Kan man bli åtalad för mordbrand till följd av en olyckshändelse?

FRÅGA
Hur är det möjligt att bli åtalad för mordbrand eller allmänvårdslöshet när man glömt en kastrull på en spis? Rimligt om man har försäkring bör detta täcka skador. Att man glömmer en kastrull bör gå under olyckshändelse! Sett att flera blivit åtalade för detta finns det någon dom?Kom på tanken då jag byggt ett batteri, som all elektronik kan något gå fel trotts man gjort rätt. Finner det absurt att man blir åtalad för olycksholyckshändelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag uppmärksamma dig på att inte alla förundersökningar leder till åtal, det vill säga att en domstol prövar huruvida brott har begåtts eller inte. Det är alltid åklagaren som har hela bevisbördan för att styrka att brott har begåtts, åklagaren måste alltså oavsett bevisa att så har skett. Beviskravet är dessutom högt ställt, det ska vara "ställt utom all rimlig tvivel" att personen ifråga har begått brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att vederbörande ska dömas och därmed bli straffad för brottet.

I svensk rätt kan en gärning anses som brott endast då den har begåtts uppsåtligen, om inte annat föreskrivs, se 1 kap. 2 § BrB. Detta innebär som huvudregel att en gärningsman måste ha haft uppsåt för att brott ska anses begånget. Detta har sin grund komformitetsprincipen som innebär att bara den som haft tillfälle och möjlighet att rätts sig efter lagen, men inte gjort det kan hållas straffrättslig ansvarig.

Det finns dock vissa handlingar som anses så straffvärda att de anses som brott, även om gärningsmannen saknat uppsåt men däremot handlat oaktsamt. Det tydligaste exemplet är mord som är ett uppsåtligt brott medan vållande till annans död är ett oaktsamhetsbrott, där gärningsmannen saknat uppsåt och inte agerat tillräckligt aktsamt.

Skillnaden mellan mordbrand och allmänfarlig vårdslöshet ligger i att mordbrand kräver att gärningsmannen har agerat med uppsåt, medan allmänfarlig vårdslöshet är ett oaktsamhetsbrott. Skillnaden på att göra något med vilja (uppsåt) eller av oaktsamhet är dock svår att dra och är inte sällan en komplicerad bevisfråga.

Inom straffrätten finns tre olika sorters uppsåt. Direkt uppsåt avser exempelvis när en person avlossar ett skott för att åstadkomma en människas död. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen vet att en viss effekt kommer inträda till följd av hans agerande, exempelvis spränger en båt för att få ut försäkringspengar, samtidigt som gärningsmannen vet att människorna ombord kommer att dö, vilket inte var det han eftersträvade, men det avhåller inte gärningsmannen från handlingen.

Den tredje graden av uppsåt kallas likgiltighetsuppsåt, vilket är uppsåtets nedre gräns, som formulerades av Högsta domstolen i NJA 2004 s 176. I domen uttalade HD följande om likgiltighetsuppsåt "För att uppsåt till effekten eller omständigheten skall anses föreligga krävs dock likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheter "

Detta innebär att åklagaren måste kunna bevisa att gärningsmannen tagit en medveten risk och att han varit likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. Om gärningsmannen uppfattad risken som mycket hög, föreligger normalt presumtion för uppsåt.

Det är svårt för mig att ge dig ett fullständigt svar på din fråga, men det kan tänkas vara så att likgiltighetsuppsåt till mordbrand kan anses föreligga om en person insåg att det fanns en risk att en kastrull kunde börja brinna men trots detta exempelvis lämnade huset (likgiltig inför effekten). Men vilket av dessa brott, mordbrand eller allmänfarlig vårdslöshet en person åtalas och eventuellt döms för beror på en rad olika omständigheter och är en bevisfråga som slutligen bara en domstol har att avgöra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?