Jag halkade på min uppfart och ådrog mig en fotledsfraktur och ett skadat knä till följd av en isbildning som ett bolag hade orsakat - Kan jag kräva ersättning för det inträffade?

När jag kom hem stod en lastbil på min uppfart 2 dm från mitt hus. Hela uppfarten var blockerad så jag kunde inte komma in med min bil. Fick parkera den på annat ställe . När jag kom ned till min uppfart halkade jag plötsligt och fick en fotledsfraktur vä ben och en vridning hö knä. När jag åkte och handlade var det lössnö utan halka på min uppfart så utan problem satte jag mig i bilen ock åkte. Lastbilen hade i sina försök att ta sig upp från min uppfart polerat den till is något som jag inte kunde förutse. Lastbilschauffören hade pga vårdslöshet valt ett omöjligt alternativ nämligen att ta sig upp för ca 7% lutning med ingen fart pga 90graders böj i början på backen. Han hade 2 andra alternativ som utan problem hade tagit honom därifrån. För mig blev det ambulansfärd gipsning inläggning på sjukhus. 6 veckors gips 6 veckors träning för att om möjligt bli frisk. Jag har bott i huset sedan mitten 70 talet säg 5000 vinterdagar utan problem eftersom jag haft kontroll över halka och åtgärdat det den möjligheten hade jag inte nu. Bad företaget om ett skadestånd vilket dom nekade hade mage att erbjuda mig ett lass grus eller matjord som "kompensation". Jag fick hela denna fina vinter förstörd satt isolerad ensamstående med hemtjänst och en privatperson till hjälp med kostnader som följd som bara delvis täcks av min försäkring och med tidvis svår värk.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning saknar en uttrycklig en fråga, men jag misstänker att du, mot bakgrund av det inträffade, vill rikta ett skadeståndsanspråk mot den som du menar bär ansvaret för dina skador, det vill säga det bolaget. Du undrar därför vad som gäller avseende den skadeståndsrättsliga bedömningen och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är skadeståndslagen (SkL).

Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Mer än så sägs inte i lagtexten och vid en första anblick kan frågan te sig tämligen enkel att besvara. Men uppkomsten av skadeståndsskyldighet föregås av en komplex bedömning varför denna kommer att behandlas relativt ingående nedan, dock på ett teoretiskt plan. Syftet är att förhoppningsvis kunna ge en ökad förståelse för hur de skadeståndsrättsliga bedömningarna brukar gå till i praktiken. Utifrån din ärendebeskrivning torde uppsåt (avsikt) kunna uteslutas. Den springande punkten för ersättningsansvaret blir därför huruvida bolaget, genom sin chaufförs agerande, har varit vårdslöst eller inte och då måste en så kallad culpabedömningen göras, vilket sker enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer (culpa = vårdslöshet eller oaktsamhet).

En grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om personskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska återigen tilläggas att det för skadeståndsansvar krävs att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (i det här fallet dina skador).

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande (du) kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens (bolagets chaufförs) handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan kom att drabbas av eldsvådan. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren (gärningsmannen) vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet är således inte uppfyllt i det här fallet varför den skadelidande (de efterlevande) blir helt utan ersättning för det fall erforderligt försäkringsskydd saknas.

Mot bakgrund av ovanstående kan följande anföras beträffande din situation. Kausaliteten, det vill säga orsakssambandet, torde inte bli särskilt svårt att fastställa. Om inte lastbilschauffören hade parkerat på din uppfart på det sätt som nu är i fråga hade sannolikt ingen is bildats varför du inte heller hade trillat och skadat dig. Du uppger ovan att det inte var något som du hade kunnat förutse. Den intressanta och tämligen avgörande frågan blir därför om detta även gäller chauffören. För den andra delen av culpabedömningen, adekvanskravet, tar sikte på just den frågan, om bildandet av is och att du sedan skulle komma att trilla på isen utgjorde en påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) följd i förhållande till handlingen (lastbilschaufförens agerande, alltså dennes sätt att framföra fordonet givet alla relevanta omständigheter såsom väglag, väder, temperatur, omgivningen i övrigt och andra dylika förhållanden). Av förklarliga skäl har jag dessvärre svårt att avgöra detta, vilket du säkert förstår. Jag vet inte heller vad dina personskador kan värderas till i pengar, men förslagsvis skickar du inledningsvis ett formellt kravbrev till bolaget och preciserar ditt ersättningsanspråk. Jag skulle rekommendera att du för upprättandet av kravbrevet anlitar en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist. Slutligen ska tilläggas att det föreligger ett så kallat principalansvar på skadeståndsrättens område, vilket innebär att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, vilket framgår av 3 kap. 1 § 1 st. 1 p. SkL. Det är förklaringen till att det är bolaget i första hand, och inte lastbilschauffören, som ska kravställas. Det brukar dessutom inte sällan vara en mycket enklare väg att gå för den skadelidande. Men om det med fog går att argumentera för en skadeståndsskyldighet låter jag vara osagt så här långt. För den bedömningen krävs en långtgående rättsutredning, vilket går utanför vad som erbjuds inom ramen för byråns expressrådgivning. Spontant är dock min bedömning att det inte borde vara helt omöjligt och ett kravbrev ska naturligtvis skickas oavsett vilket.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis för din räkning kontakta bolaget och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot bolaget och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”