De allmänna förutsättningarna för skadestånd

2019-07-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jacob lånar hem högtryckstvätten från arbetet för att ordna sin uteplats. Nöjd och med musik i öronen sätter Jacob igång att spola rent mellan plattorna. Allt går bra till dess att låten "havana" oväntat drar igång i hörlurarna och Jacob omedelbart glömmer bort var han befinner sig och börjar spela luftgitarr med handtaget till högtryckstvätten med slutna ögon. Resultatet är att den hårda strålen från maskinen hamnar ur kurs och istället träffar grannen Björns antika, och otroligt värdefulla, fågelbad som välter och spricker. Björn som sitter och njuter av kvällssolen en bit bort rusar upp och börjar skrika på Jacob. I sin ilska ser Björn sig inte för utan snubblar på ett bouleklot och bryter armen.Har Björn rätt till skadestånd från Jacob för det förstörda fågelbadet? och har Björn rätt till skadestånd från Jacob för sin brutna arm?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av skadeståndslagen (SkL).Enligt SkL ska den som orsakar en sak- eller kroppsskada ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). För att Jacob ska vara skadeståndsskyldig ställer lagen således uttryckligen upp krav på (1) att en skada ska ha uppstått och att (2) skadan ska ha orsakats av Jacob. Utöver vad som direkt framgår av lagen måste (3) Jacob ha varit åtminstone oaktsam när han orsakade skadan, och (4) det måste föreligga vad som med juridisk terminologi brukar kallas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att det inte räcker med att Jacob orsakat skadan, utan att en rimlig följd av det Jacob oaktsamt gjort är att skadan uppstått. Ett klassiskt exempel på när adekvat kausalitet inte anses föreligga är följande: En man transporterar gods i en vagn efter en häst. Mannen somnar oaktsamt nog, vilket föranleder att hästen fortsätter rakt fram i en korsning där mannen skulle ha förmått hästen att svänga in på en ny väg. En stund senare slår blixten ner i och skadar godset, vilket inte skulle ha inträffat om mannen varit vaken och lett hästen rätt. Skada har uppstått, mannen har orsakat skadan och orsakandet har bestått i att han oaktsamt somnat. Orsakandet är dock inte adekvat i förhållande till skadan som uppstod.På motsvarade sätt har jag svårt att se att Björns brutna arm är adekvat i förhållande till Jacobs eventuella inblandning i att han snubblade på bouleklotet. Du beskriver ingenting om den saken, men givetvis kan situationen bedömas annorlunda beroende på omständigheterna, till exempel om Jacob känt till att en viss placering av klotet skulle leda till att Björn skulle ramla på det och falla huvudstupa, och placerat klotet just så. I den situationen hade han också agerat oaktsamt. Givetvis föreligger skada, och Jacob har orsakat skadan på mer än ett sätt, till exempel genom att uppröra Björn med sin klantighet och genom att en dag så lite som flytta in i lägenheten (hade han aldrig flyttat in hade heller inte Björns arm brutits, och på så vis har Jacob orsakat skadan. Se dock vad jag skrivit om adekvata orsakanden i förhållande till skadan).Vad däremot beträffar fågelbadet, är det inget snack om att skada har uppstått och att den är en följd av att Jacob sprutade på den med högtryckstvätt. Skadan får typiskt sett anses adekvat (återigen beror saken på omständigheterna: Stod den uppställd ovanför stora mängder bomull som i sin tur lagts på en studsmatta, kan man typiskt sett inte gärna räkna med att den ska gå sönder av fallet). Jacob får avslutningsvis sägas ha varit oaktsam som sprutade hejvilt med sin högtryckstvätt utan att ha koll på att det i närheten fanns föremål som kunde ta skada.Sammanfattningsvis beror svaret som alltid på de exakta omständigheterna, men schablonmässigt kan sägas att armbrottet typiskt sett inte är skadeståndsgrundande, medan skadorna på fågelboet typiskt sett är det.Vänligen,

Skadestånd vid olovlig identitetsanvändning?

