Tvesala av cykel

2018-11-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |I början av sommaren köpte jag en elcykel för 35 000 kr av "Cykelaffären" AB. Framåt sensommaren sålde jag den till A för 25 000 kr. A betalade kontant och lät cykeln stå kvar i mitt garage. I november sålde jag tillbaka cykeln till "Cykelaffären" AB för 20 000 kr. Bolaget betalade kontant och lät cykeln stå kvar hos mig över vintern. De upprättade ett köpekontrakt enligt lösöresköplagen som registrerades och kungjordes på sedvanligt sätt. I januari sålde jag cykeln till B för 30 000 kr på kredit mot återtagandeförbehåll. Cykeln levererades i samband med köpet till B.... har jag gjort något fel.....? jag tycker ju inte de
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras huvudsakligen av brottsbalken — BrB.Att sälja en sak flera gånger, så kallad tvesala, utgör i det närmsta ett typexempel på olovligt förfogande (10 kap 4 § BrB). Straffskalan för olovligt förfogande är som lägst böter, högst fängelse i ett år. Det finns även en grov form av detta brott, grovt olovligt förfogande, med straffskalan fängelse i mellan sex månader och fyra år. Den grova formen av olovligt förfogande infördes nyligen och det är därför svårt att med säkerhet säga om ditt agerande faller under det grova brottet, men jag bedömer det som mer sannolikt att ditt agerande faller under normalgraden av olovligt förfogande än under den grövre formen.Ovanstående gäller både försäljningen till cykelaffären och till B. När jag resonerade kring ditt fall funderade jag också på om försäljningen till B utgjorde förskingring, men landade i att så sannolikt inte är fallet (10 kap 1 § BrB). Det kan tilläggas att rättsläget i doktrin anses förhållandevis oklart när det kommer till gränsdragningarna mellan förskingring och olovligt förfogande.Det kan vara så att du också – beroende på omständigheterna – gjort till skyldig till bedrägeri, med straffskalan fängelse i mellan fjorton dagar och två år (9 kap 1 § brottsbalken), eller grovt bedrägeri, med straffskalan fängelse i mellan sex månader och sex år (9 kap 3 § brottsbalken). Avgörande för om du begått bedrägeri är om du när du sålde cykeln första och andra gången aldrig hade för avsikt att överlämna cykeln till köparen. Tanken väcktes hos mig på grund av att du varit beredd att sälja cykeln upprepade gånger utan att den överlämnats. Jag uppfattar samtidigt inget uttryckt i din fråga som tyder på att du sålt cykeln utan avsikt att också överlämna den. Skulle det dock vara så, utgör varje försäljning då du inte tänkt överlämna cykeln (alltså potentiellt försäljningarna till A respektive cykelaffären) bedrägeri.När det är samma gärning som uppfyller flera olika typer av brott döms man bara för ett brott, oftast (och i detta fall) det grövsta. Du kan således inte för samma gärning dömas för både bedrägeri och olovligt förfogande.Vänligen

Jag är 20 år och har förskingrat 120.000 kr, vad kan straffet bli?

2018-10-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har förskingrat ca 120 000kr från min arbetsplats där jag jobbade som kassabiträde. Har aldrig blivit dömd innan och är 20 år gammal. Vad kan straffet bli?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet förskingring stadgas i 10 kap 1 § brottsbalken (BrB). För att bli dömd för brottet förskingring så krävs det att du genom ditt arbete haft tillgång till pengarna men istället för att redovisa dem på rätt sätt har du själv tillägnat dig dem, vilket stämmer väl överens med ditt arbete som kassabiträde. Straffet för förskingring av normalgraden, vilket jag sannolikt skulle tro att det blir, är högst 2 års fängelse. För att komma upp i grov förskingring så ska man ha haft en stark förtroendeställning, exempelvis så som revisor eller advokat.StraffetAngående straffet så finns det både försvårande eller förmildrande omständigheter som kan förändra längden på straffet. Det som kan påverka straffet är bland annat gärningsmannens ålder. Eftersom du är under 21 år så ska detta kunna ge en strafflindring, 29 kap 7 § BrB. En "schablon" som använts i domstolen är: 15 år = 1/5 av det straffet en vuxen person skulle få, 16 år = ¼17 år = 1/318 år = ½19 år = 2/3 20 år = ¾Kom ihåg att det inte är en absolut regel utan en "schablon" som domstolen ofta använder sig utav. Vid val av påföljd så ska domstolen så långt som möjligt inte döma en person under 21 år till fängelse, 30 kap 5 § 2 st BrB. Sammantaget… brottet du begått är sannolikt förskingring av normalgraden där maxstraffet är 2 års fängelse. Det är jättesvårt att göra en bedömning utifrån de få omständigheter jag har men med tanke på din ålder så kommer det ses som en förmildrande omständighet som kommer sänka straffet i jämförelse med en vuxen person. Fängelse ska dessutom undvikas som påföljd. Annan påföljd än fängelse kan exempelvis vara böter eller skyddstillsyn.

Påföljd vid förskingring av 500 000 kr

2018-10-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Detta har hänt.En anställd som sitter med ekonomi, löner och fakturor har höjt sin lön ovetande för chefen samt köpt dyra saker till sitt eget hem för en dold summa. Den ungefärliga summan av det hela har räknats till över 500.000kr och då är det lågt räknat.Personen är idag inte kvar på företaget och flera prylar dyker upp när man går genom gamla fakturor. Min fråga är, kan det bli fängelse för detta, samt hur länge?Med vänlig hälsning Arbetaren.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av brottsbalken – BrB.Förutsatt att personen har tillgång till företagets konton (vilket jag utgår från att hen har) talar allt för att hen begått ett förskingringsbrott (10 kap 1 § BrB). Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år. Straffskalan för grov förskingring (enligt 10 kap 3 § BrB) är fängelse i mellan sex månader och sex år. Det finns flera omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om en förskingring är att betrakta som som grov, varav en är det ekonomiska värdet. Något exakt belopp för när en förskingring är att anse som grov finns inte, men ser man till praxis har 200 000 kr varit tillräckligt (se t.ex NJA 1992 s 470).Ser man till praxis har följande påföljder dömts ut:NJA 1992 s 470. Förskingrat belopp: 200 000 kr. Påföljd: Villkorlig dom.RH 1996:2. Förskingrat belopp: 456 000 kr. Påföljd: Fängelse ett år.RH 1996:60. Förskingrat belopp: 386 992 kr. Påföljd: Fängelse tio månader.NJA 1997 s 781. Förskingrat belopp: 203 900 kr. Påföljd: Villkorlig dom.I samtliga fall har gärningspersonerna dömts för grov förskingring. Notera att gärningspersonerna i alla fall också blivit skadeståndsskyldiga för de förskingrade beloppen.Med vänlig hälsning

Är det brottsligt att vägra ge tillbaka annans egendom?

2018-10-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex vägar ge min mina 2 katter som står på mig förens jag betalar två månadshyror och jag bor inte ens kvar i lgh, den är skriven på honom, har ringt till HSB dom säger att ja inte ska betala. Men han vägrar ge mig katterna kan jag polisanmäla honom?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör eventuell brottslighet som regleras i brottsbalken. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att dina katter till en början befann sig hos ditt ex med din tillåtelse.Olovligt förfogandeEn person som innehar egendom med tillåtelse av någon som har äganderätten till egendomen utgör i sig inte en brottslig gärning. Om personen som har egendomen däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.Dina katter befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. När ditt ex efter en tid vägrar att ge tillbaka dina katter har han vidtagit en åtgärd som utgör ett olovligt förfogande. Då berövar han din rätt till egendomen du har äganderätt till. Med äganderätt avses här bl.a. ett ägande som uppkommit genom avtal. En katt utgör vidare en egendom i juridisk mening vilket innebär att det är möjligt att ditt ex har begått brottet olovligt förfogande.Särskild handräckningFörfarandet vid talan om ansvar för brott är tidskrävande och påfrestande. För att snabbare få tillbaka dina katter kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina katter som ditt ex olovligt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina katter. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger katterna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.SammanfattningDå ditt ex vägrar att lämna tillbaka dina katter kan han ha begått ett olovligt förfogande som är brottsligt enligt brottsbalken. Du kan alltså göra en polisanmälan på grund av brott. Ett snabbare sätt att få tillbaka dina katter är däremot att du skickar in en ansökan om särskild handräckning till kronofogdemyndigheten. Om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare med frågan råder jag dig att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här: https://lawline.se/bokaJag hoppas att det var svar på din frågaMed vänliga hälsningar,

Sambons mamma vägrar lämna tillbaka nycklarna, är detta lagligt & vad kan man göra?

2018-11-10 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA | Hej jag ska inom kort flytta ihop och bli sambo med min pojkvän i hans lägenhet, vi båda har fått veta av hans hyresvärd att han står själv på hyreskontraktet, hans mamma står inte längre med, trots detta så vägrar hans mamma återlämna hans ena extranyckel till hans bostad och så får hon in hursomhelst utan hans samtycke med mycket när han inte är hemma o när han är hemma trots att han inte vill. Får hon verkligen göra så? Hon har ingenting att bestämma i hans bostad överhuvudtaget. Inte heller har eller kan hon bestämma om jag ska flytta in eller ej
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom hans mamma inte längre är skriven på lägenheten och inte heller bor där så har hon ingen rätt till att behålla nycklarna. Om mamman vägrar lämna tillbaka nycklarna till hans/er bostad så kan hon göra sig skyldig för olovligt förfogande, 10 kap 4 § BrB. Vid ett sådant brott kan man riskera böter eller fängelse. Det bästa vore givetvis om ni kunde komma överens om att hon lämnat tillbaka nycklarna och hänvisa till att hon gör sig skyldig till brott om hon vägrar. Om det inte hjälper kan ni välja att polisanmäla händelsen. Ni kan även få hjälp av Kronofogden genom att begära en så kallad "vanlig handräckning". Läs mer om detta HÄR. Regler angående handräckning finns i Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En sådan ansökan skickas in till Kronofogden. Mamman har då två veckor på sig att bestrida eller "godkänna" kravet, 25 § samma lag. Om hon väljer att bestrida så kan ärendet överlämnas till tingsrätten. Om mamman väljer att inte svara alls så likställs det med ett godkännande, 42 §. Om ni får rätt i er ansökan kan ni få hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Påföljd för grov förskingring

2018-10-09 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej undrar på följden av grov förskingring , har överfört ca 300000-450000 från en brukare under en tid och ör nu misstänkt för detta , allt började för att dölja mitt spelmissbruk .
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskingring är ett brott som är straffbelagt enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). För att kunna dömas för förskingring krävs att någon har fått egendom i sin besittning på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst, eller dylik tjänst med skyldighet att utgiva eller redovisa för det, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad hen har att iakttaga för att fullgöra sin skyldighet, om gärningen innebär vinning för hen och skada för den berättigade. Påföljden för förskingring är fängelse i högst två år. Om förskingringen är att anse som grov döms istället enligt 10 kap. 3 § BrB till grov förskringring, där påföljden är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur blir jag av med min före dettas egendom?

2018-10-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |HejVad gäller, jag har haft ett samboförhållande med en man som jag nu valt att lämna efter att han misshandlat mig, hotat mig, gjort skadegörelse på min egendom etc. etc. Jag har ett kontrakt på en hyresrätt som han inte står med på och vi har inga gemensamma barn och de barn vi har är vuxna. Med hänsyn till att han gjort sig skyldig till olika brott mot mig har jag valt att "kasta ut" honom och han bor alltså inte kvar på adressen sedan 1½ månad. Vi har inget samboavtal men vet vems saker som är vems. Jag har nu erbjudit honom att flytta hans saker till ett magasin under 1 månads tid och meddelat honom att hämta dem där och om detta inte görs kommer hans saker att kastas. Han vägrar detta och vill komma till lägenheten för att hämta sina saker, vilket jag vägrar honom med anledning av att jag är rädd för att han skall misshandla mig och hota mig. Jag har ingen som kan vara med på plats. Min fråga är har jag laglig rätt att kasta hans saker efter en viss tid om han inte hämtar dem i magasinet? Hur lång bör i såfall en sådan tidsfrist vara?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboegendomOm ni har egendom (bostad eller bohag) som har varit avsett för gemensam användning skulle jag rekommendera er att göra en bodelning. Sådan egendom kallas för samboegendom (3 § sambolagen (SamboL)). En sådan begäran ska framställas inom ett år från att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Genom en att göra en bodelning kan du säkerhetsställa vad som tillhör dig. Även fast endast ditt namn står på hyreskontraktet kan sambon ha rätt till den om ni båda flyttade in i hyresrätten samtidigt, eftersom att den ses förvärvad för gemensam användning. Men om allt är enskild egendom finns det inte något behov av att göra en bodelning.Bli av med hans sakerVad gäller din fråga om att kasta hans saker avråder jag dig från att göra det på grund av det inte är tillåtet att göra det. Den som har någon annans egendom i sin besittning och vidtar en åtgärd som leder till att personen blir av med sin egendom kan dömas till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken (BrB)). Att slänga hans saker omfattas av definitionen olovligt förfogande. Om du skulle lämna de i magasinet kan du eventuellt dömas för egenmäktigt förfarande eftersom att du skulle rubba hans besittning till sin egendom (8 kap. 8 § BrB)Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med kronofogdemyndigheten att genom dem begära vanlig handräckning (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning innebär att en person bland annat ska ta bort någon annans egendom (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Här prövar kronofogdemyndigheten inte om din begäran är riktig utan det är upp till svarande att bestrida kravet. Du kan läsa mer om vanlig handräckning och ansöka om det här. Om du får rätt kommer Kronofogdemyndigheten att hantera verkställigheten (1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det vill säga Kronofogdemyndigheten kommer och hämtar de saker som tillhör din före detta sambo.PolisanmälaJag vill slutligen nämna att du även kan polisanmäla din före detta sambo för de fysiska och psykiska skadorna som han har förorsakat dig samt för skadorna på din egendom.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Olovligt förfogande och stämning: hur kan man få de bästa möjligheterna till ersättning?

2018-10-03 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som har stulit och sålt en mobil av mig.Han fick låna den tills han skulle få råd att köpa den av mig men jag har inte sett ett rött öre av betalningen av mobilen. Han var inne boende hos en vän till mig och han sa till henne att han hade sålt den. Till mig sa han att den var stulen. Jag fick reda på att mobilen var såld innan han ens hade betalt den till mig av henne där han hade varit inne boende. Den är värd 2500kr. Har polis anmält händelsen men om det inte händer något med polis anmälan hur gör jag då? Jag vill ha dem 2500kr som mobilen är värd och skadestånd om det går. Han har gjort det innan men då polis anmälde jag inte honom men denna gången gjorde jag det.Är tacksam för ett snabbt svar.
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad det gäller försäljningen av mobilen så har din vän agerat brottsligt och därför kommer jag att gå in på reglerna som du kan hitta i brottsbalken (BrB).Din vän har gjort sig skyldig till olovligt förfogande:Din vän hade tillgång till mobilen eftersom du lånat ut den till honom. Han hade alltså rätt att ha mobilen, men eftersom han inte ägde mobilen så hade han inte någon rätt att sälja den. Det är därför det handlar om olovligt förfogande, enligt BrB 10 kap. 4 §. Han riskerar böter eller fängelse:Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till ett år. Det rör sig om en relativ liten summa i ditt fall, så är fängelse troligen att räkna bort som alternativ. Detta är ju naturligtvis beroende av att han döms i domstol för brottet olovligt förfogande. Du kan stämma din vän om de lägger ner undersökningen:Om du vill ta ärendet vidare kan du stämma din vän, även om polisen inte går vidare med din anmälan.Då måste du först och främst fylla i en stämningsansökan.När detta är gjort finns det vissa steg som man måste följa:1. om du anlitar juridisk hjälp, så ska du även bifoga dennes fullmakt (han/ hon måste också skriva under din ansökan)2. finns det skriftliga bevis ska dessa också bifogas (2 kopior som skrivs under av någon som kan intyga att kopian stämmer överens med originalet, detta kallas bestyrkta kopior)3. skicka in ansökan till rätt tingsrätt (för att hitta rätt tingsrätt kan du använda dig av denna länk4. eftersom ditt krav är på 2500 kr så kommer du få betala en ansökningsavgift på 900 kr (2018, oktober)Din vän har begått ett väsentligt avtalsbrott vilket innebär att du kan häva avtalet:I ditt fall så har vi att göra med ett väsentligt avtalsbrott. Detta regleras inte med några specifika regler, men det finns vissa allmänna principer när det gäller avtal. Hur hävningen går till:1. Du hade ett avtal med din vän som innebar att han fick låna din mobil, men istället sålde han den2. Eftersom han endast hade rätt att använda mobilen och inte sälja den så har han gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott3. Eftersom det är ett väsentligt avtalsbrott kan du begära att häva avtalet 4. Om du gör detta så upphör avtalet att gälla och du ska då få tillbaka mobilen. Eftersom detta är omöjligt ska du få mobilens värde i pengar Du kommer inte kunna kräva ett skadestånd:Tyvärr ser jag inga tecken på andra förluster som kan ersättas med skadestånd. Ett skadestånd ger inte mer pengar än det man faktiskt förlorat. Om din vän blir åtalad och skyldig att betala tillbaka kostnaden för mobilen, så kommer du inte kunna kräva ett skadestånd eftersom du redan blir kompenserad för din ekonomiska förlust.Om du stämmer din vän och vinner, så kommer du inte heller kunna kräva ett skadestånd eftersom du kommer bli kompenserad för din ekonomiska förlust när han betalar tillbaka de 2500 kr. Mina rekommendationer:Prata med polisen om din anmälan så att du kanske får en viss klarhet i vad som kommer att hända med polisutredningen. Sedan hade jag starkt rekommenderat att du kontaktar ditt försäkringsbolag om du har tecknat exempelvis en hemförsäkring av något slag. Prata även med din vän och klargör hur du tänker kring det hela och vilka risker hans beteende har för honom själv. Han riskerar ju faktiskt att hamna i belastningsregistret och det kommer påverka honom även senare. Det kanske även finns andra personer i hans närhet som kan påverka honom att betala tillbaka sin skuld till dig? Om inget av detta löser situationen och polisanmälan läggs ner, så hade jag övervägt en stämningsansökan (men verkligen som sista utväg). Det du borde ha i åtanke då är att det finns vissa kostnader för en sådan process, inte minst din egen tid. Det du också kan tänka på då är att anlita juridisk hjälp. Du kan boka tid med en jurist via Lawline .Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,