Vem står för rättegångskostnader?

2018-11-05 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem betalar rättegångskostnader om min motpart förlorar. Och dessutom inte kan betala.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader regleras i rättegångsbalkenHuvudregeln är att den part som förlorar ska stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § rättegångsbalken). För att få dessa betalda av motparten är det dock viktigt att du har framställt ett yrkande om detta (18 kap. 4 § rättegångsbalken). Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet på https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få en betalningsanmärkning om jag bestrider ett krav?

2018-10-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, Jag har fått en faktura på en tjänst jag inte minns att jag beställt (~350kr) och aldrig nyttjat. Beställningen ska ha utförts via internetformulär och utan större identitetskontroll. Leverantören har dock mitt telefonnummer, vilket inte finns publikt lätt tillgängligt, vilket gör mig osäker på om jag kan ha via misstag gjort en beställning. Deras första mail till mig var mycket intetsägande angående att en beställning gjorts, hade det tex stått "Tack för din beställning" hade jag kunnat reagera inom 14 dagars ångerrätten oavsett alla andra faktorer. Jag misstänker att detta är detta medvetet är en strategi från leverantören, då det finns ärenden som behandlats hos ARN gällande detta företag.Oavsett så får jag nu krav från leverantören. Jag har skickat bestridan och de har skickat påminnelse. Jag har pratat med konsumenthjälp och dessa gav mig informationen att om jag bestrider ärendet, i alla steg, så kan jag inte få betalningsanmärkning - oavsett var ärendet tar vägen (tingsrätten). Stämmer detta?Om ärendet går till tingsrätten och leverantören anställer en toppjurist med ett brutalt arvode, om jag skulle förlora, får jag betala deras rättegångskostnader?Stort tack!Matte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga vill du veta huruvida du kan få en betalningsanmärkning och vem som står för motpartens rättegångskostnader vid en förlust i domstol. Detta kommer att redogöras för var för sig enligt nedan.Om du bestrider får du inte en betalningsanmärkningDet är riktigt som du skriver i din fråga, att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider ett krav. Om Kronofogdemyndigheten sänder ut ett betalningsföreläggande och du bestrider det kan motparten däremot välja att stämma dig till domstol för att få betalt.Om domstolen skulle döma till din nackdel, dvs att du faktiskt är skyldig att betala det yrkade beloppet, kan din motpart vända sig till Kronofogden och begära att du ska betala. Betalar du inte då kan du få en betalningsanmärkning.Vid förenklade tvistemål är möjligheten att få betalt för rättegångskostnader begränsadOm målet drivs till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall rör det sig om en så liten summa att det kommer att hanteras som ett förenklat tvistemål. I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning - Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera. - Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken. - Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat eller jurist och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

"Kostnader för tingsrätt" – Rättegångskostnad?

2018-09-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har nu betalat hela min skuld summan i tid alltså 23.000, men nu vill dom också ha täckt tingsrätten ("kostnader för tingsrätt" 2800 sek.), säger de, har dom också rätt till detta?, när vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad? Domslut: Tingsrätten stadfäster följande förlikning, som träffats mellan parterna. 1. X ska betala 23.000 sek, betalning skal ske med 1000 kr. per månad, senast 31. 2. Om X är i dröjsmål med betalning enligt punkt förfaller hela det resterande beloppet till omedelbar betalning 3. Genom denne överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denne tvist slutlig reglerade 4. Vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad..
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga har du förlikats med din motpart i ett tvistemål efter att ni har kommit överens om att du ska betala 23 000 kr och ni båda ska stå för era egna rättegångskostnader. Efter att förlikningsavtalet har blivit stadfäst och du har betalat i enlighet med förlikningsavtalet har dock din motpart hört av sig och krävt 2800 kr i ersättning för "kostnader för tingsrätt".Med "kostnader för tingsrätt" avser din part troligtvis ansökningsavgiften som han eller hon betalade till tingsrätten för att väcka talan mot dig. Tingsrättens ansökningsavgift är nämligen just 2800 kr i mål där värdet som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp. Beloppet i ert fall, 23 000 kr, är nätt och jämnt högre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018).Ersättning för rättegångskostnader ska bland annat innefatta kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande (18 kap. 8 § rättegångsbalken). Ansökningsavgiften till tingsrätten hör till dessa kostnader och är alltså att betrakta som en rättegångskostnad. Eftersom ert förlikningsavtal föreskriver att båda parterna ska stå för sin egen rättegångskostnad, är du därmed inte skyldig att betala ansökningsavgiften.Jag skulle rekommendera dig att kontakta din motpart och be om ett förtydligande om vad beloppet om 2800 kr egentligen avser. Om det avser ansökningsavgiften till tingsrätten, så bör du bestrida kravet eftersom vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad enligt ert förlikningsavtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rättegångskostnad för minderåriga

2018-09-07 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det när det gäller rättegångskostnader för en person under 18?Jag hade ett Instagramkonto där jag var otroligt dum och la ut rasistiska ploj-inlägg. Kontot var privat, men jag klantade till det och råkade göra det offentligt i ca en dag och det var då de satte fart och många människor såg de. Kontot försvann snabbt men folk sparade bilderna. Skolan jag går på fick reda på det och de polisanmälde mig. Jag hängde aldrig ut någon person så om det skulle bli rättegång vet jag inte vem "offret" skulle tänkas vara. Jag har för mig att jag har läst någonstans att man inte bryter mot någon lag om man publicerar sådant i en sluten grupp (vilket jag gjorde). Men om det nu skulle bli rättegång och jag skulle förlora, hur fungerar det då med rättegångskostnaderna då jag är under 18 och inte har någon inkomst? En annan fråga är vilket straff det skulle bli om jag döms för hets mot folkgrupp eller vad det skulle tänkas vara. Jag är 16 just nu och då detta hände. Tack på förhand
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först gå in på vilket brott det kan vara fråga om och sedan på tänkbar påföljd följt av rättegångskostnad. BrottetNär det förekommer brottsliga handlingar på internet av detta slag är det oftast fråga om förtal eller hets mot folkgrupp. Eftersom du inte utpekade någon särskild person kommer jag att bortse från förtalsbrottet. Brottet hets mot folkgrupp kan vara aktuellt i det fall du, i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning enligt 16 kap 8 § brottsbalken (BrB).Spridning av uppgiftDet är korrekt det du säger om spridning. Om uttalanden som annars skulle vara att betrakta som hets mot folkgrupp sprids ut till enbart den helt privata sfären (familj eller vänner i privata sammanhang) undgår man att göra sig skyldig till brottet. Däremot är det inte helt klart om det privata Instagramkontot var tillgänglig för enbart personer som ingår i din privata sfär. Oavsett blev kontot offentligt i en dag varför större spridning sannolikt har skett. Eftersom jag inte vet detaljer om vad ditt instagramkonto innehöll kan jag inte avgöra om det är att betrakta som hets mot folkgrupp, men jag kan säga att genom att kontot blev offentligt har uppgifterna åtminstone spridits. Potentiell påföljdOm brottet föreligger och är att betrakta som av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år (16 kap 8 § första stycket BrB). Om brottet är ringa ska enbart böter utdelas som straff. I det fall brottet är grovt, vilket det är om uppgifterna har haft särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spridits till ett stort antal personer ska fängelse utdelas; lägst sex månader och högst fyra år (16 kap 8 § andra stycket BrB).Eftersom jag inte vet innehållet eller omfattning av spridningen kan jag inte avgöra om brottet föreligger eller om det är ringa, av normalgraden eller grovt. Då du var 16 år när gärningen begicks gäller särskilda straffregler. Exempelvis finns flera andra påföljder än annars, bland annat ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Dessutom är det så att domstolen ska iaktta om gärningsmannen är minderårig och kan därigenom välja ett mildare straff än som annars skulle utdömas enligt 29 kap 7 § första stycket BrB. Jag kan tillägga att åklagare kan underlåta att åtala trots att brottet har utretts. Att du är under 18 år ökar sannolikheten för åtalsunderlåtelse (20 kap 7 § rättegångsbalken (RB). Om rättegångskostnadI det fall den tilltalade blir fälld är huvudregeln att man betalar för sina försvarskostnader enligt 31 kap 1 § första stycket RB. Däremot kan rättegångskostnaderna sättas ned helt eller delvis beroende på den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap 1 § fjärde stycket RB). ditt fall är det därför sannolikt att du inte skulle behöva betala rättegångskostnader i det fall du skulle bli fälld. Hoppas detta gett dig mer klarhet! Med vänliga hälsningar,

Om rättegångskostnader vid förlikning

2018-10-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Är part i en tvist som inom kort verkar nå förlikning mellan käranden och svaranden. Båda parter har haft ett första så kallad muntlig förberedelse i Solna Tingsrätt. Då denna muntliga genomgång ägde rum för några veckor sedan kom vi inte fram till någon förlikning utan målet togs vidare till huvudförhandling i januari 2019. Kärandens ombud skulle då inkomma med "yttrande över sammanställning samt slutlig och samlad bevisuppgift" nu i dagarna samt svarande skulle inkomma med densamma senare i oktober månad. Har nu blivit kontaktad till förlikning och vi verkar komma överens och huvudförhandling kommer ej äga rum i januari 2019. Den muntliga genomgång som skett samt innan det en förberedelse för en eventuell treskodom mot den svarande - innebär detta förfarande några kostnader? Går det att få information om hur mycket kostnader det i så fall handlar om?
|Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Jag utgår från att det är som du säger att du och motparten snart kommer att göra en förlikning i ert ärende. Ni har alltså aldrig kommit till det stadie av rättegångsprocessen att det blivit en riktig rättegång. Om ni då förlikas kommer "vardera parten bära sin kostnad" om inte annat avtalas mellan er (jfr 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken). Både käranden och svaranden får alltså bära sina egna kostnader som kan ha uppstått för dem innan rättegången och något annat får avtalas i förlikningsavtalet. Ni känner möjligen redan till vilka kostnader som uppstått för er så här långt in i processen, dvs. hur mycket ni lagt ner på ert ombud, och om ni är kärande i processen hur mycket ansökningsavgiften till tingsrätten kostade er osv. Och ni behöver alltså inte stå för de kostnader som er motpart haft, om ni förlikas. Bara om ni under förlikningen kommer överens (avtalar) om att ni ska stå för mer kostnader än de ni haft själva som ni också behöver betala vissa av motpartens kostnader. Ni kan likaså avtala om att motparten ska stå för mer kostnader. Såvitt jag vet omfattas alla förberedelser innan rättegången av ansökningsavgiften som betalas av käranden. Förberedelser inför tredskodom är att likna vid förberedelser som sker innan en vanlig rättegång. Jag tror därför att det är ansökningsavgiften som ska täcka bl.a. rättegångens förberedelser. Men ni får gärna höra av er till tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer. Ni kan också vända er till tingsrätten för att få information om vilka andra kostnader som kan tillkomma i ert fall. Vill ni få ett mer utförligt svar får ni gärna beskriva mer vilka kostnader som uppstått under förhandlingsprocessen, och hur er motpart vill att kostnaderna ska fördelas. Förhoppningsvis kan ni själv räkna ut vilka kostnader ni kommer att behöva stå för, om ni utgår att ni helst vill att 18 kap. 5 § 2 st. RB tillämpas i ert fall och att inget annat avtalas. Hoppas att ni ändå fått svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Är ett småmålsförfarande aktuellt när jag vill kräva en säljare på ersättning?

2018-09-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Har köpt en större båt av privatperson där affären gick via en båtmäklare. När båten levererades och sjösattes så visade det sig att den läcker och att kostnaderna för att hitta samt åtgärda läckan troligen kommer vara betydande. Jag hävdar att säljaren haft kännedom om detta och borde ha upplyst mig som köpare om detta. Dock kommer det ju stå ord mot ord då jag har ingen möjlighet att bevisa att läckan funnits sedan tidigare men skulle ändå vilja få saken juridiskt prövad. Risken är att jag förlorar och får då svarandens rättegångskostnader som grädde på moset... Dock har jag hört om något som heter småmålsförfarande där det ev finns en begränsning på vad jag i händelse av förlust skulle vara ekonomiskt ansvarig för? Är småmålsförfarande lämpligt för ovanstående situation? Var hittar jag regelverket runt detta? Tacksam för all hjälp ni kan erbjuda! Mvh
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du önskar att vi reder ut vad ett småmålsförfarande är, och om det är något alternativ för dig och den situation du befinner dig i. I lagstiftningen kallas småmålsförfarandet för ett förenklat tvistemål. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3 d §. Fördelen med att använda sig av ett förenklat tvistemål är, precis som du säger, att rättegångskostnaderna kan begränsas. Den som förlorar tvisten behöver bara ersätta vissa mindre kostnader. Listan hittar du i RB 18 kap 8 a §, och inkluderar en timmes rådgivning (1342 kr exklusive moms), ansökningsavgiften för stämningen på 900 kr, resekostnader till och från domstolen samt rimliga kostnader för vittnesbevisning.De största kostnaderna i tvistemål brukar utgöras av det arvode som parterna betalar sina ombud. I förenklade tvistemål får man ingen ersättning för sina ombudskostnader, även om man skulle vinna målet. Den bakomliggande tanken är att parterna, i det här fallet du och säljaren, ska kunna föra sin egen talan och att det därför inte ska finnas några ombudskostnader. Det som gör ett tvistemål till ett förenklat tvistemål är dock att det som mest rör en summa som uppgår till ett halvt prisbasbelopp. I år ligger prisbasbeloppet på 45 500 kr, så summan du och din motpart tvistar om får alltså inte överstiga 22 750 kr. Det går inte heller att komma runt beloppsbegränsningen genom att bara yrka på att ersättas med 22 750 kr, när den bakomliggande tvisten rör ett högre värde. Med tanke på att ditt fall rör en båt, och du anger att kostnaderna kommer att bli "betydande" är det inte säkert att du medges ett förenklat tvistemål. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kostar det något att gå till rätten med ett ärende om ensam vårdnad?