2019-05-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hur kan man få kompensation för identitetsstöld som har hänt flera gånger?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättslig bakgrundJag tolkar din fråga som att du varit utsatt för olovlig identitetsanvändning. Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Om någon olovligen använt dina identitetsuppgifter och utgett sig för att vara du, samt därigenom orsakat dig skada, kan denna person dömas för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år (4 kap 6b § BrB).För att en åklagare ska kunna åtala brottet måste du som målsägande ange brottet till åtal eller så måste åtal vara påkallat från allmän synpunkt (4 kap 11 § BrB). Det är möjligt att i samband med åtalet föra talan om skadestånd för den ekonomiska skada du lidit i anledning av den olovliga identitetsanvändningen (22 kap 1 § rättegångsbalken). Den skada du lidit skulle förmodligen betraktas som en ren förmögenhetsskada som vållats genom brott (2 kap 2 § skadeståndslagen). Sådan skada ska ersättas om den kan bevisas.I ditt fallDen rättsliga vägen för att få kompensation för den olovliga identitetsanvändningen är att stämma personen inför domstol och där kräva skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du lidit.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt

2019-05-11 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag har en tämligen enkel fråga. Efter stormen Alfrida blåste en del träd ner på min grannes tomt och skadade i mindre omfattning hennes staket. Hon fick ersättning från sitt försäkringsbolag för detta. Två av träden stod innanför min tomtgräns. Hon kräver nu mig på att betala självrisken (1.500 kr). Är det ok?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Där anförs att varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen (3 kap. 2 § JB).Fråga i ditt fall är dock vem som bär ansvar för skada när träd faller ner över grannens tomt. Huruvida du ska ansvara för att två träd blåste ner på grannens staket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor man kan ställa sig är om du hade anledning att anta att träden skulle falla ner över grannens staket? Hur var väderförhållandena och hur är träden placerade i förhållande till grannens tomt? Har ni pratat tidigare om att ta ner träden? Eftersom det rör sig om en storm, vilket är något som du inte kan rå för är det inget som tyder på att du varit vårdslös på något sätt. Därför är det inte mycket grund för att göra dig ansvarig eller kräva 1.500 kr. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Skadestånd pga reklam vid spelpaus

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag har spärrat mig via spelpaus.se vilket gör att jag inte får direktreklam från casinon och inte har möjlighet att spela. Endå får jag mail ifrån olika casino bolag om erbjudanden och detta har påverkat mig psykiskt och fick mig att spela igen när avstängningen från spelpaus upphävdes. Jag undrar om jag kan begära skadestånd för att casino bolagen brutit mot reglerna och skickat direktreklam till mig via hotmail. Mvh
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om skadestånd är tillämplig lag för att besvara frågan skadeståndslagen (SkL).För att börja med kan sägas att för att få skadestånd för psykisk påverkan krävs att det är medicinskt påvisbart vilket framkommit genom praxis. Du måste alltså själv kunna bevisa genom ett sjukintyg att reklamen påverkat dig psykiskt och därmed fick dig att börja spela igen.Skadestånd för psykisk påverkan ses som en personskada och regleras i 2 kap. 1 § SkL. För att skadestånd för personskada ska kunna utgå krävs dessutom att den som åsamkat skadan handlat med uppsåt (alltså att spelbolagen med mening har orsakat dig den här skadan) eller genom vårdslöshet., det här följer också av 2 kap. 1 § SkL. För att bedöma vårdslöshet krävs att flera aspekter tas i beaktning, och just i ditt fall utan mer information kan det vara svårt att bedöma om vårdslöshet föreligger från spelsidorna.Jag tror dessvärre att du kommer ha väldigt svårt att ha framgång med en skadeståndstalan, och då främst på grund av det höga beviskravet på psykisk personskada men också på grund av vårdslöshetsbedömningen.En sista sak jag skulle vilja lyfta fram är från spelpaus.se där det står att allmänna utskick inte stoppas, och är det ingen direkt reklam så omfattas det inte av spärrningen du hade gjort. Skulle det dock röra sig om direkt reklam så skulle jag råda dig att kontakta konsumentverket som spelpaus.se också hänvisar till.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk m.m. pga. felbehandling på vårdcentral?

