Kan en oorganiserad anställd tvingas ut i strejk?

2017-03-07 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej. Vår fackliga representant säger att om facket (IF Metall i detta fall) tar ut vår arbetsplats i strejk så påverkas även jag som inte är medlem i facket av detta och att jag inte har rätt att gå till arbetsplatsen. Stämmer detta? Med vänlig hälsningPer
Fanny Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget. Om du är medlem i ett annat fack kan svaret nämligen bli annorlunda då det beror på vad den fackliga organisationen har avtalat och huruvida den fackliga organisationen väljer att t.ex. företa sympatiåtgärder.Facket har ingen möjlighet att tvinga oorganiserad ut i strejkFacket kan inte tvinga oorganiserade arbetstagare att gå ut i strejk, däremot har du som oorganiserad rätt att delta i strejken om du vill (rätten att delta följer av artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan). Om din arbetsgivare beslutar om lockout så drabbar det dock även dig, oavsett om du har valt att delta i strejken eller inte. Arbetsgivaren bestämmer själv om hela eller endast delar av personalen ska omfattas av lockouten. Facket kan därmed inte hindra dig som oorganiserad från att jobba, däremot kan din arbetsgivare det om denne beslutar om lockout.Hur kommer det sig?Huvudregeln är att det föreligger fredsplikt mellan fackförbundet och arbetsgivaren (41 § MBL). Stridsåtgärder kan dock företas från fackförenings och arbetsgivares sida under vissa omständigheter. Stridsåtgärderna från facket omfattar dock endast fackligt anslutna eftersom att förbundet inte kan företa tvingande åtgärder mot någon som ej ingått avtal med dem, de kan endast företräda medlemmarna och kan därför endast tvinga medlemmarna att vidta stridsåtgärder. Arbetsgivaren å sin sida kan vidta åtgärder som omfattar alla anställda, på grund av att alla anställda har en avtalsmässig relation med arbetsgivaren.Anledningen till att den fackliga representanten säger att strejken även omfattar dig kan vara att hen menar att du har rätt att delta i strejken, eller att hen uppmanar dig att delta eftersom det effektiviserar strejken ju fler som deltar. Den enda åtgärden som facket kan företa mot någon som vägrar delta i stridsåtgärd är att utesluta personen från förbundet. Eftersom att du inte är medlem i förbundet från första början så spelar ju det ingen roll för dig. Facket kan därmed inte vidta åtgärd mot dig som oorganiserad om du väljer att gå till arbetet.Vänligen,

Oorganiserad i strejk och lockout

2016-03-31 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej.Jag är inte med i något fackOm IF metall går ut i strejk på min arbetsplats, och arbetsgivaren inför lockout.Får jag gå och jobba då eller har Arbetsgivaren rätt att hindra mig ? Jag står inte bakom Industrifackens krav, och vill därför inte heller sympatistrejka.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då IF Metall går ut i strejk har du som oorganiserad rätt att delta i strejken, i enlighet med hur domstol har beslutat i sådana situationer. Arbetsgivare anses ha möjlighet att lockouta oorganiserade arbetstagare, varför din arbetsgivare skulle kunna införa en lockout som omfattar även dig. Alltså kan inte facket ta ut dig i strejk men din arbetsgivare kan hindra dig från att jobba vid en lockout. Hoppas att du fick svar på din fråga! MVH

Är arbetsgivaren skyldig att betala lön till arbetstagaren vid arbetsvägran?

2015-11-17 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hejsan!Har en arbetsgivare rätt att skicka hem anställda utan betalning vid order- eller arbetsvägran?Tack på förhand.Timo
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret är ja, om arbetstagaren vägrar utföra arbete som ligger inom ramen för hans/hennes arbetsskyldighet. Om däremot t ex en domare i högsta domstolen beordras att sälja bananer på Sergels torg men struntar i detta och utför sina vanliga arbetsuppgifter istället, bör domaren inte få avdrag på lönen av den anledningen, eftersom bananförsäljning inte ligger inom en domares arbetsskyldighet. Det kan konstateras att arbetstagaren inte har rätt till lön ens om arbetstagaren uteblir från arbetet pga omständigheter som denne inte kan råda över. Se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet s. 204.Med vänlig hälsning,

Kommunanställdas rätt till stridsåtgärder

2011-03-21 i Strejk och blockad
FRÅGA |Har anställda inom stat och kommun stridsrätt?
Mathias Gunnervald |Hej, Den principiella rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst i 2 kap. 17 § RF. Där stadgas att förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om ej annat följer av lag eller avtal. Rätten omfattar med andra ord endast personer som är fackligt organiserade. Beträffande den offentliga sektorn av arbetsmarknaden är huvudregeln att stridsåtgärder får vidtas enligt samma principer som inom den privata sektorn. Vissa begränsningar, som dock inte är särskilt långtgående gäller enligt 23-24 §§ lag om offentlig anställning. Dessa finner du här: https://lagen.nu/1994:260#P23S1 . I övrigt gäller att för arbete som innebär myndighetsutövning får annan partiell arbetsvägran än övertidsvägran inte användas som stridsåtgärd; vanlig strejk är däremot tillåtet som stridsmedel. Vänligen,

Rätt för oorganiserad arbetstagare att arbeta vid strejk

2016-04-15 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej. Jobbar på Opus bilprovning och är ej med i Unionen. Om det blir strejk,har jag rätt att arbeta,eller kan Unionen förhindra det,förutsatt att det inte blir lockout?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du inte är medlem i facket kan de inte tvinga dig att medverka i strejken. Fackets stridsåtgärder omfattar endast fackets medlemmar. Så länge inte din arbetsgivare tar till en lockout har du alltså rätt att gå till jobbet. Med vänlig hälsning,

Stridsåtgärder mot en arbetsgivare som saknar kollektivavtal

2016-03-26 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej!Om en arbetsgivare inte har något kollektivavtal, kan en facklig organisation gå ut i strejk med sina medlemmar i syfte att få en arbetsgivare att ingå KA? Ses det som en lovlig stridsåtgärd trots negativ föreningsrätt?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om medbestämmande i arbetslivet (förkortas MBL) (se lagen här) gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare och innehåller bland annat regler om kollektivavtal och stridsåtgärder. Enligt 41 § MBL föreligger så kallad fredsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal. Dessa får inte vidta stridsåtgärder som till exempel strejk om inte någon av förutsättningar i 41 § MBL är uppfyllda, till exempel att den organisation som slutit kollektivavtalet beslutat om stridsåtgärden i behörig ordning. Har så inte skett får de inte vidta stridsåtgärder och de stridsåtgärder som vidtas ändå kommer att vara olovliga. Fredsplikten gäller bara mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal är huvudregeln att det föreligger fri stridsrätt. Den negativa föreningsrätten framgår bara av artikel 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och har ett ganska svagt skydd i Sverige. Trots den negativa föreningsrätten får man försöka få en arbetsgivare att ingå kollektivavtal med stridsåtgärder, det föreligger ingen fredsplikt och strejken är alltså en lovlig stridsåtgärd.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Strejkplikt?

2013-04-29 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej! Jag är anställd som barnskötare men är inte fackligt ansluten. Facket säger att jag är tvungen att gå ut i strejk. Kan dem det? Har jag rätt att gå till arbetet? Tack på förhand.
Markus Nilsson |Ja, du har rätt att gå till jobbet. Regeringsformen 2:14 stadgar att fackförbund och arbetsgivare har rätt att företa stridsåtgärder, t ex strejk och lockout, under vissa förutsättningar.   Ett fackförbund kan, i kraft av att det kan vara part i ett kollektivavtal (Se MBL 23 https://lagen.nu/1976:580) företa stridsåtgärder då det inte finns något kollektiva-avtal. Stridsåtgärderna kan inte "gå utanför" organisationen självt och beröra även icke medlemar som du själv.