Vad krävs för att erhålla skadestånd som skadelidande och tredjeman?

FRÅGA
Hej,Mitt barn som är 4-år hoppade från en lekredskap (över 1 m höjd) på förskolan och fick en fraktur i överarmen som behövde opereras akut. Han går nu i gips men redan nu har man konstaterat att det finns nervskadan som kan ta upp från 3-4 månader t.o.m. 1 år att återställas och då inte riktigt till 100 % funktion. Vi har vänd oss till försäkringsbolaget som kan ersätta delvis kostnader för resor till sjukhuset och läkemedel samt även schablonersättning vilken gäller om läkningstiden överstiger 30 dagar. Försäkringsbolaget ersätter varken inkomstförlust för de dagar man har varit på sjukhus/mottagning och hemma med barnet eller sjukhusvistelse kortare än tre dagar. Vad har jag för möjligheter att kräva ansvar? Personligen tycker att jag att förskolepersonal är ansvarig eftersom de har låtit barnen hoppa från lekredskapet. Kan jag kräva skadestånd? Vem är skadeståndsansvarig, personal på förskolan eller kommunen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL). Inledningsvis kan sägas att det är i första hand ditt barn som är berättigat skadeståndet och att de förmögenhetsskador du lider till följd av ditt barns personskador utgör s.k tredjemansskador som utbetalas enbart under mycket särskilda omständigheter. Jag tänker redogöra för hur en skadeståndstalan kan se ut och vilka ersättningsmöjligheter du och ditt barn har.

Vem bär ansvar?

Arbetstagare omfattas av det s.k principalansvaret som innebär att det är arbetsgivaren som ansvarar för personskador som den anställde orsakar till följd av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skL). I detta fallet är det nog tämligen självklart att förskolepersonalen agerat inom ramen för sin tjänst. Förskolepersonal har ett tillsynsansvar som innebär att de har rätt och skyldighet i att ingripa om ett barn riskerar att skada andra eller sig självt. Detta ansvar innebär inte att barnen ska vara under konstant bevakning, i praxis har det konstaterats att det är viktigt för barns utveckling att även få leka själva och därmed utveckla sin förmåga att ta större ansvar. Med detta sagt innebär det inte att förskolepersonalen agerat korrekt, men det hela kan betraktas som en olyckshändelse.

Vad krävs för att få skadestånd?

För att skadestånd ska föreligga krävs att förskolepersonalen brustit i sin tillsynsplikt och att denna passivitet har lett till den personskada som nu uppstått. Det får utredas huruvida det är att anse som ett åsidosättande av tillsynsplikten att låta barnen hoppa från avsatsen, detta får bedömas utifrån hur omständigheterna på platsen såg ut vid skadetillfället. Det måste även föreligga s.k adekvat kausalitet mellan åsidosättandet av nyss nämnda tillsynsplikt och skadan, frågan man kan ställa sig är: Var ett åsidosättande av tillsynsplikten en nödvändig faktor för att skadan skulle ske?

Ett annat alternativ är att göra en fri culpabedömning som utreder: 1. Risken för skada 2. Skadans omfattning 3. Möjlighet att förebygga 4. Riskinsikt. Det är tämligen högt ställda beviskrav samt att det är du som har bevisbördan för att styrka samtliga rekvisit.

Vad kan du få ersättning för?

Det ditt barn och du kan få ersättning för enl. 5 kap. 1 § är:

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. Inkomstförlust,

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Värt att notera under punkt ett utgår enbart skälig kompensation för de som står skadelidande särskilt nära. Således är det inte säkert att du får full täckning för dina följdskador. Därefter följer en rad jämkningsgrunder i 6 kap. som kan aktualiseras. Skälig ersättning för närstående har i praxis bla konstaterats vara ersättning för sjukhusbesök under den akuta sjukdomstiden.

Slutsats

Avslutningsvis kan vi konstatera att söka ersättning genom skadestånd är en komplicerad och omfattande process med högt ställda krav på den som vill ha skadestånd. Min bedömning är att det är av intresse att utreda omständigheterna kring ditt fall ytterligare för att bättre kunna konstatera om det kan vara aktuellt med en skadeståndstalan.

Om du önskar att få ytterliggare rådgivning eller hjälp med att utforma en skadeståndstalan är du varmt välkommen att kontakta oss via denna länken.

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (86405)