2019-07-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, smärta och värk och försämrad social situation, på grund av upprepad okunnighet och felbehandling på vårdcentral? Det gäller operation/behandling av nageltrång, vilket lett till begränsad möjlighet att belasta foten ordentligt.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör skadeståndsersättning är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag.Enligt 5 kap. 1 § SkL har den som tillfogats personskada rätt till skadeståndsersättning för bl.a. inkomstförlust för förfluten tid samt för framtida inkomstförluster. Den skadelidande kan dessutom få ersättning för sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. För det psykiska lidandet krävs det att det är medicinskt påvisbart. Den skadelidande ska alltså ha sökt läkarvård för de psykiska skadorna. Ersättning kan också fås för lyte och men, vilket är skador av bestående art. Den utges för tid motsvarande invaliditet.För att den skadelidande ska ha rätt till skadestånd ska vårdcentralen först och främst anses skadeståndsskyldiga till en personskada. De grundläggande förutsättningarna är att skadan ska ha drabbat annan än vårdcentralen, att ett aktivt handlande lett till skada och att det finns ett orsakssamband till att handlingarna som gjordes ledde till skadan. Detta orsakssamband ska dessutom vara påräkneligt och inte oförutsägbart.Den regel som ska uppfyllas för att vårdcentralen ska anses vara skadeståndsskyldiga är 2 kap. 1 § SkL, den s.k. culparegeln. Vårdcentralen ska ersätta skadan ifall de uppsåtligt eller av vårdslöshet vållat en personskada, dvs. fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Denna regel är aktuell oavsett om vårdcentralen är privat eller offentlig. Vårdcentralen måste alltså ha agerat vårdslöst för att du ska ha rätt till skadeståndsersättning utifrån de ovannämnda ersättningsposterna.3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL kan också vara relevant, eftersom den reglerar en arbetsgivares skadeståndsansvar. Arbetsgivaren, alltså vårdcentralen, ska ersätta personskada som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i tjänsten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en kommun bli skadeståndsskyldig för olyckor som sker på kommunal mark

2019-05-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om en privatperson har ställt sin studsmatta på kommunens mark. Blir kommunen då skadeståndsskyldiga om det skulle hända en olycka på studsmattan?Tack på förhand!Med vänliga hälsningarSanna Fransson
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!En kommun kan inte bli skadeståndsskyldig bara på den grunden att det skett en olycka på en studsmatta som placerats på deras mark. Att kommunen känner till att det står en studsmatta på deras mark räcker inte heller. Det här gäller inte bara kommuner, det finns ingen generell regel som säger att man är ansvarig för alla skador som sker på mark som man äger. För skadeståndsskyldighet utanför avtalssituationer så krävs det nämligen att det kan visas att någon orsakat skadan genom vårdslöshet. Bara det faktum att man tillåter någon att placera en studsmatta på mark man äger kan inte sägas vara vårdslöst.Det går att föreställa sig en situation där en kommun skulle kunna bli skadeståndsskyldig för en olycka på en studsmatta. Men då rör det sig snarast om situationer barn bjuds in att hoppa och där kommunen åtagit sig att ansvara för säkerheten på studsmattan. I ett sådant fall anses de personer som ska ansvara för säkerheten ha åtagit sig en högre handlingsplikt och om de misslyckas med att hålla studsmattan säker så att ett barn skadar sig på den så kan det anses vara så vårdslöst att deras arbetsgivare, kommunen, ska betala skadestånd.Med vänliga hälsningar

