Olovligt förfogande och överskridande av näringsförbud vid konkurs

2018-09-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Om en som har ett KB o köpt maskiner på avbetalning o innan det är betalt sålt maskiner fast det står tydligt i avtal. Fast företaget är satt i konkurs så kör dom runt i företagets bilar o jobbar med företagets utrustning? Är detta kriminellt o straffbart?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillmäpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga hittar vi i Konkurslagen (KonkL), Avbetalningsköplagen (AvbtL) och Brottsbalken (BrB). MaskinernaMed tanke på att företaget har köpt maskinerna på avbetalning innebär detta vanligtvis att säljaren har rätt att återta maskinerna vid avtalsbrott, exempelvis om företaget inte betalar som de ska, 1 § AvbtL. Detta innebär ett förfogandeförbud för företaget att sälja, hyra eller pantsätta maskinerna. I och med att företaget har sålt maskinerna innan avbetalningen var avslutad och allt var betalt har de gjort sig skyldiga till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § BrB.Bilar och utrustningNär ett företag går i konkurs har de inte längre rätt att fortsätta driva sin näringsverksamhet. Det föreligger alltså ett näringsförbud för företaget och enligt dina uppgifter verkar de inte hålla detta, 6 kap. 1 § KonkL. Det är Kronofogden som innehar tillsynen över att näringsförbud hålls.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du undra något annat är det bara att höra av dig igen!Vänligen

Hur kan jag återfå pengar vid förskingring?

2018-08-22 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag skickade en"kompis"till affären med 500kr.han snodde dom. Samma sak fem månader senare. Nu i somras sa han att det är så varmt att jag inte skulle gå ut så han fick med sig 250kr att handla för.i Ingen leverans då heller. Det enda svar jag får är jaja.Vad ska jag göra .Jag vill ha tillbaka mina pengar.1250kr är mycket för en pensionär.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Upplägg Svaret är uppdelat i två huvudsakliga delar som berör huruvida ett brott föreligger och hur du återfår dina pengar. Avslutningsvis ges en kortfattad och överblickande sammanfattning. Har vederbörande begått en brottslig handling? Din "kompis" verkar inte vara särskilt välvillig och har genom sitt agerande potentiellt gjort sig skyldig till förskingring. Enligt lagen stadgas att förskingring föreligger "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet" (10 kap. 1 § Brottsbalken, hädanefter BrB). Det går således att urskilja fyra rekvisit som måste vara uppfyllda för att brott ska föreligga:- (1) gärningsmannen har egendomen i besittning på viss grund för annans räkning. Detta rekvisit är uppfyllt eftersom ditt fall får anses röra ett avtal om inköp där din "kompis" ska handla åt dig med dina pengar.- (2) besittaren ska vara skyldig att utge egendomen till annan eller redovisa för den. Rimligen avsåg du att få de inhandlade produkterna samt, om inte annat avtalats, även överskottet av pengarna tillsammans med ett redovisande kvitto, varför detta rekvisit får anses uppfyllt.- (3) besittaren ska åsidosätta vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin utgivnings- eller redovisningsskyldighet, vilket uppfylls genom att inget inköp genomförs.- (4) gärningen ska innebära förmögenhetsöverföring, dvs. skada för den berättigade och vinning för gärningsmannen. Uppfyllandet av detta rekvisit torde vara relativt självklart i ditt fall, eftersom din "kompis" fått dina pengar utan att du fått något åter. Till följd av sitt agerande riskerar din "kompis" att dömas för antingen förskingring eller ringa förskingring. Gränsen är inte fast beslutad men den av praxis fastslagna gränsen mellan snatteri och stöld om 1 000 kronor kan vara vägledande (jfr 8 kap. 1 och 2 § BrB; NJA 2009 s. 586). Brottet ligger således i gränsskiktet mellan ringa förskingring och förskingring varför jag avstår från närmare spekulationer. Det riskerade straffet sträcker sig från böter upp till och med två års fängelse, beroende brottets bedömda allvarlighet (10 kap. 1 och 2 § BrB). För att någon ska dömas krävs att personen i fråga kan anses skyldig utan rimlig tvivel, vilket kräver mycket robust bevisning. Vad händer med mina pengar? Du har lidit en så kallad ren förmögenhetsskada, dvs. en enbart ekonomisk skada utan koppling till att du själv eller någon av dina ägodelar har skadats (1 kap. 2 § Skadeståndslagen, hädanefter SkL). För ersättning krävs att din "kompis" orsakat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt samt som huvudregel att skadan har orsakats genom ett brott (2 kap. 2 § SkL). Anmärkas kan att det dock inte krävs att skadeorsakande faktiskt har dömts för något brott, eftersom skadeståndstalan är civilrättslig med lägre beviskrav än för brottmålet som är straffrättslig. Eftersom att skadan i ditt fall har orsakats inom en avtalsförbindelse mellan dig och din "kompis" lär brottskriteriet dock inte vara gällande, vilket oavsett inte är avgörande för din situation. Vidare har din "kompis" högst tveklöst agerat medvetet (uppsåtligen), varför samtliga rekvisit för skadeståndsskyldighet bör vara uppfyllda (2 kap. 2 § SkL). Du kan således föra en skadeståndstalan vid domstol mot din "kompis" för att ersättas för din förlust, vilket kan göras både separat eller i samband med brottmålet. Vanligen prövas skadeståndsfrågan av domstolen i samband med rättegången angående den brottsliga handlingen. Sammanfattning Din "kompis" verkar vara mindre vänlig och har sannolikt gjort sig skyldig till förskingring på din bekostnad. Förskingring är ett brottsligt agerande med straffpåföljd enligt brottsbalken och anmälan kan upprättas här. För att återfå dina pengar bör du rikta en skadeståndstalan mot din "kompis", vilket kan göras i samband med en prövning av brott. Problematiken kan självfallet lösas på egen hand mellan dig och din "kompis", men av frågan att döma verkar det inte riktigt vara aktuellt. Hoppas du fick din fråga besvarad! Vänlig hälsning,

