Måste part som varslat om stridsåtgärder delta vid förhandling med medlare och motpart?

2021-02-18 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, jag funderar utifall en part som har till avsikt att vidta stridsåtgärder och har varslat motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg (45§ MBL) faktiskt är tvingad enligt lag att delta vid förhandlingar med medlare och motpart innan den får genomföra en lovlig stridsåtgärd?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om man måste delta på förhandling som Medlingsinstitutet påkallat efter varsling om stridsåtgärder.Precis som du skriver måste man varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju dagar i förväg innan stridsåtgärden vidtas. Görs inte detta innebär det inte att stridsåtgärden bli olovlig, däremot kan man bli skyldig att betala en varselavgift (45 § och 62a § MBL).En stridsåtgärd är lovlig så länge den inte är olovlig, det vill säga otillåten. Vilka stridsåtgärder som inte är lovliga uppräknas i MBL varav inget anges vad gäller om man deltar vid förhandlingar med medlare eller inte (41–42 § MBL). Däremot kan Medlingsinstitutet förelägga utebliven part vite vid förhandlingar som medlare påkallat (47 § och 52 § MBL). SammanfattningJag kan tyvärr inte hitta något säkert svar på din fråga men eftersom det inte anges i MBL att det krävs att man deltar vid förhandlingar med medlare och motpart för att stridsåtgärden ska vara lovlig, så utgår jag från att icke deltagande inte innebär att stridsåtgärden i sig blir otillåten. Däremot kan man riskera att betala vite om man uteblir från förhandlingarna.Vill du ha ett mer utvecklat svar på din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste jag delta i en strejk om jag inte är ansluten till något fackförbund?

2020-10-27 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, jag är inte med i facket på min arbetsplats och det börjar ryktas om en eventuell strejk. Kan jag jobba som vanligt och inte bry mig om vad de fackligt anslutna gör? Jag har letat en del på nätet och jag hittar egentligen bara att en strejk berör inte mig, så jag kan jobba på som vanligt
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget, och alltså varken är med i en facklig organisation som har ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller är med i en annan facklig organisation. Detta antagande gör jag då svaret kan bli annorlunda om du är med i en facklig organisation som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen. Du som oorganiserad arbetstagare har ingen skyldighet att strejka, utan du kan välja att fortsätta arbeta som vanligt. Du har dock rätt att delta i strejken om du skulle vilja detta, en rättighet som går att härleda ur artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan. Skillnaden är dock att du som oorganiserad arbetstagare inte har någon rätt till konfliktersättning som många fackföreningar betalar ut till sina medlemmar under strejken. Du kan även välja att vara neutral, och då beviljas tjänstledighet. Under tjänstledigheten kommer du inte att få någon lön eller annan ersättning från din arbetsgivare. Vänliga hälsningar,

När är stridsåtgärder tillåtna? Får oorganiserade arbetstagare delta?

2019-07-24 i Strejk och blockad
FRÅGA |När är stridsåtgärder tillåtna? Är de tillåtna vid fredsplikt då man har kollektiv avtal vissa fall isf exempel ? Om arbetsthagarorgnaistaiton bestämmer sig för att göra stridsåtgärd vad händer med arbetstagare som inte är medlem och tvärtom? Vilka lagar gäller här?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör stridsåtgärder kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL), och regeringsformen (RF).Kollektivavtal sätter stopp för stridsåtgärderInnan ett kollektivavtal finns är det fritt fram att vidta stridsåtgärder, men när ett avtal har skrivits under råder fredsplikt och då får inga stridsåtgärder vidtas (2 kap. 14 § RF).Att vidta stridsåtgärder under fredsplikt kan resultera i dryga skadestånd. Parterna anses redan ha kommit överens om vad som ska gälla och fredsplikten finns till för att båda parter ska känna sig trygga i att de inte kommer att utsättas för stridsåtgärder (41 § MBL).Alla får vara med i stridsåtgärden, även de som inte är medlemmarDen enda skillnaden här är att arbetstagarorganisationen som vidtar stridsåtgärden inte får lov att tvinga oorganiserade arbetstagare att delta, men arbetstagarna har möjlighet att delta, om de vill det.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar

Kan man strejka om företaget inte har något kollektivavtal?

2019-01-30 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej.Jag läser på lite olika ställen att strejkrätten regleras av fackförbunden. Vad innebär det för mig och mina kollegor som jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal? Har vi någon möjlighet att strejka, eller är det olagligt om vi gör det? Och om det är olagligt, vad skulle följderna kunna bli?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), regeringsformen (RF) och lagen om anställningsskydd (LAS)Om arbetsgivare och arbetstagare är bundna av kollektivavtal råder en så kallad fredsplikt. Arbetstagare får då inte strejka eller vidta liknande stridsåtgärder (MBL 41 §). Eftersom ni arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal så gäller alltså inte fredsplikten. Det är även en grundläggande frihet att kunna vidta stridsåtgärder, denna frihet är dock förbehållen föreningar av arbetstagare, dvs. arbetstagarorganisationer (RF 2 kap. 14 §). Är ni inte medlemmar i en arbetstagarorganisation har ni alltså inte denna frihet. Att gå ut i strejk utan att vara medlem i en arbetstagarorganisation utgör arbetsvägran och kan innebära saklig grund för uppsägning (LAS 7 § första stycket)SammanfattningÄr ni inte medlemmar i en arbetstagarorganisation kan ni alltså inte gå ut i strejk (är ni medlemmar i en arbetstagarorganisation behöver strejken ske i samråd med organisationen).Det är inte olagligt, men ni kan bli uppsagda. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Strejk på arbetsplatsen, hur berörs jag som tillhör annat fackförbund?

2020-11-29 i Strejk och blockad
FRÅGA |HejByggnads varslar just nu om strejk på min arbetsplats. Jag jobbar som lageransvarig men är sedan tidigare yrkeskarriär fackligt anslutet till civilekonomerna (Akavia). Hur berörs jag av en eventuell strejk inom Byggnads? Vad gäller vid eventuell lockout?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att din nuvarande arbetsplats har ett kollektivavtal med Byggnads. Jag kommer först att berätta vad som gäller vid en strejk och sedan vad som gäller vid en lockout.För att besvara dina frågor kommer jag att hänvisa till medbestämmandelagen.När får strejk vidtas och vilka ska strejka?Byggnads och Akavia är fackförbund, som brukar kallas arbetstagarorganisationer inom juridiken. En strejk är en stridsåtgärd som en arbetstagarorganisation kan använda som påtryckningsmedel mot en arbetsgivare. När det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen råder fredsplikt, vilket innebär att stridsåtgärder endast får vidtas i vissa specifika fall (41 § medbestämmandelagen). Det är arbetstagarorganisationer som beslutar om stridsåtgärder ska vidtas. För att anställda på en arbetsplats ska få delta stridsåtgärder som till exempel strejk, måste arbetstagarna ha stöd från sin arbetstagarorganisation som beslutat om åtgärden (41 d § 1 st. 1 p. medbestämmandelagen).Det innebär att de anställda som är medlemmar i arbetstagarorganisationen Byggnads på din arbetsplats har rätt att delta i strejk om Byggnads begär det. Arbetstagarna som är anslutna till Byggnads är också skyldiga att gå ut i strejk om Byggnads beslutar om detta. De anställda som är med i Byggnads och inte deltar på strejken riskerar att bli uteslutna ur Byggnads.Hur kommer du beröras vid en eventuell strejk?Eftersom du inte är ansluten till Byggnads utan tillhör en annan arbetstagarorganisation, ser situationen annorlunda ut för dig. Du är inte skyldig att strejka eftersom du inte är ansluten till Byggnads. Du kan dock ha rätt att delta i strejken om du vill. Din rätt att delta i stejken förutsätter att Byggnads beslutat om en lovlig stridsåtgärd. Du kan också få rätt att delta i strejken om Akavia beslutar om att vidta sympatiåtgärder. En sympatiåtgärd är när en arbetstagarorganisation stödjer en annan arbetstagarorganisations stridsåtgärd.Om du väljer att delta i strejken på eget initiativ har du inte rätt till lön på grund av att du inte utför ditt arbete. Du har inte heller rätt till strejkkassa om du inte har Akavias stöd för att delta i strejken. Eftersom det är Byggnads som beslutat om strejk, är det Byggnads som betalar ut strejkkassa till sina medlemmar. Eftersom du inte är medlem i Byggnads har du ingen rätt till strejkkassa från Byggnands.Sammanfattningsvis är du är alltså inte skyldig att strejka. Det beror på att du inte tillhör Byggnads som varslat om strejk. Du kan delta i strejken, men har inte rätt till strejkkassa. Vad gäller vid en lockout?När en arbetstagarorganisation beslutar om stridsåtgärd som strejk, kan en arbetsgivare svara med en lockout. En lockout innebär att arbetsgivaren stänger av anställda från arbetet, så att de avstängda anställda inte har rätt till lön. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om lockouten ska omfatta hela eller delar av personalen. Det är alltså möjligt för arbetsgivaren att undanta enskilda personer eller delar av verksamheten från lockouten. Eftersom arbetsgivaren själv bestämmer vilka som ska omfattas av lockouten innebär det att det finns en risk för att du omfattas av lockouten. Arbetsgivaren är dock skyldig att varsla om lockouten 7 dagar innan den ska ske. Lockout är dock väldigt ovanligt.Rådfråga ditt fackförbundHar du ytterligare frågor om vad som gäller dig i den här situationen, kan du säkerligen höra av dig till ditt fackförbund Akavia med dina frågor.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Vad gäller för stridsåtgärder om det inte finns kollektivavtal?

