Fraktur genom arbetsolycka – vem ska stå ansvarig?

FRÅGA
Råkade ut för en arbetsplatsolycka förra året. Ramlade ner från en stege när jag var påväg ner från lastbilsflak o fick en öppen fraktur. Vem e vilka o kan man begära skadestånd från företaget där olyckan hände?joakim
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Frågan som ska besvaras är huruvida någon kan stå ansvarig för din frakturskada

Vem ska ersätta skadan?

Lagen

Skadeståndslagen är dispositiv (1 § SkL). Detta betyder att eventuella avtal gäller före lagens bestämmelser. Om det inte finns reglerat i anställningsavtalet, gäller SkL.

Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan.

Din skada är en personskada (fraktur). Att någon har orsakat din skada uppsåtligen (med avsikt) är inte fallet här. Istället kan den som genom oaktsamhet orsakar din skada, bli ersättningsskyldig. Detta kan även ske genom underlåtenhet, dvs. att en person underlåter att vidtar åtgärder. Detta kan vara att ett företag underlåter att vidta säkerhetsåtgärder på en arbetsplats.

För underlåtenhetsansvar krävs garantansvar. För att någon ska befinna sig i en garantställning, krävs att det finns en viss handlingsnorm som personen eller företaget måste följa. I detta fallet är arbetsmiljölagen (AML) av intresse. 2 kap. 2 § AML stadgar att arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. I 2 kap. 1 § st. 4 stadgas att arbetstagaren inte ska utsättas för olycksfall när det gäller utformningen av arbetsinnehåll, arbetsorganisation och teknik.

Om denna handlingsnorm överträds på ett oaktsamt sätt, kan denna grunda ett skadeståndsansvar. Utöver detta krävs även kausalitet, dvs. det oaktsamma agerandet ska ha lett till skadan. Lite förenklat kan sägas att om företaget eller personen vidtagit erforderliga åtgärder, skulle skadan aldrig uppstått.

I detta fallet

Företaget som har ansvar för arbetsplatsen kan således bli skadeståndsskyldig enligt ovan om man anser att de borde ha vidtagit vissa säkerhetsåtgärder och dessa har lett till fallet från stegen.

Hoppas din fråga blev besvarad!

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (112)
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?
2020-09-19 Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?
2020-09-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2020-08-30 Skada i tjänsten

Alla besvarade frågor (84383)