FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/02/2023

Kan redan gallrade uppgifter föras in i belastningsregistret på nytt?

Hej, om jag haft prickar i registret som nu är borta och jag skulle åka fadt igen, kommer dom gamla prickarna tillbaka då eller är dom borta för alltid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgifter som gallrats ur belastningsregistret kan införas i registret på nytt. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilken information finns i belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således, bland annat, domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad innebär gallring av uppgifter i registret?

Dessa uppgifter gallras, det vill säga förstörs, efter hand. Tanken bakom detta är bland annat att uppgifterna är så pass integritetskänsliga att de bör förstöras när det inte längre finns grund för registrering (se prop. 1997/98:97, s. 88). När de väl gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Vad gäller uppgifter om, exempelvis, böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera dock att det i händelse av införande av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras gäller delvis andra regler. I så fall får ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Skulle t.ex. en ny uppgift om böter registreras fyra år efter en tidigare uppgift om böter förts in i registret så ska båda uppgifterna finnas kvar till dess att den senare uppgiften ska gallras. Den första uppgiften kommer i sådana fall, förutsatt att inga ytterligare uppgifter förs in under tiden, att vara kvar i registret i nio år. Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Införande av nya uppgifter efter det att en tidigare uppgift har hunnit gallras kan emellertid inte leda till att de gamla uppgifterna förs in på nytt.

Sammanfattning

När uppgifter gallras ur belastningsregistret förstörs de. När de väl har gallrats finns de alltså inte kvar och kan således inte föras in i registret på nytt igen. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo