Kommunens skadeståndsansvar vid fel i myndighetsutövning

FRÅGA
Jag har blivit trakasserad och kränkt av en kommun anställd i flera år , hon har bidragit till förlorad arbetsinkomst, så jag har ingen ekonomi pga av denne. Har hånat mig och satt massa diagnoser på mig och gjort allt för att förstora för mig och gett mig psykiskt och fysiskt lidande.....sedan anklagar hon mig för brott , när jag antar att det är personen i fråga som har gjort det mot mig.... Jag tycker att det är fruktansvärt kränkande bara det, att uttala sig på det viset kan det vara lagligt!! ... Vad kan man begära i skadestånd för detta. med tanke på omständigheterna och det jag blivit utsatt tid för???
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det du blivit utsatt för. Jag kommer att försöka utreda dels om personen som är anställd av kommunen kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig, dels om den kommunanställde kan ha begått något brott mot dig. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Kan den anställde på kommunen bli skadeståndsskyldig?

Huvudregeln enligt Skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada eller personskada ska ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här). Personskador kan vara såväl fysiska som psykiska skador.

Arbetsgivarens principalansvar

Arbetsgivaren har ett principalansvar, vilket innebär att om en anställd gör en skadeståndsgrundande handling blir arbetsgivaren i de flesta fall ersättningsskyldig, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). För att arbetsgivaren ska bli ansvarig krävs att skadan vållas i tjänsten. Enligt kommentaren på lagen.nu innebär det i princip allt som sker i arbetsgivarens lokaler under arbetstid (vanligen även skador som inträffar under exempelvis kaffepauser eller liknande) och även utanför lokalen när det har direkt samband med tjänsten. Däremot ansvarar arbetsgivaren inte för sådant som klart ligger utanför arbetstagarens arbetsuppgifter (exempelvis en trädgårdsmästare som hjälper en kund med dennes datorproblem och då orsakar en skada på datorn).

Stat eller kommuns ansvar vid myndighetsutövning

Staten eller en kommun är ersättningsskyldig för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, se Skadeståndslagen 3 kap 2 § p. 1 (här). Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.

Staten eller en kommun är även ersättningsskyldig om skada uppstått genom att en anställd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning har kränkt någon genom brott, se Skadeståndslagen 3 kap 2 § p. 2 (här), som hänvisar till Skadeståndslagen 2 kap 3 § (här).

Har den anställde på kommunen utsatt dig för något brott?

Kan personen ha utsatt dig för ofredande?

Du skriver att du har blivit trakasserad av den kommunanställde. Ett brott som kan vara aktuellt är ofredande, som regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Rekvisiten för ofredande är att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Det är inte bara fysiska sammanträffanden som omfattas, utan även via exempelvis internet. Exempel på ofredande t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror eller spotta spotta på någon. För att det ska räknas som ofredande måste någon bli störd. Den utsatte måste uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.

Kan personen ha utsatt dig för förolämpning?

Förolämpning regleras i Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Förolämpning innebär att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska vara ägnad att den utsatta personens självkänsla eller värdighet. Det krävs inte att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Exempel på förolämpning är kränkande uttalanden som anspelar på den utsatta personens etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet eller funktionshinder.

Kan personen ha utsatt dig för förtal?

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här).

Det framgår av din fråga att personen som är anställd på kommunen har anklagat dig för brott, men det framgår inte vilket brott hon syftade på, och inte heller om hon enbart sagt detta till dig eller om hon sagt det till utomstående personer.

Vad du kan göra nu

Jag har gått igenom vad du har för möjligheter, dels avseende att väcka skadeståndstalan, dels huruvida personen har utsatt dig för brott. En svårighet om man väcker talan om skadestånd är att man måste bevisa att en skada har skett – i ditt fall misstänker jag att det rör sig om personskada i form av psykiskt lidande, dels att det finns ett samband mellan uppsåtet/vårdslösheten och den inträffade skadan. Om man ska anmäla någon för brott behövs bevis för att brottet har ägt rum, så det är bra om det finns bevis på att den anställde på kommunen har betett sig illa mot dig (exempelvis sms, mail, telefonsamtal etc.).

En ytterligare möjlighet är att göra en anmälan till JO (Justitieombudsmannen).

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (102)
2020-03-25 Skadestånd till arbetsgivare från anställd
2020-02-17 Arbetstagarens skadeståndsansvar vid små olycksfall
2020-02-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2019-12-27 Kan arbetsgivare dra av lönen för skador som orsakats av arbetstagare?

Alla besvarade frågor (78763)