Att göra sig av med annans egendom kan utgöra brott men inte då ägaren avsagt sig sin äganderätt

2018-07-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Om ngn lämnar kvar saker på tomten och att den personen trots uppmaning inte kommer och hämtar det, kan man göra vad jag vill med det? Slänga? Sälja?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att den personen som äger en viss sak har rätt att förfoga över saken. Den som använder egendom som tillhör någon annan utan tillåtelse riskerar att göra sig skyldig till ett straffbart brott (olovligt förfogande). Genom att slänga eller sälja den andra personens egendom riskerar du alltså att göra dig skyldig till brott.Din situation verkar ju dock vara lite annorlunda. Eftersom du verkar ha försökt att få personen att hämta sakerna men denna personen inte har gjort det kan man argumentera för att personen har avsagt sig sin äganderätt och alltså övergett sakerna. I en sådan situation är det helt ok för dig att göra vad du vill med sakerna. Huruvida personen kan anses ha övergett sakerna eller inte beror på hur lång tid det tagit sen du bad personen att hämta sina saker och liknande. Ifall du t.ex. bad personen hämta sakerna en viss dag men personen inte kunde just den dagen kan du inte slänga sakerna bara av den anledningen. Ifall du dock försökt flera gånger och personen aldrig vill hämta sakerna får du anses ha rätt att göra vad du vill med egendomen.SammanfattningIfall du försökt få personen att hämta sina saker men denna vid upprepade tillfällen struntat i möjligheten att hämta sakerna kan personen anses ha avsagt sig sin äganderätt till sakerna. Egendomen är därmed övergiven. Det innebär i sin tur att du har rätt att göra vad du vill med den. Ifall personen bara råkat vara upptagen eller liknande vid det tillfälle du bett honom/henne att hämta sina saker och alltså fortfarande har ett intresse av sakerna kan det utgöra olovligt förfogande ifall du säljer eller slänger sakerna.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är det brott om man nekas tillgång till sin post?

2018-07-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min fd sambo nekar mig att hämta min post. Finns det någon lag som jag kan hänvisa till?Och om så är fallet hur går jag då vidare?Tack på förhand Victor
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall tolkar jag det som att din före detta sambo får post hem till sig men de är adresserat till dig och jag antar att ni inte bor tillsammans. Om det är så att hon får breven skickade hem till sig så får hon dessa breven i sin besittning. De tillhör dock inte henne utan de tillhör dig eftersom de är adresserade till dig. Således kan din före detta sambo göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB då hon har posten i sin besittning men inte tillåter dig att få tillgång till din post. Detta är ett brott som går att anmäla till Polismyndigheten.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min föredetta vägrar lämnar ut mina saker, hur går jag tillväga?

2018-09-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har just gjort slut med en man, (vi var inte registrerade som sambo) , men har många kläder och saker kvar i hans hus, han hindrar mig att hämta dem, hotar anmäla inbrott. Har jag någon juridiskt rätt att hämta dem, och hur ska jag göra i så fall? vi har också gemensamma barn som jag inte vill ska träffa honom för att jag känner att det äldre barnet blir jätteolydig just på grund av pappas inflytande. Kan jag kräva det och till vilken myndighet ska jag vända mig? Tack så mycket för svaret på förhand!
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du går in olovligen i bostaden, hemfridsbrott.Om du aldrig bott hemma hos din man och han nu inte låter dig gå in i bostaden ska du inte göra det heller. Om du skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan du göra sig skyldig för hemfridsbrott, (4 kap 6 § brottsbalken). Det krävs dock som jag konstaterade tidigare att bostaden inte är er gemensamma bostad. Man kan således inte göra sig skyldig för hemfridsbrott om man befinner sig i sin egna bostad.Om han vägrar lämna ut dina saker, olovligt förfogande.Om din före detta man vägrar lämna ut dina personliga saker kan han göra sig skyldig för olovlig förfogande, (10 kap 4 § brottsbalken). Detta brott kan du anmäla till polisen. Hur du ska gå tillväga rent praktiskt, handräckning hos Kronofogden. Om han vägrar lämna ut dina saker och du vill gå "rätt väg" så kan du kontakta Kronofogden för att ansöka om handräckning HÄR. Kronofogden har med stöd av "Lag om betalningsföreläggande och handräckning" rätt till att besluta om han är skyldig att lämna ut dina saker. Avseende barnens umgängesrätt med pappanVad gäller era gemensamma barn så tillämpas föräldrabalken, FB. Enligt 6 kap 15 § FB så har barnen rätt till umgänge med båda föräldrarna, det vill säga, även med den förälder de inte bor med. Dock ska utgångspunkten alltid vara "barnets bästa", 6 kap 2a § FB. Umgängesrätten är alltså barnets rättighet och inte föräldrarnas. Rätten för barnen att umgås med både dig och pappan har ni ett gemensamt ansvar att tillgodose. Om du skulle vägra umgänge trots att barnen vill detta så kan pappan väcka talan i domstolen för att få rätt till umgänge, 6 kap 15a § FB. Domstolen kan då besluta om rätt till umgänge. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Du har rätt till dina tillhörigheter som ditt ex håller kvar i

2018-08-02 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Kan ej hämta mina tillhörigheter hos mitt ex, tros överenskommelse är hon inte hemma
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom sakerna tillhör dig har du ensamrätt att förfoga över dem. Du innehar äganderätten över sakerna. Genom att behålla sakerna och inte vara på plats för att ge tillbaka sakerna kan ditt ex antas göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. För detta brott kan du anmäla henne till polisen. Kraven för brottet är inte uppfyllt ifall det du beskriver har skett en enstaka gång och ditt ex inte hade någon avsikt att hålla dina saker borta från dig.Genom att meddela ditt ex om att hon gör sig skyldig till ett brott genom att hålla kvar i dina tillhörigheter kan förhoppningsvis ditt problem lösa sig. Mitt råd är alltså att meddela henne om att agerandet är brottsligt innan du anmäler henne, på så sätt kan förhoppningsvis du få tillbaka sakerna på ett enklare sätt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man slippa straff om man hävdar att man begick brottet på grund av grupptryck?

2018-07-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vilka giltiga försvar man kan ha mot en polisanmälan om stöld/snatteri?Vi säger att man ger någon man känner "kompispris" när man jobbar som kassör, men också att den personen ger tillbaka när den står som kassör genom att göra samma ska. Kan man yrka att det är tex. grupptryck/utanförskap?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara klargöra att det inte rör sig om stöld eller snatteri (numera ringa stöld) att ge ett kompispris till någon. Förutsatt att kassören inte har rätt att ge en sådan rabatt kan det röra sig om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Detta har dock ingen betydelse när det gäller din fråga.En invändning om att brottet begicks på grund av grupptryck eller utanförskap torde i de flesta fallen inte vara framgångsrik. Var och en har som utgångspunkt ansvar för sina egna handlingar. Det är endast om brottet begicks på grund av t.ex. hot eller utnyttjande av gärningspersonens oförstånd som en liknande invändning kan fungera.Ett exempel: Om A stjäl en cykel på grund av att B hotar A med en pistol kan A som utgångspunkt inte dömas för stöld. I praktiken är det ju B som begår brottet, även om A utför den fysiska handlingen.Exakt vad du menar med "utanförskap" vet jag inte, men jag antar att du menar att gärningspersonen begår brottet på grund av att hen vill känna sig inkluderad i en grupp. En sådan invändning kommer en domstol helt att bortse ifrån.Andra invändningar som kan fungera är t.ex. att brottet begicks oavsiktligen. Den som t.ex. trodde att hen hade rätt att ge ett kompispris kan inte dömas för brott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Kan jag kasta annans saker?

2018-07-22 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vi skilde oss den 4 september 2017. Han har fortfarande saker kvar. Kan jag kasta eller sälja dem?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en ganska svår situation man hamnar i om ens före detta vägrar hämta sina saker. Eftersom man inte äger sakerna, gör man sig i princip skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB om man helt enkelt skulle slänga bort sakerna eller sälja dem. Om man istället själv tar och flyttar dem, exempelvis kör hem dem till sin före detta, gör man sig förmodligen istället skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom man rubbar ägarens besittning enligt 8:8 BrB.Intressant nog kan man även se det som att din före detta gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då han vägrar hämta sina saker och detta innebär att din besittning till huset rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.En lösning jag kan tänka mig är att du ansöker hos Kronofogden om särskild handräckning enligt 1 och 4 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning. Mer information om detta finns på Kronofogdens hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html. I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att din före detta helt enkelt blir skyldig att hämta sina saker. Beslutet kan också verkställas på annat sätt.Innan detta blir aktuellt, kan det vara en bra idé att återigen försöka prata med din före detta. Egenmäktigt förfarande är ju ett brott, och du kan polisanmäla det. Eftersom båda säkert gärna undviker ett sådant utfall, kan det vara bra att diskutera den saken med din före detta.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar