Villkorlig dom – återfall

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag fick villkorligdom för bädregeri i 2 år och har gjort om det igen.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer när du upprepar samma brott som du fått villkorlig dom för. Om du får återfall och begår samma brott och blir åtalad för detta och domstolen anser att du är skyldig så kommer straffet antagligen att bli strängare. Du kan antingen få exempelvis skyddstillsyn eller till och med fängelsestraff om domstolen anser att det finns stor risk för att du ska begå samma brott en tredje gång. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtjäna delar av fängelsestraffet med fotboja

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga, om man har ett fängelsestraff på 1 år och 4 månader, man kan ju bli villkorligt frigiven efter halva tiden. Men min fråga är om det finns en lag som tyder på att man kan få komma ut ännu tidigare (med fotboja) om man har specifika själv, exempelvis närtående som är sjuk etc? Hört att detta finns "synnerliga skäl" eller någonting liknande i fängelselagen. Är det någonting ni vet om?Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan avtjäna resterande del av utdömt fängelsestraff med fotboja.11 kap. fängelselagen reglerar särskilda utslussningsåtgärder. Det framgår av 11 kap. 1 § fängelselagen att en intagen får, för att minska risken för att han eller hon återfaller i brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd till vistelse utanför anstalt genom följande utslussningsåtgärder;frigång,vårdvistelse,vistelse i halvvägshus,utökad frigång.Utökad frigång, dvs fotboja, är en av de särskilda utslussningsåtgärder som nämnts. I praktiken innebär det att man avtjänar delar av det utdömda fängelsestraffet hemma, vanligtvis sista delen av straffet, och övervakning sker genom fotboja.I 11 kap. 5 § fängelselagen uppställs kraven för att utökad frigång ska beviljas. Kraven innefattar att den intagne har tillgång till bostad, någon form av sysselsättning, att det inte finns risk att den intagne kommer att fortsätta att begå brott eller på annat sätt allvarlig missköta sig samt att minst halva strafftiden, dock minst tre månader har avtjänats. Det finns även bestämmelser och föreskrifter från Kriminalvården som måste beaktas om fotboja blir aktuellt.I det här fallet, avseende ett fängelsestraff på 1 år och 4 månader, kan en utökad frigång med fotboja aktualiseras efter att 7 månader har avtjänats (minst halva strafftiden), förutsatt att samtliga andra krav är uppfyllda.Jag vill avslutningsvis bara poängtera att huvudregeln är att en dömd person friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff, enligt 26 kap. 6 § BrB, och inte efter 1/2 av strafftiden.Med vänliga hälsningar,

När gallras en bötespåföljd ur belastningsregistret om man vid ett senare tillfälle döms till skyddstillsyn?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Om jag fick ett strafföreläggande januari 2010 och vid senare tillfälle dömdes till skyddstillsyn december 2014, betyder det att bägge dessa kommer att synas i belastningsregistret fram tills december 2024?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du godtog ett strafföreläggande i januari 2010 och att du sedan dömdes till skyddstillsyn för ett brott i december 2014. Du undrar därför när dessa uppgifter kommer gallras ur ditt belastningsregister.Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Döms man till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, förutsatt att man är över 18 år vid tillfället för brottet, se 17 § p.4 (här).Gallringstiden kan förlängasTiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgifterna finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).SammanfattningDet faktum att du dömdes till skyddstillsyn innan din bötespåföljd gallrats, innebär alltså att denna uppgift finns kvar i ditt belastningsregister lika länge som uppgiften om skyddstillsynen. Eftersom skyddstillsynen gallras först efter 10 år, stämmer det att både strafföreläggandet och skyddstillsynen gallras först i december 2024. Förutsatt att det var då du dömdes för brottet.Vänligen,

straffet för innehav av 300 gram cannabis om man är under 18 år

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Är under 18 år och ostraffad sen tidigare. Blev tagen med 300g cannabis och undrar vad straffet för detta blir? Är misstänkt för narkotikainnehav.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du har blivit tagen med 300g cannabis är det brott som blir aktuellt i ditt fall är innehav av narkotika av normalgraden. Mängden torde inte vara så stor att det ska räknas som ett grovt brott.Straffet för narkotikabrott av normalgraden är böter eller fängelse i högst tre år.( Narkotikastrafflagen 1 §).I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4 §). Dock är narkotikabrott ett så kallat artbrott – och det finns därför en presumtion för att fängelse ska dömas. Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27–31 kap). När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kapitel. En förmildrande omständighet kan vara att du inte gjort dig skyldig till något brott tidigare och att du är under 18 år.Eftersom du är under 18 år så kommer detta att påverka bedömningen. Det får då nämligen endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det ( Brottsbalken 30 kap. 5 § stycke 2). Det mest troliga straffet torde alltså bli antingen ungdomstjänst, ungdomsvård eller böter. Skulle det mot förmodan bli fängelse i så sätts även straffet ned på grund av din ålder. Du anger inte din ålder men säger att du är under 18 år. Som tumregel brukar det sägas att den som är 17 år brukar få en straffnedsättning med 55-65%, den som är 16 år får en straffnedsättning med 65-75%, och den som är 15 år får en straffnedsättning med 75-85%. Exakt vad domstolen skulle komma fram till och vilket brott som blir aktuellt i ditt fall är svårt att svara på, eftersom jag inte har tillräckligt mycket underlag för bedömningen. Jag hoppas dock att mitt svar kan ge en någorlunda vägledning.

Påföljd för stöld och skadegörelse för person under arton år?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej min flickvän och jag och min kompis är aklagade för stöld och sabotering av en båt min vän är 17 ska fylla 18 min flickvän är 16 och jag är 15 jag undrar vilket straff som kan vänta Mvh en anonym
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du, tillsammans med din vän och flickvän, är anklagade för att ha stulit och saboterat en båt och undrar vilket straff som kan aktualiseras.Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att ni var lika gamla vid tillfället för gärningarna som ni är idag.Skadegörelse Med "sabotering" tolkar jag det som en form av skadegörelse. Skadegörelsebrott regleras i 12 kap. Brottsbalken, BrB. Av 12 kap. 1 § BrB framgår det att den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Är skadegörelsen att anse som ringa, med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet, döms för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader, 12 kap. 2 § BrB. Eftersom skadegörelsen är i förhållande till en båt kan gränsdragningen bli beroende av hur stort värde det är på båten och huruvida en betydlig eller obetydlig värdeminskning skett till följd av skadegörelsen. En större värdeminskning av "saken", i det här fallet en båt, bedöms oftast som en grövre form av skadegörelse.StöldStöld regleras i 8 kap. 1 § BrB. Av lagrummet framgår det att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. SammanfattningNi är alla över femton år gamla och därmed straffmyndiga, 1 kap. 6 § BrB, ingen av er är dock över arton och inget fängelsestraff kan alltså aktualiseras. Det spelar ingen roll om din vän snart är arton år, det som har betydelse är hur gammal han var vid tillfället för gärningen. Ungdomstjänst, dvs att man jobbar gratis genom att hjälpa andra, kan bli aktuellt som påföljd (straff). Även ungdomsvård kan utdömas vilket innebär att man måste ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, i form av möten varje vecka eller liknande. Böter som straff kan möjligtvis också bli aktuellt.Det är svårt att ge ett bestämt svar på vilket straff ni kan vänta er eftersom jag inte kan säga exakt hur domstolen kommer bedöma eran situation. Vilket värde det är på stölden och hur stor omfattningen av skadegörelsen är kommer sannolikt ha betydelse för hur sträng påföljden blir. Det har även betydelse huruvida ni har dömts för något tidigare och hur er livssituation ser ut i övrigt. Med vänliga hälsningar,

Möjligt straff för stöld av normalgraden?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag och en kompis båda 16 år gammal stal saker från en butik för värde 1500kr det är första gången vi någonsin begåt något olagligt och den sista kan man säga. Vad kan straffet bli?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, så som "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § BrB, "är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader".Gränsdragningen mellan stöld och det mildare brottet ringa stöld brukar, enligt tidigare domar, gå vid 1000 kronor. Eftersom värdet av sakerna i ert fall överstiger 1000 kronor kommer stöld av normalgraden att bli aktuellt.Ni båda är straffmyndiga då ni är över femton år, 1 kap. 6 § BrB.Eftersom ni inte har fyllt arton år än och det rör sig om ett enklare brott samt att ni, om jag uppfattat det rätt, inte har dömts för några brott tidigare, kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Detta brukar kallas för straffvarning. Ni får då inget straff för brottet utan kallas istället till möte med åklagaren. Begår man ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla och nya brottet. Ungdomstjänst, dvs att man jobbar gratis genom att hjälpa andra, kan bli aktuellt som straff. Även ungdomsvård kan aktualiseras vilket innebär att man måste ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, i form av möten varje vecka eller liknande. Böter som straff kan också bli aktuellt. Det jag beskrivit ovan är olika möjliga utfall. Det är svårt att ge ett bestämt svar på vad straffet kommer bli, eftersom jag inte kan säga exakt hur en åklagare eller domstol kommer bedöma eran situation.Med vänliga hälsningar,

Provokation som grund för strafflindring

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag letar efter praxis där ett straff avsevärt sänkts genom provokation. Finns det? Jag menar då den lag som regleras i BrB 29 kap 3 §. Gärna fall som handlar om misshandel om det finns.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!29 kap. 3 § Brottsbalken, BrB, reglerar förmildrande omständigheter som kan leda till att den tilltalade döms till ett lindrigare straff. Enligt 29 kap. 3 § BrB ska som förmildrande omständigheter särskilt beaktasp1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, (provokation)p2. den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,p3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,p4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, ellerp5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. En provokations förmildrande verkan återfinns alltså i 29 kap. 3 § p.1 BrB och avser situationer där en person hetsas eller retas till att agera.PraxisJag har lyckats hitta följande praxis som kan vara användbart för dina önskemål.NJA 1985 s. 757. (misshandel med kniv)NJA 1987 s. 33. (dödsmisshandel med kniv)NJA 1990 s. 776. (misshandel — otrohet som provokation)NJA 1996 s. 93. (misshandel — samt förberedelse till misshandel)NJA 1999 s. 460. (misshandel)Med vänliga hälsningar,

Hur mycket brukar böterna ligga på för ringa narkotikabrott?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag blev påkommen av polisen med mindre än 0,5 g cannabis och bruk av det. Jag är bara 18 år gammal och har endast inkomst av CSN (bidrag) vilket är 1250kr/månad. Jag blev misstänkt för ringa narkotikainnehav och bruk. Hur mycket kan mina böter ligga på?
Johanne Örnfeldt Svensson |Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och sex månader.Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar dock alltid vara 30st dagsböter. Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken).Eftersom du inte har någon inkomst förutom CSN – så kommer dina böter förmodligen landa på det lägsta beloppet – alltså 1500 kr. Men domstolen gör alltid en individuell bedömning - och beloppet kan komma att variera något. Hoppas att du fick svar på din fråga. Mvh,