Uppgifter om dagsböter och villkorlig dom i belastningsregistret

2019-12-07 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd för 2015 för misshandeln och påföljd blev då 1- villkorlig dom2- 70 dagsböter å 50 kr Min fråga är: när försvinner det från min belastningsregister ?
Felicia Fredin |Tack, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter i belastningsregistret En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen eller beslutet (17 § p. 9 Lag (1998:620) om belastningsregister). Villkorlig dom i belastningsregistretEn uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio år efter domen eller beslutet (17 § p. 4 a.) Om den som begick brottet var under 18 år vid tillfället då det begicks, finns uppgiften istället kvar ii belastningsregistret i fem år (17 § p. 4 b). Flera påföljder i belastningsregistret Enligt lagen framgår det också att i fall då en ny uppgift förs in i belastningsregistret under tiden då en gammal uppgift fortfarande finns kvar kommer uppgifterna i registret inte tas bort förrän det nya brottet gallras. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 §). Sammanfattning Om du har dömts för ett brott och påföljden bestämts till dagsböter samt villkorlig dom, kommer båda uppgifterna att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan,När min dotter var 17 år blev hon misstänkt för snatteri i butik. Hon hade förhör med polisen och efter några veckor fick vi svar att hon inte hade gjort något fel och inte stulit något. Jag undrar om det kommer finnas med i hennes register? När hon söker jobb så kan de kolla upp hennes register 5 år tillbaka och jag undrar om det kommer stå att hon var misstänkt för stöld?Tack på förhand.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lag (1998:620) om belastningsregister ska registret bl.a. innehålla uppgifter om den som genom dom eller beslut har ålagts påföljd för brott (3 § 1 st. 1 p.). Också uppgifter om den som fått åtalsunderlåtelse eller förklarats fri från påföljd pga. att personen begått ett brott under allvarlig psykisk störning registreras (3 § 1 st. 3 och 9 p.). Av din fråga att döma har polisen konstaterat att inget brott har begåtts och därför finns inga uppgifter om hennes påstådda brottslighet med i registret.Nämnas ska också lagen (1998:621) om misstankeregister, där endast den som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt registreras. Eftersom din dotter aldrig åtalades ska uppgiften i registret gallras, dvs. raderas, och dessa uppgifter skulle inte heller synas i misstankeregistret (13 § samma lag).Låt säga att din dotter trots allt skulle ha blivit dömd eller fått åtalsunderlåtelse för ett brott, t.ex. snatteri. De som framför allt har rätt att få ut uppgifter från registret räknas upp i 6 § lagen om belastningsregister. I bestämmelsen nämns inte arbetsgivare som behörig till att begära ut personuppgifter ur belastningsregistret, varför en arbetsgivare på egen begäran inte – helt utan restriktioner – kan utfå uppgifter ur belastningsregistret. Däremot kan en enskild få uppgifter ur registret för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag om verksamheten avser vård eller är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). En del arbetsgivare kräver ofta att du själv lämnar in uppgifter ur belastningsregistret för att du ska kvalificera dig för en anställning. Du kan begära ut ett utdrag ur belastningsregistret avgiftsfritt en gång per kalenderår (9 § lagen om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Återfall som bevis i ett nytt åtal

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej Lawline! Jag läste nyss en dom från 2018 där det i domskälet står att en av de dömda gärningsmännen inte finns med i belastningsregistret. Efter en enkel sökning på internet visar det sig att personen i fråga år 2002 dömdes för ett dråp. Straffet blev 4 års fängelse. Vad jag förstår finns man med i belastningsregistret till 10år efter avtjänat straff, vilket innebär att han borde funnits med i registret till senast 2016. Min fråga är följande: Får domstolen i sin dom endast ta hänsyn till tidigare begångna brott som fortfarande finns i belastningsregistret? Eller borde åklagarsidan ha kunnat framföra den tidigare domen som ett sätt att visa på till exempel återfallsrisk(eller något annat) och därmed som anledning till ett hårdare straff?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BelastningsregistretPrecis som du nämner i din fråga finns uppgifter om en persons brott i belastningsregistret i 10 år om personen dömts till fängelse (17 § i lagen om belastningsregister). För straff som inneburit böter finns uppgiften kvar i 5 år. Beaktande av återfall vid straffbedömningenNär en person döms för ett brott kan tidigare brottslighet påverka vilket straff personen får (påföljden) eller straffets nivå (straffmätningen) (30 kap. 4 § brottsbalken och 29 kap. 4 § brottsbalken). För att få beakta återfall krävs dock att den tidigare brottsligheten ligger nära i tid. I den juridiska litteraturen framgår att 4 år används som en gräns. Brottslighet som ligger mer än 4 år bakåt i tiden ska alltså inte beaktas vad gäller påföljd eller straffmätning.Beaktande av tidigare brottslighet som bevisI Sverige råder dock fri bevisprövning och fri bevisvärdering, vilket innebär att det inte finns några gränser för vad åklagare får åberopa eller vad domstolen får beakta i en förhandling (35 kap 1 § rättegångsbalken). Det finns därför egentligen inget som hindrar en åklagare från att åberopa den åtalades tidigare brottslighet som bevis när det gäller något annat än straffet i sig, även om brottsligheten är längre bak än 10 år och därför inte finns med i belastningsregistret. Vad tidigare brottslighet faktiskt skulle kunna bevisa i ett nytt senare åtal, eller i vilken utsträckning brottslighet åberopas som bevis, kan jag dock inte svara på.SammanfattningDomstolar får inte beakta brottslighet som inte finns med i belastningsregistret i valet av straff eftersom denna ligger längre bak i tiden än 4 år. Det finns dock inget hinder mot att åberopa och beakta brottslighet som någon form av bevis i andra frågor. Hoppas du fick svar på din fråga!

Syns beslut om strafföreläggande i belastningsregistret?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |2016 blev jag tagen för snatteri och tror jag fick strafföreläggande men är osäker på om jag fick betala böter. Jag beställde utdrag ur belastningsregistret för att ha koll på datum och så eftersom jag planerar att göra GMU och man då måste vänta fem år. Men enligt registerutraget så finns det ingenting om mig. Jag var 16 under själva händelsen om det har betydelse. Min fråga är alltså om det finns något sätt att få information om sitt strafföreläggande eller om det helt enkelt inte finns något?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du begick ringa stöld (snatteri) enligt 8:2 brottsbalken (BrB) år 2016 där du tror att du fick strafföreläggande enligt 48:4 rättegångsbalken (RB). Du begärde ut ett utdrag från belastningsregistret men där syntes inte strafföreläggandet. Din fråga är nu hur du kan få ut information om strafföreläggandet. Åklagare kan besluta om strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som alternativ till rättegång. Det kan göras under förutsättning att den misstänkte har erkänt brottet direkt eller snart efter att brottet begicks. Strafföreläggande är möjligt för brott som är begränsade till böter och/eller villkorlig dom, exempelvis stöld, ringa stöld (snatteri) och trafikförseelser. Efter att det beslutats om strafföreläggande ska den misstänkte betala det belopp som bestämts som påföljd för brottet. Det är detta belopp som utgör bötesstraffet för brottet. När du betalar ditt strafföreläggande betalar du därmed de böter du dömts till. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. Precis som du skriver i frågan kommer uppgifterna att gallras (tas bort) ur registret efter fem år enligt 17 § 9 p lagen om belastningsregister. Ditt strafföreläggande kommer därmed att gallras ur registret år 2021. Jag kan inte svara på varför du inte kan se ditt strafföreläggande i utdraget ur belastningsregistret. Om uppgifterna du skrivit i frågan stämmer borde beslutet om strafföreläggande finnas kvar i ditt belastningsregister. Jag rekommenderar dig att ringa till Polismyndigheten, som är ansvarig för belastningsregistret, och ställa dina frågor. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Gallring av böter ur belastningsregistret

2019-12-04 i Påföljder
FRÅGA |HejFör några år sedan fick jag dagsböter för ett s.k bedrägeri/förskingring. Undrar hur länge det visas i registret ? Ska lämna utdrag för arbeta inom äldreomsorgen och är ju såklart orolig. Fick inget fängelse utan enbart dagsböter. Fick även fortkörningsböter för ca 3 månader sedan... är det något som kan göra så att den boten ovanför syns längre tid i registret eller är varje dom försig med tider dem syns ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om belastningsregister.Uppgifter om böter – såväl dagsböter som föreläggande om ordningsbot för exempelvis fortkörning – gallras ur belastningsregistret fem år efter domen respektive föreläggandet om ordningsbot (17 § 9 p nämnda lag). Datumen för gallringarna av dina böter är oberoende av varandra, och förlängs alltså inte på den grunden att det finns andra uppgifter om dig i belastningsregistret.

