Påföljd vid bidragsbrott

2021-05-08 i Påföljder
FRÅGA |Min syster har lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan och fått ut 51000 i bidrag för vab som hon inte hade rätt till. Vad kan hon få för straff för det? Hon är tidigare ostraffad. Vi är jätteoroliga för att hon ska få fängelse.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det har din syster lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och fått pengar som hon egentligen inte har rätt till och att du nu undrar vad hon kan få för straff. Inledningsvis kommer jag först att utreda om detta utgör ett brott för att sedan besvara vad påföljden eventuellt skulle kunna bli.Är detta ett brott?I och med att det rör sig om ersättning som beslutas av Försäkringskassan blir bidragsbrottslagen tillämplig (1 § bidragsbrottslagen). Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms bland annat den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller med ett för högt belopp till bidragsbrott. Du nämnde att din syster har lämnat felaktiga uppgifter. Frågan blir då om detta har orsakat fara för en ekonomisk förmån betalas ut eller med ett för högt belopp.Med fara menas att det ska vara möjligt och sannolikt att ersättningen betalas ut felaktigt. Det krävs alltså inte att så faktiskt har skett. Då din syster har fått en utbetalning baserat på de oriktiga uppgifterna som hon lämnat har faran redan förverkligats. På så vis har hon objektivt sett begått bidragsbrott. För att dömas krävs dock också att man har begått gärningen med uppsåt, det vill säga med avsikt eller insikt. Utifrån informationen i din fråga går det inte att avgöra om din syster har lämnat uppgifterna avsiktligen eller haft insikt om att de var felaktiga. Det är därför svårt för mig att säga om hon haft uppsåt eller inte.Skulle det vara så att din syster inte har haft uppsåt kan hon fortfarande dömas. Den som av grov oaktsamhet begår samma gärning som i 2 § bidragsbrottslagen, döms nämligen för vårdslöst bidragsbrott (4 § bidragsbrottslagen). Grov oaktsamhet innebär att man är medvetet oaktsam, det vill säga har en misstanke om att uppgifterna är felaktiga. Det är dock återigen svårt att avgöra om din syster haft någon sådan misstanke eller inte.Eventuell påföljdVad påföljden kan bli beror på om gärningen utgör bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Bidragsbrott delas in i tre grader: ringa, normalgrad och grovt. I detta fall har 51 000 kr felaktigt betalats ut, vilket bör bedömas som brott av normalgraden. Påföljden för detta är fängelse i 14 dagar–2 år (2 § bidragsbrottslagen). Om det istället rör sig om vårdslöst bidragsbrott är påföljden böter eller fängelse i 14 dagar–1 år (4 § bidragsbrottslagen).Skulle det vara så att domstolen bedömer att brottet hamnar på fängelsenivå är det inte säkert att fängelse skulle väljas. I Sverige finns nämligen en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Det innebär att domstolen i första hand ska välja en annan påföljd. Exempel på detta är villkorlig dom och skyddstillsyn. Åklagarmyndigheten har uttalat att normalpåföljden för bidragsbrott är villkorlig dom i förening med dagsböter. I och med att din syster är ostraffad sedan tidigare talar det för att hon skulle dömas till villkorlig dom förenat med dagsböter (30 kap. 7–8 §§ brottsbalken).SammanfattningDin syster kan ha gjort sig skyldig till bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Påföljden för detta skulle troligtvis bli böter eller villkorlig dom i förening med dagsböter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

2021-05-07 i Påföljder
FRÅGA |Hej, en vän till mig fick 4 år fängelse men eftersom han är 20 och sedan man sitter 2/3 delar av tiden, vad blir slut summan då plus ungdomrabatten? Tack för dvar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta hur länge din vän kommer att sitta i fängelse. Om jag har förstått dig rätt så har personen dömts till ett fängelsestraff på fyra år. Villkorlig frigivning efter att 2/3 fängelsestraffet har avtjänatsPrecis som du skriver kommer din vän att friges villkorligt när 2/3 av fängelsestraffet har avtjänats (26 kap. 6 § brottsbalken) om inte det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning som gör att den villkorliga frigivningen skjuts upp (26 kap. 6 a § brottsbalken). Sådana skäl kan vara om personen på ett allvarligt sätt bryter mot föreskrifter samt missköter sig. Ungdomsrabatt Du tar även upp ungdomsrabatten, vilket är något som rätten redan dragit av när den dömde din väns påföljd på 4 år. Ungdomsrabatten utgår från bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken. Av bestämmelsen framkommer det att gärningsmannens ålder ska beaktas vid straffmätningen. Straffmätningen är den tidpunkt då rätten bestämmer var en gärningsperson hamnar i straffskalan. I din väns fall blev det fyra år. SammanfattningSvaret på din fråga är således att din vän kommer att sitta 2/3 av fyra år, vilket motsvarar 2 år och 8 mån. Hans ungdom har redan beaktats i fängelsestraffet, och där har rätten troligen givit honom 1/4 kortare strafflängd (eftersom han är 20 år gammal) än vad de hade givit honom om han var 21 år gammal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?

2021-05-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag åkte dit för ringa narkotikabrott 2013 och fick böter. Har nu sökt till försvarsmakten och undrar nu om dem fortfarande kan se det brottet eller är det borta?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör det svenska belastningsregistret och regler om detta finns i lag (1998:620) om belastningsregister.Hur länge stannar böter kvar i belastningsregistret?Böter gallras, det vill säga tas bort, 5 år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister). I och med att det har gått 8 år sedan du fick bötesstraffet finns det inte längre kvar i belastningsregistret.SammanfattningBötesstraffet har försvunnit från belastningsregistret. Försvarsmakten kommer alltså inte kunna se vad du dömdes till.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär det att en förundersökning läggs ned?

2021-05-02 i Påföljder
FRÅGA |Vad innebär det att "förundersökningen läggs ned"?
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det innebär att en förundersökning läggs ned.Att förundersökningen är nedlagt innebär att polisen/åklagaren har valt att inte längre driva målet, dvs att du inte längre är misstänkt för brottet.En förundersökning läggs ned om det är så att det inte finns tillräckliga bevis mot den som är misstänkt för brottet. En förundersökning kan också läggas ned om den som är misstänkt begår allvarligare brott som denne kommer att åtalas för. Men det finns alltid en möjlighet att en förundersökning tas upp igen om ny bevisning tillkommer.Vänliga hälsningar,

Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

2021-05-07 i Påföljder
FRÅGA |HejOm man accepterar ett strafföreläggande vid gripandet av köp av sexuella tjänster så hamnar man väl i belastnings registret. Jag undrar hur länge man finns i registret innan det gallras ut?Om gallringstiden är ute, är det lika med att det aldrig kan uppdagas?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har fått ett strafföreläggande för ett brott och undrar hur länge brottet kommer att finnas i belastningsregistret. Frågor om gallringstid regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. Enligt 17 § punkten 9 i lagen om belastningsregister ska ett strafföreläggande gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet. Detta innebär att du inte längre kommer att ha en anteckning i ditt belastningsregister efter att fem år har passerat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan snatteri för en liten summa pengar leda till prick i belastningsregistret, eller vad kan hända?

2021-05-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej! vill gärna vara anonym. Jag är 16 år och blev precis tagen på en mataffär för att ha tagit en godisbar för 6kr. Det var extremt dumt och jag har aldrig gjort något sånt här innan. Polisen kom och tog mina uppgifter och jag undrar nu vad som kommer hända. Kommer detta stå i mitt belastningsregister i 3 år om jag tagit något för så liten summa eller är chansen stor att ingenting händer? Jag har jättemycket ångest och uppskattar verkligen ett svar. Jag har aldrig blivit dömd eller gjort något sånt här innan.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först vill jag bara informera om att man alltid är anonym när man skickar in frågor till oss på Lawline. Så detta behöver du inte tänka på!Jag förstår din situation som att du har tagit en godisbar i en mataffär som kostade 6 kr. Polisen har tagit dina uppgifter, men inget mer har hänt i nuläget. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om detta kommer hamna i belastningsregistret eller om det finns en möjlighet att ingenting mer kommer hända.De regler som är aktuella är de som finns i lag om belastningsregister samt brottsbalken (BrB). Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan använda dessa för att besvara din fråga.Vilket brott har begåtts?Att olovligen ta något till ett mindre värde som tillhör någon annan, med avsikt att tillägna sig varan är en ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 1 § och 2 § BrB). Det betyder att det brott du gjort dig skyldig till genom att ta en godisbar för 6 kr utan att betala i en mataffär är snatteri. Påföljden, ett annat ord för straffet, för snatteri är böter eller fängelse upp till 6 månader (8 kap. 2 § BrB). För att bli straffad för ett brott krävs dock att anmälan leder till en fällande dom, där domstol bestämmer påföljd. Om anmälan i ditt fall skulle leda till fällande dom, kommer påföljden med stor sannolikhet bli böter i form av penningböter som är från 200 kronor upp till 4 000 kronor (25 kap. 3 § BrB). Vilken summa det blir på penningboten är en bedömningsfråga utifrån varje enskilt fall.Kan snatteri leda till prick i belastningsregistret?Snatteri kan leda till att man hamnar i belastningsregistret på olika sätt, och innebär också att man finns kvar i registret under olika tidsperioder.Om polisen väljer att rapportera ett brott som begåtts av någon under 18 år, men åklagaren väljer att inte väcka åtal, kan åklagare meddela en så kallad straffvarning. En sådan straffvarning står med i belastningsregistret i 3 år (17 § punkt 11 lag om belastningsregister). Det betyder att om polisen rapporterar det snatteri du begått, men en åklagare meddelar att du inte kommer att dömas i domstol för snatteri, kommer detta stå med i belastningsregistret i 3 år.Om ett snatteri istället hamnar i domstol och påföljden döms till böter, kommer detta stå med i belastningsregistret i 5 år (17 § punkt 9 lag om belastningsregister). Det betyder att om du får en fällande dom till följd av det snatteri som begåtts, där påföljden döms till penningböter, kommer detta finnas med i belastningsregistret i 5 år.RapporteftergiftPolisen kan också besluta att inte rapportera ett brott, utan istället bara ge en erinran (varning). Detta kan göras i samband med mindre allvarliga brott, och där en tillsägelse anses räcka. Eftersom ditt snatteri som tidigare nämnt gäller en så liten summa, finns det en chans att polisen väljer att inte rapportera det snatteri du begått. Detta brukar polisen själva meddela. En sådan varning hamnar inte i belastningsregistret.SammanfattningDet brott som du begått klassificeras som snatteri. Eftersom det i ditt fall gäller snatteri av en så pass låg summa, kan det vara så att polisen väljer att rapportera brottet men en åklagare väljer att inte ta ditt brott till domstol. Det kallas att åklagaren ger en straffvarning, som kommer stå med i belastningsregistret i 3 år. Skulle ditt brott istället hamna i domstol och påföljd döms till penningböter, kommer detta stå med i belastningsregistret i 5 år. I och med att det i ditt fall rör sig om en väldigt liten summa pengar, så finns det också en chans att polisen inte kommer vidarerapportera detta, utan de lämnar endast en varning. En sådan varning kommer inte synas i belastningsregistret.Jag kan dock inte ge ett exakt svar på vad som kommer hända, då detta är en bedömning som görs i varje enskilt fall utifrån omständigheterna vid brottet. Men jag hoppas att jag kunnat förklara vad som kan hända, och vad det i så fall innebär för dig.Har du fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2021-05-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag är dömd till 14 år långt fängelsestraff i Indonesien (fri efter 9,5 år).Kommer detta straff in i svenskt belastningsregister?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det dömdes du till fängelse i Indonesien och undrar om detta syns i svenskt belastningsregister. Regler om detta finns i lag (1998:20) om belastningsregister.Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?Uppgifter om den som har dömts till fängelse i ett annat land ska enligt 4 § lagen om belastningsregister föras in i svenskt belastningsregister om uppgiften1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den statenIndonesien är medlem i Interpol, vilket innebär att fängelsedomen ska synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige (1 punkten).Hur länge syns fängelsedomen i ditt svenska belastningsregister?En fängelsedom gallras ut tio år efter frigivningen (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister).SammanfattningDen indonesiska fängelsedomen syns i ditt svenska belastningsregister. Uppgiften kommer att finnas kvar i 10 år efter frigivningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad menas med praxis?

2021-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Vad menas med praxis
Sonja Najim |Hej, Tack för att du vänder dig till lawline!Praxis innebär i regel att Högsta domstolen avgjort i ett mål att en bestämmelse skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma bestämmelse, skall tolka den på samma sätt. Om Högsta domstolen fastställt att det ska utdömas (som exempel) fängelse vid knytnävslag mot ansiktet är det något som räknas som praxis.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss!