Mim sambo bröt foten på grund ett hål på en parkeringsplats. Har hon rätt till skadestånd?

FRÅGA
Hejsan.Min sambo slutade sitt jobb och gick ut till som bil. Dock så trampade hon ner i ett hål i asfalten som hon inte såg då det var kolsvart den 23/12-20 klockan 17:50.Hon bröt då sin fotled Vilket slutade med 6 veckors sjukskrivning.Vi har kontaktat berörd fastighetsskötare som säger att hon får skylla sig själv. Jag antar ju att dom har ett visst ansvar att parkeringen är hel.Då det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men dom har inget gjort åt det för än nu efter olyckan.Jag anser ju att hon borde få ett skadestånd av något slag då fastighetsskötaren brustit i sitt ansvar om att sköta parkeringen.Eller är jag helt ute och cyklar?Hur kan vi gå vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har din sambo trampat ner i ett hål i asfalten vilket medförde att hon bröt fotleden och sjukskrevs i sex veckor. Ni har kontaktat fastighetsskötaren som säger att hon får skylla sig själv. Du antar att det finns ett ansvar för att parkeringen är hel. Du vet även att det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men det har inte åtgärdats förrän efter olyckan. Du anser därför att din sambo borde få skadestånd av något slag.

För det fall att skadestånd är aktuell är det reglerna i skadeståndslagen som är tillämpliga i din sambos fall. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). I din sambos fall rör det sig om en personskada. Den som eventuellt kan bli skadeståndsskyldig är fastighetsägaren då det är den som har ansvaret för fastigheten.

I din sambos fall är det sannolikt inte möjligt att argumentera för att skadan har orsakats uppsåtligen, däremot kan det argumenteras för att det varit vårdslöst att inte underhålla fastigheten vilket resulterade i skadan. Mellan det vårdslösa beteendet och skadan måste det finnas vad man brukar benämna adekvat kausalitet. Det brukar uttryckas med att det ska ligga i farans riktning. Det kan det argumenteras för i detta fallet.

För att avgöra om det föreligger vårdslöshet kan man göra en normbunden eller fri culpabedömning. Vid en normbunden culpabedömning görs bedömningen utifrån om fastighetsägaren brutit mot en lag, avtal, sedvänja etcetera. I annat fall görs en fri culpabedömning varvid fyra följande faktorer vägs in av rätten för att avgöra huruvida handlingen varit vårdslös. 1. Risken för att skadan skulle inträffa, 2. Hur allvarliga skador som handlingen kan ge upphov till, 3. Möjligheten och kostnaderna för att kunna förebygga skadan samt 4. Skadevållarens riskinsikt. Det ska poängteras att det är din sambo, som den som kräver skadestånd, som bär bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös. Det kan dock argumenteras för ett hål på en parkeringsplats skapar en risk för att det ska inträffa en skada, beroende på hur djupt hålet är kan skadan även bli allvarlig. Sannolikt vore det inte heller vidare dyrt att åtgärda och det kan argumenteras för att om fastighetsägaren inte hade möjlighet att åtgärda hålet direkt kunde den satt upp en varningsskylt, färgad kon eller liknande för att motverka att någon skulle skada sig.

I din sambos fall går det inte att ge ett helt klart svar om huruvida hon har rätt till skadestånd eller ej. Det kan däremot argumenteras för det. För att nå framgång måste hon dock visa att det uppstått en skada, att fastighetsägaren agerat vårdslöst och att det funnits adekvat kausalitet mellan fastighetsägaren passivitet att inte laga asfalten och skadan.

Din sambo kan tillställa fastighetsägaren ett krav om ersättning. Vägrar fastighetsägaren, vilket jag förstått att den gör, kan din sambo väcka talan i domstol, dvs. stämma fastighetsägaren. Om så blir aktuellt är min rekommendation att din sambo anlitar en jurist som företräder henne och hjälper henne vidare. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?