Rätt till frukostpaus?

2018-03-23 i Rast
FRÅGA |Hej,På min arbetsplats jobbar man 3 timmar om dagen. Har man rätt att ta en 15 minuter (betald) paus då, för att äta frukost?Arbetstiden är 06.30-09.30. Varje dag finns en deadline och man kan inte lämna sin station förrän 09.00. Då blir pausen 09.00-09.15. Sen är ca 15 min kvar att jobba. Arbetsgivare tycker inte att detta är ett bra upplägg. Utan anser att arbetstiden är så kort att det inte borde tas någon frukostpaus alls.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen hittar du regler om raster och pauser, men det finns inga exakta regler om hur långa och många pauserna ska vara. Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs för att gå på toaletten eller dricka vatten. Eftersom arbetstiden i det här fallet är så pass kort är det svårt att se att ni skulle ha rätt till en betald paus för att äta frukost, även om det säkert vore bra för den fortsatta arbetsmoralen på jobbet. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

När ska man ha rast på jobbet?

2018-03-19 i Rast
FRÅGA |Om man har frukost 20min fast varenda dag, efter att ha jobbat 3,5 Tim måste man då ta sin lunch halv tolv ändå? Arbetar 6:00-13:00
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstidens förläggning ingår i arbetsgivarens arbetsledningsbefogenheter. Det innebär att arbetsgivaren ensidigt kan ändra/bestämma hur arbetstiden ska organiseras. Den lagreglering som finns består av 15 § arbetstidslagen, vari stadgas att rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Om rasterna är reglerade i kollektivavtal eller arbetstagarens individuella anställningsavtal måste arbetsgivaren följa detta, men annars kan arbetsgivaren bestämma över arbetstagarnas raster som denne, önskar så länge denne håller sig inom ramen för arbetstidslagen. Du kan sålunda kontrollera ditt kollektivavtal och se om det framgår något annat än vad arbetsgivaren säger om förläggningen av arbetstiderna.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Arbetstagares rätt till rast på annan plats

2018-02-16 i Rast
FRÅGA |Hej, jag har extratjänst i Uppsala kommun. Vi får löneavdrag vid tandläkarbesök. Besök tog 1 timme. Jag gick dit på min lunch som är 30 min. Alltså tycker jag att dom ska göra avdrag på resterande 30min. Dom vill dra 1 timme. Påstår att lunch är obligatorisk. Jag tycker man får göra vad man vill på lunchen. Arbetstid 08.00- 16.30. Lunch 30 min. Vem har rätt?
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Du rätt till rast efter var femte timma. Under denna rast ska du inte vara skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och du har inte heller rätt till lön under denna tid. Enligt arbetsmiljöverket är 30 min rekommenderad tid för raster. (Arbetstidslagen 15§)Däremot får arbetsgivaren byta ut rasten mot något som kallas måltidsuppehåll, men bara under vissa särskilda omständigheter. Detta är om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Måltidsuppehållen ska ingå i arbetstiden och du har då rätt till lön. (16§ Arbetstidslagen.)Utöver rasten har du rätt till pauser om det behövs, men under pauserna är det arbetsgivaren som beslutar om du måste stanna kvar på arbetsplatsen eller inte och dessa pauser ska ingå i arbetstiden.Det är alltså skillnad mellan paus, rast och måltidsuppehåll. Det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen inte gäller om det finns ett kollektivavtal som säger annat. (3§ Arbetstidslagen)Mitt råd till dig är att i första hand se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och om det reglerar raster. Om det inte finns ett kollektivavtal skulle mitt svar vara att de har rätt att dra av 30 min lunchrast + 30 min besök hos tandläkaren, men inte 60 minuter tandläkare + 30 minuter för lunchrast enligt Arbetstidslagen. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan arbetsgivare förbjuda rökning under rasten?

