Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |vad innebär brukande av falsk urkund, och vad gör man i en villkorlig, dom hur ser programmet ut där, hur mäter man man den straffskalan i dagsböter. vad händer om man över klagar vid det med skådestånd, kan skadeståndet höjas till hur mycket som helst vid te. x. ärekränkning genom stämmning, och kan de omvanDlas till fängelse vid ett överklagande. tacksaM FÖR SVAR SNARAST
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara dina frågor under rubriker som överensstämmer med de frågor du formulerat.Vad innebär brukande av falsk urkund?Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden (ex. legitimationen) antas tillhöra den som använder sig av den. Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, då får man kolla på urkundsförfalskning i BrB 14 kap 1 §. Du kan alltså bli dömd för brukande av falsk urkund om du använt den förfalskade legitimationen/körkortet och det föreligger en fara i bevishänseende. Men om det är du som har framställt den förfalskade urkunden kan du istället bli dömd för urkundsförfalskning.Vad innebär en villkorlig dom, kan den omvandlas till fängelse vid överklagan?En villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med t.ex. dagsböter eller samhällstjänst. När man överklagar kan man riskera ett högre straff, det vill säga att t.ex. hovrätten finner att straffvärdet är högre än vad tingsrätten gjorde, och utdömer en annan påföljd.Vad gäller utdömande av dagsböter bestäms detta utefter personens ekonomiska förhållanden.Kan ett överklagande medföra ökat skadestånd?Detsamma som vid påföljden gäller här, skadeståndet kan komma att ändras i en ny instans, men det görs alltid en skälighetsbedömning och beloppet kan således inte höjas till hur mycket som helst.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljd för häleri angående person under 18

2019-12-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är åtalad för häleri och har rättegång imorn. Jag är 17 år och jag har sålt en stulen mobil och en dyr klocka. Vad kan jag få för straff?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffintervallet för häleri enligt 9 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (se här) sträcker sig från fängelse i fjorton dagar upp till fängelse i två år. Det är omständigheterna kring brottet och påföljdspraxis från Högsta domstolen som avgör vart i intervallet som du hamnar.Enligt 29 kap 7 § brottsbalken (se här) ska du som är under 21 år få en lindrigare påföljd än en vuxen. En 17-åring ska dömas till 1/3 av straffet som en vuxen hade dömts till för samma brott. Enligt 30 kap 5 § brottsbalken (se här) ska du som är under 18 år i första hand dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Preskriptionstiden för brott

2019-12-25 i Påföljder
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden på brott som kan ge max 4 års fängelse?
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av brott regleras i 35 kap. 1 § brottsbalken. Preskriptionstidens längd beror på hur långt straffet för brottet är. Preskriptionstiden är: Två år för brott som kan ge max ett års fängelse, Fem år, för brott om straffet är fängelse längre än ett år, men max två år. Tio år, för brott om straffet är fängelse längre än två år, men max åtta år. Femton år, för brott om straffet är fängelse på viss tid över åtta år. Tjugofem år för brott som kan ge fängelse på livstid. Preskriptionstiden för ett brott som kan ge max fyra års fängelse är alltså tio år. Brott som mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse, terroristbrott och försök till dessa brott har ingen preskriptionstid, om inte gärningspersonen var under 21 år när brottet begicks, se 35 kap. 2 § brottsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh

Kan ett allvarligt brott överskugga ett mindre brott?

2019-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Ifall en person begår ett mord och kör ifrån platsen utan körkort eller begår något annat småbrott, döms personen för mord och olovlig körning eller konkurrerar mordet ut det andra brottet? Den olovliga körningen är ju irrelevant då personen ändå kommer spendera många år i fängelset. Vad heter i så fall den lagen att ett mer brutalt brott konkurrerar ut småbrott?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver kallas inom straffrätten för konsumtion. Konsumtion i straffrätt innebär att en brottslig handling anses ingå i ett annat brott, och därför inte leder till en dom eller straff i sig själv. När flera brott har begåtts, men ett av dem är mycket mer allvarligt, kan det konsumera mindre allvarliga brott. Till exempel skulle ett mord kunna konsumera ett brott mot knivlagen, eftersom det grövre brottet är förenat med ett mycket högre straffvärde. Gällande vissa kombinationer av brott döms man däremot för båda eller alla brott, vilket kallas brottskonkurrens.Dessa principer framgår inte direkt av lagtexten, men kommer till uttryck i rättspraxis. Högsta domstolen har fastställt principerna på området i fallet NJA 2008 s. 1010, enligt följande: "I det fall att ett visst förfarande uppfyller rekvisiten för flera brott, utan att det föreligger något subsidiaritetsförhållande mellan dessa brott, får det anses föreligga en presumtion för att den tilltalade skall dömas i brottskonkurrens, dvs. för samtliga brott. I praktiken görs dock ofta avvikelser från denna presumtion. Skälen för sådana avvikelser kan vara av olika slag.I vissa fall kan inslag i ett händelseförlopp som formellt uppfyller rekvisiten för ett brott framstå som så nära förbundet med och samtidigt så underordnat ett annat brott att det framstår som naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad." I andra stycken uttalas alltså stöd för att man i vissa fall endast döms för det grövre brottet.Hoppas du fick svar på din fråga!

När försvinner uppgift om brott

2019-12-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej , Om man har ett brott , kan man försvinna det från nätat att folket kan inte se mina uppgifter och vilken brott som jag har ,
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkar din fråga som en fråga kring när ett brott försvinner ur belastningsregistret. Svaret på detta går att utläsa av 17 § lag om belastningsregister. Har du exempelvis begått ett brott med straffet böter försvinner uppgiften efter 5 år medan exempelvis ett brott förenat med villkorlig dom försvinner efter 10 år. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Regler om belastningsregister

2019-12-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej, har en stor dröm att söka till polisutbildningen inom snar framtid, men är osäker om jag kan bli det p.g.a av att jag blev tagen för snatteri (värde ca 135 kr) då var jag runt 14 år. Polisen kom allt sådant men socialrn hörde aldrig av sig :-) . Så jag undrar om detta kan påverka eller minska chansen om att bli polis? Jag menar om jag finns i deras polisregister? Och då menar jag inte brottsregister utan polisregister? Kan man ta reda på det om jag finns med?
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister (1§) om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott (3§). Belastningsregister kallas också polisregister eller brottsregister i dagligt tal men betyder samma sak. Vilka hamnar i polisens belastningsregister?Det är bara den som är över femton år som hamnar i belastningsregistret. I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott, inklusive strafförelägganden som till exempel fortkörning som har utdelats direkt av polisman. Uppgifter om domar som har lett till fängelse tas bort från registret 10 år efter frigivningen, domar som har lett till böter tas bort efter fem år (16-18 §§).Det verkar inte som att du blev dömd för brottet. Eftersom du inte blev dömd för brottet har du aldrig förekommit i belastningsregistret och det kommer därför inte påverka dig när du söker in till polisutbildningen. I de fall du ändå hade blivit dömd för brottet hade det försvunnit från belastningsregistret efter 5 år. Eftersom du var 14 år vid tiden för brottet kan du inte heller förekomma i belastningsregistret på grund av åldern. Det finns också något som kallas misstankeregister. Regler om det finns i lag (1998:621) om misstankeregister. Även samma regler om ålder gäller här. Sammanfattningsvis behöver du inte oroa dig för att dina chanser att komma in på polisutbildningen är mindre. Om du är osäker kan du begära ut belastningsregister hos polisen (här finns mer information). Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut dagsböter och när man behöver man betala?

2019-12-17 i Påföljder
FRÅGA |Dagsböter 40 om 240 kr fick jag i böter men hur mycket är detta i realiteten? Hur räknar man ut detta samt hur blir det om jag överklagar domen från tingsrätten till högre instans? Inväntar man då den högre instansen innan man tvingas betala böterna?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Hur räknar man ut dagsböter? Eftersom dina dagsböter har bestämts till 40 om 240 kronor innebär det att man multiplicerar 40 med 240 vilket innebär att totalbeloppet blir 9600 kronor.När måste man betala dagsböterna?Dagsböter ska betalas inom trettio dagar från den dag då domen vinner laga kraft. En dom vinner laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut. Det står i din dom vilken dag som är sista dagen du kan överklaga. Du har 21 dagar på dig att överklaga en dom från tingsrätten. Om ingen överklagat innebär det att det är från den dagen du har trettio dagar på dig att betala.Det innebär alltså att om du överklagar domen inom 21 dagar så inväntar man dom från högre instans (hovrätten) innan du tvingas betala böterna. Om du inte överklagar så behöver du betala dagsböterna inom 30 dagar från det att domen vunnit laga kraft.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad är den troligaste påföljden för snatteri?

2019-12-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej, det är så att jag blev tagen för snatteri på coop. Summan var 27 kronor är femton år gammal och har blivit kallad till polisförhör, vad är de troligaste påföljdera?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda Brottsbalken(BrB). Fängelse är inte aktuellt i ditt fallFör snatteri är de möjliga straffen böter eller fängelse i sex månader(BrB 8:2). Fängelse är dock inte aktuellt om man är femton år och i de flesta fall så döms man till böter oavsett ens ålder. Brottet kan alltså leda till fängelse för en vuxen under vissa försvårande omständigheter men inte om man är femton. De påföljder jag ser som möjliga i ditt fall är böter, åtalsunderlåtelse och rapporteftergift.Tre möjliga påföljder-Döms du till böter så är den minsta dagsbötern 30 och den högsta 150. Beloppet utgår från din ekonomiska situation, betalas ett visst bestämt antal gånger, och blir sannolikt lågt eftersom du är femton. Alternativet till dagsböter är penningböter och då får du istället betala en fast summa som lägst är 200 kronor. Du kommer dessutom hamna i belastningsregistret och finnas där i fem år. -Om det istället blir åtalsunderlåtelse så får du ingen rättegång eller påföljd. Men du hamnar dock i belastningsregistret. -Om det istället blir rapporteftergift vilket mycket pekar på eftersom du är ung och beloppet var väldigt lågt så får du endast en varning. Du slipper även att hamna i belastningsregistret. Kortfattat svarJag tror att du kommer komma undan straff och istället få en varning, efter en så kallad rapporteftergift. Detta eftersom beloppet var så lågt och att du endast är 15. Om det däremot finns någon försvårande omständighet som att du varit hotfull eller liknande så kan böter bli aktuellt. Vänligen,