Hur länge finns misshandelsbrott i belastningsregistret?

2020-01-17 i Påföljder
FRÅGA |Min vän dömdes för misshandel när han va 15år. Idag är han 20 och har riktigt svårt att få jobb. När kommer hans brott sluta påverka honom?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett brott finns olika länge i belastningsregistret beroende på vilken påföljd som man dömts till. Uppgifterna lagras antingen fem eller tio år. Är den dömde under 18 år så lagras uppgifterna för det mesta i fem år. Har din vän t.ex dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom(kombineras ofta med samhällstjänst) så tas uppgifterna bort efter fem år(17 §, fjärde punkten, lag om belastningsregister).Din vän kan begära ut uppgifter om sig själv i belastningsregistret( 9 § lag om belastningsregister).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ungdomsstraffrabatt utgår från dagen gärningen begås

2020-01-13 i Påföljder
FRÅGA |Om en person begår ett mord när personen är 17 år. Blir tagen direkt men hinner fylla 18 under tiden som utredningen pågår och han sitter häktad. Straffas personen som en 17åring eller en 18åring? Det har skett i närheten av där jag bor och min sambo och jag är inte överens om vad som gäller
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör så kallad ungdomsrabatt, alltså att en person som begått ett brott innan hen fyllt 21 år får ett lägre straff än hen annars fått (29 kap 7 § brottsbalken).Den relevanta tidpunkten för rabatten är dagen då brottet begås, och inte dagen då domen meddelas.Åldersrabattens storlek framgår av Högsta domstolens dom i NJA 2000 s 421, och gäller enligt följande:– 15 år; straffet 1/5 av det straffet en vuxen person ges,– 16 år; 1/4,– 17 år; 1/3,– 18 år; 1/2,– 19 år; 2/3 och– 20 år; 3/4.Vänligen

Hur beräknas strafftiden för fängelsestraff?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Jag dömdes till 5 mån + del på 1mån och 20 dar = 6 mån och 20 dar, men hur räknar man ut tiden man sitter av straffet.. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt brottsbalken 26 kap 6 § (här) gäller en presumtion om att man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av avtjänat straff, det innebär att du kommer sitta 2/3 av 6 månader och 20 dagar, om det inte föreligger synnerliga skäl. Planeringen för din frigivning börjar redan när du kommer till anstalten, det kallas för att man gör upp din verkställighetsplan. Då kommer du bland annat få datumet för din frigivning. Du kan läsa mer om den villkorliga frigivningen på Kriminalvårdens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad är vanligaste påföljden för brott rent generellt?

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad är det mest rimliga straffet när det kommer till bedrägeri (inte grov bedrägeri) och man är ostraffad sen tidigare? Finns det risk att man får fängelse ändå eller blir det oftast böter?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ställer en väldigt intressant fråga som även jag skulle vilja veta det exakta svaret på. Till min kännedom finns det dock ingen som har samlat ihop alla bedrägeri-domar som avkunnats och sedan framställt dom i exempelvis ett excel-dokument med informativ statistik.Men även om jag kan inte kan svara på din fråga på din fråga med exakthet så kan jag förklara vad som gäller mer generellt.Straffvärdet för de flesta brott hamnar rent generellt under 1 år. (Det innebär att den VANLIGASTE påföljden för normalgraden av bedrägeri, 9:1 Brottsbalken, INTE är fängelse. Utan snarare kanske villkorlig dom tillsammans med böter.) Det innebär att påföljden helst ska leda till villkorlig dom och skyddstillsyn. Till det hör också att utgångspunkten för förstagångsförbrytare är att påföljden ska vara villkorlig dom. Om det senare sker återfall i brottslighet ska påföljden helst leda till skyddstillsyn för att markera allvarligheten i det hela. Men det finns naturligtvis en hel del andra påföljder som domstolen kan döma ut. Nedan ser du rangordningen av påföljders allvarlighet som lagstiftningen utgår ifrån när det gäller att bestämma påföljden för ett brott som har ett straffvärde under 1 år. Det är här de flesta påföljder på grund av brott hamnar. Om straffvärdet för brottet däremot skulle överstiga 1 år så är det enligt förarbeten fängelse som ska dömas ut. 1. Fängelse 6 mån2. Skyddstillsyn tillsammans med fängelse3. Fängelse 14 dagar (minimum) upp till 6 mån4. Skyddstillsyn tillsammans med samhällstjänst (jämställt skyddstillsyn tillsammans med kontraktsvård)5. Villkorlig dom tillsammans med samhällstjänst6. Skyddstillsyn7. Villkorlig dom tillsammans med böter8. BöterMed allt det i bakhuvudet så torde svaret på din fråga bli: Det mest sannolika är att någon av ovanstående påföljder döms ut, men det finns risk för att det blir fängelse om brottet är tillräckligt allvarligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Gott nytt år,Mvh

Hur länge stannar böter kvar i belastningsregistret?

2020-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående belastningsregistret. Om en person kör på gångbana med bil för att lasta på grejer från huset och bli stoppad av Polisen och får böter hamna man på någon register hos Polisen?
Ebba Alkehag |Hej och tack för att du använder dig av Lawline!Så som du beskriver frågan uppfattar jag det som att en person har kört på ett olovligt sätt, som har resulterat i att polisen har gett denne personen böter. Jag uppfattar det som att den böter som personen fick var en så kallad penningböter, vilket är ett engångsbelopp som inte baseras på lönen eller liknande. Den vanligaste formen av penningböter är exempelvis fortkörningsböter eller andra mindre brott mot Trafikförordningen (där regler finns gällande körning av bil etc), och så som jag förstår din fråga är det just det som har hänt. När polisen dömer ut att en person ska betala penningböter registreras detta hos polisen i det så kallade belastningsregistret. För detta register finns det en del regler; exempelvis vem som har rätt att hämta ut information därifrån men också hur länge en "påföljd" ska finnas kvar i registret innan det gallras bort.I enlighet med gallringssystemet, vilket följer av Lag om belastningsregister 17 §, ska böter (där medräknat penningböter) tas bort från registret/systemet efter 5 år. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Ha en fin dag!Mvh

Påföljd för barnpornografibrott begått av 16-åring

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Straff för 16-åring som har fått en film på 16 sek med barnpornografi skickad till sig på mobilen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad påföljden borde bli för en 16-åring som är misstänkt för barnpornografibrott genom att ha skaffat sig och/eller tittat på barnpornografi, i form av filmen du beskriver i din fråga. Straffskalan för barnpornografibrott stadgas i brottsbalken 16 kap 10 a § och är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i just det fallet. När domstolen tar ställning till vilken påföljd en 16-åring ska få, så tas åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan fyllda 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt brottsbalken 27 kap 9 §. Som tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Domstolen tar dock även hänsyn till andra omständigheter än enbart åldern vid bedömningen, såsom om det skett upprepade brottsliga gärningar samt om de varit av allvarlig art. Den troliga påföljden i detta fall, om det rör sig om endast en film (utan särskilt hänsynslöst innehåll) som man dessutom inte spridit vidare, är böter. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård, krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i detta fall. Jag vill dock understryka igen att domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt innehållet av filmen i detta fall, och att jag därför inte kan svara med säkerhet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När försvinner man ur belastningsregistret?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej när försvinner man ut belastningsregistret om man blivit dömd för häleri,villkorlig dom med böter och man är över 18 år? Är det 5 eller 10 år.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (här).Du beskriver att personen i fråga blev dömd till villkorlig dom med böter. Blir man dömd till villkorlig dom tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 10 år efter dom eller beslut, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet, detta framgår av 17 § fjärde punkten a) (här).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag fick en misshandel dom i mars -10. Jag överklagade men fick samma som i tingsrätten. Fick samhällstjänst som jag blev klar med maj -11. Min fråga är när kommer min anmärkning i belastningsregistret försvinna?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden t.ex. fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Har personen ifråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 (här). Du skriver i din fråga att du dömdes till samhällstjänst för misshandel. Jag tolkar din fråga som att du dömdes i tingsrätten i mars 2010. Påföljden samhällstjänst är i Sverige ingen självständig brottspåföljd, vilket betyder att den alltid kombineras med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Skyddstillsyn och villkorlig dom gallras ur belastningsregistret 10 år efter att domen meddelades, se 17 § p. 4 (här).Vänligen,