Efter hur lång tid gallras böter från belastningsregistret?

2020-05-16 i Påföljder
FRÅGA |För 2 års sen blev jag tagen för stöld. Jag fick hem info att detta klassades som ringa stöld, stölden var på 826 kr. Jag är medveten att det kommer att synas på mitt belastningsregistret och gick ner till polisstationen för att ta reda på hur länge mitt misstag kommer att arkiveras i systemet. Polisen sa i 10 år men jag har läst liknande fall och då står det att det gallras i 5 år. Vad är det som gäller 5 eller 10 år ?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!Gallring av uppgifter i belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister ("belastningslagen"). Du har helt rätt med att uppgiften kommer gallras efter fem år eftersom du bara fick böter (belastningslagen 17§ 9p). Detta gäller oavsett om du fick bötern genom dom, beslut eller genom att acceptera ett s.k. strafföreläggande/en ordningsbot.Jag kan kort tillägga vad som framgår av belastningsregistret. Av intresse för dig är främst att dina personuppgifter framgår (t.ex. namn och personnummer) samt vilket brott du dömts för och till vilken påföljd. Även vissa andra uppgifter kan förekomma men dessa blir främst aktuella om brottet på något sätt varit udda eller så är uppgifterna av "formell karaktär", t.ex. en kopia av domen/beslutet (2§ Förordning (1999:1134) om belastningsregister)Om du vill veta exakt vad som står i belastningsregistret har du en rätt att begära att få ut alla uppgifter om dig (9§ 1st belastningslagen). Du ska då göra en skriftlig begäran till polismyndigheten (9§ 5st belastningslagen).Jag hoppas detta besvarade din fråga. Om inte är du varmt välkommen att återkomma med följdfrågor. Tack igen för att du använt Lawline.

Villkorlig frigivning och beräkning av strafftiden

2020-05-11 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Min kille fick ett straff på 10 månader. Normalt sett blir man villkorligt frigiven efter 2 tredjedelar av straff tiden. Men kan man bli släppt ännu tidigare? Det jag menar med att han kom till anstalten i februari och kommer ut 1 augusti och då har han suttit 2 tredjedelar. Men han kan till exempel inte komma ut tidigare än augusti då?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Villkorlig frigivning efter 2/3 av straffetHuvudregeln är att en intagen ska friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff (26 kap. 6 § Brottsbalken, BrB). Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB). Skulle den frigivna begå nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in. Föreligger synnerliga skäl för att villkorlig frigivning inte ska ges så ska den skjutas upp (26 kap. 7 § BrB.) Vid bedömningen för om det synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller. Häktningstiden beaktasTidpunkten för strafftidens början beräknas från den dag personen berövas friheten vilket kan vara vid häktning eller efter dom. Det betyder att de 10 månader som straffet uppgår till kan börja räknas från dagen häktningen skett. Det förutsätter då att häktning har skett 17 § Strafftidslag (2018:1251). Allt gott,

Påföljd för ringa stöld

2020-05-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej, blev tagen av vakt + polis tillsammans med min pojkvän för stöld på 48kr. Vi erkände på plats men dom anmälde det. Fick hem ett brev där det står att jag kommer bli kallad till förhör om 1,5 vecka. När detta hände var jag17 år och skulle fylla 18 efter ca 2 veckor, min kille var 18 år.Vi har aldrig gjort något olagligt innan och jag undrar hur ska vi handla situationen? Vad kommer hända?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken påföljd (vilket straff) som kan bli aktuell. Brott och straff regleras i Brottsbalken (BrB). Att stjäla för ett värde som är mindre än 1250 kr utgör brottet ringa stöld (som förut kallades snatteri) enligt BrB 8 kap 2 §. Straffskalan för ringa stöld är mellan böter och fängelse i högst 6 månader. I ditt fall lär påföljden bli böter. Man kan antingen få penningböter eller dagsböter. Penningböter innebär att man får betala en bestämd summa mellan 200 och 4000 kr (BrB 25 kap 3 §). Dagsböter innebär att man får ett visst antal dagsböter mellan 30 och 150 stycken, som alla har ett visst värde mellan 50 och 1000 kr som bestäms av ens inkomst och personliga förhållanden (BrB 25 kap 2 §). Om man exempelvis får 30 stycken dagsböter på 50 kr får man alltså betala 30 x 50 = 1500 kr totalt. I ditt fall är värdet av stölden lågt (48 kr), och du är dessutom ungdom och tidigare ostraffad. Detta talar för att påföljden kommer att bli böter till ett lägre värde. Enligt Åklagarmyndighetens praxis hamnar böter för stöld av mindre än 60 kr på penningböter på ungefär 800 kr. Man gör en bedömning av situationen i just ditt enskilda fall, men påföljden kommer troligtvis hamna däromkring. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan nakenbilder utge straffansvar?

2020-05-05 i Påföljder
FRÅGA |Hej. En tjej lade till mig på snapchat för ett tag sen. Och den allra första bilden hon skickade var en bild där hon täckte för sina bröst. Och såna bilder fortsatte hon skicka lite då och då samtidigt som vi skrev lite allmänt. Sedan frågade hon om hon fick låna 1000 kr, vilket hon till slut fick. Och fortsatte fortfarande skicka täckta bröstbilder. Nu säger hon till mig att hon ska anmäla mig till polisen. Vad ska jag göra? Och vad har jag gjort för brottsligt?
Olivia Viklund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka brott kan du ha gjort dig skyldig till?Av den informationen jag fått av dig så är det korta svaret att du inte gjort dig skyldig till något brott. Har du däremot spridit någon annans nakebilder kan brottet utgöra olaga integritetsintrång enligt brottbalken 4 kap. 6 c §. Det förutsätter dock att spridningen 1) skett olovligen, och 2) är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Det krävs dock att gärningen ska ha gjorts uppsåtligen för att straffansvar ska komma på tal, att göra något med uppsåt innebär att man gjort något med avsikt. Sammanfattningsvis kan du inte dömas för olaga integritetsintrång om du inte har spridit bilderna, eller om dessa rekvisit inte är uppfyllda. Ett annat tänkbart brott skulle kunna vara sexuell posering enligt brottsbalken 6 kap. 8 §. Det förutsätter dock att du främjat eller utnyttjat kvinnan du haft kontakt med och att hon är ett barn under femton år (8 § första stycket). Har hon fyllt femton år men inte är myndig så kan du endast hållas ansvarig om utnyttjandet inneburit skada för barnets hälsa eller utveckling (8 § andra stycket). Även om det här lånet skulle vara någon form av betalning så utgör det inget brottsligt agerande från din sida. Att köpa nakenbilder uppfyller inte kriterierna för vad som skulle kunna anses utgöra köp av sexuell tjänst enligt brottsbalken 6 kap. 11 §. Köp av sexuell tjänst förutsätter att en sexuell förbindelse skett mot ersättning, vilket avser samlag eller annan jämförbar handling. Köp av "bröstbilder" omfattas alltså inte av den bestämmelsen. Det finns inget du kan eller bör göra i detta skede då jag, utifrån de omständigheter du beskriver, bedömer att du inte begått något brott Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan man få villkorlig dom och böter för bedrägeri?

2020-05-12 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är ostraffad sedan innan, men har tyvärr gjort bedrägeri, då jag tagit ut från två personers konto, vet så väl det är fel och ångrar det, blir det fängelse, eller kan man få villkorlig dom och böter?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om påföljden vid bedrägeri blir fängelse eller om det är möjligt att få villkorlig dom och böter.Reglerna kring detta finns i Brottsbalken (BrB). Straffskalan för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Vid ringa bedrägeri är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB). Vid grovt bedrägeri är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB). Vid val av påföljd ska domstolen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Att du är ostraffad sedan tidigare har betydelse då man beaktar tidigare brottslighet vid påföljdsvalet. Om domstolen anser att det saknas särskild anledning till att tro att du kommer begå fler brott kan villkorlig dom utdömas (30 kap. 7 § BrB). Villkorlig dom ska i regel förenas med böter (30 kap. 8 § BrB).SammanfattningBeroende på hur allvarligt bedrägeriet anses vara kan du få olika påföljder. Det är möjligt att domstolen utdömer böter och/eller villkorlig dom istället för fängelse om dem anser att det är lämpligt. Vänliga hälsningar,

Varför är straffskalorna för brott så olika?

2020-05-09 i Påföljder
FRÅGA |Varför skiljer sig påföljderna så mycket mellan olika brott fast ett visst brott kanske är värre än det andra?Exempel 1. En person döms till villkorlig dom för vållande till annans död efter att ett barn drunknat pga han lämnat barnet utan uppsiktExempel 2. En kassörska döms till två månaders fängelse för att ha stulit pengar från kassan under några tillfällenAnses inte människoliv vara mer straffvärt än materiell egendom? Det är rätt ofta man läser om t.ex ekobrott som ger längre påföljd än någon som t.ex kört rattfull och orsakat någons död osv. Hur kan det vara så?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För varje brott finns en i lagtext angiven straffskala som domstolarna måste hålla sig till vid utdömande av straff. Straffskalorna är ingenting som bestäms av rättsväsendet, utan tillkommer genom lagändringar efter politiska beslut. För vållande till annans död kan dömas till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter (3 kap. 7 § BrB). För förskingring kan dömas till fängelse i högst två år (10 kap. 1 § BrB). Lagstiftaren (riksdagen) har här angivit liknande straffskalor för brotten vilket gör att ett fall av vållande till annans död som betraktas milt pga. omständigheterna i det enskilda fallet kan leda till lägre straff än ett förskingringsbrott som ses mer allvarligt. Det finns även försvårande och förmildrande omständigheter som får beaktas i det enskilda fallet och påverkar straffvärdet för brottet. Förmildrande omständigheter kan vara om brottet exempelvis föranletts av stark mänsklig medkänsla eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap. 3 § BrB). Försvårande omständigheter kan exempelvis vara att den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än vad det faktiskt fick, eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande och försvårande omständigheter kan påverka straffmätningen i det enskilda fallet och därmed leda till ett lägre respektive högre straffvärde. Straffskalorna tillkommer och påverkas genom politiska beslut och är inget som rättsväsendet bestämmer över. Som enskild kan man tycka vad man vill om straffet för vissa specifika brott; att det är för högt eller för lågt eller att det är rimligt i proportion till brottet. Att det är just skalor innebär att man på ett större sätt kan beakta omständigheterna i det enskilda fallet. För att få igenom ändringar i straffen krävs lagändringar genom politiska beslut. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Brottsligt att köra ifrån Polisen?

2020-05-05 i Påföljder
FRÅGA |Tjena!Blev tagen av polisen efter att jag hade försökt att åka ifrån dem. Åkte lite för fort förbi dem och fick panik och gasade på. De fick stopp på mig efter några minuter då gasvajern gick av. De använde sig av överdrivet våld (batong) när jag låg ner på magen efter att de hade slängt ner mig på marken. Min fråga till er är vad jag kan förvänta mig för straff?
Olivia Viklund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst så är det inte brottsligt i sig att undvika eller köra ifrån polisen, du kan alltså inte få någon påföljd för just det. Däremot kan fortkörning eller någon annan trafikförseelse komma på tal i samband med flykten från Polisen.Vad gäller fortkörning så kan man dömas för vårdslöshet i trafik enligt 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Den som gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik av normalgraden brukar dömas till dagsböter (1 § första stycket), men om brottet är grovt kan fängelse övervägas (1 § andra stycket). Ibland kan körkortet dras in, isåfall beslutar Transportstyrelsen om en så kallad "spärrtid" som avser tiden från den dagen Polisen tog körkortet. Att få sitt körkort indraget är dock inget straff i juridisk mening. Vilken påföljd man får beror på om brottet är att anse som ringa eller grovt, vilket är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Faktorer som kan spela roll vid utdömandet av straff är bland annat vilken hastighet du körde i, vad hastighetsbegränsningen var på vägen du körde på och huruvida det var en förstagångsförseelse eller inte. Vi på Lawline skulle därför behöva mer information om händelsen för att kunna bedöma vilket straff du har att vänta dig. Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare. Vad du kan göra är att kontakta Polisen och fråga om de har något ärende mot dig, om Polisen eller åklagaren redan har beslutat att inleda en förundersökning/brottsutredning så kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Lag om straff för vissa trafikbrott hittar du Här. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns min prick i belastningsregistret kvar?

2020-05-02 i Påföljder
FRÅGA |Jag har sedan tidigare en prick i belastningsregistret för snatteri från 2017. I år fick jag en fortkörningsböter. Jag undrar om fortkörningsbötern kommer påverka tiden för snatteriet att försvinna ur belastningsregistret?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en prick finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man ådömdes för brottet. Om du exempelvis dömts till böter för snatteri (ringa stöld) gallras pricken i ditt belastningsregister efter fem år (17 § 9 p. lag om belastningsregister). Att du nu fått fortkörningsböter kommer inte att påverka tiden för när din prick för snatteriet i registret försvinner, utan det är endast beroende av påföljden du fick för just det brottet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar