Vad kan jag göra när parkeringsgarage skyltat fel takhöjd och min bil skadats?

Hej! Besökte ett köpcentrum. Körde in min bil i nedre p-garaget vilket skylten utanför deklarerade att det inte skulle vara något problem! Fri Höjd: 2.15 METER. Det visade sig att delar av garaget hade fri höjd kanske 1.80 METER. Fick skada på taket på min Vw Caddy som jag givetvis anser att parkeringshuset är skyldig till. Jag har kontaktat billackerare som dokumenterat skadan.

Anmälde skadan dan efter händelsen till parkeringshuset.

Körbanor var ej markerade och på de lägre partierna kunde merparten av personbilarna passera, dock ej jag!

Dan efter händelsen satte man upp avspärrningar på de berörda partierna. Jag kräver 46000:- för skadan samt hyrbilskostnader och ev. övriga kostnader. Vad tror ni om mina chanser att ta hem det här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har du besökt ett köpcentrum och kört ner i parkeringsgaraget. Enligt skyltning skulle det vara fri höjd om 2,15 meter. Däremot var så inte fallet överallt, vilket resulterade i att taket på din bil skadades. Du har kontaktat en verkstad som dokumenterat skadan och även kontaktat din motpart (det framkommer däremot inte av din fråga huruvida du har fått något svar). Du undrar vad dina chanser är att nå framgång vid eventuell domstolstvist.

I ditt fall är trafikskadelagen i första hand tillämplig. Trafikskadelagen tillämpas då en skada uppstår i folkd av trafik med motordrivet fordon (1 § trafikskadelagen, TSL). Skadan på din bil kan anses ha uppstått i följd av trafik eftersom du framförde fordonet i ett parkeringshus. Däremot ersätts skador enligt trafikskadelagen inte på det egna fordonet om det rör sig om en singelolycka (om inte fordonet olovligen brukades av annan) (10 § andra stycket TSL). I ditt fall är det därför inte möjligt att begära skadestånd med stöd av trafikskadelagen.

Det är däremot även möjligt att söka skadestånd med stöd av skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En förutsättning för skadestånd är att skadan orsakats genom handling eller passivitet. I ditt fall kan det argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) orsakat skadan genom att felaktigt skylta om höjden i garaget. Dessutom krävs vad som brukar benämnas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att skadan måste vara förutsägbar; det brukar benämnas med att det ligger i "farans riktning". Utifrån det du beskrivit kan det argumenteras för att det ligger i farans riktning att en skada uppstår om man skyltar att fri höjd är högre än vad som verkligen är fallet.

Slutligen krävs att parkeringshusets ägare (eller den som tillhandahåller parkeringstjänsten om det inte är fastighetsägaren) orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Enligt min mening är det nog inte tänkbart att felskyltningen har skett uppsåtligen. Däremot kan det argumenteras för att det är vårdslöst att skylta om att den fria höjden är högre än vad som verkligen var fallet. För att undersöka om handlandet varit vårdslöst eller ej kan man göra en s.k. fri culpabedömning. I en sådan bedömning undersöker man riskens storlek, den sannolika skadans omfattning, möjligheten och kostnaden att förebygga skadan. Om risken för skada är väldigt låg samtidigt som kostnaden att förebygga den är hög är det inte säkert att ett handlade är vårdslöst. I ditt fall torde det däremot varken vara svårt eller dyrt att förebygga skadan genom att helt enkelt kontrollmäta garaget.

Huruvida du har möjlighet att nå framgång är tyvärr inte en bedömning jag har möjlighet att göra inom ramen för expresstjänsten. Det kan som synes argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) agerat vårdslöst och att din bil därför har skadats. Går ärendet till domstol blir det till syvende och sist en fråga om vad som kan bevisas.

Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kontaktar din motpart med ett krav så får man börja där. Det kan vara så att din motpart betalar det du begär, eller att det är möjligt att komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Går inte det är ditt alternativ att väcka talan (dvs. stämma) din motpart.

Om du vill ha hjälp från en av våra jurister som går igenom ärendet och hjälper dig vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000