Föreläggande av ordningsbot för fortkörning

2020-12-01 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej skrev till dig tidigare angående fortkörningsböter . Jag körde som sagt 112 på 80 motorvägssträcka, 32 km för fort. Polisen omhändertog inte körkortet på plats och på böten jag fått står det förläggande om ordningsbot! Jag tolkar det enligt nedanstående att jag inte får annan straff än böter, stämmer det?Om föreläggande av ordningsbot13 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande brott, för vilket ej stadgas annat straff än böter omedelbart i penningar och ej heller normerade böter och för vilket ordningsbot bestämts på sätt föreskrives i 14 §.Bestämmelserna om föreläggande av ordningsbot äro icke tillämpliga, om särskilt villkor är stadgat för allmänt åtal. Lag (1968:193).Slutligen undrar jag om polisen per automatik rapportera alla ordningsboter vidare till transportstyrelsen? Kan jag begära ut min dom från polisen?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föreläggande av ordningsbot En polisman får utfärda en ordningsbot, vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff (48 kap. 1-2 § rättegångsbalken). Om ett föreläggande godkänns så gäller det som en lagakraftvunnen dom, vilket innebär att ett åtal inte får väckas senare om samma gärning (48 kap. 3 § rättegångsbalken). Detta innebär att ett föreläggande av ordningsbot är ett förenklat sätt att lagföra brottet på och därmed kan du inte få något annat straff än böter senare. Polisen rapporterar även in det till transportsstyrelsen i de fall där det kan vara aktuellt att dra in körkortet. Det är sedan Transportstyrelsen som bedömer om körkortet ska återkallas eller inte. Då ett godkänt föreläggande innebär att åtal inte väcks och att någon rättegång inte hålls så finns det ingen egentlig dom att begära ut. All relevant information ska istället finnas på föreläggandet. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

När kommer uppgiften om påföljden in i belastningsregistret?

2020-09-19 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Efter jag blivit dömd eller betalat (godkänt) mitt strafföreläggande, hur lång tid tar det tills detta syns i belastningsregistret? Handlar det om dagar, veckor eller månader? Jag betalade mitt strafföreläggande igår, och undrar alltså när detta kommer dyka upp i belastningsregistret.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 17 § 9 punkten lagen om belastningsregister framgår det att böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Eftersom det inte finns någon uttrycklig lagregel som besvarar din fråga får jag utifrån en tolkning av ovan lagregel besvara frågan på så sätt att strafföreläggandet visas i ditt belastningsregister i samband med den dagen då beslutet kom eller när du godkände det, och inte i samband med när du betalar det. Av den anledningen kan du förvänta dig att den står kvar i fem år från det datum du fick beslutet eller godkände strafföreläggandet. Detta gäller dock endast om du inte döms för ny påföljd (som inte är penningböter) inom dessa fem åren. Döms du till ny påföljd kommer den gamla påföljden att stå kvar så länge den nya påföljden står kvar, (18 § lagen om belastningsregister).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2020-06-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.Skulle behöva rådgivning i en fråga. Har pga vårdslöshet i trafik fått strafföreläggande utfärdat av åklagaren istället för att det väckts åtal i domstol.Har blivit av med körkortet i 6 mån och fått dagsböter 40 á430 kr = 17 200 kr.Jag undrar om det är någon idé att överklaga/bestrida.Om jag gör det kostar det mig något mer än det dom vill jag ska betala.Mvh Joel
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken, RB. Det framgår inte helt säkert i din fråga om du har godkänt strafföreläggandet eller inte. Att godkänna ett strafföreläggande från en åklagare anses som att du erkänner brottet. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Har du godkänt föreläggandet räknas det som en lagakraftvunnen dom, 48:3 2st RB. Att domen vunnit laga kraft innebär med andra ord att den inte går att överklaga. Eftersom du har godkänt strafföreläggandet gäller det precis som att en domstol hade utfärdat en dom. Grunden för körkortsåterkallelsen är att Transportstyrelsen fått reda på att du godkänt ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. I regel kan man alltid överklaga transportstyrelsens beslut om återkallelse av körkort till förvaltningsrätten, är det så att du har erkänt brottet och godkänt strafföreläggandet så blir det dock till föga hjälp i den här situationen (eftersom det anses som att du erkänt brottet). Om det nu är så att inte godkänt strafföreläggandet kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.I brevet du fått av åklagaren framgår det om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna förläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet.Möjligheterna att överklaga ett godkänt strafföreläggande är begränsade. De enda möjligheter som finns för att överklaga framgår av 59:6 RB enligt följande: 1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.Med vänliga hälsningar,

Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2020-03-22 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Jag blev nyligen testad positivt för kokain efter en utekväll, inget innanhav utan bara påverkad.Godkände strafföreläggande och åklagaren yrkade på 30 dagsböter på 350 kr, vilken tingsrätten också utdömde.Så nu till min fråga, är detta beloppet rimligt med en årsinkomst på 385800 kr år 2019. Bor ensam i hyresrätt, inga barn, en mindre kreditskuld, igen förmögenheten och ett obefintligt sparande. Hur ser mina chanser ut på att kunna överklaga ?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bötesbelopp fastställs och om du har möjlighet att överklaga ett godkänt strafföreläggande.Beräkningen av dagsbotsbeloppBestämmelser om dagsböter hittas i 25 kap. 2 § Brottsbalken. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Varje dagsbot ska sedan fastställas till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor. Det lägsta möjliga bötesbelopp är därmed 50 kronor i 30 dagar och det högsta möjliga är 1000 kronor i 150 dagar. Dagsböter bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Dagsboten kommer främst att bestämmas utifrån dina ekonomiska förhållanden. I ditt fall kommer bötesbeloppet, 30 dagsböter x 350 kronor, att hamna på 10.500 kronor.Av riksåklagarens riktlinjer, RåR 2007:2, framgår det hur bötesbeloppet ska beräknas.Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Den misstänktes egna uppgifter om sin årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga i förhållande till övrig utredning. I frågan nämner du en årsinkomst på 385.000 kronor. Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Din årsinkomst överstiger inte den nedre skiktgränsen varpå skatten inte blir aktuell.För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Eftersom du inte har barn blir avdraget inte aktuellt.Dagsboten fastställs till en tusendel (1/1000) av det belopp som räknats fram enligt det ovan angivna. Med hänsyn bl.a. till indirekta skatter minskas beloppet ovan med 50 kr. Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Även här har du i frågan antytt att du inte har någon förmögenhet och dagsboten ska således inte ökas.I enlighet med den information du har lämnat och de riktlinjer som finns tillhands skulle jag säga att beloppet är rimligt.Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken. Enligt 48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken likställs ett strafföreläggande med en dom som har vunnit laga kraft, det har samma rättsverkan. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga. Med andra ord kan man inte överklaga ett godkänt strafföreläggande.Ett godkänt strafföreläggandet kan bara undanröjas under vissa förutsättningar, b.la. domvilla, enligt 59 kap. 6 § Rättegångsbalken.Med vänliga hälsningar,

Vilka alternativ finns det till åtal?

2020-10-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.Jag blev upplockad av polisen i skogen..Jag hade kört bil ca. 18 mil mot landet och var väldigt trött efter en tidigare tidigt startad arbetsdag och beslutade mig för att vända om mot en närbelägen "ficka" för att sova en stund efter en kissepaus och backar i diket, bilen blev lite tilltygd och illa placeead på kvällen!Jag tar ett dåligt beslutatt att sätta mig i diket tvärs över vägen för att senare ringa en bärgare för att ta bilen till närmaste märkesverkstad för att se att det inte ska ha blivit allvarligare skador på driftsäkerheten.Undertiden dricker jag "lite"medköpt vin.Jag får sen åka med för att göra blodprov och tänkt urinprov men kan inte göra det sistnämda då dem måste övervak det, viket inte fungera när ngn ser på, jag säger att dem då får sticka en nål för urinprov, men dem beslutar att göra åter ett blodprov. Vilket görs.Förhhör förs för att göra att få en en tidsuppfattning frå deras sida, de lösa föremål jag har på mig tar dem hand om under tiden efter gripandet till dess vi går ut från provtagningen till polisbilen.Under förhöret minns jag attt frågan ställs om jag vill ha en försvarare varpå polismannen förkalarar att det finns annat alternativ att en förundersökningsledare beslutar i det hela, varpå jag ville ha en försvarare, då frågar jag ytterligar och vill ha mer info om de olika alternativen. Men jag kan bara anse där & då att enklast nu är att ta det andra alernativet!Jag har idag inte fått någon återkopplnig.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det "andra alternativet" du hänvisar till i din fråga tolkar jag som möjligheten till strafföreläggande. Alternativet kan användas under vissa förutsättningar, bland annat ska någon annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom inte komma på fråga. Kortfattat är det en förenklad form av ansvarsutkrävande utan krav på rättegång, 1 § strafföreläggandekungörelse (1970:60), där åklagaren bestämmer påföljd och den anklagade antingen godkänner eller förkastar (åtal väcks då istället). Anledningen till avsaknaden på återkoppling kan vara följande. Godkänns föreläggandet får den verkan som en dom och hamnar i personens belastningsregister, varvid ärendet avslutas.Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Gallringsregler för trafikbrott

2020-07-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag fick en penningbot från polis för att jag inte använde blinkers vid en korsning, de sa att jag kan antigen betala boten eller tar det på rätten och de sa ingenting om detta skulle sparas också i mitt registerutdrag, jag tyckte då det är bra att ta emot boten på plats och få slut på det. Nu efter sex månader beställde jag ett utdrag från polisen för att ansöka jobb hos ett transport företag och då upptäckte jag att det stod i registret ett trafikbrott vilket påverkar mina ansökningar negativt. Nu undrar jag om jag kan överklaga eller begära polismyndigheten att radera registret eftersom jag inte blev informerad av polisen då jag erkännande trafikbrottet.Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen, så den bot du fick utfärdad av polisen kommer att vara synligt i registret i fem år från dagen då du fick boten. Det finns inget du kan göra för att i förtid gallra bort uppgiften i ditt register.Föreläggande av ordningsbot får enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken (RB) utfärdas för vissa brott som inte kan leda till svårare straff än penningböter. Eftersom du godkände ordningsboten och betalade den har den vunnit "laga kraft", detta innebär att den inte går att överklaga, 48 kap. 3 § RB. Det finns dock viss möjlighet att klaga på godkänd ordningsbot, det är samma regler som är tillämpliga för klagan på godkänt strafföreläggande i 59 kap. 6-10 §§ RB. I 6 § 1 p. föreskrivs att strafföreläggandet (eller ordningsbotsföreläggandet i det här fallet) ska undanröjas om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Att den misstänkte inte förstod innebörden av godkännandet, ett s.k. förklaringsmisstag, omfattas i regel av denna bestämmelse. Det är dock svårt för tingsrätten att utreda vad den misstänkte förstod vid tiden för godkännandet. Ett påstående om förklaringsmisstag godtas inte rätt av, utan tingsrätten gör en sammanvägd bedömning av den misstänktes och polisernas utsagor, samt övrig bevisning. Det kan vara en problematisk faktor att det har gått sex månader sedan du godkände boten.Av 59 kap. 7 § RB framgår hur man går tillväga för att klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot. Klagan sker skriftligen hos den tingsrätt som hade kunnat ta upp åtal för förseelsen, det vill säga tingsrätten i den ort eller det område där förseelsen begicks. Skrivelsen måste komma in till tingsrätten senast ett år efter att ordningsboten verkställts.Mitt tips är att aldrig godkänna ett föreläggande eller böter om du anser att du inte har gjort fel i den påstådda gärningen, då det i princip är omöjligt, eller i vart fall väldigt svårt, att i efterhand "riva upp" ett godkänt föreläggande eller ordningsbot som vunnit laga kraft.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man erkänner snatteri?

2020-05-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag gick in i en matbutik och smög ner två varor av totalt värde: 44:- och betalade för några andra ( värde: 60:-). 4st från personalen väntade på mig efter efter kassan och ville att jag skulle visa mina fickor och jag visade dem varorna. Polisen kom och jag erkände på plats att jag försökte snatta och dem sa att jag kommer få dagsböter med en prick i brottsregistret (min första prick). Jag agerade själviskt och gjorde ett misstag i en svår ekonomiskt pressad situation men vill inte att detta misstag skall förhindra mina arbetsmöjligheter de kommande 5 åren och undrar om det är i mitt bästa intresse att dra tillbaka mitt erkännande (om möjligt?) och börja en rättsprocess? Finns det möjlighet att dem lägger ner ärendet sådana fall? Jag är 24 år.Uppskattar hjälpen jätte mycket, tusen tack!
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man har erkänt snatteri är det vanligt att man får ett så kallat strafföreläggande skickat hem till sig (48 kap. 1 § RB). Detta är en blankett där man skriftligen erkänner brottet och accepterar böterna (48 kap. 2 § första stycket RB). Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom, och innebär alltså att man får en "prick" i belastningsregistret (48 kap. 3 § andra stycket RB). Brott som ger böter som straff försvinner ur registret efter fem år (17 § punkt 9 Lag om belastningsregister).Det är möjligt att ta tillbaka ett erkännandeÄven om du erkände snatteriet på plats kan du när som helst ta tillbaka ditt erkännande. Ditt tidigare erkännande har däremot fortfarande bevisvärde, vilket innebär att domstolen vid en rättegång kommer att ta viss hänsyn till att du en gång har erkänt (35 kap. 3 § andra stycket RB). Om du tar tillbaka ditt erkännande blir det inte längre aktuellt med ett strafföreläggande, och då är det istället troligt att åklagaren inleder en rättegång. SammanfattningDet är alltså möjligt för dig att när som helst ta tillbaka ditt erkännande, men då är det troligt att en rättegång inleds. Med tanke på att det fanns vittnen på plats när snatteriet ägde rum, finns det ganska mycket som talar för att det blir en fällande dom. I ditt fall skulle jag alltså rekommendera att du står fast vid ditt erkännande, eftersom du då istället får ett strafföreläggande. På så vis slipper du genomgå en process i domstol, vilket är betydligt besvärligare än att direkt acceptera ett strafföreläggande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång tid har jag på mig att godkänna strafföreläggande?

2020-02-22 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Är misstänkt för ringa narkotikabrott (eget bruk + litet innehav) som potentiellt sett (förhoppningsvis) blir ett strafföreläggande. Ska utomlands om ett par veckor och jag funderade på ifall att det skulle dimpa ner hemma i brevlådan då jag är borta, hur lång tid har jag på mig att svara på och godkänna ett strafföreläggande? Så jag inte missar det för att jag inte är hemma?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att su vänder dig till Lawline med din fråga!Följande är information från Åklagarmyndighetens hemsida. Vad är ett strafföreläggande?En förundersökning leder inte alltid till att åklagaren väcker åtal och att process hålls i rättegång. Om den misstänkte erkänner brottet, det står klart vilken påföljden blir och denna påföljd är begränsad till böter och/ eller villkorlig dom (ex: vid stöld, snatteri och trafikförseelser), kan åklagaren istället besluta om strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret.I det fall åklagaren meddelar strafföreläggande skickas det ut till den tilltalade så snart förundersökningen är färdig. Hur lång tid en förundersökning tar beror på från fall till fall. Hur godkänns ett strafföreläggande?Man kan antingen godkänna strafföreläggandet eller inte. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. Du kan godkänna föreläggandet genom att betala hela beloppet som finns på det bifogade inbetalningskortet. Beloppet ska betalas inom den angivna tidsfristen som står i strafföreläggandet. Om du gör detta behöver du inte skriva under något godkännande utan föreläggandet är godkänt genom betalningen.Skulle strafföreläggandet innehålla ett förverkande av en sak (omhändertagande av ex: narkotika eller brottsverktyg), eller ett skadestånd, krävs att du skriver under och skickar in svaret för att det ska räknas som att du har godkänt strafföreläggandet. Efter ett godkännande har du 30 dagar på dig att betala beloppet på inbetalningskorten, eller 15 dagar om du är mellan 15-18 årKonsekvenser av att inte godkänna strafföreläggandet eller om betalning inte gjorts i tidI det fall strafföreläggandet inte godkänns kan åklagaren välja att istället väcka åtal. Har ärendet inte blivit fullt betalt under den angivna tiden, skickas en påminnelse om betalning och du får då ytterligare 14 dagar på dig att betala. Har du inte betalat hela summa inom 14 dagar, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning, som även tar ut en utsökningsavgift.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,