FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/05/2023

När gallras uppgifter om villkorlig dom, böter och åtalsunderlåtelse ur belastningsregistret?

Hej, Önskar tacksamt få veta gallringstid för dessa domar: Avsnitt 2 Dom Laga kraft 1. Stöld 2009-02-20 2. Snatteri 2009-01-31 Villkorlig dom Dagsböter sextio å femtio kr Avsnitt 1 Åtalsunderlåtelse Enligt 20 kap 7 första stycket Snatteri 2015-10-06 (Summan här är 10 kr). Blir gallringstiden för samtliga domar först år 2025? Mycket tacksam för svar. Frågar då registret påverkar jobbsökande mycket negativt. Mvh S

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om dina domar kommer att gallras ur belatningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således, bland annat, domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Dessa uppgifter gallras, det vill säga förstörs, efter hand. När de väl gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Vad gäller uppgifter om, exempelvis, villkorlig dom gallras sådana uppgifter tio år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten a) lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att uppgifterna gallras redan 5 år efter domen eller beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten (17 § fjärde punkten b) lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Slutligen, vad gäller uppgifter om åtalsunderlåtelse gallras sådana uppgifter tio år efter beslutet alternativt tre år efter beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § elfte punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera vidare att det i händelse av införande av nya uppgifter i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras gäller delvis andra regler. I så fall får ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år.

Vad gäller i ditt fall?

Jag har dessvärre lite svårt att utläsa av din fråga exakt vilka brott som har föranlett vilka påföljder. Som jag har förstått det så har domarna från 2009 föranlett påföljderna villkorlig dom respektive böter (utan att jag kan se vilken påföljd som hör till vilken dom). Vidare tolkar jag det som att beslutet om åtalsunderlåtelse fattades under 2015. 

Oavsett vilket innebär, som noterats ovan, en ny antecknig av en uppgift i registret att varken denna eller tidigare uppgifter ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Gallringsfristen för en uppgift från 2009, som egentligen skulle ha gallrats fem år efter domen (t.ex. en bötesdom), förskjuts således av en annan dom från samma år som ska gallras först tio år senare (t.ex. en villkorlig dom). Detta gäller oavsett vilken ordning domarna har kommit i. Gallringsfristen förskjuts ytterligare av ett beslut om åtalsunderlåtelse 2015. I den mån jag har förstått informationen i din fråga korrekt tror jag därför att du har rätt i din bedömning att uppgifterna om samtliga domar kommer att gallras först år 2025. Förs nya uppgifter in innan dess kan gallringsfristen emellertid komma att flyttas fram ytterligare (dock som längst 20 år). 

Observera därtill att gallringsfristen kan påverkas av hur gammal du var vid tillfället för brotten.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”