Hur länge kan man vara häktad för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse?

2018-10-29 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter sitter häktad misstänkt för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse. Satt anhållen 4 dgr och häktades på den 5:e dagen: Vad händer hur länge måste hon sitta häktad vad kan det bli för straff om hon döms Aldrig tidigare straffad har ordnade förhållanden i. Ö med jobb och bostad samt en 5 årig son. Kan hon förhoppningsvis få ett lindrigare straff om hon bedöms skyldig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om häktning och därefter om brottet din dotter är misstänkt för. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för svar på dina frågor, i den mån det går.I Sverige finns ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktadReglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Vid beslut om häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).I regel beslutas det om häktning i två veckor i taget. Inom den tiden måste åklagaren antingen begära omhäktning eller väcka åtal (24 kap. 18 § RB). Det finns däremot ingen bortre gräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad i Sverige och en misstänkt kan omhäktas gång på gång, något Sverige fått internationell kritik för. Det finns tyvärr extremfall där misstänkta varit häktade i åratal.Allmänfarlig ödeläggelse har en straffskala om ett år till livstidBrottet allmänfarlig ödeläggelse innefattar straff för den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan liknande katastrof och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Straffet är i normalfallet lägst två och högst åtta års fängelse (13 kap. 3 § första stycket Brottsbalken, BrB). Är brottet mindre allvarligt döms till fängelse i lägst ett och högst tre år (13 kap. 3 § andra stycket BrB). Om brottet är grovt döms till lägst sex och högst arton års fängelse, eller livstid (13 kap. 3 § tredje stycket BrB).Den som inte är att anse som gärningsman men medverkat kan dömas för medhjälp till brottet. Straffet kan i teorin bli detsamma för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse som den som döms som gärningsman för brottet (23 kap. 4 § första och andra stycket BrB). Vid bestämmandet av påföljd för medhjälp tar man hänsyn till i hur hög utsträckning den medverkande bidragit till brottet samt vilket uppsåt den medverkande har haft (23 kap. 4 § tredje stycket BrB). För din dotter innebär detta att hon kan dömas mildare än gärningsmannen, men att hon även kan dömas till ett lika långt straff som den som är gärningsman. Bedömningen är beroende på vilken del hon haft i brottet och vilket uppsåt hon haft.I din dotters fall innebär det, som svar på dina frågor att hon i princip kan vara häktad hur länge som helst. Det finns ingen bortre gräns för hur länge man kan vara häktad i Sverige. Häktningen ska i och för sig vara proportionerlig, varför det inte är proportionerligt med en lång häktning för ett brott som sannolikt ger ett kortare straff. I din dotters fall kan det, beroende på vad hon misstänks ha gjort, handla om ett långt straff. Om brottet är svårutrett och det finns flera inblandade kan häktningen tyvärr dra ut på tiden.Då jag inte har mycket bakgrund till vad din dotter är misstänkt för (mer än brottsrubriceringen) kan jag tyvärr inte sia om vad hon kan tänkas få rent straffmässigt. Du bör dock ha i åtanke att det är åklagaren som har hela bevisbördan och ska bevisa utom rimligt tvivel att din dotter verkligen utfört det hon är åtalad för. I slutändan är det upp till domstolen att bedöma det åklagaren påstår och utdöma eventuellt straff.Att din dotter är ostraffad och lever under ordnade förhållanden kan eventuellt spela roll om hon döms för ett mildare brott. Vid kortare fängelsestraff kan påföljden ibland bytas ut mot villkorligt fängelse, samhällstjänst m.m. I takt med att brottet bedöms som grövre tas mindre hänsyn till om hon är ostraffad och har ett ordnat liv i övrigt. Döms din dotter till ett längre fängelsestraff kommer det i praktiken tyvärr inte att spela någon roll att det är första gången hon döms.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Tyvärr kan jag inte ge dig ett klarare besked än ovanstående, dels då brottet har en vid straffskala, dels då det i slutändan är upp till domstolen att bedöma bevisning och gärningspåstående.Vänligen,

Anses ett omvänt hakkors vara hets mot folkgrupp?

2018-03-08 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son tejpade med eltejp ett Felvänt hakkors i skolan diameter ca 5 cm.Jag undrar om ett felvänt hakkors bedöms lika som ett rättvänt då dom har helt olika betydelser ?Han är 16 år och tidigare ostraffad ,hur bedöms detta då enl min mening är en ren ungdoms grej ?
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en fråga om ditt sons agerande kan utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § Brottsbalken. Paragrafen stadgar att den som i tal eller annat meddelande (i detta fall eltejp på en skolvägg) som sprids (dvs görs tillgänglig för allmänheten) som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp [...] döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.Din son är 16 år och därför straffmyndig, men i och med att han inte är 18 år än är det du som vårdnadshavare som blir skadeståndsskyldig ifall detta bedöms att vara hets mot folkgrupp och eventuellt böter/skadestånd döms ut. Att hakkorset är felvänt har i andra liknande fall inte så stor betydelse utan man gör en bedömning av syftet bakom handlingen. Eftersom hakkors sedan andra världskriget har förknippats med nazisterna och förintelsen i Europa, är det också en symbol som är väldigt känsligt laddad här. Hade denna symbol tejpats upp på en skola någonstans i Asien, hade det nog snarare kopplats till den äldre asiatiska symbolen. I min mening är det inte bara en ungdomsgrej, utan en symbol som förknippas med ett djupt lidande för många. Skolan är i lagens mening en allmän plats och symbolen görs tillgänglig för allmänheten när han tejpar fast den på väggen. Du som vårdnadshavare har en skyldighet att se efter ditt barn, med risken att eventuellt betala böter/skadestånd för barnets handlingar, och att prata med honom om att det inte är okej att på något sätt tejpa/måla eller uttrycka saker som utgör hets mot folkgrupp vore bäst för er båda två. Om detta tas upp i rätten, kommer antagligen endast böter att krävas ut, eftersom han är ung och ostraffad - fängelse är en straffrättslig åtgärd som endast ska användas i sista fall, vilket inte verkar aktuellt här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka brott begås om man tänder eld på papperskorg på skola och sedan köper folköl med felaktiga ID-uppgifter?

2018-03-28 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om en 17 åring placerar en brinnande tändsticka i en papperskorg på en skola. Elden sprider sig över hela klassrummet innan brandkåren hinner komma.Därefter går hen till en butik och köper folköl, med ändrade uppgifter i sitt ID. Vilka brott har hen begått?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hen har i din fråga enligt mig begått två brott. Det första brottet (vilket är det klart allvarligaste) är mordbrand. Personen har anlagt en brand som utan tvekan innebär fara för annans liv eller hälsa och dessutom kan innebära omfattande förstörelse av annans egendom 13 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Det som är särskilt allvarligt i detta fall är att hen tycks ha anlagt branden dagtid, vilket leder till mordbranden knappast kan anses som mindre allvarlig då den innebär fara för annans liv eller hälsa (13 kap 1 § andra stycket BrB). Då branden innebär direkt fara för personer på skolan skulle hen kunna tänkas bli dömd för grov mordbrand i detta fall (13 kap 2 § BrB). Det andra brottet, vilket hen gör sig skyldig till vid köpet av folköl, är urkundsförfalskning, (vilket bör anses som klart mindre allvarligt i sammanhanget) (14 kap 1 § BrB). Då personen i din fråga är 17 år kommer det påverka straffbedömningen. Det finns inte i sig något som hindrar att en 17-åring som begår ett grovt brott döms till fängelse i Sverige, dock är det extremt ovanligt. En kvalificerad gissning i är därmed att personen i din fråga blir dömd till sluten ungdomsvård. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!