2018-09-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om man är fast i en föräldrar tvist där en av föräldrarna varken har kontakt med barnet eller ekonomiskt stödjer barnet men ändå har all makt när det gäller diversa saker som kräver båda föräldrar underskrift så som pass osv. Kostar det något att ta ärendet till rätten för att få egen vårdnad över barnet ?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret är att ja, det kostar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Kostnaderna kan dock variera lite beroende på flera olika omständigheter. Jag ska förklara lite mer utförligt vad som gäller för kostnaderna. Jag kommer ta upp regler som finns i föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB).Huvudregeln är att du och den andra föräldern står för era egna kostnaderI många tvister i domstol måste den som förlorar målet betala både sina egna och den andra partens kostnader. När det gäller vårdnadstvister gäller inte det, utan det vanligaste är att du och den andra föräldern betalar era egna kostnader var för sig (FB 6 kap. 22 §).I vissa fall kan du eller den andra föräldern bli tvungna att betala alla rättegångskostnader. Det får man göra om man på något onödigt och vårdslöst sätt drar ut på processen under lång tid, eller om man tar frågan till domstol helt i onödan (RB 18 kap. 3 § och 6 §). Det är därför viktigt att du alltid försöker komma överens med den andra föräldern först.Många har en försäkring som täcker den del av kostnadernaOm du har en hemförsäkring så är det stor chans att den inkluderar det som kallas rättsskydd. Rättsskydd är en slags försäkring som ska täcka kostnader när man hamnar i domstol. Hur rättsskyddet fungerar beror på vilken försäkring man har. Rättsskyddets villkor för just vårdnadstvister brukar vara ganska generösa jämfört med andra typer av tvistemål.Rättsskyddet täcker inte hela kostnaden för en rättegång, men det kan täcka en väldigt stor del av kostnaden. För att få koll på exakt vad som gäller för dig rekommenderar jag dig att titta i ditt hemförsäkringsavtal eller ringa ditt försäkringsbolag. Om du tar hjälp av en jurist i en vårdnadstvist brukar juristen hjälpa till att ansöka om rättsskydd.Har du inte råd med rättegången och saknar hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälpOm du saknar försäkring eller om den inte gäller kan du få rättshjälp. Rättshjälp är ett slags ekonomiskt stöd som ska hjälpa dig att betala rättegångskostnader. För att ha rätt till rättshjälp får du inte ha större inkomst än 260 000 kr per år i inkomst. Om du tar hjälp av en jurist i din vårdnadstvist kan juristen hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.Hur stora blir rättegångskostnaderna?Rättegångskostnaderna är alla kostnader som uppkommer i samband med att du och/eller den andra föräldern vänder er till domstol för att ändra vårdnaden om era barn. Det handlar om allt från ansökningsavgiften när man först vänder sig till domstolen till det man måste betala för att få hjälp av en jurist i tvisten. Jag kan därför inte säga något säkert om hur dyrt det faktiskt kan bli.Däremot rekommenderar jag dig att du vänder dig till en jurist och berättar att du vill få till en ändring av vårdnaden och att du överväger en domstolsprocess. Dina chanser att lyckas i rättegången större om du har ett juridiskt ombud. Dessutom kan juristen bedöma situationen och ge dig råd om hur du bör gå tillväga, vad tvisten kan kosta och undersöka om du kan ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp innan du går vidare till domstol. Avslutande rådDet kostar pengar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Det är därför bäst att försöka komma överens med den andra föräldern först. Om du inte redan har gjort det så kan du gå höra av dig Famlijerätten i din kommun. Där erbjuds du och den andra föräldern gratis samarbetssamtal där målet är att ni i stället sa försöka upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Om du redan försökt eller vet att det inte kommer leda någonstans att prata med den andra föräldern rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Juristen kan hjälpa dig att kolla upp om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp och kan också stötta dig i den juridiska processen. Du är välkommen att boka tid med Lawlines jurister för rådgivning!Jag hoppas att du känner att du fått lite bättre koll på det här med rättegångskostnader i vårdnadstvister.Vänliga hälsningar,

Vad blir kostnaderna om jag förlorar ett mål om illegal nedladdning?

2018-08-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett brev från Njord Lawfirm, där det står att jag har gjort en illegal nedladdning och är ombedd att betala 4500 kronor till dem. Om jag ignorerar brevet och inte betalar varpå ärendet tas vidare till domstol, ungefär vilka kostnader kommer det innebära för mig om Njord Lawfirm vinner i domstolen? Måste jag ha en egen advokat i domstolen?Tack på förhand
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om Njord driver målet till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall talar mycket för att det kommer att röra sig om ett förenklat tvistemål då det omtvistade beloppet klart understiger ett halvt prisbasbelopp. Observera dock att de brev som Njord m.fl. skickar ut i regel är förslag till förlikning; i teorin kan Njord som ombud för sin klient stämma dig på ett högre belopp än de 4.500 kr du fått brev om.Ungefär vilka kostnader kommer det att innebära om Njord Lawfirm vinner i domstolen?Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Lawfirm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot dig kan du bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även dina egna om du anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.Måste jag ha egen advokat i domstolen?I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen, speciellt om du anser att du inte är betalningsskyldig. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om det är värt att gå till domstol eller om du bör betala.Mitt råd till dig om du skulle bli stämd är att du anlitar en jurist åtminstone för en timmes rättslig rådgivning. Det är en kostnad du kan få betalt för om du skulle vinna ett förenklat tvistemål. Juristen kan granska ditt enskilda fall närmre och ge mer specifika råd. Jag kan varmt rekommendera att du för ändamålet bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,