FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2023

Efter hur lång tid gallras uppgifter om villkorlig dom respektive dagsböter ur belastningsregistret?

Hej! För ungefär 5 år sedan dömdes jag till villkorligt och dagsböter för narkotikabrott av normalgraden, då jag togs med 0.66gram kokain. Är detta en dom som försvinner från belastningsregistret efter 5 år eller 10 år? Jag kommer inte ihåg något prat om villkorligt vilket är varför jag fick en liten chock när jag läste att det var en av påföljderna. Å andra sidan är detta några år sedan så jag minns såklart inte allt. Jag bifogar domstolsslutet. Jag vill bara veta att jag tolkat det rätt och hur länge jag kan räkna med innan gallring. DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 20XX-X-X Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter X om X kr Förverkande och beslag I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Stockholm; beslagsliggare nr 20XX-XXXX-XXXXXXp. 1). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om villkorlig dom respektive dagsböter gallras ur belatningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således, bland annat, domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Dessa uppgifter gallras, det vill säga förstörs, efter hand. När de väl gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Vad gäller uppgifter om, exempelvis, villkorlig dom gallras sådana uppgifter tio år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten a) lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att uppgifterna gallras redan 5 år efter domen eller beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten (17 § fjärde punkten b) lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera vidare att det i händelse av införande av nya uppgifter i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras gäller delvis andra regler. I så fall får ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Det betyder alltså att en uppgift i belastningsregistret ska finnas kvar så länge gallringsfristen för en annan inte har infallit. Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifter om villkorlig dom gallras alltså tio år efter domen (om du inte var under 18 år vid tidpunkten för brottet i vilket fall uppgifterna gallras redan efter fem år). Vidare gallras uppgifter om dagsböter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. När påföljderna döms ut i kombination innebär bestämmelserna om uppskjuten gallring (18 § lag (1998:620) om belastningsregister) emellertid att samtliga uppgifter (d.v.s. både uppgifterna om villkorlig dom och uppgifterna om böter) kommer gallras ur registret först efter tio år. Detta förutsätter dock att inga nya domar har tillkommit innan den första domens gallringstid har infallit (i vilket fall gallringstiden kan komma att förlängas).

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”