Vad händer personer med funktionsnedsättning ska häktas eller placeras på anstalt?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag såg något på tv som fick mig att fundera på hur det skulle bli om en person som är beviljad personlig assistans döms till fängelse?Även en person som har stora funktionsnedsättningar kan begå allvarliga brott. Det skulle kunna handla om bedrägerier, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott ect.Som personlig assistent blir det ju väldigt speciellt att jobba i ett fängelse. Kriminalvårdarna lär ju inte ha tid att ägna sig åt en person hela tiden.Det vore ju märkligt om man som assistentberättigad inte skulle kunna dömas till fängelse men hur går det rent praktiskt till?Bästa hälsningar från en nyfiken.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller misstänkta eller dömda personer med funktionsnedsättningar finns det särskilda platser inom Kriminalvården som är utformade för att möta dessa behov. Det kallas omvårdnadsavdelningar och innebär att bostadsrummen, avdelningen och personalen, i viss mån, är anpassade efter omvårdnadsbehov. I Sverige finns bara ett häkte med omvårdnadsavdelning och det är häktet Kronoberg i Stockholm, där placeras alltså samtliga klienter i hela Sverige som har omvårdnadsbehov. Vidare finns på samma sätt anstalter med denna typ av anpassning, ett exempel är anstalten Salberga utanför Uppsala.Återkom gärna till oss på Lawline om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Vilka hamnar i belastningsregister och vilka konsekvenser medför det?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej Jag är en elev och undrar om ett par frågor.Vilka hamnar i polisens belastningsregister? och Vilka problem kan det föra med sig om man hamnar i belastningsregistret?mvh/elev
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister (1§) om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott (3§). Vilka hamnar i polisens belastningsregister? I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott, inklusive strafförelägganden som till exempel fortkörning som har utdelats direkt av polisman. Uppgifter om domar som har lett till fängelse tas bort från registret 10 år efter frigivningen, domar som har lett till böter tas bort efter fem år (16-18 §§). Vilka problem kan det föra med sig om man hamnar i belastningsregistret? Eftersom belastningsregistret är ett register där begångna brott finns registrerade kan den som har tillgång till registret se vilka brott personen i fråga har begått. Som utgångspunkt är det enbart den enskilde själv och vissa bestämda myndigheter som har rätt att ta del av belastningsregistret. En arbetsgivare har (för det mesta) ingen rätt att själva begära ut belastningsregistret, men om arbetsgivaren vill ha ett utdrag kan denne i vissa fall tillfråga den enskilde om den personen kan begära ut ett eget utdrag och sedan överlämna det till arbetsgivaren i ett slutet kuvert. Vissa arbetsgivare inom till exempel vården och skolomsorgen har rätt att begära ut ett belastningsregister (6-7 §§). Konsekvensen av att arbetsgivare kan ta del av belastningsregistret är generellt att det kan bli svårare att få en anställning. Inom vård och skola fyller funktionen ett syfte eftersom det anses vara fördelaktigt att man inte omedvetet anställer en person som kanske har begått brott mot barn. Syftet med belastningsregister är dock att man själv ska kunna kontrollera sina uppgifter, inte att att arbetsgivare ska göra det. Det är hursomhelst vanligt att arbetsgivare i hög utsträckning vill se belastningsregistret och om man förekommer i registret vill arbetsgivaren ibland inte anställa den personen, trots att det inte egentligen är själva syftet med belastningsregister. Det kan alltså bli svårare för en person att få anställning om man förekommer i belastningsregistret, trots att det egentligen inte är syftet med lagen. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan tidigare brottslighet påverka nytt straff?

2019-11-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej, min son har blivit anmäld för misshandel och har tidigare 2 domar för ringa narkotikabrott, hur kan det påverka straffet för misshandeln?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om straff finns i brottsbalken (BrB). När en person döms för brottslighet kan tidigare domar påverka vilket straff personen får (påföljden) eller straffets nivå (straffmätningen) (30 kap. 4 § BrB och 29 kap. 4 § BrB).Tidigare brottslighets påverkan på ett nytt straffFör att tidigare dom ska påverka påföljden krävs att dock bland annat att brottstyperna är likartade, exempelvis att både de tidigare brotten och det nya brottet är våldsbrott. I ert fall består den tidigare brottsligheten av ringa narkotikabrott och den eventuellt nya av en misshandel. Eftersom de rör sig om skilda brottstyper bör narkotikabrotten inte påverka påföljden för en misshandel.När domstolen bedömer om en tidigare dom ska påverka straffets nivå, straffmätningen, tar den bland annat hänsyn till brottens allvar och återigen om brotten är likvärdiga. Ringa narkotikabrott är inte ett sådant allvarligt brott, och som tidigare nämnts rör det sig i detta fall om skilda brottstyper. Min bedömningMin bedömning är därför att de tidigare domarna för ringa narkotikabrott inte kommer påverka det straff din son kan få för misshandeln. Hoppas du fick svar på din fråga!