Påföljdbestämning och straffmätning avseende snatteri begånget av 16-åring

2020-05-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag är 16 år gammal och blev gripen på bar gärning av artiklar som kostade sammanlagt 400 kr och är tidigare dömd för ringa misshandel. Jag vill veta lite ungefär hur stor inverkan på min tidigare dom kan ha på de påföljder som kan tillkomma.Mvh
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga är brottsbalken tillämplig (länk till lagen här, jag kommer förkorta den BrB nedan). Jag tolkar din fråga som att du har tagit stulit något i en butik (eller att det i vart fall rör sig om en liknande situation). Om det inte finns några andra omständigheter som talar åt försvårande eller förmildrande håll än värdet på det du tagit, så hade detta ansetts vara snatteri (8 kap. 2 § BrB). Värdegränsen för snatteri går numera vid drygt 1 250, men ett tillgrepp saker till ett lägre värde kan anses som stöld om omständigheterna är försvårande (t.ex. ficktjuv). För snatteri kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. När man gör en påföljdsbestämning i ett sådant här fall är det denna skala man utgår från (29 kap. 1 § BrB). Utan att ha en total översikt av rättspraxis så är jag benägen att anse att detta är ett typiskt bötesfall. Utöver brottsbestämmelsens straffskala i sig finns det även andra saker man ska ta i beaktande. Däremot så kommer straffvärdet i sig (som bedöms enligt 29 kap. 1-3 §§) vara det som ligger till grund för valet av påföljd. Enligt 30 kap. 4 § råder det en presumtion mot fängelse, som kan brytas om straffvärdet är högre än ett år, beroende på brottslighetens art, eller ifall den tilltalade gjort sig skyldig till tidigare brottslighet. Eftersom du tidigare är dömd för misshandel så gäller den sista punkten för dig, men det faktum att straffvärdet för din gärning i sig samt att misshandelsbrott har ett annat skyddsintresse än snatteri, så är det högst otroligt att du skulle få ett fängelsestraff. Dessutom får domstol bara döma någon under 18 till fängelse om det finns synnerliga skäl, vilket det inte gör i ditt fall (30 kap 5 § BrB). Påföljden i ditt fall hade alltså med relativt stor sannolikhet blivit dagsböter (25 kap. 1 § BrB). Hur stora dessa böter ska vara får bestämmas genom den s.k. straffmätningen. Här kan förmildrande och försvårande orsaker göra bötesbeloppet högre eller lägre beroende på. Enligt 29 kap. 4 § BrB ska rätten ta hänsyn till tidigare brottslighet i försvårande riktning, vilket blir aktuellt i ditt fall (dock rör det sig om olikartade brottstyper och därför väger din tidigare brottslighet mindre tungt). Däremot finns även den så kallade ungdomsrabatten i 29 kap. 7 §, som talar till din fördel i och med att du är 16 (i regel utdöms ¼ av straffet då). Enligt praxis (NJA 2012 s. 16) har HD uttalat att man inte borde kunna döma ut mer än 120 dagsböter för enstaka bötesbrott avseende 18-20 åringar. Mig gissning är alltså får man anta att beloppet i ditt fall antagligen hade varit under detta. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Hot mot tjänsteman

2020-05-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej hur olagligt är det att hota polisenVad händer om man gör det.Om man bara har sakt det i telefon.Vad Är konsekvensera?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 17 kap. 1 § Brottsbalken regleras brottet hot mot tjänsteman. Med tjänsteman avses bland annat polis. Brottet tar sikte på när en person med hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsövning, försöker tvinga eller hindra tjänstemannen från en åtgärd i dennes myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd. Således krävs det att hotet innehåller hot om våld. Att hotet uttalats i telefon hindrar inte att en person kan bli dömd för brottet.Brottet hot mot tjänsteman leder till böter eller fängelse i högst 2 år. Vid grovt brott är straffskalan fängelse i lägst 1 år och högst 6 år.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

När kan det som tidigast bli aktuellt med permission och villkorlig frigivning vid avtjänande av ett två år långt fängelsestraff?

2020-05-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Min man är dömd för 2 års fängelse för våldtäkt. Han har blivit frihetsberövad sedan 12 dec.Och domen har vunnit laga krafat idag.Undrade när har han rätt till permissioner där han ska komma hem till oss?(mig o mina barn)När kan han tidigast få fotboja?Kan han få fotboja om jag jobbar? Vi har små barn tänkte om han tog hand om barnen.Tack i förhand
Mina Jenabpour |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om permission finns i fängelselagenEnligt 10 kap. 1 § fängelselagen kan din man komma att beviljas permission tidigast efter att han avtjänat en fjärdedel av sitt fängelsestraff (alltså efter 6 månader) om det inte finns en påtaglig risk för att han kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörelse eller på annat sätt missköta sig. Enligt 3 stycket kan han beviljas permission tidigare än så om det finns särskilda skäl. Beträffande fotbojaDen som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, d.v.s. fotboja (1 § Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Eftersom din man ska avtjäna 2 år kommer detta inte att bli aktuellt. Villkorlig frigivningEfter att din man har avtjänat minst två tredjedelar av sitt fängelsestraff kan han bli villkorligt frigiven (26 kap. 6 § 1 stycket brottsbalken) om det inte finns synnerliga skäl för att skjuta upp detta. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § BrB). Förutsatt att din man sköter sig kommer han alltså att bli villkorligt frigiven efter 1 år och 4 månader. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga. Med vänlig hälsning,

Kan en domstol skärpa ett straff med beaktande av tidigare brottslighet?

2020-05-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man kör bil utan att ha körtkort, blir straffet värre om man då är tidigare dömd för ett brott? Ex misshandel
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken mån en domstol kan skärpa en tilltalads straff genom att beakta tidigare brottslighet.Gällande rätt:I Brottsbalken (BrB) finns regler om straffmätning och påföljder. Enligt 29 kap 4 § BrB kan straffskärpning ske med beaktande av tidigare brottslighet, återfall. Om straffmätningen ska ske i skärpande riktning ska hänsyn tas till:- den tidigare brottslighetens omfattning- tiden som förflutit mellan brotten- om brottsligheten är likartad- om brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarligOmständigheter som rör förekomsten av tidigare brottslighet kan alltså berättiga domstolarna att skärpa ett straff. Bestämmelsen har dock tillämpats mycket återhållsamt i praxis. I ditt exempel i frågan bör inte en tidigare misshandel kunna påverka straffmätningen för körkortsbrottet då dessa två brott skiljer sig så pass mycket i karaktär. Brottsligheten är alltså inte likartad. Det skulle vara mer sannolikt att riskera att få ett strängare straff om den tilltalade i fråga tidigare hade kört rattfull exempelvis, då rattfylla och att köra utan körkort är brott som tydligare hänger samman. Då lagtexten i 29 kap 4 § BrB är avsedd att träffa de brott som är av särskilt allvarlig art är risken dock liten att någon som kört bil utan körkort skulle få ett ex längre fängelsestraff med beaktande av tidigare brott. Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att få ett strängare straff om den tilltalade tidigare är dömd för brott. Det finns en rad krav på exempelvis likheten mellan brotten och brottens allvarlighetsgrad som bör vara uppfyllda för att en straffskärpning ska vara aktuell. Hoppas du fick svar på din fråga!

Försvinner uppgift i belastningsregistret vid början av året eller på exakta datumet för domen?

2020-05-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Om jag blev blev villkorligt frigiven 2012-11-05 efter ett fängelsestraff som gav 1 år. Kommer den punkten i belastningsregistret försvinna exakt tio år efter min frigivning alltså 2022-11-05 ? Eller försvinner den 1 januari 2022?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gallring, som det heter när en uppgift tas bort ur belastningsregistret, finns i lag om belastningsregister.Hur fungerar gallring?Domar om fängelsestraff gallras precis som du säger efter tio år, men dagen som räknas är när domen kom och inte när du blev frigiven (17 § lag om belastningsregister). Om du blev villkorligt frigiven efter 8 månader som man brukar bli vid ett 1-årigt fängelsestraff bör du ha blivit dömd i mars 2012, vilket innebär att uppgiften kommer att försvinna från belastningsregistret motsvarande dag 2022. När försvinner uppgiften?För att besvara din fråga så försvinner uppgiften alltså på den exakta dagen för domen, och inte i början av året eller månaden. Om du blev dömd 5 mars 2012 är det 5 mars 2022 som gäller. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När försvinner pricken från belastningsregistret?

2020-05-26 i Påföljder
FRÅGA |HejJag har en fråga angående när brott försvinner ur ens egna brottsregister. Om man är dömd för ett brott som ska försvinna ur registret tio år efter villkorlig frigivning och låt oss säga att den dagen är 2020-06-01. Är det exakt på datumet när den punkten försvinner ur registret eller är det den månaden? Eller det 1 januari det året när det har gått exakt tio år?
Andrea Vrcic |Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregistret (samma sak som brottsregistret) innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot enligt 3§ p.1 Lag om belastningsregister. Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning enligt 17§ p.1 Lag om belastningsregister. Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen enligt 17§ p.9 Lag om belastningsregister). Vilket datum försvinner pricken från belastningsregistret?Tiden på tio (eller fem) år räknas nästintill alltid tiden från domen. Det innebär att tiden börjar löpa från den dagen du blev dömd. Det enda undantaget är för sluten ungdomsvård, där tiden börjar räknas först när "straffet" är avtjänat. Det innebär att om tiden börja löpa 1 januari 2010 upphör pricken den 1 januari 2020. Vänligen,

När bortfaller mitt fängelsestraff?

2020-05-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej har blivit dömd till 5 års för grovt narkotikabrott i 1991. Har rymt på min första permission (efter jag tillbringat 18 månader i Österåker anstalten) sedan dess har jag varit bort dvs runt 27 år utomlands, undrar om jag kan komma tillbaka utan att hamna i fängelset.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett fängelsestraff kan bortfalla om verkställigheten avbryts och tillräckligt med tid har gått från dess att verkställigheten har avbröts (35 kap 9 § brottsbalken). Tiden som krävs för att straffet ska bortfalla varierar beroende på fängelsestraffets läng, och beräknas i ditt utifrån den tid som återstod av straffet. I ditt fall återstod 3, 5 år av straffet på 5 år, vilket betyder att påföljden bortfaller först efter 10 år (35 kap 8 § andra punkten brottsbalken). Eftersom det har gått ca 27 år borde du kunna återvända utan att riskera fängelse.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Hur länge syns påföljden samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-05-19 i Påföljder
FRÅGA |Min dotter dömdes till stöld när hon var 16 och fick samhällstjänst som påföljd och jag undrade hur länge kommer det att synas i belastningsregistret.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.Vad gäller samhällstjänst är det i svensk rätt ingen självständig brottspåföljd. Samhällstjänst kombineras alltid med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom, vilket gallras efter 5 år eftersom din dotter var under 18 år när hon begick brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om hon döms till en ny påföljd medan hon fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar