Rikta skadeståndsanspråk för felaktig vård

2017-10-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Skadestånd mot LÖF. Blev vårdskadad 2011 har anmält detta med överklagande mot LÖF.Beslutet de gav var fel diagnos, där fick jag rätt, men någon ersättning fick jag inte. En personförväxling hade skett på akuten för en TIA. Jag fick en annans personnummer och blev hemskickad. Kom tillbaka fyra dygn efter med tre proppar i hjärnstammen nu handikappad för livet. LÖF säger, rätt jag hade blivit inlagd med behandling så hade jag inte blivit bättre, Det måste vara mer än 50% större chans att det hade hjälpt. Nu var deras (LÖF) intyg en stor lögn jag fick tag i en professor i Lund som jobbar med dessa problem han skriver det borde LÖF -s specialister veta om att det är mycket högre än 50% chans, det är över 80% chans att jag hade blivit bättre alltså har jag rätt till ersättning. LÖF beslut var att jag skulle klaga i domstol och hade 6 mån. på mig att klaga i rätten. Det gjorde jag inte men nu har det ju kommit fram något nytt, de ljög ju. Kan jag ta uppe detta mot LÖF igen och göra en överprövning? Är det jag som ska ta in nytt INTYG eller kan jag kräva att LÖF tar in detta INTYG, det är ju smidigare om jag kan tipsa dom till min kontakt och det blir billigare för mej. Min akt är på över 500 sidor om min vårdskada.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dem du vill rikta anspråk till är alltså landstinget som har utfört din vård. Alla Sverige landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Så den du i själva verket vill rikta skadeståndsanspråk emot är det landsting som har utfört vården på dig. Det är alltså det offentliga som här har fattat ett felaktigt beslut så att du har lidit skada. Där finns det en skadeståndsbestämmelse i skadeståndslagen som lyder följande: SkadeståndSkadeståndslagen 3 kap 2 § lyder: "Staten eller en kommun skall ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar för, och2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2. kap 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.Bestämmelsen i 3 kap 2 § SkL är huvudportalen beträffande skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Paragrafen medför ett utvidgat skadeståndsansvar för offentliga rättssubjekt särskilt staten och kommunerna. Vid tillämpningen av bestämmelsen behöver man inte dela på ansvar för anställdas vållande och ansvar för vållande av personer i organställning. Det har ingen betydelse vem som orsakat skadan, utgångspunkten är att det skett vid myndighetsutövning. Myndighetsutövning i skadeståndslagens bemärkelse kan sägas vara ett uttryck från det allmännas sida att utöva makt över medborgarna genom beslut och åtgärder. Det kan också föreligga när rättsverkningarna är till förmån för den enskilde. Det utmärkande är att medborgarna befinner sig i ett tvångsläge eller som i ditt fall ett hjälplöst läge. Det kan vara fråga om att han måste rätta sig efter beslut som kan vara ett ingrepp i hans intressesfär. Underlåter han att göra det riskerar han att Felaktiga beslut till nackdel för den enskilde kan medföra skadeståndsansvar enligt 3 kap 2 §. Här har ett felaktigt beslut i myndighetsutövningen inom sjukvården kanske lett till att du har fått en större skada än vad du hade fått annars om besluten hade tagits annorlunda. En del typer av offentlig verksamhet faller utanför tillämpningen av 3:2 SkL. Rådgivning och annan liknande serviceverksamhet från det allmännas sida räknas i allmänhet inte som myndighetsutövning. Upplysningar från en myndighet utgör inte någon myndighetsutövning, men 3:2 SkL kan ändå bli tillämplig om det anses vara lämnade vid myndighetsutövning ÖverklagandeDet stämmer det dem säger att du skulle fört till talan för patientskadeersättning inom 6 månader. Om tvisten gäller rätten till patientskadeersättning ska talan väckas mot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Talan ska väckas inom sex månader från det att du fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet. I vissa fall har du längre tid på dig.Dock hindrar inte den 6 månadersfristen dig ifrån att föra en talan enligt skadeståndslagen som jag har nämnt ovan. Kan jag ta uppe detta mot LÖF igen och göra en överprövning?Normalt sätt när överklagandetiden har löpt ut brukar man inte kunna göra en överprövning. Dock kan det mycket möjligt vara så att LÖF har valt att tillämpa andra generösare regler. Du bör därmed i så fall höra av dig till dem. Om du inte kan ta upp det mot dem igen så finns det inget som hindrar dig att direkt rikta en skadeståndstalan mot landstinget genom skadeståndslagen som jag nämnde ovan. Är det jag som ska ta in nytt INTYG eller kan jag kräva att LÖF tar in detta INTYG, det är ju smidigare om jag kan tipsa dom till min kontakt och det blir billigare för mej?Tyvärr är det du som ska ta in nytt intyg eftersom att bevisbördan ligger på dig. Har du ett ombud, eller en kontakt som representerar dig så går det såklart lika bra. Men det viktiga är självklart att ta in alla nya omständigheter som kan vara till din fördel. Jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp av våran byrå som kan hjälpa dig vidare i detta ärende eftersom att det är en ganska knepig rättsprocess. Utöver att du måste visa att du har lidit skada, måste du också visa på adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att du måste visa ett samband på din skada och sjukvårdens handlande. Finns inte ett sådant samband kan man inte få ersättning enligt skadeståndslagens regler. Med vänliga hälsningar

Skadestånd vid olaga hot

2017-10-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag och min syster fick hot av några killar påvägen hem från skolan, killarna hade en tändare och en hårspray. Får man skadestånd på det och isåfall hur mycket??
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Den information du lämnat är något knapphändig, så det är lite svårt att bedöma ditt fall. Det verkar dock som att du och din syster blivit utsatt för olaga hot. För att du ska få skadestånd för det krävs att ni gör en polisanmälan som sedan leder till åtal. Om de åtalade blir dömda kan skadestånd utgå i vissa fall. Vid muntliga hot uppgår skadeståndet till 5 000 - 7 000 kr. För att detta skadestånd ska utgå krävs dock som sagt att en rättsprocess inleds, där någon eller några av domstol kan anses ansvariga för det begångna brottet. Du kan alltså inte bara kräva skadestånd. Mer om skadestånd kan du läsa hos Brottsoffermyndigheten här och här.Väl mött.

Fotgängare påkörd av cyklist

2017-09-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag var på väg hem från arbetet när en cyklist i hög fart kör på mig bakifrån! Jag flyger framåt och tar emot med vänster arm. Jag får en axelfraktur och blir sjukskriven i tio veckor! Vad är det som gäller i detta fall?
Samuel Karlsson | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan.Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen. Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens).Hur kräver man skadestånd?Att kräva någon på skadestånd innebär helt enkelt att man meddelar dem, t.ex. via brev eller epost, att man vill ha ersättning, vilka grunder man har för ersättningen och hur mycket man vill ha. Om cyklisten i ditt fall uppfyller de ovanstående kriterierna är hon alltså skyldig att betala dig skadestånd. Utifrån de omständigheterna du givit mig kan det tänkas att du yrkar är att cyklisten orsakat dig personskada i form av skadad axel genom handlingen att köra på dig med cykeln. Vårdslösheten kan t.ex. bestå i att hon inte haft lysen och därmed inte kunnat se dig om det var mörkt, att hon cyklat på trottoaren, att hon cyklat för snabbt runt ett hörn eller på en smal väg.Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Beräkning av skadestånd pga fel i husdjurspass

2017-08-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, undrar hur man gör. En Vetrinär skrev fel Passnummer i mitt husdjurs Pass. Det gjorde att min hunds blodprov stämde inte till Passet (Antikropp emot Rabies) Vi var utomlands och skulle hem. Fick stanna för göra nytt blodprov med rätt nummer samt nytt Pass skickas och tiden för allt inklusive "karantäntid" som gäller. Totalt ca 4 månader sen kunde vi åka. Vad gäller. Vetrinären bad mig inkomma med ersättningskrav och jag vet inget med det hur man gör eller hur man räknar. Hoppas innerligt på svar. Mvh
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom du i egenskap av privatperson köpt passet, som är en lös sak, av veterinären, som är en näringsidkare, gäller konsumentköplagen, såvitt jag kan se. Enligt denna ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet och vad som rimligen kan förväntas av konsumenten (16 §). Vid beställning av pass får man anta att det ska vara rätt nummer på passet. Därmed är passet felaktigt enligt denna paragraf.Veterinären har redan avhjälpt felet såsom anges i 26 §. Du har utöver detta avhjälpande rätt till ersättning för de utgifter felet orsakat dig (30 §). Det kan alltså vara extra resekostnader i och med avbokade biljetter, räkningar hemma som du inte kunnat betala, utebliven lön etc. Alla dessa kostnader läggs ihop och detta blir skadeståndsbeloppet. Utöver det finns ingen lagstadgad ersättning för olägenheten i sig. Ett sådant symboliskt belopp kan du be om ändå och hoppas på att veterinären är mån om sitt rykte och därför ger dig någon form av kompensation även för detta.När du bestämt dig för vilket belopp du vill be om skriver du helt enkelt ett mail eller ringer veterinären och förklarar detta. De har försäkringar för sådana här saker och lär inte ha några problem med att ersätta dig.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Skadestånds möjligheter när man halkat

2017-10-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag och min pojkvän var och handlade på köpcentrum i Stockholm (vill inte säga vilket här). Han halkade och vi fick veta på sjukhuset att han hade brutit lårbenshalsen. Nu ligger han på sjukhus för andra operationen och det blir inte bra. Till saken hör att dom hade bonat trapporna eller något och det inte fanns några skyltar. Det gick inte att veta att det var halt!Jag undrar vilka rättigheter min pojkvän har att få skadestånd och så. Han har varit tvungen att sjukskriva sig och ligger på sjukhuset och tjänar inga pengar.
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!'Regler om skadeståndsskyldighet finner man i Skadeståndslagen [SL]. Enligt SL 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar personskada ersätta den skadan. Med personskada menas skada på person, som ett benbrott exempelvis. Alltså krävs tre saker för att man ska bli skadeståndsskyldig;1.En skada har uppstått (personskada)2.Det finns ett orsakssamband mellan någons agerande och skadan (vållar)3.Agerandet i sig kan anses åtminstone vårdslöst (uppsåtligen eller av vårdslöshet)Det paragrafen inte förtäljer är att även när man inte gör något, som man borde har gjort, kan man bli ersättningsskyldig. Detta kallar man för underlåtenhet. I detta fall är det just det köpcentrumet inte gjort som är intressant, de har inte uppmärksammat halkrisken som finns efter att de behandlat golvet. Den underlåtenheten att agera kan anses vårdslös, med vårdslöshet menar man ett agerande som åsidosätter det av rättsordningen uppställda handlingsnormerna eller aktsamhetsnormerna. Köpcentrumet har inte gjort vad vi i allmänhet förväntar oss att de ska göra för att förhindra skador.Vad omfattar då skadeståndsskyldigheten? Detta kan man läsa ur SL 5 kap 1 §. Dels ersättning för sjukhuskostnaderna, dels ersättning för förlorad inkomst men även ersättning för sveda och värk, även lyte och men- som ärr eller minskad funktion. Jag råder er att ni kontaktar köpcentrumet och förklarar att ni vill ha ersättning, även att ni kontaktar ert försäkringsbolag och ser om ni har försäkring som täcker händelsen. Om ni känner att ni vill ha hjälp och stöd att föra frågan vidare har ni möjlighet att boka tid med jurist här på Lawline. Hoppas allt löser sig!Vänligen,

Hur kräver jag skadestånd?

2017-10-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Hur begär man skadestånd?Vi skulle för åtta veckor sedan fått installerat klart vårt nya FTX-värmeventilationssystem i huset av en firma (det gamla monterades bort strax innan av samma firma), men de fick inte värmeaggregatet från sin leverantör. Värmeaggregatet fick de först för 2 veckor sedan, alltså 6 veckor försenat, och de kom då och monterade det och installerade det, men det gav ingen värme. Och dessutom luktade det otroligt mkt bränt plast/kemikalie i hela huset utav det två dagar senare. Då menar firman att någon pulseringsgrej i värmeaggregatet varit trasigt och att de ska byta ut den. Det kan inte firman göra själv utan serviceman från deras leverantör måste komma o byta ut den. Denne "serviceman" (som visade sig vara från en konkurrerande firma till vår firma) kom för en vecka sedan men kollade just inget sådant utan upptog två timmar av min tid (jag arbetar hemifrån vissa onsdagar) med att gå igenom hela installationen av hela FTX-systemet istället. Jag fick böna o be honom att beställa hem en ny pulsgrej till värmen och att de skulle byta den. Pulsgrejen kom till dem igår. Jag har fortfarande inte hört någonting från någon om att de ska komma och byta den. När jag ringer de två kontaktpersoner jag har på vår ursprungsfirma så svarar den ena bara inte och den andra är tydligen hemma sjuk...Tacksam för ert gratisråd/hjälp med hur jag går tillväga för att begära skadestånd från dem, det är rejält kallt i vårt hus nu...MVH
Binh Tran |Hejsan! Kul att du vänder dig till Lawline. Det finns två steg som brukas göra när man begär skadestånd. Oftast så är det så att företag och privatpersoner brukar ha ett juridisk ombud (advokatbyrå). Självklart kan man förhandla själv men det är svårt att veta hur mycket skadestånd och på vilka grunder man ska åberopa för skadeståndet. Steg 1.Jag rekommenderar att du skaffar ett ombud (juristbyrå/advokatbyrå), detta ombudet skriver ett mejl till företaget om att du åberopar skadestånd på si och så grunder med hot om att ta det till domstol (tvister av detta slag så är det uppenbart att du har en starkare position, och det går oftast därmed inte till domstol). Om det är så att företaget inte svarar eller negligerar ditt ställningstagande så skickar oftast ditt ombud ett till mejl, om det inte svaras och det inte betalas så skickar ombudet in en stämningsansökan i dina vägnar. Steg 2.En stämningsansökan betyder att en tvist går till domstol och det är då tingsrätten som får avgöra fallet med hjälp av lagstiftning, tidigare domstolspraxis och all bevisning som finns. Det är därför viktigt att du försäkrar bevisning och vittnet om deras dröjsmål och låg kvalitetsjobb. Det kan vara allt från banköverföringar till sms sinsemellan. Du kan boka en tid med våra jurister så de kan hjälpa dig med tvisten. Det gör du genom att klicka på länken denna länk (boka tid med en Lawline jurist). Du kan även titta på stämningsansökningen här (stämningsansökan). Hoppas jag kunnat klargöra situationen lite och hoppas på att det går bra för dig i framtiden. Allt gott!

Hur kräver man ersättning för skada orsakad av hund?

2017-09-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vår hund blev biten av en hund som är försäkrad i Tyskland. Ägarna vägrar betala. Kostnaderna från djursjukhuset ligger idag på cirka 10.000 kr. Hur gör vi för att få ersättning?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Jag utgår från att händelsen ägde rum i Sverige och att hundens ägare bor i Sverige men att försäkringen är tysk. Att deras försäkring är tysk är utan betydelse eftersom det är hundägarens ansvar att ta kontakt med sin försäkring. Du kräver betalt av hundägaren, inte av vederbörandes försäkringsbolag. Under dessa omständigheter bör ni vidta följande åtgärder i föreskriven ordning:1) samtal med hundens ägare + upprätta och skicka kravbrev,2) ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten,3) ansök om stämning i tingsrätten.Jag rekommenderar att ni tar hjälp av jurist för att vidta dessa åtgärder. Första och andra alternativet är inte särskilt kostnadskrävande medan det tredje alternativet kan vara det. Lawline hjälper dig gärna att inleda förhandlingar och upprätta kravbrev. Hör av dig till mig om det är intressant så får du en offert för arbetet. Vänliga hälsningar,

Hur kräver jag ersättning efter att ha halkat och skadat mig i gaten på en flygplats?

2017-08-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Hur går man till väga för att ansöka om skadestånd/ekonomisk ersättning om man har halkat på flygplatsen och slagit i så hårt att man har krossat armbågen och tillbringat hela kvällen och natten på akuten i väntan på operation? Semestern för både mig och min man blev förstörd. Dessutom kommer jag få genomliga smärtor under den kommande rehabiliteringen. Det bör också tilläggas att min olycka inträffade när vi var på väg in mot själva gaten och golvet var genomblött, då städarna var i full gång med att våtmoppa golvet. Såvitt vi kunde se så fanns det inte några skyltar i förebyggande syfte mot just halkolyckor. Hur går vi vidare?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Först och främst tycker jag att du ska ta kontakt med flygplatsbolaget och berätta om det inträffade. Om din historia är väl underbyggd och bolaget accepterar att det förekommit brister i säkerhetsarbetet så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva göra ett rättsligt ärende av det hela. Sannolikt ingår ni då ett förlikningsavtal där det framgår att saken, efter att du erhållit pengarna, är utagerad.I händelse av att flygplatsboalget inte går med på att ersätta dig, eller samtycker till ett lägre belopp än vad du anser skäligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig).Det blir sedan upp till domaren att avgöra om flygplatsbolaget, genom personalen, agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Baserat på de omständigheter du redogjort är det svårt för mig att göra någon ordentlig bedömning av om det förekommit vårdslöshet i den aktuella situationen. Att det saknades varningsskyltar är definitivt en omständighet som talar i den riktningen – men det måste, om flygplatsen hävdar att det visst funnits sådana, å andra sidan kunna bevisas.Min, möjligen något defensiva, rekommendationen blir därmed att antingen ta kontakt med en ”riktig” jurist och med den personen gå igenom ditt ärende mer i detalj. Mina duktiga kollegor på Lawline kan du kontakta här. Du betalar då ett timarvode som du sedan, i normalfallet, får tillbaka om du vinner mot flygplatsbolaget i tingsrätten.Om du föredrar att gå vidare utan professionell juridisk uppbackning så hjälper jag dig gärna med ett utkast till stämningsansökan, granskning av det bevismaterial som eventuellt finns och andra formaliteter. Kontakta mig i sådana fall via mejladressen ovan.Med vänlig hälsning,