2019-10-24 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, är förvirrad över vad som gäller för stridsåtgärder när det inte finns ett kollektivavtal.Vem/vilka får besluta om stridsåtgärd om det råder ett kollektivavtalslöst tillstånd? Vilka lagrum gäller?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av regeringsformen (RF) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Rätten att vidta stridsåtgärderRätten att vidta stridsåtgärder finns grundlagsfäst (2 kap. 14 § RF). Denna rätt tillkommer en förening av arbetstagare och arbetsgivare. Rätten tillkommer inte enskilda arbetstagare, utan endast föreningar (alltså facket). Denna rätt får även inskränkas genom bestämmelser i en annan lag.FredspliktFör arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal råder en fredsplikt (41 § MBL). Detta innebär att det då inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder. Enda undantaget från fredsplikten är om en organisation i behörig ordning har beslutet om det, och något av ändamålen som räknas upp är aktuella. Vad gäller om det inte finns kollektivavtal?Då arbetsgivare och arbetstagare inte är bundna av kollektivavtal råder inte fredsplikt, utan istället så kallad fri stridsrätt. Som nämnt ovan tillfaller stridsrätten enbart organisationer och inte enskilda arbetstagare. Det är alltså en arbetstagarorganisation eller en arbetsgivarorganisation som kan besluta om stridsåtgärder. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,

När är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?

2019-07-15 i Strejk och blockad
FRÅGA |Är det tillåtet att vidta stridsåtgärder eller inte ? Det är så krångligt i lagen. Det råder fredsplikt om man är bunden av kollektivavtal men kan man ändå vidta stridsåtgärder? Vad är tillåtet och otillåtet stridsåtgärd? Vad är sympatiåtgärd? Vilka paragrafer enligt lag gäller här? Vad händer om man är med i en stridsåtgärd trots att man har fredsplikt? Vad händer om man är med oavsett? Vad betyder lex Britannia och lex Laval?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om fredsplikt och stridsåtgärder finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Det är den lagen jag kommer utgå ifrån samt har använt dina olika frågor för rubriceringar nedan.När är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?Rätten för arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden fastslås i 2 kap. 14§ regeringsformen. Den rätten kan inskränkas av andra lagar eller avtal (ex. fredsplikt i kollektivavtal). Som du skriver så är arbetstagare och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal också bundna av en fredsplikt. Enligt 41 § MBL innebär fredsplikten att de inte får vidta arbetsinställelse, blockad, bojkott eller annan jämförlig stridsåtgärd, OM strider mot bestämmelse om fredsplikten eller är en åtgärd som har till syfte att utöva påtryckning i tvist gällande kollektivavtal, få till ändring i avtal, genomföra bestämmelse som endast ska gälla efter avtalets utgång eller stödja någon annan part som ej har tillstånd att utföra stridsåtgärder. Dessa åtgärder är således otillåtna.Det finns tillåtna stridsåtgärder exempelvis indrivningsblockad (41§ 3 st MBL). En sådan är när en arbetstagare deltar i blockad som har bestämts av en arbetstagarorganisation på ett behörigt sätt och som har till syfte att utverka betalning för arbete som är redan utfört eller annan fodran. Fler otillåtna stridsåtgärder finns i 41 a § MBL som säger att en arbetsgivare inte får lov att hålla inne lön eller annan ersättning, inte ens med anledning av att arbetstagarna deltar i strejk eller annan egen stridsåtgärd. En arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation får inte heller medverka vid en olovlig stridsåtgärd (42§ MBL). Vad är sympatiåtgärder?Sympatiåtgärder är när arbetstagare eller arbetsgivare vidtar stridsåtgärder i syfte att stödja någon annan. Enligt 41 § 4p MBL är detta inte tillåtet när den man vill stödja själv utför otillåtna stridsåtgärder. Motsatsvis är det tillåtet att stödja någon som har vidtagit en tillåten stridsåtgärd. Vad händer om man deltar i stridsåtgärd trots att det råder fredsplikt?Den som har blivit utsatt för en otillåten stridsåtgärd kan väcka talan om skadestånd i Arbetsdomstolen (54 § MBL). Enligt 59 § MBL kan en enskild arbetstagare eller arbetsgivare ej bli ansvarig att betala skadestånd om den endast deltagit i en otillåten stridsåtgärd som en organisation har föranlett. Vad innebär Lex Britannia och Lex Laval?Lex Britannia är en princip som kortfattat innebär att svenska fackföreningar har rätt att kräva att utländska företag som är verksamma i Sverige ska ingå svenska kollektivavtal. Samt att om de redan har egna kollektivavtal som inte överensstämmer med de svenska villkoren så ska de svenska villkoren gå före. Lite mer än 10 år senare kom Laval-målet där det fastslogs att Lex Britannia utgjorde en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster inom EU samt var diskriminerande mot utländska företag. Stridsåtgärder i enlighet med Britannia-principen skulle därför anses otillåtna inom EES-området. Ett undantag är att fackförening får lov att kräva att utländska företag tillämpar vissa minimivillkor som finns i svenska utstationeringsdirektivet. Det gäller bl.a. villkor gällande längsta arbetstider, minimilön, och kortaste vilotider. Jag hoppas att det gav svar på dina frågor. Annars är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Kan en oorganiserad anställd tvingas ut i strejk?

2017-03-07 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej. Vår fackliga representant säger att om facket (IF Metall i detta fall) tar ut vår arbetsplats i strejk så påverkas även jag som inte är medlem i facket av detta och att jag inte har rätt att gå till arbetsplatsen. Stämmer detta? Med vänlig hälsningPer
Fanny Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget. Om du är medlem i ett annat fack kan svaret nämligen bli annorlunda då det beror på vad den fackliga organisationen har avtalat och huruvida den fackliga organisationen väljer att t.ex. företa sympatiåtgärder.Facket har ingen möjlighet att tvinga oorganiserad ut i strejkFacket kan inte tvinga oorganiserade arbetstagare att gå ut i strejk, däremot har du som oorganiserad rätt att delta i strejken om du vill (rätten att delta följer av artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan). Om din arbetsgivare beslutar om lockout så drabbar det dock även dig, oavsett om du har valt att delta i strejken eller inte. Arbetsgivaren bestämmer själv om hela eller endast delar av personalen ska omfattas av lockouten. Facket kan därmed inte hindra dig som oorganiserad från att jobba, däremot kan din arbetsgivare det om denne beslutar om lockout.Hur kommer det sig?Huvudregeln är att det föreligger fredsplikt mellan fackförbundet och arbetsgivaren (41 § MBL). Stridsåtgärder kan dock företas från fackförenings och arbetsgivares sida under vissa omständigheter. Stridsåtgärderna från facket omfattar dock endast fackligt anslutna eftersom att förbundet inte kan företa tvingande åtgärder mot någon som ej ingått avtal med dem, de kan endast företräda medlemmarna och kan därför endast tvinga medlemmarna att vidta stridsåtgärder. Arbetsgivaren å sin sida kan vidta åtgärder som omfattar alla anställda, på grund av att alla anställda har en avtalsmässig relation med arbetsgivaren.Anledningen till att den fackliga representanten säger att strejken även omfattar dig kan vara att hen menar att du har rätt att delta i strejken, eller att hen uppmanar dig att delta eftersom det effektiviserar strejken ju fler som deltar. Den enda åtgärden som facket kan företa mot någon som vägrar delta i stridsåtgärd är att utesluta personen från förbundet. Eftersom att du inte är medlem i förbundet från första början så spelar ju det ingen roll för dig. Facket kan därmed inte vidta åtgärd mot dig som oorganiserad om du väljer att gå till arbetet.Vänligen,