2017-10-08 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom restaurang och vi går efter kollektivavtal, vad är det som gäller för oss med raster? Och kan arbetsgivaren förbjuda rökning under rasten även om detta sker utanför området? Tack på förhand
Caroline Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen om raster? I arbetstidslagen regleras reglerna om hur rasterna ska se ut på arbetsplatsen. Dock som du kan se i 3 § i arbetstidslagen kan det göras undantag från reglerna om rast som finns i 15 §. Det som den 3 § säger i detta fallet är alltså att det kan finnas andra bestämmelser om raster i kollektivavtalet. Kolla därför i första hand vad det står i kollektivavtalet angående raster eftersom det kan undvika från vad lagens bestämmelser säger. Kan arbetsgivare förbjuda rökning under rast? En arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Vilket innebär att hen kan införa ordningsregler under arbetstid. Rökförbud under arbetstid är ett exempel på en ordningsregel som din arbetsgivare kan besluta om. Det kan också vara så att arbetsgivaren har valt att bestämma om rökförbud på grund av hens skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Observera dock att det är skillnad på paus och rast i dessa tillfällen. En paus är ett kortare uppehåll, som ofta ingår i arbetstiden och arbetsgivaren kan därför bestämma om ordningsregler under arbetstiden så som exempelvis rökförbud. En rast däremot är lite längre och räknas ofta inte in i arbetstiden -> så som lunch ex. Om rasten inte ingår i arbetstiden innebär det i princip att arbetsgivaren inte kan bestämma. Dock är det viktigt att du observerar om rasten ingår i arbetstiden eller inte. Det kan nämligen vara avtalat i kollektivavtalet om ett så kallat måltidsuppehåll enligt 16 § i arbetstidslagen, sådana uppehåll räknas in i arbetstiden. Hoppas det gav svar på din fråga!

Hur mycket rast har en person som arbetar fem timmar om dagen rätt till?

2018-03-20 i Rast
FRÅGA |Om man arbetar deltid (50%) varav 5 timmar á 4 dagar i veckan, får man ha en rast/lunch då? Vet att EFTER man har jobbat 5 timmar i följd har man rätt till 30 min rast, men gäller det även om man jobbar ENDAST 5 timmar i streck?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om olika typer av avbrott i arbetet hittar du i arbetstidslag(ATL). Vad är det för skillnad på rast och paus? Enligt arbetstidslagen så är det skillnad på rast och paus. Rast innebär ett längre avbrott från arbetet, exempelvis en lunchrast. Under rasten så får man lämna arbetsplatsen om man så vill. Denna rast räknas inte som arbetstid. För att det ska handla om rast så ska avbrottet enligt praxis vara längre än 10 minuter i sträck. Om man bara har en rast under arbetsdagen så ska den enligt praxis uppgå till minst 30-45 minuter. Har man flera raster så bör den ena vara minst 15 och den andra minst 30 minuter. ATL 15 §. Det går dock att avtala om annat genom kollektivavtal. ATL 3 § första stycket. Det finns också en rätt till kortare avbrott från arbetet i form av pauser. Till skillnad från rast så räknas inte pauserna som arbetstid, man har inte heller något rätt att lämna arbetsplatsen under dessa. Rätten till paus kan heller inte avtalas bort genom kollektivavtal. ATL 17 §. Rätten till rast: Arbetet ska föreläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i sträck. Efter att fem timmar har gått så måste alltså arbetstagaren få möjlighet till rast, om det inte finns någon sådan rätt så bryter arbetsgivaren mot arbetstidslagen. ATL 15 § tredje stycket. Sammanfattning:Ifall arbetstagaren arbetar exakt fem timmar eller mindre än fem timmar så har denne alltså ingen ovillkorlig rätt till rast. Däremot har man som arbetstagare rätt till kortare pauser från arbetet i form av toalettbesök och liknande, även om arbetstiden understiger fem timmar på en dag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Vad gäller när man aldrig har tid att ta sin rast på arbetet?

2018-03-07 i Rast
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att dra av för 30 min rast då vi aldrig hinner ta rasten. Jobbar inom hemtjänsten, så egentligen skulle de byta ut rast mot måltidsuppehåll eftersom det sällan finns tid till rast.Det blir 10 timmar i månaden som jag jobbar gratis...
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Enligt Arbetstidslagen 15§ har du rätt till rast efter var femte timma. Under denna rast ska du inte vara skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och du har inte heller rätt till lön under denna tid. Enligt arbetsmiljöverket är 30 min rekommenderad tid för raster. Däremot får arbetsgivaren byta ut rasten mot måltidsuppehåll, som du nämner i din fråga, men bara under vissa särskilda omständigheter, alltså om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Dessa måltidsuppehåll ska ingå i arbetstiden och du har då rätt till lön. Hemtjänstens arbetsförhållande kan vara sådana som är nödvändiga att ta hänsyn till och då kan det bli aktuellt med betald rast. Utöver rasten har du rätt till pauser om det behövs, men under pauserna är det arbetsgivaren som beslutar om du måste stanna kvar på arbetsplatsen eller inte och dessa pauser ska ingå i arbetstiden.Det är alltså skillnad mellan paus, rast och måltidsuppehåll. Det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen kan åsidosättas om det finns ett kollektivavtal som säger annat. Mitt råd till dig är att i första hand se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och huruvida det reglerar raster. Ditt kollektivavtal bör efterlikna arbetstidslagen, eller vara mer förmånligt för dig. Skulle det inte finnas ett sådant avtal ska du antingen ha rätt att lämna arbetsplatsen under 30 minuter eller rätt till betald rast. Hoppas det var svar på din fråga!

Skyldighet att ha rast

2017-11-23 i Rast
FRÅGA |Hej! Jsg jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal. Jag och min chef har kommit överens att jag jobbar sex timmar i streck utan rast varje vardag, och båda han och jag är nöjd med det. Är vår överenskommelse laglig, eller MÅSTE jag ha rast, även om både jag och min arbetsgivare tycker att sex timmar på raken är helt ok?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Med rast menas ett avbrott i den dagliga arbetstiden under vilken arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Som arbetstagare har du både rätt och är skyldig att ha en rast efter att ha jobbat fem timmar i sträck. Arbetsgivaren är således skyldig att organisera arbetet så att du får en rast senast efter fem timmars arbete. Detta framgår av 15§ Arbetstidslagen där det sägs att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas längd ska enligt lagen vara "tillfredsställande" och enligt Arbetsmiljöverket innebär detta att rasten ska vara minst 30 minuter. Vanligtvis får arbetstagaren inte ersättning för rasten, eftersom den inte ingår i arbetstiden. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt utifrån arbetsförhållandena, eventuella sjukdomsfall eller annan oförutsebar händelse. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden, och du är då skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta framgår av 16§ Arbetstidslagen.Som arbetstagare har du även rätt till kortare pauser utöver raster. Sådana pauser ingår i arbetstiden och du måste då stanna kvar på arbetsplatsen. Detta framgår av 17§ Arbetstidslagen. Även om det nu inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats, kan det vara bra att veta att den lagstadgade rätten till rast helt eller delvis kan frångås genom bestämmelser i kollektivavtal, 3§ Arbetstidslagen. Detta innebär att bestämmelser i ett tillämpligt kollektivavtal går före reglerna i Arbetstidslagen. Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Lagstadgad rätt till rast på jobbet

2017-09-27 i Rast
FRÅGA |Hejsan! Jag jobbar som restaurangbiträde på ett ställe och har fått pass fyra helger i rad och därav två pass är kl 10 - 17 utan någon rast. Är detta lagligt?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt arbetstidslagen har man som anställd rätt till rast efter att ha jobbat i 5 timmar (se 15 § arbetstidslagen). Rastens längd ska vara "tillfredsställande" med hänsyn till arbetsuppgifterna och enligt arbetsmiljöverket är en bra tumregel 30 minuter. I undantagsfall kan raster bytas ut mot så kallade "måltidsuppehåll" (se 16 §). Det är dock enbart tillämpligt i situationer där arbetet i sig gör det omöjlig att pausa eller bytas av mot någon annan samt när en oförutsedd händelse inträffat på jobbet (t.ex. när någon blivit sjuk). Troligtvis är detta inte tillämpligt i ditt fall.Det ska dock understrykas att arbetstidslagens bestämmelser kan helt eller delvis frångås genom kollektivavtal (se 3 §). Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal är det alltså eventuella bestämmelser om raster i det avtalet som styr vilka rättigheter du har. Du bör därför först kolla om det finns något tillämpligt kollektivavtal och sedan undersöka vad det avtalet säger om raster mm.Hälsningar