjligheten att undvika skadan4. handlandes möjlighet att inse risken I detta fall torde det brista avseende punkten 3 och 4. Det finns dock risk för skada att tappa en hammare uppe på en byggställning på 8:e våningen och den sannolika skadans storlek kan bli stor om någon eller något befinner sig under. Dock kan argumenteras att det vid denna olyckshändelse var svårt att undvika skadan när man får ett slag i ansiktet och att det är svårt att förutse att en hund befinner sig direkt under byggställningen. Det kan därför brista i skadeståndsansvaret om det varken finns uppsåt eller oaktsamhet. Har arbetsgivaren ett skadeståndsansvar?Ifall den anställde bedöms vara ansvarig så finns en så kallad omvänd jämkningsregel i 4 kap 1 § SKL. Krav för att använda den är att det ska finnas en skada, som orsakats av arbetstagare genom fel eller försummelse. För att arbetsgivaren ska ansvara så måste alltså den anställde varit oaktsam. Ett ytterligare krav är att arbetstagaren ska ha varit i tjänst vilket verkar vara fallet i din fråga. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda så får arbetsgivaren betala istället för arbetstagaren enligt 3 kap 1 § SKL (principalansvar). Undantag är om synnerliga skäl föreligger, för då får arbetstagaren betala (4 kap 1 § SKL). Med synnerliga skäl menas att arbetstagaren genom sitt handlande varit nästintill grovt oaktsam eller haft uppsåt. Avslutningsvis utifrån omständigheterna i din fråga är inte den anställde som tappade hammaren troligtvis ansvarig och arbetsgivaren därmed inte ansvarig för den anställdes handling. Däremot är det en annan bedömning ifall arbetsgivaren bär ansvar för den anställde som slog. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Avtalspart A orsakar tredje man skada, har avtalspart B ett ansvar att hjälpa till att reda ut situationen?

2018-12-01 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |En bilskrot "köpte" sambons skrotbil mot att de hämtade den på plats. De fick ur den ur garaget, papper skrevs på, regbevis och bevis på hämtning. Jag stängde vårt garage, vi tackade och sa hej då. Jag lämnade garagelänga/området. Bilskrotspesonen, fick jag veta senare, hade en olycka, en annan garageport blev delvis intryckt, går ej att öppna. Grannen får numret och dagen efter dyker han upp för att få upp garagedörren (lördag) Han berättar att hans chef skickar folk på måndag. Nu säger grannen att JAG ska stå i kontakt med företaget och se till att allt blir fixat. Stämmer det verkligen? Samfällighetsordf påstår detsamma??? Står det inte mellan företaget och den drabbade? Visst helt oförskyllt på grannen men vad hjälper jag som MELLANHAND? Jag köpte en tjänst, det blev klart och vi var klara....hur kan jag ansvara för vad som händer efteråt???Med vänlig hälsning, Mia
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret på din fråga är att du inte har några skyldigheter alls i den här situationen. Det var en anställd på företaget som vållade skadan på garageporten, på grund av detta är det företaget som bär ansvaret. Detta kallas för principalansvar och är en regel som säger att arbetsgivare ansvarar för i stort sett alla skador som dennes anställda vållar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen).Det faktum att anledningen till att bilskrotsarbetaren befann sig i området var för att du hade beställt en tjänst eller sålt egendom leder inte till att du har ett ansvar att reda ut situationen. Det är upp till din granne och företaget att själva göra upp sinsemellan.Med vänliga hälsningar