Ersättning för självrisk

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag var inblandad i en vad jag antar kallar olycka när jag var ute och körde en motorcykel.När jag åkte hem från en kompis såg jag en kraftigt berusad man liggandes halvvägs ut mitt på vägen och jag stannade för att se hur han mådde. Det stannade även flertalet passerande fordon och gående.Efter mycket kravlande av den berusade som hamnade mer och mer ute i vägen så försökte han resa på sig och satte sin hand på mitt ben ur ingenstans och halvvägs upp ramlade han och bröt av en av sidoväskorna samt en blinkers och gav repskador på bakre skärmen.Polisen kom efter en stund och hämtade upp den berusade mannen då han var aggressiv och svingade mot flertalet personer och träffade en som lämnade platsen senare.Polisen sa att dem skulle göra en rapport på parkeringsskada på min motorcykel eftersom jag stod stilla när det hände.Min fråga i det stora hela är hur jag ska se till så jag inte drabbas av detta ekonomiskt, jag ska göra en skadeanmälan men antar att jag kommer åka på självrisken eftersom det är ganska mycket som behöver bytas, kan jag be försäkringsbolaget ta det med den berusade mannen som skadade min motorcykel eller kommer jag behöva stå för det hela?Om det annars skulle vara så att försäkringsbolaget inte vill ta det med han, hur kan jag ekonomisk ersättning av den berusade personen då jag inte tycker jag ska behöva stå för notan för hans gärningar?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om fordonet varit parkerat kan man mycket riktigt få ersättning för parkeringsskada men då krävs att skadan orsakats av ett annat okänt motorfordon, se här. Vidare täcker inte din trafikförsäkring skador på ditt eget fordon.Min bedömning är istället att den berusade mannen gjort sig skyldig till skadegörelse. Har du en vagnskadeförsäkring så finns det möjlighet att du kan få ersättning ur denna. Vagnskadeförsäkring ingår normalt om du har helförsäkring på fordonet. I så fall ska du kontakta försäkringsbolaget där du har denna försäkring. Som regel kan man inte få både försäkringsersättning och skadestånd. När försäkringsbolaget betalat ut ersättning tar försäkringsbolagets din plats och får rätt att kräva skadevållaren på skadestånd. Du kan såklart kräva skadestånd för eventuell självrisk enligt nedan om personen inte ersätter dig frivilligt.Har du ingen vagnskadeförsäkring eller garanti så är min bedömning att den skadevållande personen kommer få stå för hela skadan på ditt fordon. Enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1§ så ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sakskada ersätta denna. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt eventuell annan kostnad till följd av skadan, se Skadeståndslagen 5 kap. 7§. Du bör meddela den skadevållande personen att du kommer att kräva skadestånd och eventuellt kontakta dennes försäkringsbolag om personen har en ansvarsförsäkring. Vill personen inte frivilligt betala så kan du lämna in en stämningsansökan hos tingsrätt. Om domstolen fastslår att du har rätt till skadestånd kan du sedan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få ut pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man kräva i ersättning man blivit orsakad en personskada?

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, en onykter kille slog en annan kille i huvudet med en glasflaska och min svärson (som satt vid bordet intill) fick glas från flaskan mitt i ena ögat. Han har opererat ögat 3 ggr men synen går inte att rädda, han är helt blind på ögat. Det börjar dra ihop sig till rättegång och han har precis fått reda på att han inte har rätt till målsägandebiträde och efter konsultation med åklagaren så visar det sig att denne inte kan/vill driva skadeståndsfrågan. Överklagan om biträde skulle gjorts inom en vecka och denna tid passerades innan beskedet kom från åklagaren. Inte någonstans har det stått att åklagaren inte driver skadeståndsfrågor och nu verkar det alltså som att han måste anlita egen advokat. Är detta verkligen rätt och vanligt och vad kan han begära skadestånd för (sveda/värk, inkomstbortfall, men)...? Hur stort skadestånd borde han kunna yrka på...?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din svärson har blivit orsakad en personskada och enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat en personskada ersätta den. Av 5 kap. 1 § framgår det att skadestånd till den som tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, bestående men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Den sistnämnda tar sikte på t.ex fördyrande levnadskostnader och ekonomiska förluster i privatlivet som sammanhänger med skadan. I andra och tredje stycket framgår hur man beräknar inkomstförlusten. Det är svårt att uppskatta vad en viss personskada är värd i pengar. Ersättning brukar därför bestämmas schablonmässigt med ledning från Trafikskadenämndens tabeller. Mitt råd är att ni tar en titt där och även funderar på vilka skadeposter i 5 kap. 1 § SkL som blir aktuella att kräva ersättning för i din svärsons fall. Först då kan man få en ungefärlig bild av vad som är ett rimligt belopp och är inget jag kan säga mer precist nu utan närmare insyn i alla omständigheter. Det bör även nämnas att domstolen inte kan förplikta den skadevållande att betala ut ett högre belopp än vad din svärson yrkat på (17 kap. 3 § RB). Det är därför viktigt att noggrant undersöka vad han vill kräva ersättning för. Domstolen kan å andra sidan döma ut ett lägre belopp än vad som yrkats, och det är därför 'bättre' att vid tveksamheter yrka på ett lite högre belopp än ett lägre.Skulle ni vara i ytterligare behov av juridisk rådgivning är ni varm välkomna att ta kontakt med någon av våra jurister här eller ställa en ny fråga. Skadeståndslagen hittar du här och rättegångsbalken hittar du här. Hoppats du fått svar på din fråga!Vänligen,